DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377
UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)


MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA DRVA
BIJELOG BORA(Pinus sylvestris L.) S PODRUČJA
CAZINAU BOSNI I HERCEGOVINI


MACROSCOPIC CHARACTERISTICSAND DENSITY OF
SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) FROM CAZIN,
BOSNIAAND HERZEGOWINA


12 2


Hasib KLIČIĆ, Slavko GOVORČIN , Tomislav SINKOVIĆ,


32


Safet GURDA, Tomislav SEDLAR


SAŽETAK: Plantažni uzgoj bijelog bora (Pinus sylvestrisL.), u svijetu se
primjenjuje duže vrijeme. Istraživanje makroskopskih karakteristika i gustoće
plantažno uzgojenog bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u
Bosni i Hercegovini, provedeno je radi stjecanja spoznaja o makroskopskim
karakteristikama i gustoći tako uzgojenog bijelog bora (Pinus sylvestrisL.)
Od makroskopskih karakteristika mjerena je širina goda, širina zone kasnog
drva i izračunavano učešće zone kasnog drva. Određivana je gustoća u apsolutno
suhom stanju i nominalna gustoća. Raspon širine goda kod istraživane
borovi ne je velik, a srednjom vrijednosti za sva tri debljinska razreda zajedno
od 3,6 mm. Srednje vrijednosti širine goda za svaki debljinski razred međusobno
se signifikantno razlikuju. Srednja vrijednost učešća zone kasnog drva je
38,6 % za sva tri debljinska razreda zajedno. Srednje vrijednosti učešća zona
kasnog drva za svaki pojedini debljinski razred se signifikantno međusobno
razlikuju. Srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom stanju je 0,469 g/cm3
za sva tri debljinska razreda. Srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom
stanju kod sva tri debljinska razreda se međusobno signifikantno razlikuje.
Srednja vrijednost nominalne gustoće je 0,419 g/cm3, za sva tri debljinska razreda
zajedno. Srednje vrijednosti nominalnih gustoća kod sva tri debljinska
razreda se međusobno signifikantno razlikuju.


Ključne riječi:bijeli bor (Pinus sylvestrisL.), makroskopske karakteristike,
gustoća, plantažni uzgoj


UVOD – Introduction
Plantažni uzgoj bijelog bora (Pinus sylvestrisL.) u funkcije na nekom području (Buckman 1985,Bogsvijetu
primjenjuje se duži vremenski period. Istraživa-danet al. 2009).
nje makroskopskih karakteristika i gustoće plantažno


Kratkoća ophodnje određuje veliko učešće juveniluzgojenog
bijelog bora (Pinus sylvestrisL.) sa podru


nog dr va u stablima. Zbog navedenih razloga,tako uzčja
Cazina u Bosni i Hercegovini provedeno je u svrhu


gojena sta bla imaju malo učešće zrelog drva, odnosno
dobivanja spoznaja o navedenim svojstvima. Plantažni


minima l no ili nulto učešće prezrelog drva. Kao i svaki
uzgoj primarno se provodi za vrste drva koje u kratkoj


živi organizam,u mladosti donosi buran rast. Juvenilno
ophodnji ostvaruju najveće financijske i opće korisne


drvo (Sin ko v ić,1995) odraz je početne faze rasta i
razvoja sta bla. Pora st dimenzija gradbenih elemenata u


1


Mr. sc.Hasib Kličić, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o.,
juvenilnom drvu an atomska je karakteristika koja deter“
Šumarija”, Cazin,


minira ma kroskopske karakteristike i gustoću drva u toj


2


Dr. sc. Slavko Govorčin, dr.sc.Tomislav Sinković, Tomislav


početnoj fa zi rasta sta bla (Govorčin i Sinković,


Sedlar dipl.ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
3
1990). Bur ni rast i anat o mske karakteristike gradbenih


Dr.sc.Safet Gurda, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu