DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

drvo, Stalnoj komisiji EU-e za šume, UN – Forum o šu-
mama i Ministarskoj konferenciji za zaštitu europskih
šuma. Članak prikazuje složene procese kondicioniranja
globalnih čimbenika za šumarstvo, a utvrđeni rezultati su
originalni i potvrđeni u mnogim područjima sadašnjeg
znanstvenog razumijevanja globalnog šumarstva.


Utvrđen je ukupan metodološki rad.Analizirani su izvještaji
za globalno šumarstvo i šume: uloga, mjesto i
važnost i šumarstva u promjeni šumskih resursa, promjene
u šumskim resursima i njihovoj razini prirodnosti i
biološkoj raznolikosti sastojina, promjene šumskih
resursa radi osnivanja šumskih kultura brzorastućim
vrstama, klimatske promjene i važnost šumarstva u ublažavanju
promjena, promjene strukture vlasništva u svijetu
i tržište radne snage u šumarstvu, opseg korištenja
općekorisnih funkcija šuma, tržišta drvom, certifikacija u
šumarstvu, međunarodna suradnja u šumarstvu, znanstveno-
istraživački rad i visoko obrazovanje u šumarstvu.


Henryk Malinovski: Mogućnost zaštite šuma
od insekata koji oštećuju korijenje biološkim metodama
na bazi entomofagnih gljiva. II Učinkovitost
fun galnih bioinsekticida protiv Melolontha spp.
Sylwan 154 (1): 15–23Warszawa,2010.


U članku su prikazani rezultati različitih studija o korištenju
entomofagnih gljiva radi sprječavanja oštećenja
korijenja u šumskim rasadnicima i kulturama.Beauveria
brongniartii,uništavaMelolontaspp. bijele ličinke
bioinsekticidom hifama, konidijima ili blastosporama.
Bioinsekticid kao Melocont-Pilzgerste na zrnu ječma s
gljivinim hifama se najčešće koristi. Bijele ličinke djeluju
progresivno i reduciraju njihove populacije ispod
štetne razine tijekom razvojnog ciklusa. Koristeći tu metodu
neke se štete na korijenju mogu smanjiti.


KrzysztofAdamowich:Elastičnost cijena na lo kalnom
tržištu drvom, Sylwan, (2): 130–138,Warszawa,
2010.


U članku su opisane analize plastičnosti cijena trupaca
ponajprije na lokalnom tržištu. Utvrđeno je da se
cijene pojedinih sortimenata mijenjaju ovisno o potražnji.
U analiziranom periodu cijene su bile promjenljive
i stabilne.


Cilj studije bio je pokazati lokalne promjene nakon
velikih sječa kultura bora u asortimanu od 1995–2005.
U isto vrijeme provedena je i analiza cijena navedenog
asortimana. Na bazi komparativne analize ove dvije,


ACTA SILVATICA


Iz četiri volumena Mađarskog časopisaACTASILVATICA
and HUNGARICA(Međunarodni časopis za
šumarske, drvno-tehnološke i krajobrazne znanosti), i to:
Volumen 2, 2006;Volumen 3, 2007;Volumen 4, 2008;
izračunala se elastičnost cijena za velike sječe kultura
bora u Poljskoj. Originalni podaci sakupljeni su na 20
šumskih predjela Regionalnog direktorata državnih
šuma u Zielnoj Gori. Utvrđeno je da su promjene na
regionalnom tržištu velikih sječa kultura bora u vezi s
ras tom ili padom cijena i promjenom količina. To je
ovisilo o pojedinoj godini. Promjene su bile ovisne o
kvaliteti i klasi, a razlika se kretala od 5–7 puta 1996. i
2001. Plastičnost cijena bila je proporcionalna.


PiotrPaschalisJakubowicz:Analiza odabranih
čimbenika u procesu globalizacije i njihov utjecaj
na globalne trendove u šumarstvu. III Uloga,
mjesto i važnost šuma i šumarstva u globalnoj perspektivi.
Sylwana, 154 (3): 147–159,Warszawa, 2010.


U ovom članku su prikazani rezultati studije o važnosti
šuma i šumarstva na globalnoj razini. U studiji su
istraživane promjene vlasništva i tržišta radne snage u šumarskom
sektoru, kao i klimatske promjene i uloga u
očuvanja šuma. Certifikacijski procesi i međunarodna suradnja,
kao i znanstveno-istraživački rad i obrazovanje u
šumarstvu na fakultetskoj razini, također su vrlo važni.


Kazimierz Rykovski:Konverzija (promjena sta nja)
šuma i bioraznolikost, Sylwan, 154 (4): 219–233,
Warszawa, 2010.


U ovom članku prikazani su uzgojni postupci uslijed
konverzije (transformacija, restitucija, regeneracija)
propisani za političke i tehničke dokumente, kao što su
Zakon o šumama, Državna šumarska politika, Osnove
gospodarenja šumama, uzgajanje šuma. Različiti ciljevi
i oblici konverzije sastojina po prirodi sličnim metodama
su određeni. Razmotreni su ekonomski koncepti u
skladu s gospodarskom praksom u Poljskoj. U članku su
prikazane spontane promjene strukture sastojina, kao rezultat
djelovanja biotskih i abiotskih čim benika u čistim
monokulturama običnog bora na napuštenom poljoprivrednom
zemljištu, te propadanje čistih kultura obične
smreke na području Sudeta u prošlih 35 godina. Spomenuta
je i prirodna obnova poslije šumskog požara u predjelu
Rudy Riciborskom, kao i spontana regeneracija
šuma nakon velikih šteta od jakog vjetra u šumskom
predjelu Pisz. Na temelju tih analiza predstavljene su testirane
znanstvene hipoteze. Kao zaključak, osnovane
su radne skupine za praćenje prirodne konverzije šumskih
ekosustava u promijenjenom okolišu i za održivo
gospodanje u praksi.


Dr. sc. Joso Gračan


AND HUNGARICA


Volumen 5, 2009., priredili smo nekoliko članaka koji bi


mogli biti interesantni za naše šumarstvo i struku., pa na


stavno iznosimo sažetke istih.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Bartha,Denes-Odor,PeterHorvat, Tibor Ti-
mar, Gabor Kenderes, Kata Standovar, Tibor
Boloni,JanosSzmorad,FerencBodonczi Laslo
Aszalos,Reka,Vol. 2, (2006), 7–22.: Raznolikost
sastojina i prirodnost šuma


Cilj ove studije bio je istraživanje raznolikosti sastojina
(vertikalna struktura, starost, sklop) u odnosu na
ukupnu prirodnost šuma. Razina prirodnosti procijenjenih
kriterija (sastav, struktura stabala, svojstva, vrsta
drveća) pokazala je slične karakteristike kada su grupe
sastojina uspoređivane s razlikama u odnosu na sklop.
Najveće su razlike utvrđene za kriterije sklopa. Različite
vrste sklopa, suha stabla u šumi i ukupna prirodnost
sastojina, signifikantno se razlikuju između grupa
sastojina koje stalno imaju veću homogenost od različitih
grupa sastojina. Što se tiče ostalih kriterija signifikantne
razlike su utvrđene samo između homogenih i
najrazličitijih grupa, dok se grupe sa srednjom razinom
homogenosti ne razlikuju od ekstrema. Međutim, ako
je u šumi dozvoljen lov, prirodnost se više smanjuje u
heterogenim sastojinama. Prirodnost staništa se signifikantno
ne razlikuje između grupa, osim ako sastojine
nisu grupirane na bazi gustoće sklopa. U praktičnom
smislu, ako se u sastojinama često lovi, dolazi do promjene
sklopa po sastavu i strukturi, a to smanjuje prirodnost
sastojina.


ChabaMatyas,Vol. 2, (2006), 33–46.:Migracijski,
genetski i fenotipski odgovoršumskih populacija
na klimatske promjene


Šumske populacije posebno su osjetljive na klimatske
promjene radi duge ophodnje. Unatoč mogućnosti
aklimatizacije i adaptacije prirodna selekcija i migracija
odigrati će posebnu ulogu radi relativno velike brzine
očekivanih promjena. Fenotipska plastičnost je od primarne
važnosti. Rezultati analiza zdravstvenog stanja i
uspijevanja poljskih pokusa su različiti, osobito na uzvišicama
s blagim nagibom na rubnim područjima su slabiji,
dok je uspijevanje na sjevernim lokalitetima bolje,
jer su oborine bolje raspoređene. S obzirom na brzinu
predviđenih promjena i moguća ograničenja adaptacije
šumskih vrsta drveća, jasno je da je stručno gospodarenje
šumama od posebne važnosti za očuvanje genetske
raznolikosti i stabilnosti šumskih ekosustava.


Eva Ujvari-Jarmay, Ferenc Ujvari: Vol. 2,
(2006), 47–56.: Uspijevnje provenijencija obične
smreke u međunarodnom Iufro pokusu 1964/68 u
Mađarskoj


U ovom su članku objavljeni rezultati istraživanja
uspijevanja potomstava različitih provenijencija obične
smreke u međunarodnom IUFRO pokusu 1964/68 U po kus
je uključeno potomstvo od 38 plus i 10 minus stabala.
Majčinska stabla obične smreke su porijeklom iz različitih
međusobno udaljenih europskih lokaliteta. Lokalna stabla
služila su kao kontrola. Rezultati za preživljavanje i visine
13 godina starih, slobodno oprašenih potomstava služila
su za procjenu adaptacije (prilagodbe).


Postotak preživljavanja po familijama gotovo se
nije razlikovao. Prosječni postotak preživljavanja iznosio
je 91 %. Prosječne visine biljaka bile su podjednake
više nego se očekivalo, ali signifikantne razlike utvrđene
su između prosječnih visina familija. Prosječne
visine plus stabala bile su veće nego kod kontrole
(minus stabla).Vrlo visoka korelacija (P = 1 %) utvrđena
je između majčinskih stabala i između njihovog
potomstva. Korelacija između prosječnih visina provenijencija
i familija signifikantno se razlikovala.


Janos Attila Toth, Kate Lajtha, Zsolt Kotro c zo,
Zsolt Krakomperger,Bruce Bruce Caldvel,
RichardBowden,MariaPapp,Vol. 3 (2007), 75–85.:
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju humu sa
u tlu


U nekoliko posljednjih dekada klima u Sikfokut
ILTER šumi (Mađarska) postaje toplija i suša. Radi promjene
klime sastav vrsta drveća u šumi se mijenja, a
ukupna proizvodnja humusa se smanjuje. Prema njihovom
iskustvu s osnivanjem pokusa koji su dio ILTER
Detritus projekta u periodu od 4–5 godina primijenjena
su tretiranja: bez humusa, bez korijena, bez organskog
C i N, smanjuje se broj bakterija, gljiva, pH, aktivnost
encima i isparavanje, ako se temperatura tla povećala za
2 °C na suhom Silkofut staništu, isparavanje se povećalo
za 22,1 %.Taj rast mogao bi biti veći (29,9 %) na vlažnom
staništu kao što je u Harvard šumi u SAD-u. Porastom
temperature tla može se pospješiti globalno
zagrijavanje.


Tomas Tobisch, Vol. 4 (2008), 29–38.: Efekti
umjetne obnove na preživljavanje, rast i oblik sadnica
hrasta lužnjaka i kitnjaka u srednjoj Europi


U ovom članku analizirani su učinci pokusa umjetne
obnove u sastojini hrasta kitnjaka i lužnjaka. Istraživani
su učinci inicijalne gustoće sadnica (10 200, 14 300,
35 700 stabalaca po ha) na plohama (140 cm x 70 cm,
240 x 40 cm), kemijsko tretiranje (Erunit i Nabu) i mehaničko
uklanjanje korova u hrastu lužnjaku i kitnjaku u
starosti biljaka od osam godina. Preživljavanje biljaka
lužnjaka bilo je neovisno o početnoj gustoći, ali preživljavanje
biljaka kitnjaka povećalo se u odnosu na gustoću.
Visina i promjer od obje vrste signifikantno su
bile niže glede gustoće, a odnos visine i promjera (DHR)
bio je manji ako je gustoća bila veća. Kad je gustoća bila
podjednaka, preživljavanje je bilo manje, a biljke kraće,
tanje i odnos visine i promjera (DHR) bio je manji, ako
je razmak između stabala bio manji nego između redova.
Kemijsko i mehaničko tretiranje nije djelovalo na
preživljavanje, rast ili oblik u odnosu na gustoću.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 96     <-- 96 -->        PDF

CsabaMatyas,GregorBožič,MladenIvanko


vić,Vol. 5 (2009), 47–62.:Analize adaptacije pokusa


provenijencija obične bukve na ma kroklimatske


pro mjene


Cilj ove studije bio je analiza uspijevanja pokusa provenijencija
obične bukve (Fagus sylvaticaL.),osnovanih
na kontinentalnom dijelu sjeveroistočne granice
obične bukve, radi izrade modela adaptacije i plastičnosti
populacija na evolucijsko-ekološkoj osnovi, što je rezultat
naglih makroklimatskih promjena. Modeliranje visine
juvenilnih biljaka (klijanaca) izrađeno je pomoću ekodistance
varijabli. Koncept analize transfera biljaka i ekodistanca
bazirana je na pretpostavci da djelovanje
makroklimatskih promjena na fenotip ovisi o nasljednom
adaptivnom potencijalu populacije, veličine i pravca očekivane
ekološke promjene. U običnim poljskim pokusima
sadnja biljaka na planiranim staništima je zapravo
simulacija promjene okoliša. Primjena ekodistance za
procjenu poljskih pokusa osigurava informaciju o reakciji
populacija na očekivane klimatske promjene.


Analiza rezultata tri poljska pokusa obične bukve u
Srednjoj Europi osporava ranije dvojbe o postojanju makroklimatske
adaptacije kod klijanaca i opravdano ograničava
uporabu reprodukcijskog materijala na bazi
evolucijske ekologije. Predstavljeni model pokazuje da
su klimatske promjene regionalno divergentne, ovisno o
uvjetima tijekom izmjera i nasljednosti svojstava. Općenito
rečeno, zatopljenje u srednjem-sjevernom području
može povećati proizvodnju. Isto tako, kod stresnih i slabih
uvjeta u nizinskom i suhom području depresija i vitalnost
su predvidljivo manji.


Rezultati ovih istraživanja o djelovanju klimatskih
promjena na adaptaciju, slabljenje šumarske politike i
zaštite prirode, mijenja način proizvodnje reprodukcijskog
materijala.


FerencLakatos,MiklosMolnar,Vol. 5 (2009),
75–82.: Masovno sušenje obične bukve (Fagus sylvatica
L.) u jugo-zapadnoj Mađarskoj


Masovno sušenje obične bukve(Fagus sylvatica L).
u Mađarskoj počelo je 2003. i trajalo do 2004. Bilo je
to tipično sušenje. Sušenje se pojavilo uz rubove šuma
bukve ili izvan prirodnog areala. Najvažniji razlog toga
bio je sušni period od 2000 do 2004. godine, što je oslabilo
stabla u sastojini i dovelo do razvoja različitih štetnika
i patogena. Karakteristični simptomi sušenja bili
su često uz rubove sastojina i u sastojinama u kojima se
provela proreda radi obnove. Izravni uzročnici sušenja
bili su insektiAgrilus viridisi bukov potkornjak(Taphororychus
bicolor)kao i gljiva(Biscogniauxia numularia).
Poboljšanjem vremenskih uvjeta kontinuirano
su se obnavljale sastojine bukve od 2005. godine.


Dr. sc. Joso Gračan


MEĐUNARODNASURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


STRUČNAEKSKURZIJAU BAVARSKU


Hrvatska komora inženjera šumarstava i drvne tehnologije
(HKIŠDT) organizirala je krajem lipnja 2010. go dine
četverodnevnu stručno-edukativnu ekskurziju u
Bavarsku. Bogati program imao je za cilj upoznati sudio
nike ekskurzije, odnosno članove Komore s kompleks
nom problematikom šumarstva na području njemačke
savezne drževe Bavarske.


Prema pomno pripremljenom i razrađenom planu
putovanja u aktivnosti su bili uključeni svi segmenti, ne
samo klasičnog šumarstva, već svi segmenti integralnog
gospodarenja šumskim ekosustavima, nihovo korištenje
i specifičnosti organizacije i rada bavarskog
šumarstva. Uz operativni rad predstavljen je i obrazovni
program za stručnjeke za potrebe operativnog i znanstveno-
istraživačkog rada.


Realizacija zacrtanog programa


1.dan – 23.6. 2010. - srijeda


Posjet jezeru Chiemsee, otoku Herreninsel, odnosno
dvorcu kralja Ludviga II.


Posjet je organiziran, osim posjeta turističkoj znamenitosti
– dvorcu, i s ciljem upoznavanja načina gospodarenja
jednim tako važnim područjem kao što je
jezero i prostor uz njega. Brojne značajne informacije
oko zona zaštite jezera i područja neposredno uz njega,
mjerama gospodarenja i izrađenim planovima gospodarenja
dao je gospodinWolfgang Dietzen,dipl. ing.
šumarstva, koji živi i radi na Chiemseeu. Ujedno je
autor brojnih Management planova za šire područje jezera.
Iz njegovog izlaganja zanimljivo je izdvojiti nekoliko
detalja u obliku natuknica, s obzirom da se radi