DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390
381
Park prirode Kopački rit svoj specifičan iz-
gled duguje prirodnim procesima plavljenja ri-
jeka Dunava i Drave, ali jednako tako u
zadnjih 200 godina djelomično čovjekovim
djelovanjem vidljivim kroz šumarstvo, poljo-
privredu i vodno gospodarstvo.
Park prirode Kopački rit nalazi se na jedin-
stvenom prostoru u kojemu se neometano
odvijaju prirodni procesi karakteristični za po-
plavnu dolinu Dunava i Drave. Uz očuvane
stanišne uvjeta za opstanak mnogobrojnih ri-
jetkih i ugroženih svojti flore i faune,prostor
je zasigurno temelj opstanka i razvoja lokalne
zajednice koja ima visoku svijest o održivoj
uporabi prirodnih i kulturnih dobara. Održivi
razvoj prisutnih djelatnosti u prostoru ponaj-
prije je temeljen na zaštiti biološke i krajobra-
zne raznolikosti.
Područja su kao homogeni dijelovi prosto ra
prepoznati kao šumske površine, poljoprivred -
ne površine, ostalo neobradivo i močvarno po-
dručje, prirodne vodene površine, ribnjaci
(slika 1). Šumske površine za promatrača,
osim svoje dvodimenzionalne karakteristike
daju vertikalnu dimenziju prostora. Nepresta-
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results
4.1Prostorna valorizacija parka prirode – Spatial valorisation of Nature Park
Slika 1. Prikaz strukturne analize prostora prema Lynch-u (1972)
Figure 1 A structural area analysis according to Lynch´s model (1972)