DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 38     <-- 38 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


elemenata de terminiraju veliku širinu goda, malo učešće
zone kasn og drva i smanjenu gus toću juvenilnog drva u
odnosu na zrelo drvo četinjača.


Ovo istraživanje upotpunit će znanja o makroskopskim
karakteristikama i osnovnom fizikalnom svojstvu,
gustoći drva, bijelog bora(Pinus sylvestrisL.), odnosno
dati osnovne ulazne parametre za sječu, izradu i transport
te tehničku vrijednost drva iz tako uzgojene sastojine.
Ovo istraživanje je također provedeno,jer je učešće plantažnog
uzgoja bijelog bora(Pinus sylvestrisL.)u Šumskoj
upravi Cazin na oko 25% ukupne površine šuma i
šumskog zemljišta,pa time je i tehnička vrijednost tako
uzgojenog drva značajna za Šumsku upravu Cazin.


Šumska plantaža bijelog bora (Pinus sylvestris L.)
“Dubrava” počela se formirati u razdoblju od 1961. do
1968. godine na platou iznad kanjona rijeke Une,na površini
od 500 hektara. Matični supstrat na navedenoj lokaciji
čini tipični akrični luvisol. Reakcija tla u vrijeme
provođenja pedološke analize prije podizanja plantaže
kretala se od vrlo kisela do kisela,uz stupanj zasićenosti
bazama nizak. Ispitna stabla uzimana su iz 26 i 30 odjela
gospodarske jedinice Gata. Odjel 26, gospodarske jedinice
Gata kao plantaža osnovan je od 1967. do 1968. go-
dine, pošumljen je sa školovanim sadnicama bijelog
bora(Pinus sylvestrisL.)(Anon,1998;Bendsten,
1978), sa 5500 sadnica/ha na površini odjela od 86,8 ha.
Odjel 30, gospodarske jedinice Gata,kao plantaža osnovan
je 1961. i 1962. na površini od 73,7 ha, pošumljen sa
školovanim sadnicama bijelog bora(Pinus sylvestrisL.)
(Anon, 1998; Bendsten, 1978) u količini od 2500
sadnica/ha.


Bijeli bor (Pinus sylvestrisL.)je vjerojatno najraširenija
vrsta bora u Europi, rasprostranjena od 8 oWu Španjolskoj
do 149 oE u Rusiji i od 70 oN do 37 oS (Mason
i Alia, 2000). Velika rasprostranjenost bijelog bora
(Pinus sylvestrisL.)rezultat je njegove male izbirljivosti
na tlo i klimatske uvjete.Todokazuje njegova rasprostranjenost
u Europi u oceanskoj, mediteranskoj subkontinentalnoj,
kontinentalnoj i alpskoj klimatskoj zoni. Gustoća
u apsolutno suhom stanju bijelog bora (Pinus sylvestris


3 3


L.)kreće se od 0,30 g/cm do 0,86 g/cm, sa srednjom vri


3


jednošću od 0,49 g/cm (Horvat iKrpan,1967).
Drvo bijelog bora ima širok dijapazon primjene od
drva za proizvodnju celuloze, ploča na bazi drva (iverica,
vlaknatica, stolarskih i uslojenih) dofurnira, podnih
i zidnih obloga, drva za izradu namještaja i drva u
brodogradnji. Srž bijelog bora na zraku je trajna, a pod
vodom i natkrivenim prostorima vrlo trajna.


MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA
Material and Methods of Research


Prema odredbama norme ISO 3129 iz 1975. godine
za potrebe istraživanja odabrano je 76 ispitnih stabala. Iz
odjela 30 gospodarske jedinice Gata uzeto je 40, a iz
odjela 26 gospodarske jedinice Gata, 36 ispitnih stabala.
Na ispitnim stablima prikupljeni su svi relevantni parametri:
geografski položaj, prsni promjer, tlocrtna projekcija
krošnje, orjentiranost stabla prema stranama svijeta,
totalna visina stabla, visina do prve žive grane i visina
panja (Kličić, 2006). Ispitna stabla svrstana su u tri
debljinska razreda: 1. od 11do 20 cm prsnog promjera,


2.od 21 do 30 cm prsnog promjera i 3. od 31 do 40 cm
prsnog promjera stabla. Iz svakog ispitnog stabla izrađen
je ispitni trupčić duljine oko 70 cm , s početkom na
prsnoj visini. Ispitni trupčići raspiljivani su na srednjače
(Ugrenović,1950) iz kojih su se izrađivali uzorci za
određivanje makroskopskih karakteristika i gustoće borovine.
Za svaki uzorak na kojemu je određivana gustoća,
određivana je i pozicija u radijalnom smjeru kako
bi se mogao prikazati raspored gustoće u radijalnom
smjeru, odnosno od srca ka kori. Određivanje makroskopskih
karakteristika i gustoće borovine obavljeno je
prema važećim normama ISO 3131 iz 1975. godine. Od
makroskopskih karakteristika mjerena je širina goda, širina
zone kasnog drva i izračunavano je učešće zone kasnog
drva. Gustoća je određivana u apsolutno suhom
stanju,kao i nominalna gustoća.


Statistička obrada podataka i njihova usporedba
obavljena je računalnim programom Statistika. Statistička
obrada podataka sadrži prikaz broja izmjerenih uzoraka
(n), minimalnu (min), srednju (aver) i maksimalnu
(max) vrijednost određenih svojstava, te standardnu devijaciju
(stdev) i varijancu (var) istih. Usporedba istraživanih
svojstava između debljinskih razreda obavljena je
Mann-Whitney testom. Zbog velikog broja mjerenja na
grafičkim prikazima nalaze se samo izjednačene linije
trendova vrijednosti svojstava temeljene na polinomu
drugog stupnja.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results of Research


U tablici 1. prikazane su statističke veličine za širinu
goda i učešće zone kasnog drva po debljinskim
razredima i za sva tri debljinska razreda zajedno.


Na slici 1. prikazan je grafički prikaz izjednačenih
linija trenda vrijednosti širina goda za svaki od tri debljinska
razreda u radijalnom smjeru.


Statističke veličine u tablici 1. pokazuju veliki raspon
širine godova za sva tri debljinska razreda u radijalnom
smjeru,što je također vidljivo i na slici 1. Srednje
vrijednosti širine goda rastu od prvog ka trećem
debljinskom razredu.Veliki raspon širina godova u radijalnom
smjeru također je vidljiv u iznosima varijanci,
a sve navedeno je jedna od odlikajuvenilnog drva.