DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


UDK 630* 907


EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT


ECOLOGICALVALORISATION OF THE PROTECTEDAREA
OF “KOPAČKI RIT” NATURE PARK


Damir BARČIĆ*, Nikolina PANIĆ**


SAŽETAK: Uvažavajući specifičnosti i različitosti, park prirode Kopački rit
predstavlja jedno od najznačajnijih područja na istoku Hrvatske, s nizom iznimnih
ekoloških sustava. Prema Nacionalnoj klasifikaciji i karti staništa Republike
Hrvatske, na području parka prirode nalazi se 25 tipova staništa, a
među njima je pet ugroženo na europskoj razini i zaštićeno Direktivom o staništima.
Park prirode Kopački rit vrijedna je prirodna baština i u međunarodnim
okvirima, stoga se nalazi i na Ramsarskom popisu. Poplavno stanište Kopač kog
rita bitno je radi cjelovitosti i raznovrsnosti kopnenih i vodenih ekoloških
sustava. U radu se ukazuje na potrebu ekološke i prostorne valorizacije zaštićenog
područja, kao instrumenta u razlikovanju primarne i sekundarne zaštite.
Prostorna analiza parka prirode Kopački rit izrađena je na podlozi postojećeg
prostornog plana (2006) toga područja. Korištene su komparativne metode i
metode analize i sinteze. Primijenjena je kvalitativna analitička metoda sa
stupnjevanjem elemenata u okviru četiri polja analize (SWOT analiza). Strukturna
analiza prostora (slika 1) napravljena je prema Lynch-u (1972). U rezultatima
je analiziran i utjecaj različitih gospodarskih djelatnosti na biološku i
krajobraznu raznolikost. U zoniranju na temelju plana upravljanja, definirane
su glavne zone i određene podzone (slika 2). U njima je dan opis samih zona uz
navođenje kriterija zonacije i ciljeva upravljanja. Na taj način određuje se razlika
između zona stroge zaštite i aktivne zaštite. Cilj upravljanja je omogućavanje
održivog načina korištenja poplavnih dolina, posjeta, rekreativnog
ribolova, lovstva, šumarstva i poljoprivrede unutar parka prirode.


Ključne riječi:zaštita prirode, održivi razvoj, raznolikost, stanište,
zoniranje


1. UVOD – Introduction
Zaštićena područja predstavljaju jedan od temelja nizom iznimnih ekoloških sustava. Prema Nacionalnoj
održivog razvoja u Europi i svijetu. Upravljanje tim po-klasifikaciji i karti staništa Republike Hrvatske,na područjima
zahtijeva stručne podloge te izradu kratkoroč-dručju parka prirode nalazi se 25 tipova staništa, a među
nih i dugoročnih planova. Na taj način osigurava se njima je pet ugroženona europskoj razini i zaštićeno Diočuvanje
prirodnih fenomena i ukupne biološke i krajo-rektivom o staništima, a u HrvatskojPravilnikom o vrbrazne
raznolikosti nekog područja. Uvažavajući spe ci-stama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i
fičnosti i različitosti, park prirode Kopački rit predstavlja rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje


jedno od najznačajnijih područja na istoku Hrvatske,s stanišnih tipova (Narodne novine br. 07/06). Pravilnikomse
štitesvistanišnitipovizaštićeniDirektivomo


*


staništima, Rezolucijom 4 (1996) Konvencije o zaštiti
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


Doc. dr. sc. Damir Barčić, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma,


europskihdivljihvrstaiprirodnihstaništa(Bernskakon


10 000 Zagreb, E-pošta: damir.barcic@zg.htnet.hr


**
vencija)teoniugroženinanacionalnojrazini.Ekološko


Nikolina Panić, dipl. ing. agr. – uređ. krajobraza,
E-pošta: supernixa@gmail.com


vrednovanje parka prirode može se prikazati u biološ