DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

ZAPISNIK
2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORAHŠD-a,
održane 5. 10. 2010. god. u 11 sati u planinarskom domu Jankovac, UŠPNašice


Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dip. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., mr. sp. Mandica
Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc.
Milan Glavaš, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko
Hodak, dipl. ing, Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc.
Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., Jolanda
Vincelj, dipl. ing. (umjesto Damira Miškulina, dipl.
ing),Vlatko Petrović, dipl. ing., GoranVincenc, dipl.
ing., (umjesto Dragomira Pfeifera, dipl. ing.), Darko
Posarić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver
Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl. ing., Ilija
Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing.,
Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka
Marković, dipl. oec.


Gosti: Davor Beljan, dipl. ing., Davor Butorac, dipl.
ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Miroslav Mrkobrad,
dipl. oec.


Domaćin: Željko Komadina, dipl. ing., zamjenik vo ditelja
UŠPNašice.


Ispričani:Tibor Balint, dipl. ing., mr. sc. Zoran Đurđević,
prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Josip Margaletić,
akademik Slavko Matić, prof. dr. sc. Branimir
Prpić, Biserka Šavor, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić, dr.
sc. DijanaVuletić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na
čelu sa Željkom Komadinom, dipl. ing., zamjenikom
voditelja UŠPNašice, koji je ukratko predstavio UŠP
Našice i zaželio uspješan rad.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević
utvrdio kvorum, jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL3–4/2010.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2010. god.
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2009.
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad2.Pod ovom točkom Dnevnog reda prvo je obavijesti
iz središnjice iznio tajnik HŠD-a Damir Delač,
dipl. ing.


Početkom svibnja bili smo domaćini grupi šumara iz
Švicarske – KantonAarau (Zirih). U lugarnici Fuka,
šumarije Vrbovec, goste su dočekali, predsjednik
HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević, predsjednica bjelovarskog
ogran ka HŠD-a, Marina Mamić, dipl. ing., voditelj
UŠP Bjelovar Stjepan Ivezić, dipl. ing.,
upravitelj šumarije Vrbovec Đuro Kauzlarić, dipl.
ing., revirnik Željko Gubijan, dipl. ing. i tajnik HŠDa
Damir Delač, dipl. ing. Svako u svojoj domeni,
goste smo upoznali s osnovnim podacima o šumama
i šumarstvu Hrvatske, o HŠD-u, UŠPBjelovar i šumariji
Vrbovec. Na području GJ Čes ma gosti su
upoznati s gospodarenjem šumama hrasta lužnjaka.
Nakon ručka u lugarnici Česma krenuli smo u Lipovljane,
gdje je goste s gospodarenjem šumama NPŠO
Lipovljani upoznao izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Sljedećega dana bili smo gosti kolega iz UŠP i
ogranka HŠD-a Sisak, gdje su nas dočekali, predsjednik
sisačkog ogranka HŠD-a, Vlatko Petrović,
dipl. ing., njegova zamjenicaArianaTelar, dipl. ing.,
rukovoditelj odjela za uređivanje šuma,Tihomir Pejnović,
dipl. ing., upravitelj šumarije Sunja Drago
Domazetović, dipl. ing. i revirnik G.J. Lonja Goran
Bručić, dipl. ing. U Krapju je, na podru čju Parka prirode
Lonjsko polje, ravnatelj Goran Gugić, dipl. ing.,
nakon prikazanog filma, upoznao goste sa znamenitostima
Lonjskog polja. Na području GJ Lonja, šumarije
Sunja, prezentirani su nam podaci o UŠP
Sisak i šumariji Sunja. Uz nazočnost voditelja UŠP
Sisak Zvonka Rožića, dipl. ing., s gostima smo se,
nakon svečanog ručka, oprostili u šumarskoj kući
Brezovica. Oduševljeni dočekom, švicarski šumari
pozvali su nas u uzvratni posjet.
Polovinom srpnja organizirali smo dvodnevnu struč nu
ekskurziju s temom sajam šumarstva INTERFORST
u Münchenu. Uz članove Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a, na stručnoj ekskurziji sudjelovali
su predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskog
fakulteta i HKIŠDT. Opširnije izvješće o
tom napisano je u ŠL7–8/2010.
U skladu sa zaključkom 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a iz 2010. godine, o poticaju
za dodjelu Nagrade za životno djelo, povodom 40
godina uređivanja Šumarskog lista, Glavnom uredniku
prof. dr. sc. Branimiru Prpiću, u rujnu smo održali
sastanak s predstavnicima Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će u tu svrhu
formirati Povjerenstvo, a ono će napraviti daljnje
radnje potrebne za kandidaturu.
U tijeku je prikupljanje i digitalizacija materijala za
izdavanje knjige znanstvenih radova i Uvodnika
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Šumarskoga lista prof. dr. sc. Branimira Prpića. Bo-


lest prof. Prpića znatno je usporila radove na pri


premi knjige.


Od 23. do 25. rujna 2010. HŠD je bilo domaćinom
EFN (Europian Foresty Network) – Mreža šumarskih
društava Europe. Na ovogodišnjem susretu šumara
Europe sudjelovalo je 18 delegata izAustrije,
Njemačke, Estonije, Slovačke, Škotske i Hrvatske.
U četvrtak 23. rujna uVelikoj dvorani Šumarskoga
doma goste su u ime domaćina pozdravili: predsjednik
HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, državni tajnik
MRRŠVG Herman Sušnik, dipl ing., i predsjednik
AŠZ akademik Slavko Matić. Uslijedila su izvješća
po zemljama, gdje su delegati predstavili šume i šumarstvo
i neke aktualnosti i zanimljivosti svojih zemalja.
Hrvatsku je predstavio izv. prof. dr. sc. Ivica
Tikvić, predavanjem Tartufi u hrvatskim šumama.
Raspravljalo se i na temu korištenja energetskog drveta
u pojedinim zemljama i načinu na koji će zemlje
sudionice obilježiti 2011. godinu, od UN
proglašenu Godinom šuma. Zajednička večera organizirana
je u Šumarskom domu, a nakon toga
glazbena večer uz grupu “Kužiš stari moj” u prekrasnom
Šumarskom vrtu. Sljedeći dan, uz stručno
vodstvo predsjednika Pro Silvae Hrvatske, izv. prof.
dr. sc. Igora Anića, obavili smo terenski dio na području
šumarijeVrbovec. U šumarskoj kući Česma
dočekali su nas predstavnici UŠP Bjelovar, predsjednica
HŠD-a ogranka Bjelovar Marina Mamić,
dipl. ing. i upravitelj ŠumarijeVrbovec Đuro Kauzlarić,
dipl ing. Problematiku gospodarenje lužnjakovim
šumama u Hrvatskoj izložio je prof.Anić, a
na konkretnim primjerima u šumariji Vrbovec,
upravitelj Kauzlarić. O bitnom čimbeniku za opstanak
lužnjakovih šuma, vodi i praćenju stanja podzemnih
voda na području GJ “Česma”, predavanje
je održao dr. sc. Pilaš iz Hrvatskog šumarskog instituta
Jastrebarsko. Nakon toga krenuli smo na područje
Parka prirode Lonjsko polje, gdje su nas
dočekali predstavnici HŠD-a ogranka Sisak na čelu
s predsjednikom Vlatkom Petrovićem, dipl. ing. i
predstavnicima UŠPSisak. Djelatnici Parka prirode
Lonjsko polje, nakon prikazanog filma, iznjeli su
osnovne podatke o tom prirodnom fenomenu. Na
području šumarije Sunja imali smo izuzetnu priliku
pogledati granično područje Parka prirode i gospodarskih
šuma u uvjetima poplave, koja je u to vrije me
zahvatila cijeli sliv Save.Tusmo večer završili
večerom u šumarskoj kući Brezovica. Zadnji dan
susreta gosti su nakon vožnje turističkim autobusom
i razgledavanja povijesnih i kulturnih znamenitosti
Zagreba, posjetili Jarun gdje se odvijalo


Svjetsko prvenstvo šumarskih radnika. Nakon poz


dravnih riječi i zahvale delegacija domaćinima,


skup je u Šumarskom domu završio u popodnevnim


satima. Detaljnije izvješće s ovoga skupa prikazat


će se u idućem broju ŠL.


Na susretima šumara, kada smo gosti u inozemstvu,
ili smo domaćini stranim delegacijama, sličnim
EFN, osjeća se potreba za jedinstvenom prezentacijom
kojom bi predstavili šume i šumarstvo svoje
zemlje. Takva prezentacija na hrvatskom i engleskom
jeziku sada je u završnoj fazi dorade i uskoro
će se moći vidjeti na našimWEB stranicama.
Od MRRŠVG stigao je zahtjev za imenovanje člana
koji će ispred HŠD-a sudjelovati u Povjerenstvu za
izradu novog Zakona o šumama. Nakon kraće rasprave
svi su se složili da to bude predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević.
Kao početak glazbenih večeri u Šumarskom domu
najavljen je Solistički koncert primadone Cynthie
Hansell Bakić, profesorice na Glazbenoj akademiji
u Zagrebu i Splitu, uz klavirsku pratnju Maria Čopora,
koji će se održati u Šumarskom domu, 14. listopada
u 19h.
Predsjednik Sekcije HŠD-a, Hrvatska udruga za
bio masu, mr. sc. Josip Dundović, izvijestio je o


5.Hrvatskim danima biomase, održanim zajedno s
Ausrijskim uredom za vanjsku trgovinu, u Našicama
3. i 4. rujna 2010. Detaljnije izvješće biti će
objavljeno u ŠL.


Ad 3.


Neki ogranci HŠD-a, u želji da sa svojim specifičnostima
individualiziraju logo HŠD-a, predložili su
određene preinake. Zaključak je da službeni logo
HŠD-a, kao jedinstvene udruge, ostane kao i do
sada jedinstven. Na dijelu loga gdje za središnjicu
piše Šumarski list 1877 na logu ogranka pisat će
ime dotičnog ogranka.
Vremenom se pokazalo da postojeća Članska
iskaznica HŠD-a,kako veličinom, tako i formom i
sadržajem, više ne udovoljava potrebama. Stoga je
predloženo tiskanje novih članskih iskaznica, za što
je zaduženo povjerenstvo: Oliver Vlainić, Marina
Mamić i Damir Delač, koje će na sljedećoj sjednici
UO HŠD-a iznijeti prijedlog novog rješenja Članske
iskaznice.
Kao što već duže vrijeme s ponosom ističemo, pred
nama je 2011. godina, koja je na Ministarskoj konferenciji
UN 2007. godine, na prijedlog Hrvatske
delegacije, proglašena kaoGodina šuma.Kako bi
što bolje obilježili 2011. Godine šuma, potrebno se
za to pripremiti i iskordinirati aktivnosti u središnjici
i po ograncima. U suradnji s MRRŠVG i bjelovarskim
ogrankom HŠD-a postaviti ćemo u holu


zgrade UN u NewYorku, izložbu s izabranim fotografijama
sedam proteklih Salona fotografijaŠuma
okom šumara.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Na zgradi Šumarskog doma u podrumskom dijelu
napravljeni su soboslikarski radovi sanacije od
vlage. Četiri krovna prozora na dijelu zgrade koje
koriste Hrvatske šume d.o.o. u potpunosti su propala
i potrebno ih je što hitnije izmijeniti. Kako se
radi o relativno malom iznosu (oko 20 000 kuna) i
hitnoći postupka, radovi su ponuđeni tvrtki “Krovorad”,
koja ima Ugovor o održavanju s Hrvatskim
šumama d.o.o. Za procjenu ostalih potrebnih radova
na krovnim prozorima, koji će ući u Plan za 2011.
godinu, formirati će se Povjerenstvo u sastavu:
predsjednik UO mr. sc. Petar Jurjević, predsjednik
NO Hranislav Jakovac, voditeljica financija HŠD-a
Biserka Marković i tajnik HŠD-a Damir Delač.
UO odobrio je kupnju električnog klavira, koji je već
imao promociju na Skupštini HŠD-a, te prijenosnog
računala i PC monitora za potrebe Stručnih službi.
U skladu sa zaključcima 1. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, na Redovitoj izbornoj sjednici
Skupštine HŠD-a, formirana je Sekcija za
kulturu, sport i rekreaciju. Predsjednik te sekcije tre bao
se izabrati na idućoj tj. ovoj sjednici Upravnog i
Nadzornog odbora. U raspravi su istaknuta dva kan


didata; dopredsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl.
ing. i voditelj informatičke radionice HŠD-a Branko
Meštrić, dipl. ing. Odlučeno je da se članovi Upravnog
odbora, pismenim putem do sljedeće sjednice
izjasne tajniku o svom izboru između navedenih kandidata.


Davor Butorac, dipl. ing. otvorio je problematiku
Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju šumarske
struke, poglavito prvostupnika za koje praksa
nema adekvatnih radnih mjesta. U raspravi u kojoj su
sudjelovali prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Josip
Dundović, izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, izv. prof. dr.
sc. IgorAnić, Hranislav Jakovac, dipl. ing., Oliver
Vlainić, dipl. ing. i mr. sc. Petar Jurjević, usuglašeno
je da je sadašnji sustav školovanja šumarskih stručnjaka,
3+2, neprimjeren šumarskoj visokoškolskoj
tradiciji i potrebama prakse. Zaključak je da se formira
povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, izv.
prof. dr. sc. Igor Anić i mr. sc. Petar Jurjević, koje će
u nadležnim institucijama, MRRŠVG, Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HKIŠDT, aktualizirati
navedeni problem.


Ad 4.


IZVRŠENJE PLANAHŠD


01.01. 2010. – 30. 06. 2010.


HŠD UKUPNO


plan izvršenje %
PRIHODI
Prihodi od usluga 0 134.264
Prihodi od članarina 750.000 302.633 40,4 %
Prihodi od kamata 25.000 15.146 60,6 %
Prihodi od imovine 1.900.000 959.471 50,5 %
Prihodi od donacija: Proračun 150.000 0 0,0 %
Prihodi od donacija: Ostalo 200.000 162.444 81,2 %
Prihodi od pretplate na ŠL 450.000 275.468 61,2 %
Prihodi – ostalo 200.000 7.115 3,6 %
UKUPNO PRIHODI 3.675.000 1.856.541 50,5 %
RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 830.000 403.950 48,7 %
Ostali rashodi za zaposlene 25.000 19.354 77,4 %
Materijalni rashodi
Rashodi za službena putovanja 30.000 9.643 32,1 %
Rashodi za materijal i energiju 55.000 40.163 73,0 %
Rashodi za usluge: Pošta i tel. 60.000 29.701 49,5 %
Rashodi za usluge: Održavanje 220.000 66.084 30,0 %
Rashodi za usluge: Komunalne 310.000 17.679 5,7 %
Rashodi za usluge: Intelektualne 300.000 122.986 41,0 %
Rashodi za usluge: Računalne 50.000 16.230 32,5 %
Rashodi za usluge: Grafičke 365.000 153.113 41,9 %
Rashodi za usluge: Ostale 20.000 34.308 171,5 %
Ostali rashodi poslovanja
Premije osiguranja 30.000 17.774 59,2 %
Reprezentacija 480.000 291.259 60,7 %
Članarine 30.000 3.933 13,1 %
Stručna putovanja, savjetovanja 650.000 406.745 62,6 %
Stručna literatura 30.000 42.274 140,9 %
Troškovi vanjskih suradnika 80.000 31.064 38,8 %
Amortizacija 55.000 27.289 49,6 %
Bankovne usluge 15.000 7.201 48,0 %
Ostali rashodi 40.000 95.976 239,9 %
UKUPNO RASHODI 3.675.000 1.836.725 50,0%
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske
službe obrazložila je financijsko izvješće za prvo polugodište
2010. godine.


Financijsko izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Pojašnjavajući financijsko izvješće, upozorila je na
pridržavanje zakonske regulative i Statuta HŠD-a pri
aktivnostima i financijskom poslovanju ogranaka.
Stjepan Blažičević, dipl. ing., predložio je razgovor
delegacije HŠD-a s Upravom Hrvatskih šuma d.o.o.,
kako bi se pronašao način na koji bi ogranci HŠD-a
mogli osigurati sredstva za svoje redovite aktivnosti, a
da to bude u skladu sa zakonskim propisima. Predsjednik
mr. sc. Jurjević prihvatio je ovu inicijativu i u tom
smislu najavio razgovor s predsjednikom Uprave Hrvatskih
šuma d.o.o.
Ad. 5.Hranislav Jakovac, dipl. ing., tehnički urednik
Šumarskog lista, izvijestio je da je ŠL7–8/2010. redovito


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


ERATACORRIGE


tiskan, a u pripremi je broj 9–10/2010. Znanstvena monografija
“Šume hrvatskoga Sredozemlja” bit će dovršena
koncem godine i promovirana početkom 2011. kao
prilog obilježavanju 2011. Godine šuma. Kako se od
2004. godine prikupilo dovoljno entomoloških priloga,
koji izlaze na zadnjoj stranici ŠL, moguće je opet otisnuti
brošuru s istima, kao što je to učinjeno 2003. godine.


Ad. 6.Za raspravu se nitko nije javio, a zaključci su
usvojeni prethodno za svaku točku Dnevnog reda.


Ad. 7.


Marina Mamić, dipl. ing., najavila je tiskanje kalendara
s fotografijama iz ovogodišnjeg Salona fotografija
“Šuma okom šumara”. Kako bi se osigurale
dovoljne količine istih, zamolila je zainteresirane da
joj se na vrijeme jave.


30


U 12 h predsjednik mr. sc. Jurjević zahvalivši se
svima na aktivnom sudjelovanju zaključio je sjednicu.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.


U broju 7–8/2010. Šumarskoga lista u rubriciKnjige i časopisi, u kojoj je Milan Glavaš prikazao knjigu autora
Bogdana CvjetkovićaMikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze,došlo je do zamjene u potpisima ispod slika.
Ispravno je da u potpisu slike 1. treba stajati:Mladica vinove loze presvučena pepeljastom prevlakom, u potpisu
slike 2.Simptomi i životni ciklus gljiveVenturia inaequalis, i u potpisu slike 3.Strome gljive Nectria cinnabarina.


Ispričavamo se zbog ove greške autoru odnosnoga teksta i autoru prikazane knjige.


Uredništvo