DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


NEW MASTERS OF SCIENCE


ŽELJKO PERKOVIĆ – magistar biotehničkih znanosti


Stručni šumarski djelatnik Hrvatskih
šuma – Uprave šuma Podružnice Del-
nice ŽeljkoPerković,dipl. ing. šum.
obranio je 12. ožujka 2010. magistarski
rad iz biotehničkih znanosti, polje šumarstvo,
grana šumarske tehnologije i
menadžment na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Magistarskirad s
naslovom “Kakvoća bukovih stabala i
sortimenata u prebornim šumama Gorskog
kotara” izradio je pod vodstvom
mentora izv. prof. dr. sc. Tomislava
Poršinskyja,aobranio je pred tro članim
povjerenstvom za obranu, koje
su, uz mentora Poršinskyja kao člana,
još činili doc. dr. sc. Mario Šporčić
kao predsjednik i dr.sc. Dijana Vuletićiz
Šu marskog instituta Jastrebarsko.


U magistarskom radu obima 84 stranice, kako mu i
naslov kazuje, istraživana je kakvoća bukovih stabala i
struktura sortimenata u gospodarenim šumama Uprave
šuma Podružnice Delnice, točnije na području šumarija
Crni Lug, Lokve, Fužine i Rijeka, na kojima je (Crni
Lug, Fužine) istraživač neko vrijeme tijekom svoje uspješne
šumarske karijere djelovao kao upravitelj šumarije.
Istražujući iskoristivost,kao i otpad pri sječi i izradi
drvnih sortimenata,njihov napad po kakvoći (trupci za
ljuštenje/furnir, pilanska oblovina, ogrjevno drvo) u odnosu
na neto i bruto obujam stabla, pojavnost neprave
srži kao i njen udio u obujmu stabla, čistoću debla, debljinu
kore i dr.,mr.sc. Perković uz ostalo je ustvrdio: Postoji
potpuna ovisnost bruto i neto obujma stabla i
obujma otpada o prsnom promjeru bukovih stabala, čije
vrijednosti rastu s porastom prsnog promjera; postotni
udjeli iskoristivosti drva (86,7%) i otpada (13,3%) pri
sječi i izradi drva u obujmu krupnog drva stabla ne pokazuju
ovisnost o prsnom promjeru bukovih stabala;
srednje vrijednosti postotnih udjela tehničke oblovine,
furnirskih trupaca i trupaca za ljuštenje te pilanskih trupaca
u neto obujmu stabla niže su od onih u panonskim
bukovim šumama, što ukazuje na lošu kakvoću goranske
bukovine (jedan od razloga povećan udio stabala s
nepravom srži); postoji potpuna ovisnost bruto i neto
obujma stabla i obujma otpada o prsnom promjeru stabla,
čije vrijednosti rastu s porastom prsnoga promjera.


Istraživač je nadalje došao do zaključka da se srednje
vri jednosti postotnih udjela tehničke oblovine, ogrjevnog
kovih stabala redovito dobro uklapaju
u sortimentne tablice koje se
koriste u poduzeću Hrvatske šume.


Mr. sc. Željko Perković dipl.
ing. šum.,rođen je u Liču kod Fužina
(Gor ski kotar) 21. svibnja
1952. Osnovnu školu pohađao je u
Fužinama, a srednju u Delnicama,
maturiravši na gimnaziji općeg
smjera 1970. Studij šumarstva polazio
je na Šumarskom fakultetuu
Zagrebu, diplo miravši na Šumskogospodarskom
odjelu 11. srpnja
1977. Uz kraćeizbivanje u Drvenjači
Fužine (1979) na radnom
mjestu rukovoditelja za pripremu
sirovine,odnosno u odjelu gradske


Uprave za komunalni sustav Grada Rijeke u svojstvu samostalnog
suradnika za zelene površine (1997–2000),
cijeli svoj dosadašnji radni vijek proveo je u šumarskoj
operativi,radeći u Šumskom gospodarstvu Delnice,odnosno
njegovu pravnom slijedniku HŠ – Upravi šuma
Podružnici Delnice. Nakon pripravničkog staža u Šumariji
Fužine 1980. stalno zaposlenje dobiva u Šumariji
Crni Lug, u kojoj nakon položenog stručnog ispita biva
imenovan upraviteljem šumarije. Na istom će radnom
mjestu provesti punih osam godina u Šumariji Fužine
(1985–1992),da bi 1992. bio najprije imenovan rukovoditeljem
Odjela za proizvodnju, a tri godine kasnije
(1995) upraviteljem Uprave šuma Delnice. Posljednju
dekadu svog radnog staža provodi na radnom mjestu
upravitelja Šumarije Klana, gdje uz operativne poslove
uspješno okončava svoja znanstvena istraživanja.


Kako se državno lovište “Smrekova draga”prostire i
na području klanjske šumarije , gdje obitava trofejno ponajbolja
populacija kraškog soja jelena Gorskog kotara,
mr. sc. Željko Perković određenu značajnu pozornost
posvećuje lovnoj djelatnosti. Uz članstvo u Hrvatskom
šumarskom društvu, ogranak Delnice,član je mjesnog
LD “Srnjak”Fužine-Lokve, davši značajan doprinos pri
izradi monografije društva “Naših 75 godina”(2007). U
braku s Marijom r.Lisec otac je dvojice sinova, Igora i
Marka, od kojih je potonji , krenuvši očevim stopama,
uspješno okončao studij šumarstva i zaposlio se u Šumariji
Mrkopalj, te na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu upisao poslijediplomski studij.


Alojzije Frković


drveta i otpada pri sječi i izradbi drva u bruto obujmu bu