DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

524
IZ INOZEMNOGŠUMARSTVA
FROM FOREIGN FORESTRY
GOSPODARENJE DRŽAVNIM ŠUMAMAU BAVARSKOJ
PRIMJER ŠUMARIJAOBERAMMERGAU
Logo Bavarskih državnih šuma
“Bavarske državne šume”, poduzeće je koje gospo-
dari državnim šumama na području njemačke savezne
države Bavarske.To je vrlo mlado poduzeće koje je u
današnjem organizacijskom obliku osnovano 1. 7. 2005.
godine.
Bavarske šume gospodare sa 720.000 ha šuma i
85.000 ha ostalih površina. Godišnji etat je oko 5 mili-
ju na prostornih metara,čime se svrstavaju među zna-
čaj nije šumarske organizacije u Europi i vodeće u
Njemačkoj. S oko 3.000 zaposlenih predstavljaju i jed-
nog od važnijih poslodavaca.
Centrala bavarskih šuma smještena je u Regens-
burgu,a čitavu Bavarsku pokriva 41 šumarija, koje go-
spodare s 370 gospodarskih jedinica. Proizlazi da je
prosječna gospodarska jedinica od oko 2.000 ha (ne ra-
čunajući tzv.ostale površine).
Šumarija Oberammergau
Šumarija Oberammergau jedna je od 41 šumarije na
Slika 1. Karta Bavarske s lokacijama šumarija i ostalih radnih jedinica (detaljnije na www.baysf.de)
Šumarije (41)
Ostale radne jedinice bavarskih državnih šuma (7)


ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

području Bavarske, a gospodari državnim šumama
južne Bavarske smještene u alpskom području. Na
ukupnoj površini od 28.600 ha, gospodarenje se provodi
na 28.000 ha . Sipina (sipara) ima oko 4.200 ha,
ostale površine 16.000 ha i golih stijena i liticana površini
od 8.500 ha.


Specifičnosti šuma, njihova flornog sastava i gospodarske
namjene proizlaze iz reljefnih, geoloških i klimatskih
specifičnosti.Tespecifičnosti u velikoj mjeri
diktiraju funkciju šume te način gospodarenja. Glavnina
šuma nalazi se na nadmorskoj visini od 700 –
1440 mnv, stoga su sastojine razdjeljene obzirom na
geološki podlogu, tlo i nagnutost terena navisoko gorsko
područje i udoline.


U visokom gorskom području razlikuju se tri tipa
staništa:


– fliš iz razdoblja Krede s plitkim slojem tla, izraženom
erozijom ili nanosima materijala (sipine);
– vapnenačke rendzine iz razdobljaTrijasa, plitko tlo
s ograničenim kapacitetom za vodu;
– duboka tla koja su između stijena,a potječu iz razdoblja
Krede i JureU udolinama,na zaravnima ili blago nagnutim terenima
nalaze se duboka i plodna tla iz dobaTercijara, a
karakterizira ih znatan udio pješčenjaka, odnosno mla di
morenski nanosi vapnenca iz razdoblja Kvartara.To
su udoline uz vodotoke i u podnožju visokih masiva, te
predstavljaju najkvalitetnija staništa za vegetaciju, odnosno
sastojine.


Vrlo značajnu ulogu ima klima koju karakteriziraju
obilne oborine i niske temperature. Na promatranom
području godišnji prosjek oborina je između 1000 i
2000 mm. Obzirom da su ovdje izraženi ekstremi
(obilne kiše, velike količine snijega),ukratkom razdoblju
dolazi do velike količine vode ili snijega,što redovito
izaziva pojavu lavina ili bujičnih tokova, a to se
odražava još uvijek prisutnom snažnom erozijom.


Osnovni cilj gospodarenja bavarskim šumamateme lji
se na prirodnim sastojinama,a ostvarujese u međusobnom
odnosu ekologija – ekonomija – društvena
zajednica i na načelu dijaloga i transparentnosti.


Sve obveze vezane uz gospodarenje šumama,ali i
divljači, jer šuma rija gospodari i lovištem također od


28.000 ha, obavlja ukupno 75 dje


latnika, sljedeće strukture:


– 2voditelja (upravitelja šumarije),
– 2voditelje administracije,
– 1servisna osoba,
– referent zanekretnine,
– referent zašume,
– 5 namjesnika (administratora),
od toga 3 s punim rad nim vremenom
i 2 s pola radnoga vremena,
– 44 šumska radnika,
– 9lovnika,
– 10 revirnika, od čega 2 u nizinskom
području.


Najveći dio šuma nalazi se na nadmorskoj
visini između 700 i 1400
mnv, a zastupljene su s prirodnim
mješovitim sastojinama smre ke,
jele, bukve i gorskog javora. Omjer
smjese varira ovisno o visi ni, ekspoziciji,
inklinaciji, ocjedi tosti i dubini
tla. Na južnim ekspozicijama uz navedene
vrste redovito se javlja kao
primjesa bor imukinja.


U predalpskom prostoru nalazimo
pretplaninske bukovo-jelove
sastojine sa smrekom i nešto ostale
listače.


S obzirom na način gospodarenja
ovim sastojinama, a posebno zbog
njihove značajne zaštitne funkcije
prevladavaju starije sastojine (iako


se načelno gospodari preborno).


Slika 2. Shema održivog gospodarenja bavarskih državnih šuma


(prevela i prilagodila: Linda Bjedov)
Gle dano po dobnim razredima čak
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

52 % sastojina je IX.dobnog razreda ili starije,a mlađi
dobni razredi (I –VIII) zastupljeni su sa 5–7% u ukupnoj
površini. U visokoplanins kom području je oko 9.500
ha sas to ji na starijih od 160 go dina, te sastojine osnovane
su 1845 godine.


Što se razvojnih stadija sastojina tiče,u visokoplaninskom
području je oko 37% mladih sastojina (pomladak,
mladik),a 63% su starije sastojine.


Što se tiče zastupljenosti vrsta,u drvnoj zalihi dominira
smreka sa čak 67% udjela, bukva je zastupljena
s 12%, jela sa 6%, bor sa 4%,aostale listače i četinjače
sa 11%.


Strukture sastojina s obzirom na zastupljenost vrsta
također su u znaku smreke, naime čistih smrekovih sastojina
je ukupno 40 %, smreka s primjesama listača
zauzima 25%, dok je mješovita sastojina smreke, jele,
bukve i javora na 23% površine.Listače (uglavnom
bukove sastojine)zastupljene su s 10%, a smreka s os ta
lim četinjačama zauzima samo 2%sastojina.


Zanimljiva je i debljinska struktura stabala, kojih je u
prosjeku 272 kom/ha. Stabla prsnog promjera do 25 cm
zastupljena su sa 14%, od 25 – 35 cm sa 27%, od 36–47


Slika 3. Tehnička zaštita od lavina


(Foto:M. Grubešić)


s 31%,a preko 48 cm sa 28%. Prema zastupljenosti
deb ljinskih razreda ne može se govoriti o prebornom go-
s podarenju,a što prethodno potvrđuje i starosna struktura
sastojina.


Iako se radi o sastojinama gorskog i visokoplaninskog
područja sa specifičnom klimom, odnosno kratkim
vegetacijskim razdobljem,prosječni prirast iznosi


3


5,2 m/ha.
Već je spomenuto više funkcija ovih sastojina. S obzirom
na namjenu prilagođeno je i gospodarenje pojedinim
sastojinama. Ovisnoo specifičnosti staništa i važnost zaštitne
uloge šume, sukladno bavarskom zakonu o šu-
mama, na ovome prostoru zaštitnu ulogu ima 15.500 ha
šume, u okviru zaštite prirode (zaštićena područja) nalazi
se čak 23.600 ha, aposebno zaštićenih područja (FFH)je
na 8.500 ha.(FFH= Fauna-Flora-Habitat).
Specifičnu zaštitnu ulogu šuma ima,prema namje ni,
u sljedećem opsegu:


– zaštita tla – 11.100 ha,
– zaštita voda – 23.600 ha,
– zaštita od lavina – 5.500 ha,
– zaštita staništa – 7.800 ha.Slika 4. Biološka zaštita od lavina – zadaća šumara
(Foto:M. Grubešić)Slika5. Sudionici ekskurije tijekom obilaska sastojina šumarije


Slika 6. Detalj iz sastojine smreke u okolici Oberammergaua


Oberammergau uz stručno vođenje direktora gospodina


(Foto: M. Grubešić)


Meinharda Süssa (prvi s desna) (Foto: M. Grubešić)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Štete od divljači


Zbog relativno velike brojnosti divljači na ovom


području (u lovištu obitava oko 2.000 grla jelenske divljači,
oko 3.000 grla srneće divljači i oko 2.000 divokoza),
veliki problem predstavljaju štete od divljači na
mladim sastojinama i stablima koje nastaju guljenjem
kore i brštenjem.


Guljenje kore – oko 25% smrekovog pomlatka, odnosno
oko 22 % mladih stabala promjera 12–23 cm
biva oguljeno od divljači,a što čini oko 50 % mase u
tom razvojnom stadiju koja je oštećena.


Brštenjem također nastaju enormne štete, s obzirom
da se povećanjem broja divljači i ove štete znatno povećavaju.
Praćenjem šteta koje nastaju kao posljedica
brsta,utvrđeno je da su se štete u proteklih desetak godina
znatno povećale,tako da su 1997.godine u odnosu
na 1985. godinu povećanja brštenja na jeli za 80%, na
bukvi za 190%,a na ostalim listačama čak za 380%.


Tako velike štete primorale su šumariju da osnuje
tzv.Wintergatere (zimovališta) koja su ograđena, u njih
se na hranu primami veći dio fonda jelenske divljači iz
otvorenog lovišta te se tijekom zime tu intenzivno hrani
(i drži u ogradi) kako bi se izbjeglo brštenje u otvo renom
dijelu lovišta. U proljeće se ta divljač ispušta ponov
no u otvoreni dio lovišta.


Šumarstvo kao gospodarstvo


Glavna zadaća šumarstva je:


– postizanje mješovite sastojine sa stabilnom i trajnom
strukturom, bez oplodnih ili čistih sječa,
– preferirajuće vrste su jela i bukva,
– minimalne površine u obnovi su: pomladak 100 ha,
mladik 150 ha,
– saniranje zaštitnih šuma – ponovno pošumiti
oko 60 ha,
– svesti štete od brštenja kod jele i bukve ispod 20%,
a kod ostalih listača ispod 30%.


Etat i prirast


Prema izmjerama i propisima iz 2005.godine utvr


3


đen je godišnji prirast od 141.000 m, godišnji etat tada


3


je propisan od 84.000m. Od 2009. godine povećan je
etat na temelju uputa odjela za uređivanje šuma na


3


95.000m.
Prepoznatljivo gomilanje drvnih zaliha od otprilike


3


133.000m godišnje odvija se pretežno ponamjenskim
kategorijama razvijenihi nerazvijenih (inicijalna faza
sastojine)zaštićenih šuma. U zaštićenim šumama osiguravanje
i poboljšanje zaštitnih funkcija imaju apsolutni
prioritet, dok samo iskorištavanje stoji u drugom
planu i najčešće zahtijeva privlačenje žičarom (da se
zaštiti tlo, prizemo rašće i pomladak).


Oko 72% iskorištavanja pripada u namjensku kate


goriju gospodarske šume(5.436 ha), 26 % pripada u ka


tegoriju razvijenezaštićene šume(3.584 ha) i samo 2%


u kategoriju nerazvijene zaštićene šume (5.951 ha).


Torezultira visokom starosti sastojine i odgovara uzgajanju
planinskih šuma sukladno pravilima zaštite prirode.


Obnova sastojina


Propisi nalažu uzgojne radove i to 110 ha obnove sastojina
(pomlađivanja) te 223 ha na njezi podignutih sastojina.
Glavna zadaća šumara kod uzgojnih radova je
uzgoj stabala listača. Želja je da se u kasnijim razvojnim
fazama sastojine smanji dominacija smreke. Stoga
je u mladim sastojinama zadaća regulacija omjera smje se
radi osiguranja mješovitosti sastojine u kojoj će značajniju
zastupljenost imati listače i jela.


Umjetno pošumljavanje


Godišnje se treba pošumiti sjetvom ili sadnjom sadnica
30 ha novih sastojina – kultura. Od toga 40 % kultura
treba podići u nizinskom dijelu,a 60% u visokoplaninskom
području.Težište kod odabira vrsta je na jeli i bukvi.


Ekonomski pokazatelji gospodarenja


Troškovi i zarada:


– Prihodi šumarije (6,5 mil. €):
– 4,7 mil. € od drvne mase,
– 1,1 mil. € od korištenja ustanova,
– 0,35 mil. € od lovstva,
– 0,2 mil. € iz subvencija.
Troškovi (6,5 mil. €):
– plaće 3,6 mil. €
– sječa 0,6 mil. €
– transport drva 0,6 mil. € (odnosi se na iznošenje
drva od panje do prometnice, s obzirom da se većina
izvlači žičarama),
– vanjski transport 0,5 mil. € (odnosi se uglavnom na
kamionski prijevoz).
Područje poslovanja šumom i drvom sastoji se od
zahtjevne metode sječe drva na strmom terenu.


Sječa i transport mogu se samo uvjetovano racionalizirati
i mehanizirati.


Šumski radnici


U posljednje vrijeme šumarija Oberammergau zapošljava
45 šumarskih radnika, od čega su tri poslovođe.
Govoreći o kvalitetnom planu i rasporedu poslova, ovi
radnici obave oko 50 % poslova na sječi i izradi. Ponajprije
rade na sječi i izradi u starim sastojinama s kvalitetnom
drvnom masom. Ostali poslovi na kojimrade su
poslovi pošumljavanja, na uzgojnim radovima i posebno
na poslovima saniranja zaštitnih sastojina.


Preostalih 50 % sječe i izrade obavljaju vanjski izvođači,
odnosno registrirane firme ili privatni poduzetnici
koji na natječaju dobiju propisani posao.Vanjski
suradniciza predviđene radove koriste tešku mehanizaciju
poput harvestera i jednojarbolnih žičara. Cijena
takvih poslova računa se između 12–26 €/prm, ovisno
koristi li se samo harvester ili je u kombinaciji i žičara.


Prijevoz drva


Od ukupnesječive mase oko 60% prodaje se (odnosno
otpremi) sa stovarišta, oko 35% franko šumska
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

cesta, a samo 5% na panju; tu se radi ponajprije o ogrjevnom
drvu koje si lokalno stanovništvo samo izrađuje,
odnosno otprema.


Tehničko drvo uglavnom prevoze vanjski suradnici,
odnosno registrirane firme – privatnici za te poslove, a
cijena prijevoza je definirana prijevoznim tarifama na
razini bavarskih državnih šuma.


Cjelokupni godišnji etat od oko 85.000 prm prodaje
se pilanama (drvnoj industriji), kupcima ogrjevnog drva
ili sječka (biomasa) kupcima u regiji (Bavarska,Tirol).


Glavninu tehničkog drva (smrekovih trupaca) kupuju
veliki drvoprerađivači u krugu 50–120 km, i nešto
manje pilane koje uzimaju trupce najbolje kvalitete.
Kod uzimanja kvalitetnijih sortimenata najvažniju ulo gu
imaju kupci iz JužnogTirola. Od prodanih sortimenata
izrađuje se tehničko drvo, celuloza, a sječka se
koristi za bioenergiju.


Listače imaju manje značenje, nešto bukovine se
pre rađuje u tvornicama namještaja,ali glavnina listača
slu ži kao ogrjevno drvo, što uzimaju uglavnom privatni
kupci, odnosno lokalno stanovništvo.


Lovno gospodarenje


U lovištu kojim gospodari šumarija na površini
nešto većoj od 28.000 ha definirana je lovnoproduktivna
površina za srneću i jelensku divljač na oko


28.000ha, za divokozu od 14.150 ha te samo za srneću
divljač u nizinskom području na 3.600 ha.


Na toj površini i sa zavidnim matičnim fondom godišnje
se odstrijeli (podaci o realizaciji za 2007/08.
lovnu godinu):


– 460 grla jelenske divljači
– 1.031 grlo srneće divljači
– 593 divokoze.
Lovno gospodarenje u sklopu integralnog gospodarenja
ima zadaću da preživače održava u optimalnom
broju koji će omogućiti pomlađivanje sastojina,odnos no
glavnih vrsta drveća, bez ograđivanja,a da štete uz ro
kovane brštenjem budu podnošljive. Zadaća je da se
brštenje svede ispod 20% na jeli i bukvi te ispod 30%
na ostalim listačama.
Kako je već ranije spomenuto, jedna od važnijih zadaća
stručnog osoblja zaduženog za lovište i divljač je
omogućiti prirodno (biološko) saniranje zaštitnih sastojina,
koje se prostiru na gotovo 2.000 ha. Stoga se
posebno realizacija odstrela usmjerava upravo na divljač
na tim površinama kako bi se maksimalno smanjio
utjecaj divljači brstom na te sastojine i njihovu obnovu.
Trofejni odstrel nije prioritet u lovnom gospodarenju,
iako se realizira, posebno kod jelenske divljači i divokoza;
primarni cilj je zapravo proizvodnja divljačine
(mesa divljači). Značajan dio odstrela realizira se putem
pojedinačnih gostiju, kojih je tijekom godine preko 200,
a lovi se uglavnom šuljanjem (prikradanjem, Pirsch).


Također značajan dio odstrela, posebno uzgojnog i redukcijskog
odstrela, realizira samo osoblje.


Lovište je podijeljeno u revire,tako da je profesionalno
osoblje zaduženo za lovno gospodarenje (lovnici)
zaduženo za oko 1.500 ha,a šumari (revirnici), koji uz
šumarske poslove dijelom provode i mjere gospodarenja
lovištem,zaduženi su za prosječno 550 ha. Zadaća
je jasna:u svakom reviru potrebno je izvršiti plan odstrela
sukladno propisima.


Što se gospodarenja s divljači tiče,propisana je prihrana
samo za jelensku divljač, dok se ostala ne prihranjuje.
Radi smanjenja šteta brstom i guljenjem, te
jednostavnijim načinom prihrane, nadzora populacije i
drugih pogodnosti, u lovištu je formirano 9 tzv.Wintergatera,
odnosno ograđenih površina u kojima se ujesen
okupi većina jelenske divljači i u tom se prostoru redovito
prihranjuje.


Ekologija i zaštita prirode


Kroz prikaz sastojina i njihove namjene uočava se
činjenica da dio šume ima posebno važnu ulogu u zaš titi
staništa od lavina, erozije ili zaštita posebno vrijednih
ekoloških područja (staništa rijetkih i ugroženih
biljnih i životinjskih vrsta).


Za svaki segment ekologije i zaštite prirode jasno su
definirana područje i mjere koje se u njima trebaju provoditi.
Valja napomenuti da je na promatranom prostoru
čak 23.600 ha koji su svrstani u područje zaštite prirode.


Uz zaštitu prirode,ovaj prostor predstavlja vrlo značajne
turističke destinacije tijekom čitave godine. Napo
menimo samo područje Garmisch – Partenkirchena
kao svjetski poznate skijaške i destinacije skijaških
sko kova. Druga turistička atrakcija je poznati dvorac
bavarskog kralja Ludviga II – LINDERHOF, koji je cilj
brojnih posjetitelja. Potom i sam gradić Oberammergau,
koji je nadaleko poznat po kazališnim predstavama
– Prikazanje muke Isusove (Passionspil),koje su
se održavale upravo tijekom 2010. godine u vremenuu
od 15.5. – 3. 10. 2010. godine, ukojemu razdoblju se
odr žalo točno 100 predstava,a svaku posjeti oko 2500
gle datelja, koliko je kapacitet kazališne dvorane. Tase
pred stava priređuje svakih 10 godina.


Inače je cijelo područje,koje je pod upravom šumarije
Oberammergau, vrlo atraktivno turistički i rekreativno,
zbog čega, posebno vikendom, dolazi do prevelikog “pritiska”
turista na to područje, gdje je upravo šuma cilj
mnogih posjetitelja.


Više na Web stranicama:
www.hkisdt.hr
www.schlosslinderhof.de
www.baysf.de
www.baysf.de/no_cache/de/startseite/standorte.html
www.baysf.de/uploads/media/Uebersichtskarte_Web_
ohne_Rahmen.pdf


Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
Silvija Zec dipl. ing. šum.