DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


4.2.5 Utjecaj prometa–Effect of traffic


Sustavi prometne infrastrukture predstavljaju jedan


od ključnih čimbenika koji višestruko utječu na gospodarski,
socijalni i prostorni razvoj nekog područja,pa
tako i parka prirode,no u tom slučaju javljaju se određeni
čimbenici rizika. Prostor parka prirode Kopački rit
nalazi se u zoni povoljnog geoprometnog položaja u
odnosu na značajne europske prometne tokove. U užoj
zoni parka prirode u prometnom sustavu dominiraju
podunavski i podravski prometni koridor. Općenito,
održavanje i uređivanje plovnih putova uključuje mjere
koje imaju negativne utjecaje nabiološku i krajobraznu
raznolikost, kao što su produbljivanje i izravnavanje
korita, utvrđivanjeobala,čime se uništavaju ili ugrožavaju
staništa životinjskih vrsta.Iskopavanjem,odnosno
izgradnjom plovnih kanala postavljaju se prepreke za
kretanje životinja, može doći do poremećaja režima
podzemnih voda te osiromašenja prirodnihvodnih rezervi.
Plovni kanali olakšavaju širenje i introdukciju
stranih vrstate omogućuju širenje mogućih zagađenja
voda i narušavaju prirodni krajobraz.


4.2.6 Utjecaj ratnih događanja tijekom Domovinskog
rata-Effect of war events during the Homeland
War


Tijekom Domovinskog rata uslijed ratnih djelovanja
na ovom prostoru je vrlo velika površina još uvijek
nedostupna.Toznači da je ili minirana ili postoji osnovana
sumnja da je minirana (22% od ukupne površine
je minirano). Iz tog razloga je ta površina isključena iz
svih aktivnosti zaposlenika i posjetitelja parka prirode.
Predstavlja i veliku prijetnju slobodnom kretanju životinja.
Sva miniranapodručja nalaze se u granicama posebnog
zoološkog rezervata. Ratna razaranja ostavila
su veliku štetu u staništu, a jednako tako i devastirane
su građevine koji nisu još u potpunosti obnovljene.


Radi velike opasnosti i zaraslosti potrebno je dok se
ne razminira ponovno obilježiti te lokalitete i upozoriti
na moguće opasnosti.Potrebno je što prije sva minirana
područja razminirati kako bi sva vrijedna područja
bila dostupna i omogućeno nesmetano kretanje. U tom
slučaju postupno bi se vratili nekadašnji stanišni uvjeti.


4.2.7 Osnovne smjernice održivog razvoja turizma-
Basic guidelines of sustainable development of
tourism


SWOT analizom prikazuju se unutarnje i vanjske
okolnosti prostora koje predstavljaju sliku okoliša.
Analizom se određuje stanje okoliša prije izvođenja
bilo kakvih intervencija i planiranja u prostoru.Analiza
je izrađena kako bi se na temelju rezultata što kvalitetnije
definirale osnovne smjernice održivog razvoja turizma
u parku prirode.


Prikaz SWOTanalize parka prirode Kopački rit


Unutarnje okolnosti


SNAGE – potičemo: Ekološka očuvanost prirode,


izuzetni biološki diverzitet – 40 biljnih zajednica, 300
vrsta biljaka, oko 290 vrsta ptica, svjetski zaštićeno područje
(Ramsarski popis), jedna od najvećih močvarnih
nizina u Europi, rijetkost parkova prirode u širem području,
geografskipoložaj i dostupnost, kvalitetna prometna
povezanost s okolicom, blizina velikih
gravitacijskih naselja, ponajprije u gradu Osijeku, blizina
susjednih država, razvoj eko-turizma, razvoj i očuvanje
kulturne baštine lokalnog stanovništva,
autentičnost seoskih naselja, gostoljubivost lokalnog
stanovništva, multietičnost i multikulturalnost stanovništva,
autentična domaća gastronomska ponuda, nepostojanje
industrijskih zagađivača na užem području,
nepostojanje konkurencije istog tipa u širem okruženju,
mogućnost razvijanja različitih oblika turizma, potpora
znanstveno-istraživačkom radu, značajne kulturno-povijesne
znamenitosti u širem okruženju, blizina plovnog
puta Dunava i Drave, blizina aerodroma Klisa.


SLABOSTI– uklanjamo: nedefinirani identitet Kopačkog
rita na turističkom tržištu, neorganiziranost turističke
infrastrukture, deficitarnost djelatnika, nedostatak
smještajnih kapaciteta, jednoličnost i niska kvaliteta
ugostiteljske ponude, jednoličnost i niska kvaliteta ponude
turističkih proizvoda, nepostojanje konkretne strategije
razvoja turističke ponude, nepostojanje adekvatne
marketinške strategije, nedostatak vizualnih komunikacija,
pasivna promocija, nedovoljna integriranost lokalnog
stanovništva, nedovoljna informiranost i poticanje
lokalnog stanovništva za suradnju, nekorištenje suvremenih
tehnologija, nepostojanje rekreativnih sadržaja,
miniranost pojedinih prostora,čime je narušena sigurnost
potencijalnih posjetitelja.


Vanjske okolnosti


PRILIKE– iskorištavamo: održivi razvoj prostora,
razvoj turizma s ekološkog pristupa prostoru,unaprjeđivanje
postojećih turističkih proizvoda,razvoj novih
turističkih ponuda,intenziviranje promocijskih aktivnosti,
implementacija novih tehnologija, adaptacija postojećih
objekata, proboj na postojećim tržištima,
proboj na nova tržišta,korištenje europskih pretpristupnih
fondova, donacija,trendovi turizma u Republici
Hrvatskoj i svijetu, raspoloživost prostora,
poljoprivredno zemljište u ulozi proizvodnje ekoloških
proizvoda – razvoj tržnice.


PRIJETNJE – savladavamo: nemogućnost cjelogodišnjeg
poslovanja,nestručnost kadra,nepoznavanje
stranih jezika,nedostatak novca za razvoj i ulaganja,
siromašna i usitnjena obiteljska gospodarstva, stanje
komunalne infrastrukture,stanje prometne infrastrukture,“
vizualna zagađenja”i divlja gradnja,niska razina
turističke osviještenosti,kreditna politika,konkurencija
jadranskog turizma,ograničeni broj posjetitelja
zbog mogućeg uznemiravanja faune,krivolov,prirodne
nepogode (požari, suše).