DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


nim izmijenjivanjem šumskih, močvarnih i vodenih površina
unosi se u prostor specifična energija i dinamika
koja ostavlja snažan vizualni dojam u percepciji promatrača.
Poljoprivredne površine i ribnjaci unose u prostor
antropogenu sastavnicu koja predstavlja vizualni kontrast
prirodnim površinama ostalog prostora i na određeni
način djelomično prekida njihovu dinamiku. Sličan
prekid kontinuiteta površina čine rubovi u prostoru. Najsnažniju
vizualnu, ali i fizičku barijeru u prostoru čine rijeke
Dunav i Drava. Osim njih, takav status imaju i kanali.
Obrambeni nasip je vrlo snažna fizička, ali i vizualna
barijera u prostoru. Iz prikaza analize vidljivo je
da nasip dijeli prostor parka prirode na antropogeni dio i
dio u kojemu vladaju prirodni, poplavni uvjeti.Vizualni
identitet parka prirode počiva na specifičnoj prostornoj
strukturiranosti pojedinih elemenata koji su izdvojeni
ovom analizom.


4.2Analiza utjecaja djelatnosti na biološku i krajobraznu raznolikost


Analyzing the effect of activities on biological and landscape diversity


4.2.1Utjecaj šumarstva–Effect of forestry


Na području parka prirode,kao i posebnog zoološkog
rezervata prema postojećim podacima oduvijek se
gospodarilo šumama. Postojeći stupanj zaštite ne
isključuje daljnje gospodarenje osim u posebnom rezervatu,
ali nameće neke nove uvjete koji sada dobivaju
veće značenje.Na površini parka zadržane su sve
šumske zajednice, uz smanjivanje površine nekih zajednica.
Radi očuvanja biološke raznolikosti potrebno
je obratiti pozornost na dvije djelatnosti u okviru šumarstva;
iskorištavanje i unos stranih vrsta.Tablica 1
ukazuje na mogući vrlo jak utjecaj prema poplavnim
šumama, pticama, sisavcima, migracijama ptica močvarica
i sisavaca, te odnosu prema poplavnom režimu i
manje prema dinamici voda.


4.2.2 Utjecaj vodnoga gospodarstva – Effect of
water management


Gospodarenje vodom na području parka temelji se
na reguliranju poplavnih voda Drave i Dunava pa tako
postoji devet crpnih stanica na području Baranje za navedenu
regulaciju voda. Upravo o tome mehanizmu
punjenja i pražnjenja prostora poplavnim vodama ovisi
čitava biološka raznolikost.Taj je proces izuzeto složen
i promjenjiv i ovisi o mnogo čimbenika, a ponajviše o
vodostaju Dunava i Drave. Budući su vode Dunava i
Drave kvalificirane kao vode II stupnja kakvoće, težnja
je da takvima i ostanu.Toujedno znači i da upuštena
voda u ritu treba biti takve kakvoće. Na kakvoću vode
u Kopačkom ritu utjecaj imaju izravni i neizravni zagađivači,
te se izvori zagađenja mogu podijeliti na točkaste
i raspršene.Točkasti izvori zagađenja su komunalne
otpadne vode, industrijske i poljoprivredne otpadne
vode. Oborinske vode se smatraju raspršenim izvorom
onečišćenja. U Baranji nije riješeno pitanje otpadnih
voda,tako da se sanitarne otpadne vode upuštaju ili u
podzemlje (preko propusnih septičkih jama) ili u obližnje
kanale sustava odvodnje, a bez ikakvog predtretmana.
Slično vrijedi za sve industrijske pogone i farme,
a budući da se na isti način ispiru s oranica prekomjerne
količine umjetnih gnojiva i zaštitnih sredstava,
očito je da ispusti glavnih kanala dunavskog i dravskog
sektora odvodnje Baranje ne mogu uz sadašnje uvjete u
Kopački rit ispuštati nezagađene vode. Na to ukazuju i
sva dosadašnja mjerenja kakvoće njihovih voda. Potrebno
je napomenuti da vjerojatno zbog smanjenog intenziteta
poljoprivredne proizvodnje tijekom rata i
poraća ove vode u mnogim parametrima imaju trend
poboljšanja kakvoće, ali to sigurno nije trajno stanje.


4.2.3 Utjecaj poljoprivredne proizvodnje–Effect
of agriculture


Tijekom posljednjih 200 godina oko polovina prijašnje
poplavne doline Dunava je meliorirana i pretvorena
u poljoprivredne i druge obradive površine. Kao
rezultat, došlo je do znatnog nestanka vlažnih i poplavnih
staništa te flore i faune vezane za ta staništa. Osim
toga, u tim je melioriranim područjima došlo i do poremećaja
vodnoga režima, osobito podzemnih voda. Činjenica
je da je produktivnost novostvorenih staništa,
nakon hidro i agromelioracija znatno povećana,kako
po količini, tako i stabilnosti proizvodnje. No, činjenica
je i da je takav način poljoprivredne proizvodnje
iznimno utjecao na preostali prirodni prostor, konkretno
Kopački rit u širem smislu koji je danas zaštićeni
prostor. Naime, novim sustavom kanala, zatim podzemnom
drenažom i drugim mjerama uređenja zemljišta
sve agrokemikalije korištene u biljnoj proizvodnji
kao i vode sa stočnih farmi (tekući stajski gnoj, gnojnica
i otpadne vode) odlaze znatno brže prema recipijentima,
kanalima, podzemnim vodama, potocima i
rijekama. Što su veće promjene u poljoprivrednoj
proizvodnji i urbanom prostoru,to je jači utjecaj onečišćenja
okoliša.


4.2.4Utjecaj lovstva–Effect of hunting


Tradicija lovstva na području današnjeg parka prirode
Kopački rit seže još u davnu 1699. godinu.Utjecaj
ratnog i poratnog vremena ponajprijese odnosi na poremećeni
mir u lovištu, onemogućavanje stoljetnih prirodnih
migracija divljači, krivolov, ubijanje divljači iz
konvencionalnog vatrenog oružja, miniranost i sl. Navedeno
je imalo negativni utjecaj ponajprije na brojno
stanje krupne divljači odnosno jelena običnog, srne i
divlje svinje, a u znatnoj je mjeri poremećena dobna i
spolna struktura.