DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


provodi ispitivanja i razlikuju se u veličini od metode do


metode (ISTARules, 2010.)


Kemijski sastav sjemena–Chemicalcomposition
ofseed


Za određivanje kemijskog sastava i antioksidativne
aktivnosti na sjemenkama pinije odvojeni su posebno:
unutarnja sjemenska ljuska i sjeme. Prije mljevenja
uzorci su sušeni 24 sata na 80°C, samljeveni do veličine
0,20 mm na mlin IKAM10 (UN EC ICP, 2007).Za potrebe
određivanje fosfora, kalija, kalcija, magnezija,
cinka, bakra, željeza i manganaodvagano je 0, 50 g uzoraka
te je provedena digestija sa 96% sulfatnom kiselinom,
uz dodatak par kapi 60 % perklorne kiseline pri
sobnoj temperaturi (UN EC ICP, 2007). Ukupni fosfor
određen je na UV/VIS spektrofotometru PE Lambda 1A
pri apsorpcijskom maksimumu od 890 nm. Količina kalija,
kalcija, magnezija, cinka, bakra, željeza i mangana
određena je na atomskom apsorpcijskom spektrofotometru
PE (Perkin-Elmer,1999).


Na elementarnom analizatoru SC 132 određena je
količina sumpora,a na elementarnom analizatoruCNS
2000 određena je količina dušika i ugljika (Leco,
2000). Analiza je provedena suhim spaljivanjem uzoraka
bez prethodne kemijske pripreme tzv. “elementarnom
analizom”(ISO 10694, 1995). Spaljivanje uzoraka
na elementarnim analizatorima provedenojepri temperaturi
od 1350 °C u struji kisika analitičke čistoće
(Leco,2002).


Sirovi proteini utvrđeni su na osnovi količine ukupnog
dušika umnožene specifičnim konverzijskim faktorom
tzv. “Jones faktor”. Količina sirovih proteina izračunata je
korištenjem konverzijskog faktora. Kad specifičan faktor
nije poznat, općenito se koristi konverzijski faktor 6.25
(FAO, 2007).Rezultati su prikazani kao srednje vrijednosti
dvaju ponavljanja ± standardna devijacija (Miller i
Miller,2005).


Ekstrakcija polifenola –Extractionofpolyphenols


Za ekstrakciju polifenola formirani su uzorci sjemena
pinije na način da je odijeljena unutarnja sjemenska
ljuska od sjemena (embrija i endosperma). Uzorci
(unutarnja sjemenskaljuska i sjeme)su sušeni, samljeveni
te odmašćeni.Provedena je trostruka ekstrakcija s
heksanom (1:5 w/v, 15 min × 3) pri sobnoj temperaturi,


-1


a zaostali talog centrifugiran 10 min pri 5000 ° min
(Hettich Zentrifugen EBA20, Germany). Supernatanti
su oddekantirani i odbačeni, a dobiveni talozi su prosušeni
na sobnoj temperaturi kroz 12 h. Za ekstrakciju polifenolnih
spojeva upotrjebljeno je 0,50 godmašćenog
uzorkaljuske (DPPS) i jezgre(DPPK), a ekstrakcija je
provedena sa 70 % metanolom (5 mL× 2)kroz 15 min.
Ekstrakt je centrifugiran 10 min pri 5000 ° min-1,a supernatanti
su spojeni i razrjeđeni do 10 mLsa 70 % me


tanolom i spremljeni u hladnjak na–18 °C i čuvani do


daljnje analize (Mazor Jolići sur., 2011).


Određivanje ukupnih polifenola –Determination
oftotal phenolics


Spektrometrijsko određivanje ukupnih polifenola
pomoću Folin-Ciocalteau reagensa provedeno je prema
metodi koju su opisali Singleton i Rossi (1995). Na
0,50mLpolifenolnog ekstrakta dodano je 2,50mLFC
reagensa razrijeđenog 10 puta i potom ostavljeno stajati
5 min. Zatim je dodano mLNaCO (75g L ) i sve
se zagrijavano 5 min pri 50 °C. Reakcija jebrzo zaustavljena
u ledenoj kupelji te je na UV/VIS spektrofotometru
(Cary 3, Varian, Palo Alto, USA) izmjerena
apsorbancija pri .=760nm. Za izračunavanje mase
koncentracije polifenola korištena je galna kiselina (pet


23
-1


točka za baždarnu krivulju, 10 - 50 mg L galne kiseline
u 70 % metanolu). Dobiveni podaci mjerenja izraženi
su kao mg ekvivalenta galne kiseline po gramu
odmašćenog uzorka sjemenaPine pineaL.


Određivanje antioksidacijske aktivnosti ORACmetodom–
AntioxidantactivitydeterminedbyORAC
assay


Antioksidacijske aktivnosti ORAC-metodom određena
je prema metodi Cao i sur. (1993). Otopina za mjerenje
(3 mL) sadrži:2,25 mL0,04 mM fluoresceina u
0,075 M fosfatnom puferu (pH 7,0) i 0,375 mLrazrijeđenog
uzorka. Otopine su inkubirane 30 min pri 37 °C.
Nakon 30 min dodan je 0,375 mL152 mMAAPH [2,2azi
nobis (2-amidinopropane) dihydrochloride]. Mjerenja
su provedena spektrofluorimetrom Cary Eclipse Spectrofluorimeter
(Varian, PaloAlto, USA) pri l = 485


ekssitacije


nm i l = 520 nm pri 37 °C, a promjena intenziteta


emmisije


fluorescencije mjeri se svaku minutu. Za slijepu probu


1


umjesto uzorka dodano je 0,375 mL0,075 M fosfatnog
pufera. Standard za kalibracijsku krivulju za određivanje
ORAC-vrijednosti je Trolox. Iz pripremljene 0,5 mM
otopineTroloxa pripravljena su 6 razrjeđenja. Mjerenja
ORAC-vrijednosti provedena su na isti način kao i za
uzorak. ORAC vrijednost izračunata je prema formuli:


Relativna ORAC vrijednost =


(


)xkxaxh(1)


-1


[µmolTrolox ekvivalent g uzorka]


.
AUC=0,5+(R/R)+(R/R)+……..+(R+R) (2)


2131 n1


.
AUC = antioksidacijski kapacitetuzorka


U


.
AUC = antioksidacijski kapacitet slijepe probe


SP


.
AUC =antioksidacijski kapacitetTroloxa


TRX


.
k = faktor razrjeđenja
.
a = molarna koncentracijaTroloxa
.
h =