DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


UDK 630* 907


EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT


ECOLOGICALVALORISATION OF THE PROTECTEDAREA
OF “KOPAČKI RIT” NATURE PARK


Damir BARČIĆ*, Nikolina PANIĆ**


SAŽETAK: Uvažavajući specifičnosti i različitosti, park prirode Kopački rit
predstavlja jedno od najznačajnijih područja na istoku Hrvatske, s nizom iznimnih
ekoloških sustava. Prema Nacionalnoj klasifikaciji i karti staništa Republike
Hrvatske, na području parka prirode nalazi se 25 tipova staništa, a
među njima je pet ugroženo na europskoj razini i zaštićeno Direktivom o staništima.
Park prirode Kopački rit vrijedna je prirodna baština i u međunarodnim
okvirima, stoga se nalazi i na Ramsarskom popisu. Poplavno stanište Kopač kog
rita bitno je radi cjelovitosti i raznovrsnosti kopnenih i vodenih ekoloških
sustava. U radu se ukazuje na potrebu ekološke i prostorne valorizacije zaštićenog
područja, kao instrumenta u razlikovanju primarne i sekundarne zaštite.
Prostorna analiza parka prirode Kopački rit izrađena je na podlozi postojećeg
prostornog plana (2006) toga područja. Korištene su komparativne metode i
metode analize i sinteze. Primijenjena je kvalitativna analitička metoda sa
stupnjevanjem elemenata u okviru četiri polja analize (SWOT analiza). Strukturna
analiza prostora (slika 1) napravljena je prema Lynch-u (1972). U rezultatima
je analiziran i utjecaj različitih gospodarskih djelatnosti na biološku i
krajobraznu raznolikost. U zoniranju na temelju plana upravljanja, definirane
su glavne zone i određene podzone (slika 2). U njima je dan opis samih zona uz
navođenje kriterija zonacije i ciljeva upravljanja. Na taj način određuje se razlika
između zona stroge zaštite i aktivne zaštite. Cilj upravljanja je omogućavanje
održivog načina korištenja poplavnih dolina, posjeta, rekreativnog
ribolova, lovstva, šumarstva i poljoprivrede unutar parka prirode.


Ključne riječi:zaštita prirode, održivi razvoj, raznolikost, stanište,
zoniranje


1. UVOD – Introduction
Zaštićena područja predstavljaju jedan od temelja nizom iznimnih ekoloških sustava. Prema Nacionalnoj
održivog razvoja u Europi i svijetu. Upravljanje tim po-klasifikaciji i karti staništa Republike Hrvatske,na područjima
zahtijeva stručne podloge te izradu kratkoroč-dručju parka prirode nalazi se 25 tipova staništa, a među
nih i dugoročnih planova. Na taj način osigurava se njima je pet ugroženona europskoj razini i zaštićeno Diočuvanje
prirodnih fenomena i ukupne biološke i krajo-rektivom o staništima, a u HrvatskojPravilnikom o vrbrazne
raznolikosti nekog područja. Uvažavajući spe ci-stama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i
fičnosti i različitosti, park prirode Kopački rit predstavlja rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje


jedno od najznačajnijih područja na istoku Hrvatske,s stanišnih tipova (Narodne novine br. 07/06). Pravilnikomse
štitesvistanišnitipovizaštićeniDirektivomo


*


staništima, Rezolucijom 4 (1996) Konvencije o zaštiti
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


Doc. dr. sc. Damir Barčić, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma,


europskihdivljihvrstaiprirodnihstaništa(Bernskakon


10 000 Zagreb, E-pošta: damir.barcic@zg.htnet.hr


**
vencija)teoniugroženinanacionalnojrazini.Ekološko


Nikolina Panić, dipl. ing. agr. – uređ. krajobraza,
E-pošta: supernixa@gmail.com


vrednovanje parka prirode može se prikazati u biološ
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


kom, krajobraznom i prostornom pogledu. Pojam ekološko
vrednovanje odnosi se na prirodni okoliš u užem
smislu, te preoblikovani ili izmijenjeni okoliš od strane
čovjeka. Odnos kvalitativnog vrednovanja može se
odrediti razredima ili bonitetnim kategorijama (Bog nar,
1990). U sklopu zaštite prirode ekološko i prostorno
vrednovanje predstavlja značajan doprinos
mjerama očuvanja i upravljanju prirodnim vrijednostima
(Iiyama et al., 2005).Vrednovanje se naravno provodi
s ciljem očuvanja ekoloških sustava, stanišnih tipova,
flore i faune, krajobraza, zatim radi praćenja stanja u
prirodi i prirodnih vrijednosti, te očuvanja biološke i krajobrazne
raznolikosti. Istovremeno sve prethodno navedeno
uklapa se u smjerniceStrategije i akcijskog plana
zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
(Narodne novine br. 143/08). Nadalje, park prirode
Kopački rit vrijedna je prirodna baština i u
međunarodnim okvirima, stoga se nalazi i na Ramsarskom
popisu. Ramsarska konvencija predstavlja sporazum
o međunarodnoj suradnji u zaštiti i razumnom
korištenju močvara, osobito kao staništa za ornitofaunu.
Poplavno stanište Kopačkog rita bitno je radi cjelovitosti
i raznovrsnosti kopnenih i vodenih ekoloških sustava.
Upravo radi biološke raznolikosti takva područja u svijetu
obuhvaćena su nizom programa u smislu zaštite i
očuvanja(Munoz 2010,De Roeck et al. 2007).Na
nacionalnoj razini zaštita u sklopu kategorije parka prirode
možda je najprihvatljivija. Radi se naime o provedbi
pojma održivosti ili održivog razvoja. U pravilu
ciljevi zaštite prirode se u mnogo slučajeva ne podudaraju
ili čak sukobljavaju s potrebama, očekivanjima lokalne
zajednice i ondje prisutnih gospodarskih grana,što
navode iRosa ida Silva (2005),zatimPrimack
(2006) iBartlett i dr. (2010).U tom smislu održivi
razvoj unutar parka prirode jamči i zahtijeva ispunjavanje
niza zaštitnih, socijalnih i gospodarskih uloga.
Mitsch iGosselink (2000) navodekako se vrijednosti
primjerice močvarnih staništa može promatrati na
tri razine unutar ekološke hijerarhije. Prva razina su vrijednosti
za lokalnu zajednicu i stanovništvo kroz šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo, te vrijednosti postojanja biološke
raznolikosti. Druga razina su zaštitne vrijednosti unutar
različitih ekoloških sustava i treća razina odnosi se na široki
spektar vrijednosti unutar biosfere, tj. održavanje
stabilnosti u prirodi.Povezano s navedenim u radu,ukazuje
se na potrebu ekološke i prostorne valorizacije zaštićenog
područja kao instrumenta u razlikovanju primarne
i sekundarne zaštite (Cessford iMuhar, 2003). Na
taj način dobiva se kvalitenija podloga za rješavanje
problema upravljanja zaštićenim područjem.


2. CILJ ISTRAŽIVANJA– Research aim


Određivanje glavnih smjernica za upravljanje kroz Nadalje, temeljni cilj je analiziranje utjecaja različitih
ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenog područja. djelatnosti na biološku raznolikost u parku prirode.


3. MATERIJAL I METODE – Material and methods


3.1Područje istraživanja –Research area


Park prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom
dijelu Republike Hrvatske. Zemljopisno
Kopački ritprostire se između 45° 32’i 45° 47’sjeverne
zemljopisne širine te 18° 45’i 18° 59’istočne
zemljopisne dužine.Kopački rit je poplavno područje
nastalo djelovanjem dviju velikih rijeka, Dunava i
Drave. Sjeverno, južno i zapadno od parka prirode nalaze
se značajne poplavne površine,koje se protežu do
Batine na sjeveru, Bijelog Brda na jugu i Donjeg Miholjca
na zapadu. U geološkom sastavu površinskog
dijela prevladavaju sedimenti holocenske starosti. To
su uglavnom fluvijalni pijesci i pjeskovite ilovače, flu


3.2Prikupljanje i obrada podataka–


Prostorna analiza parka prirode Kopački rit izrađena
je na podlozi postojećeg Prostornog plana (2006)
toga područja. Korištene su komparativne metode i
metode analize i sinteze. Primijenjena je kvalitativna
analitička metoda sa stupnjevanjem elemenata u okviru
četiri polja analize – mogućnosti, ograničenja, prednosti,
nedostaci (SWOTanaliza).


Strukturna analiza prostora napravljena je prema
Lynchu (1972). Lynch je definirao strukturne elevijalne
pjeskovite ilovače i pijesci, te fluvijalno-močvarne
glinovite ilovače i gline. U naizgled jednoličnom
reljefu razlikuju se tri osnovna tipa reljefa: nizinski
(fluvijalni i fluvijalno-močvarni), ravničarski (lesne
za ravni) i brdski (tektonski). Klimatske prilike parka
prirode dio su ukupnih klimatskih obilježja šireg prostora,
kako prostora Baranje, tako i područja istočne
Hrvatske u kojemu prevladava umjereno kontinentalna
klima. Prosječna godišnja količina oborine zabilježena
na ovom području kreće se od 632 mm u Brestovcu
(1948–1960) do 686 mm u Osijeku (1959–1978).


Data collection and processing


mente grada, ali u krajobraznom planiranju implementira
se takvu vrstu analize strukturiranosti prostora u
proces planiranja upravo zbog njezine univerzalnosti.
Lako ih se može primijeniti kao elemente slike nekog
prostora uopće. Na taj su način u radu korišteni za analiziranje
strukturnih karakteristika parka prirode Kopački
rit i određivanja vizualne slike, te identiteta toga
prostora. Prikupljeni podaci obrađeni su grafičkim i
vek torskim računalnim programom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390
381
Park prirode Kopački rit svoj specifičan iz-
gled duguje prirodnim procesima plavljenja ri-
jeka Dunava i Drave, ali jednako tako u
zadnjih 200 godina djelomično čovjekovim
djelovanjem vidljivim kroz šumarstvo, poljo-
privredu i vodno gospodarstvo.
Park prirode Kopački rit nalazi se na jedin-
stvenom prostoru u kojemu se neometano
odvijaju prirodni procesi karakteristični za po-
plavnu dolinu Dunava i Drave. Uz očuvane
stanišne uvjeta za opstanak mnogobrojnih ri-
jetkih i ugroženih svojti flore i faune,prostor
je zasigurno temelj opstanka i razvoja lokalne
zajednice koja ima visoku svijest o održivoj
uporabi prirodnih i kulturnih dobara. Održivi
razvoj prisutnih djelatnosti u prostoru ponaj-
prije je temeljen na zaštiti biološke i krajobra-
zne raznolikosti.
Područja su kao homogeni dijelovi prosto ra
prepoznati kao šumske površine, poljoprivred -
ne površine, ostalo neobradivo i močvarno po-
dručje, prirodne vodene površine, ribnjaci
(slika 1). Šumske površine za promatrača,
osim svoje dvodimenzionalne karakteristike
daju vertikalnu dimenziju prostora. Nepresta-
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results
4.1Prostorna valorizacija parka prirode – Spatial valorisation of Nature Park
Slika 1. Prikaz strukturne analize prostora prema Lynch-u (1972)
Figure 1 A structural area analysis according to Lynch´s model (1972)


ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


nim izmijenjivanjem šumskih, močvarnih i vodenih površina
unosi se u prostor specifična energija i dinamika
koja ostavlja snažan vizualni dojam u percepciji promatrača.
Poljoprivredne površine i ribnjaci unose u prostor
antropogenu sastavnicu koja predstavlja vizualni kontrast
prirodnim površinama ostalog prostora i na određeni
način djelomično prekida njihovu dinamiku. Sličan
prekid kontinuiteta površina čine rubovi u prostoru. Najsnažniju
vizualnu, ali i fizičku barijeru u prostoru čine rijeke
Dunav i Drava. Osim njih, takav status imaju i kanali.
Obrambeni nasip je vrlo snažna fizička, ali i vizualna
barijera u prostoru. Iz prikaza analize vidljivo je
da nasip dijeli prostor parka prirode na antropogeni dio i
dio u kojemu vladaju prirodni, poplavni uvjeti.Vizualni
identitet parka prirode počiva na specifičnoj prostornoj
strukturiranosti pojedinih elemenata koji su izdvojeni
ovom analizom.


4.2Analiza utjecaja djelatnosti na biološku i krajobraznu raznolikost


Analyzing the effect of activities on biological and landscape diversity


4.2.1Utjecaj šumarstva–Effect of forestry


Na području parka prirode,kao i posebnog zoološkog
rezervata prema postojećim podacima oduvijek se
gospodarilo šumama. Postojeći stupanj zaštite ne
isključuje daljnje gospodarenje osim u posebnom rezervatu,
ali nameće neke nove uvjete koji sada dobivaju
veće značenje.Na površini parka zadržane su sve
šumske zajednice, uz smanjivanje površine nekih zajednica.
Radi očuvanja biološke raznolikosti potrebno
je obratiti pozornost na dvije djelatnosti u okviru šumarstva;
iskorištavanje i unos stranih vrsta.Tablica 1
ukazuje na mogući vrlo jak utjecaj prema poplavnim
šumama, pticama, sisavcima, migracijama ptica močvarica
i sisavaca, te odnosu prema poplavnom režimu i
manje prema dinamici voda.


4.2.2 Utjecaj vodnoga gospodarstva – Effect of
water management


Gospodarenje vodom na području parka temelji se
na reguliranju poplavnih voda Drave i Dunava pa tako
postoji devet crpnih stanica na području Baranje za navedenu
regulaciju voda. Upravo o tome mehanizmu
punjenja i pražnjenja prostora poplavnim vodama ovisi
čitava biološka raznolikost.Taj je proces izuzeto složen
i promjenjiv i ovisi o mnogo čimbenika, a ponajviše o
vodostaju Dunava i Drave. Budući su vode Dunava i
Drave kvalificirane kao vode II stupnja kakvoće, težnja
je da takvima i ostanu.Toujedno znači i da upuštena
voda u ritu treba biti takve kakvoće. Na kakvoću vode
u Kopačkom ritu utjecaj imaju izravni i neizravni zagađivači,
te se izvori zagađenja mogu podijeliti na točkaste
i raspršene.Točkasti izvori zagađenja su komunalne
otpadne vode, industrijske i poljoprivredne otpadne
vode. Oborinske vode se smatraju raspršenim izvorom
onečišćenja. U Baranji nije riješeno pitanje otpadnih
voda,tako da se sanitarne otpadne vode upuštaju ili u
podzemlje (preko propusnih septičkih jama) ili u obližnje
kanale sustava odvodnje, a bez ikakvog predtretmana.
Slično vrijedi za sve industrijske pogone i farme,
a budući da se na isti način ispiru s oranica prekomjerne
količine umjetnih gnojiva i zaštitnih sredstava,
očito je da ispusti glavnih kanala dunavskog i dravskog
sektora odvodnje Baranje ne mogu uz sadašnje uvjete u
Kopački rit ispuštati nezagađene vode. Na to ukazuju i
sva dosadašnja mjerenja kakvoće njihovih voda. Potrebno
je napomenuti da vjerojatno zbog smanjenog intenziteta
poljoprivredne proizvodnje tijekom rata i
poraća ove vode u mnogim parametrima imaju trend
poboljšanja kakvoće, ali to sigurno nije trajno stanje.


4.2.3 Utjecaj poljoprivredne proizvodnje–Effect
of agriculture


Tijekom posljednjih 200 godina oko polovina prijašnje
poplavne doline Dunava je meliorirana i pretvorena
u poljoprivredne i druge obradive površine. Kao
rezultat, došlo je do znatnog nestanka vlažnih i poplavnih
staništa te flore i faune vezane za ta staništa. Osim
toga, u tim je melioriranim područjima došlo i do poremećaja
vodnoga režima, osobito podzemnih voda. Činjenica
je da je produktivnost novostvorenih staništa,
nakon hidro i agromelioracija znatno povećana,kako
po količini, tako i stabilnosti proizvodnje. No, činjenica
je i da je takav način poljoprivredne proizvodnje
iznimno utjecao na preostali prirodni prostor, konkretno
Kopački rit u širem smislu koji je danas zaštićeni
prostor. Naime, novim sustavom kanala, zatim podzemnom
drenažom i drugim mjerama uređenja zemljišta
sve agrokemikalije korištene u biljnoj proizvodnji
kao i vode sa stočnih farmi (tekući stajski gnoj, gnojnica
i otpadne vode) odlaze znatno brže prema recipijentima,
kanalima, podzemnim vodama, potocima i
rijekama. Što su veće promjene u poljoprivrednoj
proizvodnji i urbanom prostoru,to je jači utjecaj onečišćenja
okoliša.


4.2.4Utjecaj lovstva–Effect of hunting


Tradicija lovstva na području današnjeg parka prirode
Kopački rit seže još u davnu 1699. godinu.Utjecaj
ratnog i poratnog vremena ponajprijese odnosi na poremećeni
mir u lovištu, onemogućavanje stoljetnih prirodnih
migracija divljači, krivolov, ubijanje divljači iz
konvencionalnog vatrenog oružja, miniranost i sl. Navedeno
je imalo negativni utjecaj ponajprije na brojno
stanje krupne divljači odnosno jelena običnog, srne i
divlje svinje, a u znatnoj je mjeri poremećena dobna i
spolna struktura.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


Tablica 1. Matrica utjecaja šumarstva, vodnoga gospodarstva, poljoprivrede, lovstva na biološku i krajobraznu raznolikost


Table 1 The matrix effect of forestry, water management, agriculture, hunting management on biological and landscape diversity


DJELATNOST–
LOVSTVOACTIVITY – HUNTINGMANAGEMENTKRIVOLOV POACHING0-
01-
00000005-
00500000
ODSTRIJELZAŠTIĆENIH
VRSTA HARVEST OF
PROTECTED SPECIES
0-
00-
00000025-
00500000
PREINTENZIVAN
ODSTRIJELDIVLJAČI
OVER INTENSIVE GAME
0-
01-
00000005-
00500000
DJELATNOST- POLJOPRIVREDAACTIVITY - AGRICULTURE
INTENZIVNA
PROIZVODNJA
INTENSIVE PRODUCTION
2-
22-
40110211-
00055353
UPORABATEŠKIH
STROJEVAUSE OF
HEAVY MACHINERY
1-
11-
40000010-
00122051
ISPUŠTANJE OTPADNIH
VODA WASTEWATER
DISCHARGE
1-
55-
42355221-
30045251
UPORABAUMJETNIH
GNOJIVAUSE OF
ARTIFICIAL
FERTILIZERS
0-
55-
51330221-
00055053
MELIORACIJE
AMELIORATION
5-
45-
41131221-
20255551
DJELATNOST-
VODNO
ACTIVITY – WATER
MANAGEMENTREGULACIJA
POPLAVNIH
VODA
FLOODWATER REGIM
2-
55-
12244142-
53355550
ISPUŠTANJE
OTPADNIH
VODA WASTEWATER
DISCHARGE
2-
44-
12255042-
51155340
DJELATNOST
-
ŠUMARSTVO
ACTIVITY - FORESTRY
ISKORIŠTAVANJE
DRVNE MASE
WOOD MASS
UTILISATION
4-
53-
40400355-
05531544
UNOS STRANIHVRSTA
DRVEĆA
INTRODUCTION OF
ALLLOCHTONOUS
TREE SPECIES
2-
53-
40500355-
04321330
12345MATRICAUTJECAJAŠUMARSTVA,
VODNOGAGOSPODARSTVA,
GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDE I LOVSTVANA
BIOLOŠKU I KRAJOBRAZNURAZNOLIKOSTOCJENE UTJECAJAIMPACT GRADES:
0 – nema utjecajano impact
– neznatan utjecajnegligible impact
– vrlo slab utjecaj very slight impact– slab utjecajslight impact
– jak utjecajstrong impact
–vrlo jak utjecajvery strong impactVIZUALNAKVALITETAKRAJOBRAZAVISUAL LANDSCAPE QUALITY
PRIRODNO STANIŠTE BILJNIH VRSTANATURAL HABITAT OF PLANT SPECIES
·
POPLAVNE ŠUME FLOODPLAIN FOREST
·
VLAŽNE LIVADEWET MEADOWS
PRIRODNO STANIŠTE ŽIVOTINJSKIH VRSTANATURAL HABITAT OF ANIMAL SPECIES
·
OBLIĆI, MEKUŠCI, GUJAVICE, PIJAVICENEMATODES, MOLLUSCS,
EARTHWORMS, LEECHES
·
RAKOVICRUSTACEANS
·
KUKCIINSECTS
·
RIBEFISHES
·
VODOZEMCIAMPHIBIANS
·
GMAZOVIREPTILES
·
PTICEBIRDS
·
SISAVCIMAMMALS
MIGRACIJE ŽIVOTINJAANIMAL MIGRATIONS
·
MIGRACIJE RIBAFISH MIGRATIONS
·
MIGRACIJE PTICAMOČVARICASHOREBIRD MIGRATIONS
MIGRACIJE SISAVACAMAMMAL MIGRATIONS
VODA-PODZEMNAWATER - GROUNDWATER
VODA-NADZEMNAWATER – SURFACE
POPLAVNI REŽIMFLOOD REGIMTLOSOILZRAKAIR
BIOLOŠKAI KRAJORAZNARAZNOLIKOST
BIOLOGICAL AND LANDSCAPE DIVERSITY
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


4.2.5 Utjecaj prometa–Effect of traffic


Sustavi prometne infrastrukture predstavljaju jedan


od ključnih čimbenika koji višestruko utječu na gospodarski,
socijalni i prostorni razvoj nekog područja,pa
tako i parka prirode,no u tom slučaju javljaju se određeni
čimbenici rizika. Prostor parka prirode Kopački rit
nalazi se u zoni povoljnog geoprometnog položaja u
odnosu na značajne europske prometne tokove. U užoj
zoni parka prirode u prometnom sustavu dominiraju
podunavski i podravski prometni koridor. Općenito,
održavanje i uređivanje plovnih putova uključuje mjere
koje imaju negativne utjecaje nabiološku i krajobraznu
raznolikost, kao što su produbljivanje i izravnavanje
korita, utvrđivanjeobala,čime se uništavaju ili ugrožavaju
staništa životinjskih vrsta.Iskopavanjem,odnosno
izgradnjom plovnih kanala postavljaju se prepreke za
kretanje životinja, može doći do poremećaja režima
podzemnih voda te osiromašenja prirodnihvodnih rezervi.
Plovni kanali olakšavaju širenje i introdukciju
stranih vrstate omogućuju širenje mogućih zagađenja
voda i narušavaju prirodni krajobraz.


4.2.6 Utjecaj ratnih događanja tijekom Domovinskog
rata-Effect of war events during the Homeland
War


Tijekom Domovinskog rata uslijed ratnih djelovanja
na ovom prostoru je vrlo velika površina još uvijek
nedostupna.Toznači da je ili minirana ili postoji osnovana
sumnja da je minirana (22% od ukupne površine
je minirano). Iz tog razloga je ta površina isključena iz
svih aktivnosti zaposlenika i posjetitelja parka prirode.
Predstavlja i veliku prijetnju slobodnom kretanju životinja.
Sva miniranapodručja nalaze se u granicama posebnog
zoološkog rezervata. Ratna razaranja ostavila
su veliku štetu u staništu, a jednako tako i devastirane
su građevine koji nisu još u potpunosti obnovljene.


Radi velike opasnosti i zaraslosti potrebno je dok se
ne razminira ponovno obilježiti te lokalitete i upozoriti
na moguće opasnosti.Potrebno je što prije sva minirana
područja razminirati kako bi sva vrijedna područja
bila dostupna i omogućeno nesmetano kretanje. U tom
slučaju postupno bi se vratili nekadašnji stanišni uvjeti.


4.2.7 Osnovne smjernice održivog razvoja turizma-
Basic guidelines of sustainable development of
tourism


SWOT analizom prikazuju se unutarnje i vanjske
okolnosti prostora koje predstavljaju sliku okoliša.
Analizom se određuje stanje okoliša prije izvođenja
bilo kakvih intervencija i planiranja u prostoru.Analiza
je izrađena kako bi se na temelju rezultata što kvalitetnije
definirale osnovne smjernice održivog razvoja turizma
u parku prirode.


Prikaz SWOTanalize parka prirode Kopački rit


Unutarnje okolnosti


SNAGE – potičemo: Ekološka očuvanost prirode,


izuzetni biološki diverzitet – 40 biljnih zajednica, 300
vrsta biljaka, oko 290 vrsta ptica, svjetski zaštićeno područje
(Ramsarski popis), jedna od najvećih močvarnih
nizina u Europi, rijetkost parkova prirode u širem području,
geografskipoložaj i dostupnost, kvalitetna prometna
povezanost s okolicom, blizina velikih
gravitacijskih naselja, ponajprije u gradu Osijeku, blizina
susjednih država, razvoj eko-turizma, razvoj i očuvanje
kulturne baštine lokalnog stanovništva,
autentičnost seoskih naselja, gostoljubivost lokalnog
stanovništva, multietičnost i multikulturalnost stanovništva,
autentična domaća gastronomska ponuda, nepostojanje
industrijskih zagađivača na užem području,
nepostojanje konkurencije istog tipa u širem okruženju,
mogućnost razvijanja različitih oblika turizma, potpora
znanstveno-istraživačkom radu, značajne kulturno-povijesne
znamenitosti u širem okruženju, blizina plovnog
puta Dunava i Drave, blizina aerodroma Klisa.


SLABOSTI– uklanjamo: nedefinirani identitet Kopačkog
rita na turističkom tržištu, neorganiziranost turističke
infrastrukture, deficitarnost djelatnika, nedostatak
smještajnih kapaciteta, jednoličnost i niska kvaliteta
ugostiteljske ponude, jednoličnost i niska kvaliteta ponude
turističkih proizvoda, nepostojanje konkretne strategije
razvoja turističke ponude, nepostojanje adekvatne
marketinške strategije, nedostatak vizualnih komunikacija,
pasivna promocija, nedovoljna integriranost lokalnog
stanovništva, nedovoljna informiranost i poticanje
lokalnog stanovništva za suradnju, nekorištenje suvremenih
tehnologija, nepostojanje rekreativnih sadržaja,
miniranost pojedinih prostora,čime je narušena sigurnost
potencijalnih posjetitelja.


Vanjske okolnosti


PRILIKE– iskorištavamo: održivi razvoj prostora,
razvoj turizma s ekološkog pristupa prostoru,unaprjeđivanje
postojećih turističkih proizvoda,razvoj novih
turističkih ponuda,intenziviranje promocijskih aktivnosti,
implementacija novih tehnologija, adaptacija postojećih
objekata, proboj na postojećim tržištima,
proboj na nova tržišta,korištenje europskih pretpristupnih
fondova, donacija,trendovi turizma u Republici
Hrvatskoj i svijetu, raspoloživost prostora,
poljoprivredno zemljište u ulozi proizvodnje ekoloških
proizvoda – razvoj tržnice.


PRIJETNJE – savladavamo: nemogućnost cjelogodišnjeg
poslovanja,nestručnost kadra,nepoznavanje
stranih jezika,nedostatak novca za razvoj i ulaganja,
siromašna i usitnjena obiteljska gospodarstva, stanje
komunalne infrastrukture,stanje prometne infrastrukture,“
vizualna zagađenja”i divlja gradnja,niska razina
turističke osviještenosti,kreditna politika,konkurencija
jadranskog turizma,ograničeni broj posjetitelja
zbog mogućeg uznemiravanja faune,krivolov,prirodne
nepogode (požari, suše).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


Tablica 2. Matrica utjecaja cestovnog i riječnog prometa i ratnih događanja tijekom Domovinskoga rata na biološku i krajobraznuraznolikost


Table 2 The matrix effectof road and river traffic andwar events during the Homeland War on biological and landscape diversity


RATNADOGAĐANJAWAR EVENTSMINIRANOSTPOVRŠINA
MINED AREA2-
11-
10100335-
02500010
DEVASTACIJAGRAĐEVINA
DEVASTATING BUILDINGS
5-
00-
00000000-
00000000
UNIŠTAVANJE BILJNIH
ZAJEDNICADESROYING
PLANT COMMUNITIES
1-
55-
30201355-
04412031
UBIJANJA ŽIVOTINJA
KILLING ANIMALS0-
00-
31101345-
04501000
RIJEČNI PROMETRIVER TRAFFIC
ZAGAĐENJE VODA/
EKOLOŠKE KATASTROFE
WATER POLLUTION / ECOLOGICAL
CATASTROPHIES
2-
55-
15555555-
54455542
OLAKŠANA
INTRODUKCIJA
STRANIH VRSTA ALLEVIATED
INTRODUCTION OF
FOREIGN SPECIES
0-
44-
13355333-
53355430
IZGRADNJAPLOVNIH
KANALACONSTRUCTION
OF NAVIGATION CANALS
4-
33-
12255221-
51344540
UTVRĐIVANJE OBALA
NASIPIMARIVERBANK
FORTIFICATION
WITH DAMS
4-
11-
10055221-
51244530
PRODUBLJAVANJE I
IZRAVNAVANJE KORITA
RIVERBED DEEPENING
AND REGULATION
2-
11-
12255201-
51044530
CESTOVNI PROMET
ROAD TRAFFICPROMETOVANJE
POLJSKIM I ŠUMSKIM
TRAVELLING ALONG FIELD
AND FOREST TRAILS
0-
43-
20100122-
00112033
POSJEĆIVANJE
PARKA VOZILIMA
VISITING THE PARK
IN VEHICLES
2-
33-
20100122-
00112033
12345MATRICAUTJECAJA CESTOVNOG I
RIJEČNOG PROMETA I RATNIH
DOGAĐANJANABIOLOŠKU IKRAJOBRAZNU RAZNOLIKOSTOCJENE UTJECAJAIMPACT GRADES:
0 – nema utjecajano impact
– neznatan utjecajnegligible impact– vrlo slab utjecaj very slight impact– slab utjecajslight impact
– jak utjecajstrong impact– vrlo jak utjecajvery strong impactVIZUALNAKVALITETAKRAJOBRAZAVISUAL LANDSCAPE QUALITY
PRIRODNO STANIŠTE BILJNIH VRSTANATURAL HABITAT OF PLANT SPECIES
·
POPLAVNE ŠUME FLOODPLAIN FOREST
·
VLAŽNE LIVADEWET MEADOWS
PRIRODNO STANIŠTE ŽIVOTINJSKIH VRSTANATURAL HABITAT OF ANIMAL SPECIES
·
OBLIĆI, MEKUŠCI, GUJAVICE, PIJAVICENEMATODES, MOLLUSCS,
EARTHWORMS, LEECHES
·
RAKOVICRUSTACEANS
·
KUKCIINSECTS
·
RIBEFISHES
·
VODOZEMCIAMPHIBIANS
·
GMAZOVIREPTILES
·
PTICEBIRDS
·
SISAVCIMAMMALS
MIGRACIJE ŽIVOTINJAANIMAL MIGRATIONS
·
MIGRACIJE RIBAFISH MIGRATIONS
·
MIGRACIJE PTICAMOČVARICASHOREBIRD MIGRATIONS
MIGRACIJE SISAVACAMAMMAL MIGRATIONS
VODA- PODZEMNAWATER - GROUNDWATER
VODA- NADZEMNAWATER – SURFACE
POPLAVNI REŽIMFLOOD REGIMTLOSOILZRAKAIR
BIOLOŠKAI KRAJORAZNARAZNOLIKOST
BIOLOGICAL AND LANDSCAPE DIVERSITY
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


SWOTanalizom prikazane su različite snage i mogućnosti
parka prirode Kopački rit,koje se temelje na
prirodnim karakteristikama samoga područja i predstavljaju
izniman potencijal za razvoj kontinentalnog turizma
u ovome području. Slabosti koje se navode u
analizi proizlaze iz nedovoljne angažiranosti odgovornih
institucija. Prijetnje iz okoline mogle bi se adekvatnim
mjerama savladati i pretvoriti u prilike. Park prirode
Kopački rit je nedvojbeno riznica prirodnih bogatstava
koja bi uz primjereno planiranje i održivi razvoj trebala


Granica parka prirode Kopački rit


Boundary of nature park Kopački rit


Zona stroge zaštite u temeljnoj zoni


Zone of strict protection in the fundamental zone


Zona aktivne zaštite u temeljnoj zoni


Zone of active protection in the fundamental zone


Zona korištenja u temeljnoj zoni


Multi-purpose zone in the fundamental zone


Zona stroge zaštite u prijelaznoj zoni


Zone of strict protection in the transitional zone


Zona aktivne zaštite u prijelaznoj zoni


Zone of active protection in the transitional zone


Zona korištenja u prijelaznoj zoni


Multi-purpose zone in the transitional zone


u skoroj budućnosti postati nositelj razvoja kontinentalnog
turizma istočne Hrvatske. Za takav razvoj potrebna
je interakcija cjelokupne regije i lokalnog stanovništva.


4.2.8 Koncept zoniranja parka prirode Kopački
rit-The zoning concept of Kopački Rit Nature Park


Degradacija vodenih i močvarnih staništa koja po
svojoj prirodi nisu trajna, ima za posljedicu smanjenje
raznolikosti staništa i broja vrsta. Stoga je za njihovo što
kvalitetnije očuvanje potrebno definirati zone zaštite
bioraznolikosti u Kopačkom ritu. Zonacija je sukladna
osnovnim smjernicama održivog razvoja parka prirode.


KONCEPTZONIRANJA PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT


ZONING CONCEPT OF NATURE PARK KOPAČKI RIT


Slika 2. Prikaz zoniranja u parku prirode (Izvor: Plan upravljanja javne ustanove parka prirode)


Figure 2Zoning in the nature park (Source: Management Plan of the Nature Park Public Enterprise)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


Agricultural and Environmental Ethics, 18: Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti europskih
107–130. divljih vrsta i prirodnih staništa (Narodne novine


– Međunarodni ugovori 06/00).


Schneider-Jacoby,M., 2006: Poplavna područja
Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međuna-*** 2002/2003: Sektorske studije za Plan upravljanja
rodnog značenja, Šum. list, 130 (5–6): 193–217, Parkom prirode Kopački rit. Javna ustanova
Zagreb. parka prirode Kopački rit.


Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne *** 2006: Prostorni plan parka prirode Kopački rit.


raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne no-Osječko-baranjska županija, Županijski zavod


vine143/08). za prostorno uređenje u suradnji sa Zavodom za


prostorno planiranje, Osijek.


Theobald, D.M., T. Spies, J. Kline, B. Maxwell,
N.T.Hobbs,V.H.Dale,2005: Ecological
support for rural land-use planning. Ecol.
Appl., 15 (6): 1906–1914.


SUMMARY: With its specific features, high diversity, and a multitude of exceptional
ecological systems, the nature park of Kopački Rit is one of the most
important areas in the east of Croatia. According to the National Habitat Classification
and Map of the Republic of Croatia, there are 25 habitat types in the
area of the nature park. Five of these are endangered at the European level and
protected by the Habitats Directive. Kopački Rit Nature Park has been included
on the Ramsar list as valuable natural heritage within the international
framework. The floodplain area of Kopački Rit is essential due to the coherence
and diversity of terrestrial and aquatic ecological systems. The paper
addresses the need for ecological and spatial valorisation of the protected area
as an instrument for discriminating between primary and secondary protection.
Kopački Rit is a floodplain area resulting from the activity of two large rivers:
the Danube and the Drava. Spatial analysis of Kopački Rit Nature Park
was made on the basis of the existing spatial plan (2006) of the area. Comparative
methods, as well as the analysis and synthesis method were used for the
process. A qualitative analytical method with element gradation within four
analysis fields was used – strengths, weaknesses, opportunities and threats
(SWOT analysis). A structural area analysis (Figure 1) was made according to
Lynch (1972). The effect of the activities on biological and landscape diversity
was analyzed in the results. The analysis included the effects of forestry, water
management, agriculture, game management, traffic, and war events (Table 1
and 2). Based on the management plan, zonation was performed by defining
the main zones and determining the sub-zones (Figure 2). The zones were described
and the zonation criteria and management goals were provided. In
doing so, the difference between the zones of strict protection and active protection
was accentuated. The goal of management is to ensure a sustainable
use of floodplain valleys and allow visits, recreational fishing, hunting, forestry
and agriculture. In order to improve habitat quality, use of the area should
be limited by management measures. Ecological and spatial analyses of the
protected nature park area were used to determine the difference between individual
units within Kopački Rit. Special zones of the basic phenomenon were
highlighted, which coincides with the zoning concept within the nature park. In
this sense, primary and secondary protection was discriminated.


Key words:nature protection, sustainable development, diversity, habitat,
zoning
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


U zoniranju na temelju plana upravljanja definirane
su glavne zone i određene podzone (slika 2). U njima je
dan opis samih zona uz navođenje kriterija zonacije i
ciljeva upravljanja.


1. Temeljna zona
Unutar ove zone definirane su tri pod-zone:


a) Pod-zona stroge zaštite


U ovu kategoriju svrstano je oko polovinu poplavnog
područja, zaštićena kao Posebni zoološki rezervat. Ovo
područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog
područja koje je, unatoč brojnim ljudskim djelatnostima,
sačuvalo svoju prirodnost i funkciju.Neometano
odvijanje prirodnih procesa plavljenja i sedimentacije,
meandriranja i stvaranja unutrašnje mreže prirodnih kanala
i fokova; glavno mrijestilište riba Dunavskog sliva,
nacionalno i međunarodno značajne gnijezdeće populacije
ugroženih vrsta ptica, prisutnost ostalih ugroženih i
strogo zaštićenih vrsta. Cilj upravljanjaje očuvanje neometanog
odvijanja prirodnih procesa u evoluciji poplavnih
dolina velikih rijeka, očuvanje i povećanje
brojnosti ugroženih i rijetkih svojti.


b) Pod-zona aktivne zaštite


Područja temeljne zone koju je potrebno aktivnim
mjerama restaurirati. Uključuje šumska područja alohtonih
vrsta i klonova (plantaže) te dijelove glavnih vodotoka.
Cilj upravljanja je putem projekata restauracije
poboljšati kvalitetu staništa, osigurati neometano odvijanje
prirodnih procesa, očuvati i povećati brojnost ugroženih
i rijetkih svojti, te dovesti područje u što prirodnije
stanje kako bi zadovoljilo uvjete za prelazak u zonu
stroge zaštite.


c) Pod-zona korištenja


Područja s razvijenom turističkom infrastrukturom i
područja određena za održivo korištenje, rekreaciju i turizam.
Cilj upravljanja je omogućavanje održivog načina
korištenja poplavnih dolina (ribolov), posjećivanje
i rekreativni ribolov. Mjerama je potrebno ograničiti korištenje,
kako bi se poboljšalo stanje kvalitete staništa.
Dozvoljene aktivnosti supromet ljudi i roba (na rijeci
Dunav), tradicionalni ribolov, rekreativni ribolov, posjećivanje
i rekreacija, lovstvo i šumarstvo.


2.Prijelazna zona
Unutar ove zone su također definirane tri pod-zone:


a) Pod-zona stroge zaštite


Manji dio danas od poplave branjenog područja, koji
ponajprije predstavlja stare sastojine prirodnih šumskih
zajednica i/ili kolonije ptica močvarica. Ova područja
predstavljaju posljednje fragmente nekadašnje biološke
i krajobrazne raznolikosti poplavne doline koja je bila
prisutna prije regulacijskih i melioracijskih radova. Njihovom
daljnjom degradacijom doći će do bitnog ugrožavanja
prirodne i krajobrazne raznolikosti zaštićenog
područja.Cilj upravljanjaje mjerama aktivne zaštite poboljšati
kvalitetu staništa, očuvati i povećati brojnosti
ugroženih i rijetkih svojti.Područje je ponajprije namijenjeno
za znanstvena istraživanja i praćenje stanja, te
vrlo ograničeni posjet manjih stručnih skupina.


b) Pod-zona aktivne zaštite


Uključuje šumska staništa, osobito područja alohtonih
vrsta i klonova (plantaže), čiste sječine, te jednodobne
šume koje je potrebno prevesti u prirodne i
raznodobne šumske zajednice; degradirane livade i pašnjake
koje je potrebno održavati ispašom ili košnjom;
intenzivno obrađivane poljoprivredne površine i ora-
nice koje je potrebno prevesti u ekstenzivni način korištenja;
ribnjake Podunavlje; te dijelove glavnih
vodotoka – nekadašnjih dunavaca poput Čarne i Malog
dunavca u kojima je potrebno poboljšati hidrološke
uvjete.Cilj upravljanja je putem projekata restauracije
poboljšati kvalitetu staništa, osigurati neometano odvijanje
prirodnih procesa, očuvati i povećati brojnosti
ugroženih i rijetkih svojti, te dovesti područje u što prirodnije
stanje kako bi zadovoljilo uvjete za prelazak u
zonu stroge zaštite. Održiv način korištenja nekadašnjih
poplavnih dolina putem djelatnosti šumarstva,
lovstva, stočarstva, ekstenzivne poljoprivrede i ribarstva,
restauracijske aktivnosti temeljene na znanstveno-
stručnim studijama, znanstvena istraživanja i
praćenje stanja, ograničeno posjećivanje i rekreacija.


c) Pod-zona korištenja


U ovu zonu ulaze sljedeći dijelovi Prijelazne zone:


kompleks Dvorac-Tikveš,


nasipi za obranu od poplava Drava-Dunav i Zmajevac-
Kopačevo,


županijska cesta Kopačevo-Podunavlje-Kozjak-
Tikveš i Tikveš-Zlatna Greda,


županijska cesta Lug-Kozjak,


lokalna cesta seloTikveš-lugarnica Čošak šume,


rekreacijska zona Podunavski kanali,


naselja Podunavlje, Kozjak iTikveš,


crpne stanice Zlatna Greda,Tikveš i Podunavlje, te


farma Eblin.
Cilj upravljanja je omogućavanje održivog načina korištenja
poplavnih dolina, posjeta, rekreativnog ribolova,
lovstva, šumarstva i poljoprivrede. Mjerama upravljanja


potrebno je ograničiti korištenje,kako bi se poboljšalo
stanje kvalitete staništa.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


5. RASPRAVA– Discussion


Ekološko i prostorno vrednovanje u parku prirode
bitan je pokazatelj glavnih smjernica zaštite i očuvanja
biološke i krajobrazne raznolikosti. Prvi korak u tom
smjeru je zoniranje koje jamči opstanak temeljnog fenomena
zaštite, a sukladno zakonskoj regulativi omogućeno
je ograničeno gospodarenje izvan zone temeljnog
fenomena. Pojam ograničenog gospodarenja tumači se
kroz zadane smjernice održivog razvoja.Na temelju rezultata,
posebno usporedne analize i matrice utjecaja
različitih djelatnosti (tablice 1 i 2) može se zaključiti
kako najjači utjecaj, te intenzivne promjene mogu uzrokovati
riječni promet, poljoprivreda i vodno gospodarstvo.
U šumarstvu se ponajprije nastoji sačuvati sve
preostale šumske površine, jer predstavljaju stanište
većem dijelu faune Kopačkog rita. Na području parka
prirode nije dozvoljeno unositi alohtone vrste drveća,
već samo autohtone,i to bijelu vrbu i crnu i bijelu topolu,
ukoliko to dozvoljavaju stanišni uvjeti. Gospodarenje
šumama provodi se uz ugrađivanje mjera zaštite
prirode u šumsko-gospodarske osnove.


Djelatnosti vodnog gospodarstva trebaju biti usmjerene
na održavanje prirodnosti močvarnih i poplavnih
ekoloških sustava, jer njihov utjecaj može najviše
ugroziti biološku i krajobraznu raznolikost.Važno je
uspostaviti povoljan; prirodi najbliži hidrološki režim u
poplavnom području. Izgradnja novih vodno-gospodarskih
objekata, produbljivanje ili zatrpavanje postojećih
kanala treba biti uz minimalne intervencije u
okoliš i prethodno izrađenu studiju utjecaja planiranih
zahvata na okoliš. Za zaštitu i očuvanje područja Kopačkog
rita u užem smislu i Podunavlja u širem smislu,
od ključnog značenja je omogućavanje odvijanja procesa
stvaranja meandara na Dunavu i Dravi. Stoga su
zabranjene sve aktivnosti gradnje koje bi taj proces
onemogućavale u budućnosti, te jednako tako treba
provesti restauraciju dijela postojećih objekata koji
danas onemogućavaju meandriranje. Osobitu pozornost
treba usmjeriti na kakvoću vode koja ispuštanjem
dolazi u Kopački rit. Problem otpadnih voda odnosi se
na sve vrste onečišćivača i zagađivača (otpadne komunalne,
industrijske i poljoprivredne vode) koji su do
sada svoje otpadne vode upuštale u rit. Budući su
Drava i Dunav u svom toku od izvora pa do parka prirode
recipijent brojnih otpadnih voda; na prostor parka
vode dolaze opterećene onečišćenjima različitog porijekla.
Zbog toga je potrebnona županijskoj, državnoj i
međudržavnoj razini voditi aktivnosti s ciljem da se količine
otpadnih voda smanje izgradnjom odgovarajućih
uređaja za čišćenje svih vrsta otpadnih voda, naravno i
uz propisani nadzor i praćenje kvalitete voda.


Djelatnosti poljoprivrede trebaju biti usmjerene na
ekstenzivni način uzgoja životinja, zatim poticanje tradicionalnih
načina korištenja poljoprivrednog zemljišta.
Istovremeno ograničiti oblike intenzivne proizvodnje
unutar parka i spriječiti daljnje agromelioracije radi nestajanja
vlažnih i poplavnih staništa. Gospodarski ribolov
treba ostaviti kao tradicionalnu aktivnost lokalnog
stanovništva, te ga uklopiti u tradicionalni održivi razvoj
naselja u neposrednoj blizini zaštićenog područja.Treba
se provesti sustavno suzbijanje nezakonitog ribolova,
što je od izuzetne važnosti za zaštitu ribljeg fonda.
Naime, ribe kao osnova u svim lancima ishrane važne su
za brojčano stanje svih ostalih skupina kralješnjaka.
Smanjenje prehrambene osnove imat će za posljedicu
smanjenje i svih ostalih skupina u lancu ishrane.


U zaštićenom prostoru kao što je park prirode,
lovne aktivnosti trebaju biti strogo u zakonskim okvirima,
bitno je uvođenje stalnog nadzora u svrhu suzbijanja
krivolova. Osobito je naglašena stroga zaštita u
posebnom zoološkom rezervatu.


Uzevši u obzir valorizaciju prostora,potrebno je uočiti
razliku između primarne i sekundarne zaštite. U
primarnu zaštitu obuhvaćeni su prirodni temeljnifenomeni.
Vodena i močvarna vegetacija, nitrofilna i travnjačka
vegetacija, zatim ugrožena i rijetka šumska staništa
prema Nacionalnoj klasifikaciji. Radi se o sljedećim staništima
na području parka prirode: C.2.2. vlaž nelivade
srednje Europe (RedMOLINIETALIAW.Koch 1926),


E.1.1.poplavne šume vrba (SvezaSalicion albaeSoó
1930), E.1.2. poplavne šume topola (Sveza Populion
albaeBr.-Bl. 1931), E.2.2. poplavne šume hrasta lužnjaka
(Sveza Alno-Quercion roboris Horvat 1938),


E.3.1.mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume
(Sveza Erythronio-Carpinion/Horvat 1958/ Marinček
in Mucina et al. 1993). Prirodno bogatstvo očituje se
dakako i brojnim svojtama flore i faune(Avertebrata i
Vertebrata). Uzimajući u obzir biološku raznolikost
treba naglasiti kako faunu ptica Kopačkog rita čini 296
vrsta, odnosno 78,4 % od ukupnog broja ptica u Hrvatskoj.
U vodama rita zabilježene su 44 vrste slatkovodnih
riba,što je 34,6 % ukupnog broja riba Hrvatske.
Također prisutne su 52 vrste sisavaca, što predstavlja
51,4 % od ukupnog broja sisavaca Hrvatske. Kroz sekundarnu
zaštitu i provođenje mjera zaštite zastupljene
su različite djelatnosti uz posjećivanje i rekreaciju unutar
zaštićenog područja. Ponajprije to se odnosi na lov i
ribolov, naravno uz gospodarenje šumama, te ekstenzivnu
poljoprivredu.Kopački rit dio je biološki i krajobrazno
vrijednog ritskog ekosustava. Sadašnje
vrijednosti aluvijalnih i nizinskih šuma koje je potrebno
očuvati nisu samo ekološke,nego i gospodarske
(Prpić iJakovac,1998). Istovremeno postojeće zaštićeno
područje dio je veće cjeline poplavnih šuma,
što je ekološki neprocjenjivo za našu zemlju
(Schneider-Jacoby, 2006). Isti autor navodi za
primjer kako je orao štekavac (Haliaeetus albicilla) izvrstan
bioindikator za velika prostranstva aluvijalnih
vlažnih staništa. Zaštita biološke raznolikosti moguća
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


je ukoliko se spriječe veći gospodarski zahvati i degradacija
ekološkog sustava. Jedan od negativnih utjecaja
zasigurno su prijedlozi gradnje novih hidroelektrana te
plovnih kanala. Stoga Beardsley et al. (2009) navode
kako se jednom prenamjenjeno prirodno stanište
teško obnavlja ili je u potpunosti izgubljeno te povlači
ekološke posljedice.Theobald et. al.(2005) također
navode kako ekološki čimbenik često nije primaran
kada se rade veći gospodarski zahvati. S obzirom na iznimno
prirodno i još uvijek sačuvano bogatstvo Kopačkoga
rita, potrebno je u ovom slučaju ekološku
vrijednost postaviti kao primarni interes. Istovremeno i
naglasiti kako veliki zahvati u vodnom gospodarstvu,
te gradnja hidroenergetskih objekata intenzivno mijenjaju
stanišne uvjete i izravno smanjuju površine aluvijalnih
vlažnih staništa.


6. ZAKLJUČAK – Conclusion


Napravljenim ekološkim i prostornim analizama zaštićenog
područja parka prirode prikazane su razlike između
pojedinih cjelina unutar Kopačkog rita. Istaknute
su posebne zone temeljnog fenomena,što se poklapa s
konceptom zoniranja unutar parka prirode. Matrice utjecaja
različitih djelatnosti zastupljenih u parku jasno su
upozorile na opasnosti koje ugrožavaju posebno osjetljiv
vodeni ekološki sustav. Neizravno i kasniji negativni
učinak može se uzročno-posljedično očitovati na
ugrožavanje flore i faune. Sprječavanje mogućih prijet


7. ZAHVALA–
Ovaj rad napravljen je u okviru diplomskog rada


koji je obranjen 2010. godine naAgronomskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujemo djelatnicima
nji i štetnih zahvata upravo su jedan od ciljeva ekološkog
vrednovanja u parku prirode. Svrha primarne zaštite
je očuvanje cjeline ekosustava kroz zaštitu staništa i
biološke raznolikosti. Unutar te zaštite potrebna su
znanstvena istraživanja i praćenje stanja u prirodi radi
sprječavanja mogućih štetnih utjecaja. U sklopu sekundarne
zaštite dozvoljene su djelatnosti uz primjenu
mjera zaštite prirode, tj. jedna vrsta ograničenog gospodarenja
koja ne zaustavlja gospodarenje,već treba uvažiti
biološke vrijednosti i posebnosti.


Acknowledgment
Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” na materijalima
potrebnim u izradi rada.


8. LITERATURA– References


Bartlett, C.Y., T. Maltali, G. Petro, P. Valentine,
2010: Policy implications of protected
area discourse in the Pacific islands, Marine Policy,
34: 99–104.


Beardsley,K., J.H.Thorne,N.E.Roth, S.Gao,


M.C.McCoy,2009:Assessing the influence of
rapid urban growth and regional policies on biological
resources, Landscape and Urban Planning,
93: 172–183.


Bognar,A., 1990: Geomorfološke i inženjersko-geomorfološke
osobine otoka Hvara i ekološko vrednovanje
reljefa, Geografski glasnik, 52: 49–65,
Zagreb.


Cessfod,G., A.Muhar,2003: Monitoring options
for visitor numbers in national parks and natural
areas, Journal for Nature Conservation, 11:
240–250.


De Roeck, E.R., B.J. Vanschoenwinkel, J.A.
Day,Y.Xu, L.Raitt, L.Brendonck,2007:
Conservation status of large branchiopods in the
western cape, South Africa, Wetlands, 27(1):
162–173.


Iiyama,N., M.Kamada, N.Nakagoshi,2005:
Ecoloical and social evaluation of landscape in
a rural area with terraced paddies in southwestern
Japan, Landscape and Urban Planning,


70:301–313.


Lynch,K., 1972:The Image of the City, MITPress,
Massachusetts.


Mitsch, W.J., J.G. Gosselink,2000:The value of
wetlands: importance of scale and landscape setting,
Ecological Economics, 35: 25–33.


Munoz, J., 2010: Diversity and distribution of diapausing
aquatic invertebrates in inland wetlands:
An ecosystem conservation viewpoint, Journal
for Nature Conservation, 18: 55–62.


Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa,
ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o
mjerama za očuvanje stanišnihtipova(Narodne
novine07/06).


Primack, R.B., 2006: Essentials of Conservation
Biology, fourth ed., Sinauer Associates, Massachusetts.


Prpić, B., H. Jakovac, 1998: Značenje općekorisnih
funkcija nizinskih šuma u usporedbi s planiranim
gospodarskim koristima H.E. N. Virje.
Proceedings International Conference Sustainable
Use of the Lowland Rivers and the Protection
of Nature and Environment, Hrvatsko
šumarsko društvo, Hrvatsko energetsko društvo
i Euronatur, 53–60, Zagreb


Rosa, H.D., J.M. da Silva, 2005: From environ


mental ethics to nature conservation policy: Na


tura 2000 and the burden of proof, Journal of