DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 95     <-- 95 -->        PDF

gurnog rješenja. Idućih godina tehnologija treba riješiti
mnoge probleme vezane za energiju i očuvanje ekoloških
ciljeva. Preživjeti se može samo ako prekomjerno
ne oštetimo šumu. Za sto godina jedini izbor će biti da
sve prirodne šume smatramo ekološkim parkom, a očuvanje
planeta počinje upravo tom pretpostavkom.


Svoje izlaganje O. Ciancio je završio aforizmom
Petronija (Satyricon – poglavlje 44) koji čini dio slogana
talijanskeAkademije šumarskih znanosti “Serva
me, servabo te”.


Raffaello Giannini,SusannaNocentini:Biološka
raznolikost, genetski resursi, zaštićena područja
i fauna


U ovom članku autori su iznijeli sintezu glavnih
tema sesije o šumarstvu i biološkoj raznolikosti s posebnim
osvrtom na genetsku varijabilnost šumskih vrsta.


Posljednjih godina u Italiji obveza očuvanja biološke
raznolikosti primjenjuje se na svim razinama: nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj. Državnom inventurom šuma
i rezervara ugljika ustanovljeno je da je 27,5 % šumskih
površina uključeno u prirodne šume, 14,1 % u zaštićena
područja, a 22,2 % šumskih površina u program Natura
2000.Veliki interes za biološku raznolikost i genetske
resurse svjedoče i mnogobrojni prilozi izneseni na III.
kongresu uTaormini: 65 izlaganja kao rezultat istraživanja
više od 170 znanstvenika i operativaca.


Očuvanje genetskih resursa predstavlja posebnu
važnost. Postignuti su vrijedni rezultati u istraživanju
ge netske varijabilnosti među šumskim vrstama, te razjašnjenje
mnogih nejasnoća u genetskoj varijabilnosti
unutar pojedinih vrsta i funkcioniranju ekosustava.


Velika varijabilnost vrsta i podvrsta, posebice u pojedinim
područjima kopnene Italije i otoka, s mnogobrojnim
endemima otvara prostor znanstvenicima za daljnja
istraživanja.Treba istaći da su svi šumskih prostori Italije
više ili manje pod utjecajem ljudskog djelovanja,
zbog korištenja drvne mase, što se uglavnom reflektiralo
na pojednostavljenju strukture, to jest redukciji kompleksnosti
šumskih sustava. Postignuti su veliki rezultati u
istraživanju utjecaja šumsko-gospodarskih zahvata na
kvalitetu staništa za razne vrste faune.


Posebni problem predstavlja “pitanje dvopapkara”,
koji u posljednjih 50 godina prouzročuju štete, onemogućavajući
prirodnu obnovu šumskih vrsta.Velike površine
nacionalnih parkova i zaštićenih površina, gdje
je zabranjena lovna aktivnost, omogućile su naglo
povećanje brojnog stanja divljih svinja, srneće divljači,
jelena lopatara, muflona i običnog jelena. Na
manjim područjima gdje se divljač zadržava u zimskom
periodu zbog prehrane, ili gdje je zbog zabrane lova velika
gustoća divljači, štete prelaze okvire tolerancije. Postaje
jasno, da očuvanje biološke raznolikosti šumskih
ekosustava uključuje i faunu, te je moguće dati pravi odgovor
samo analizom teoretskih pretpostavki gospodarenja
prirodnim sustavima, radi uspostavljanja ravnoteže
između životinjskih populacija i funkcionalnosti šume.


GiovanniBovio,EnricoMarchi:Požari i paš njaci


O problematici šumskih požara na III. kongresu, u
sklopu sesije broj 2, održana su mnoga izlaganja, te
ovaj članak predstavlja sintezu problematike. Što se
tiče šumskih pašnjaka naglašava se potreba da se primjenjuju
modeli održivog gospodarenja.


Prvi zaključak odnosi se na učestalost požara i obuhvaćene
površine. Na temelju dugogodišnjih praćenja (od
1978 – 2007. g.) ustanovljeno je, da broj požara ima tendenciju
smanjivanja, a to se analogno odnosi i na opožarene
površine.


Iako je u tipičnim šumskim područjima teže kontrolirati
opasnost od požara, postoji manji broj slučajeva
zbog sve manjeg antropološkog utjecaja. Što se tiče
uzroka požara, u prosjeku 93 % je nepoznat, dok je 7 %
identificirano kao namjerno prouzročeno. Naglašena je
potreba daljnjih istraživanja utjecaja požara na šumu,
sjeme i klijavost u područjima veće učestalosti požara.


Predviđanje i prevencija od posebne su važnosti.
Korisna je evidencija požara, te izrada mapa na kojima
su evidentirane pojave požara. Također je obrađena
pro blematika gašenja, rekonstrukcije opožarenih površina
te planiranje protupožarnih aktivnosti.


Francesko Iovino,Marco Marchetti: Očuvanje
tla, vodenih zaliha i borba protiv degradacije


Ulogu šume u očuvanju tla treba uključiti u širi kontekst
održivog gospodarenja šumom, zbog održavanja i
povećanja funkcioniranja šumskih sustava, vodnog režima,
poboljšanje raspoloživosti vode u tlu, sprječavanje
negativnih utjecaja na kvalitetu vode, zaustavljanje
erozije i procesa degradacija.


Posebno važna uloga šume, uz očuvanje tla i sprječavanje
erozije, je očuvanje rezervi pitke vode. Oko
1/3 kopna Europe pokrivaju šume, koje predstavljaju
glavni izvor pitke vode, njeno uskladištenje i pročišćavanje.
10 % europskih šuma imaju kao glavnu funkciju
zaštitu tla i vode, a posebice u Italiji, gdje se šumske
površine uglavnom poklapaju s planinskim i brdskim,
područjima koji su važan izvor pitke vode.


Istraživanja Svjetske banke daju podatak da od 105
istraživanih metropola 33 dobivaju pitku vodu koja potječe
iz resursa zaštićenih šumskih površina.


Klimatske promjene imaju dvostruki utjecaj na
šumu, pozitivan – pojačanje snage šume i kapaciteta
zadržavanja vode, te negativan – povećanje stresa,
mortaliteta stabala i veću osjetljivost na napad patogenih
insekata.


Degradacija tla je velik problem. U Italiji se procjenjuje
da je 2/3 poljoprivrednog tla degradirano.Tla osi