DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


kom, krajobraznom i prostornom pogledu. Pojam ekološko
vrednovanje odnosi se na prirodni okoliš u užem
smislu, te preoblikovani ili izmijenjeni okoliš od strane
čovjeka. Odnos kvalitativnog vrednovanja može se
odrediti razredima ili bonitetnim kategorijama (Bog nar,
1990). U sklopu zaštite prirode ekološko i prostorno
vrednovanje predstavlja značajan doprinos
mjerama očuvanja i upravljanju prirodnim vrijednostima
(Iiyama et al., 2005).Vrednovanje se naravno provodi
s ciljem očuvanja ekoloških sustava, stanišnih tipova,
flore i faune, krajobraza, zatim radi praćenja stanja u
prirodi i prirodnih vrijednosti, te očuvanja biološke i krajobrazne
raznolikosti. Istovremeno sve prethodno navedeno
uklapa se u smjerniceStrategije i akcijskog plana
zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
(Narodne novine br. 143/08). Nadalje, park prirode
Kopački rit vrijedna je prirodna baština i u
međunarodnim okvirima, stoga se nalazi i na Ramsarskom
popisu. Ramsarska konvencija predstavlja sporazum
o međunarodnoj suradnji u zaštiti i razumnom
korištenju močvara, osobito kao staništa za ornitofaunu.
Poplavno stanište Kopačkog rita bitno je radi cjelovitosti
i raznovrsnosti kopnenih i vodenih ekoloških sustava.
Upravo radi biološke raznolikosti takva područja u svijetu
obuhvaćena su nizom programa u smislu zaštite i
očuvanja(Munoz 2010,De Roeck et al. 2007).Na
nacionalnoj razini zaštita u sklopu kategorije parka prirode
možda je najprihvatljivija. Radi se naime o provedbi
pojma održivosti ili održivog razvoja. U pravilu
ciljevi zaštite prirode se u mnogo slučajeva ne podudaraju
ili čak sukobljavaju s potrebama, očekivanjima lokalne
zajednice i ondje prisutnih gospodarskih grana,što
navode iRosa ida Silva (2005),zatimPrimack
(2006) iBartlett i dr. (2010).U tom smislu održivi
razvoj unutar parka prirode jamči i zahtijeva ispunjavanje
niza zaštitnih, socijalnih i gospodarskih uloga.
Mitsch iGosselink (2000) navodekako se vrijednosti
primjerice močvarnih staništa može promatrati na
tri razine unutar ekološke hijerarhije. Prva razina su vrijednosti
za lokalnu zajednicu i stanovništvo kroz šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo, te vrijednosti postojanja biološke
raznolikosti. Druga razina su zaštitne vrijednosti unutar
različitih ekoloških sustava i treća razina odnosi se na široki
spektar vrijednosti unutar biosfere, tj. održavanje
stabilnosti u prirodi.Povezano s navedenim u radu,ukazuje
se na potrebu ekološke i prostorne valorizacije zaštićenog
područja kao instrumenta u razlikovanju primarne
i sekundarne zaštite (Cessford iMuhar, 2003). Na
taj način dobiva se kvalitenija podloga za rješavanje
problema upravljanja zaštićenim područjem.


2. CILJ ISTRAŽIVANJA– Research aim


Određivanje glavnih smjernica za upravljanje kroz Nadalje, temeljni cilj je analiziranje utjecaja različitih
ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenog područja. djelatnosti na biološku raznolikost u parku prirode.


3. MATERIJAL I METODE – Material and methods


3.1Područje istraživanja –Research area


Park prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom
dijelu Republike Hrvatske. Zemljopisno
Kopački ritprostire se između 45° 32’i 45° 47’sjeverne
zemljopisne širine te 18° 45’i 18° 59’istočne
zemljopisne dužine.Kopački rit je poplavno područje
nastalo djelovanjem dviju velikih rijeka, Dunava i
Drave. Sjeverno, južno i zapadno od parka prirode nalaze
se značajne poplavne površine,koje se protežu do
Batine na sjeveru, Bijelog Brda na jugu i Donjeg Miholjca
na zapadu. U geološkom sastavu površinskog
dijela prevladavaju sedimenti holocenske starosti. To
su uglavnom fluvijalni pijesci i pjeskovite ilovače, flu


3.2Prikupljanje i obrada podataka–


Prostorna analiza parka prirode Kopački rit izrađena
je na podlozi postojećeg Prostornog plana (2006)
toga područja. Korištene su komparativne metode i
metode analize i sinteze. Primijenjena je kvalitativna
analitička metoda sa stupnjevanjem elemenata u okviru
četiri polja analize – mogućnosti, ograničenja, prednosti,
nedostaci (SWOTanaliza).


Strukturna analiza prostora napravljena je prema
Lynchu (1972). Lynch je definirao strukturne elevijalne
pjeskovite ilovače i pijesci, te fluvijalno-močvarne
glinovite ilovače i gline. U naizgled jednoličnom
reljefu razlikuju se tri osnovna tipa reljefa: nizinski
(fluvijalni i fluvijalno-močvarni), ravničarski (lesne
za ravni) i brdski (tektonski). Klimatske prilike parka
prirode dio su ukupnih klimatskih obilježja šireg prostora,
kako prostora Baranje, tako i područja istočne
Hrvatske u kojemu prevladava umjereno kontinentalna
klima. Prosječna godišnja količina oborine zabilježena
na ovom području kreće se od 632 mm u Brestovcu
(1948–1960) do 686 mm u Osijeku (1959–1978).


Data collection and processing


mente grada, ali u krajobraznom planiranju implementira
se takvu vrstu analize strukturiranosti prostora u
proces planiranja upravo zbog njezine univerzalnosti.
Lako ih se može primijeniti kao elemente slike nekog
prostora uopće. Na taj su način u radu korišteni za analiziranje
strukturnih karakteristika parka prirode Kopački
rit i određivanja vizualne slike, te identiteta toga
prostora. Prikupljeni podaci obrađeni su grafičkim i
vek torskim računalnim programom.