DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

MIKOZE I PSEUDOMIKOZE VOĆAKAI VINOVE LOZE


Pod gornjim naslovom tiskan je sveučilišni udžbenik
(ISBN: 978-953-155-112-0) autora Bogdana
Cvjetkovića, redovitoog sveučilišnog profesora
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu. Naknadnik je
ZRIN SKI d.d. Čakovec, a ukupno je tiskano 1500 primjeraka.
Knjigu su recenzirali, prof. dr. sc. Jasminka
Barčić,prof. dr. sc. Draženka Jurković iprof. dr.
sc. IvoDubravac,ugledni agronomski profesori.


Autor knjige, agronom Bogdan Cvjetković proučava
bolesti biljaka od 1967. godine. Naime, obojica pripadamo
školi prof. dr. sc. Josipa Kišpatića isuradnika,
te desetljećima surađujemo na polju fitopatologije. Gos podin
Cvjetković je boravio u brojnim mikološkim
svjetskim centrima, a u Hrvatskoj je desetljećima istraživao
bolesti biljaka. Rezultat dugogodišnjeg rada prikazan
je u knjizi “Mikoze i pseudomikoze voćaka i
vinove loze”.


Udžbenik obuhvaća 534 stranice, a materija je podijeljena
u 7 glavnih te još 9 pomoćnih poglavlja.


U knjizi su opisane sve mikoze voćaka i vinove loze
registrirane u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na gos po
darski važne bolesti. Na kraju svakog glavnog poglavlja
citirana je važnija literatura o gljivičnim
bolestima voćaka i vinove loze, pa knjiga predstavlja i
svojevrsnu bibliografiju tog dijela struke.Tekst je obogaćen
brojnim slikama, što pridonosi lakšem razumijevanju
opisa pojedinih bolesti.


Na početku knjige autor jasno objašnjava zašto parazitske
bolesti uzrokuju promjene u napadnutoj biljci i
koji su im uzročnici. Nadalje opisuje glavne značjke
uzročnika bolesti, a to su: gljive i pseudogljive, bakterije,
fitoplazme, virusi i viroidi.


Dosta opširno poglavlje posvećeno je fungicidima
kao sredstvima za suzbijanje gljivičnih bolesti.Autor je
fungicide podijelio u četiri grupe: s obzirom na pokret lji
vost djelatne tvari u biljci, na kemijski sastav, na biofungicide
i na pripravke za suzbijanje bolesti na bilju
dopuštene u ekološkoj proizvodnji.


S obzirom na kemijski sastav fungicidi su podijeljeni
na neorganske, organske s površinskim djelovanjem,
organske sistemične i ograničeno sistemične.


Uz opće podatke o djelatnim tvarima navedeni su trgovački
nazivi pripravaka, biljke domaćini i bolesti
koje se tim sredstvima suzbijaju. U cjelini to je vrlo
jasan prikaz fungicida i za agronome i za šumare.


Slijedi opis bolesti voćaka i vinove loze.To je glavni,
najvažniji i najopširniji dio knjige napisan na 450
stranica. U tom dijelu bolesti voćaka tretiraju se u pet
poglavlja, bolesti vinove loze u jednom poglavlju, a zajednički
paraziti voćaka i vinove loze u posebnom poglavlju.


Prikaz pojedinih bolesti započinje narodnim imenom,
a na latinskom naveden je naziv uzročnika. U tekstualnom
dijelu čitatelja uvodi u opće značenje bolesti,
zatim opisuje simptome, parazite, životni ciklus i epidemiologiju,
a na kraju zaštitu biljke domaćina.Velika
pomoć su vrlo jasne slike simptoma kod gotovo svih
bolesti, a kod nekih slikovni prikaz životnoga ciklusa
parazita, te tablice i grafikoni. S obzirom da neki para-
ziti dolaze na više domaćina, autor je takve opisao kod
jednog domaćina, a kod drugih je istoga samo naveo uz
uputu gdje je opisan. Opsežnost opisa je izravno vezana
za štetnost, odnosno značenje za domaćina. Zato
su neke bolesti prikazane vrlo kratko, a druge opsežno.


U daljnjem tekstu navode se pojedine bolesti prema
poglavljima.


Bolesti jezgričavih voćaka


Ovo poglavlje obuhvaća bolesti jabuka, kruške i
dunje, što se ukratko prikazuje.


Bolesti jabuke.Na gotovo 50 stranica u ovom podpoglavlju
opisano je 12 parazita (Slika 1 i 2). Najopsežniji
opis odnosi se na gljivuVenturia inaequalis(Cooke)


G. Winter, koja uzrokuje mrljavost lista i krastavost
ploda jabuke. Na kraju podpoglavlja nalazi se tablica u
kojoj su prikazane djelatne tvari, nazivi fungicida s podacima
o njihovoj uporabi za zaštitu jabuka i krušaka.


Bolesti kruške.Navedeno je 11 bolesti. Od toga ih
je opisano pet, ostalih pet je opisano kod bolesti jabuke,
a jedna kod dunje (jer su zajedničke).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Slika 1. Simptomi i životni ciklus gljiveVenturia inaequalis


Slika 2. Strome gljive Nectria cinnabarina


Bolesti dunje.Od sedam navedenih bolesti opisane
su četiri, preostale dvije su opisane kod kruške, a jedna
kod jabuke .


Bolesti koštićavih voćaka


Na oko 70 stanica opisane su bolesti breskve, šljive,
trešnje, višnje i marelice. Kao i u prethodnom poglavlju
data je tablica fungicida registriranih u Republici


Bolest lupinastih voćaka


Treba naglasiti da je autor obuhvatio vrlo širok
pojam pod zajedničkim nazivom “lupinaste voćke”.
Ovdje su tretirane bolesti bajama (10 bolesti), lijeske
(9), oraha (7) i pitomog kestena (7). Poglavlje obuhvaća
50 stranica. Najopširnije su opisane bolesti bajama.
Za šumare je značajno da su kod pitomog kestena
opisane mikoze lišća, ploda, kore i korijena.


Bolesti mediteranskih voćaka


Na skoro 70 stranica prikazane su bolesti agruma (13
bolesti), smokve (6 ), japanske mušmule (8), kakija (6),
rogača (3), šipka (3), žižule (4) i masline (10). Najopširnije
su opisane bolesti agruma i masline, što je i razumljivo
zbog njihove važnosti i učestalosti u proizvodnji.


Bolesti jagodastih voćaka


Također se radi o opširnom polavlju koje obuhvaća
70 stranica. U ovom poglavlju opisane su bolesti jagode
(12), kupine i maline (11), ogrozda (7), borovnice (8),
kivike (9) i duda (3). Najviše prostora autor je dao bolestima
jagode, maline i kupine kao biljkama inteziv nih
kultura.


Bolesti vinove loze


Ovo je zasigurno posebno poglavlje u knjizi opsega
oko 70 stranica. Ovdje je autor opisao 19 bolesti. (Slika 3).
Posebno opširno opisao je pepelnicu i plamenjaču vinove
loze s popisima fungicida za suzbijanje istih. Ostale gljive
odnose se na bolesti cvijeta, lišća, stabljike i korijena. Poglavlje
je završio s izuzetno opširnim popisom literature
značajne za bolesti vinove loze.


Hrvatskoj za zaštitu koštićavih voćaka.
Bolesti breskve. Ovo je opširno podpoglavlje u kojemu
je navedeno 12 bolesti (opisano ih je deset, a dvi je
su na drugim mjestima).
Bolesti šljive.Opisano je osam bolesti, a jedna se
navodi u sklopu drugih domaćina.
Bolesti trešnje i višnje. Također je opširno poglavlje
u kojemu je opisano 14 bolesti (jedna je navedena
kod breskve).
Bolesti marelice. Na marelici je opisano 11 bolesti.


Slika 3. Mladica vinove loze presvućena pepeljastom prevlakom


U zadnjem poglavljuo bolestima opisuje zajedničke
parazite voćaka i vinove loze kao, što suArmillaria
mellea, Rosellinia necatrix, Phytophthora cactorum i
Verticillium dahlae. Poglavlje završava s osvrtom na
vrlo česte lišaje na stabljikama voćaka.


Ostala poglavlja


Knjiga završava s nekoliko važnih značajki izdvojenih
u posebna poglavlja; Naputak za izgovor latinskih
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 92     <-- 92 -->        PDF

naziva, Fitopatološki pojmovnik, Kazalo latinskih
imena uzročnika bolesti, Kazalo hrvatskih naziva bolesti,
Kazalo fungicida i djelatnih tvari i na kraju Kazalo
patogena, naziva bolesti i EPPO/ OEPPkompjutorskih
kodova za patogene.


Mišljenje i preporuka


Knjiga Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove
lozeautora prof. dr. sc. Bogdana Cvjetkovića predstavlja
novost na području zaštite bilja. Napisana je vrlo jasnim
jezikom, razumljivim stručnjacima i svima koji iz
hobija ili naširoko uzgajaju voćke i vinovu lozu. Posebno
treba istaći da je to udžbenik od neprocjenjive vrijednosti
za studente agronomije.


Sveobuhvatnost, opsežnost pojedinih bolesti, jasnoća
isticanja činjenica, upute za zaštitu biljaka, rezultat
su dugogodišnjeg znastvenog i pedagoškog rada
autora Bogdana Cvjetkovića .


Knjiga Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove
loze je do sada najbolje djelo na tom području u nas.
Preporučam je svima, a kolegi i prijatelju i ovom prilikom
upućujem sve čestitke utkane u našu dugogodišnju
suradnju i prijateljstvo.


Milan Glavaš


VODIČ KROZ LOVIŠTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


Uredništvo: Alojzije Frković (glavni urednik),
Goran Kutnjak, Boris Miklić ml., Ante Šoić, Tihomir
Tondini, Josip Trohar. Lektura i korektura: Zrinka
Frković. Nakladnik: Lovački savez Primorsko-goranske
županije, Rijeka 2010., Proprint Rijeka, str. 260.


U povodu 15.obljetnice rada i djelovanja Lovačkog
saveza Primorsko-goranske županije na izbornoj skupštini
Saveza održanoj u Gerovu u prostorijama mjesne
šumarije 15. svibnja 2010. predstavljen jeVodič kroz lovišta
Primorsko-goranske županije (PGŽ). Riječ je o
drugom izmijenjenom i dopunjenom izdanju popularnogVodiča,
koji je prije jednog desetljeća izašao u nakladi
Upravnog odjela za gospodarstvo PGŽ i u suradnji
s Lovačkim savezom županije. “Dok je prvo izdanjeVodiča
svojim sadržajem i koncepcijom”, kako stoji u
Predgovoru jednog od predstavljača knjige, ujedno i
predsjednika Saveza mr. sc. JosipaMalnara,dipl.ing.
šum., “imalo za cilj da poglavito informira strane lovce i
goste o našim lovnim mogućnostima, u ovom novom izdanju
okrećemo se ponajprije našim lovcimai njihovim
lovačkim udrugama radi što bolje međusobne suradnje i
razumijevanja. Naša lovišta, bilo da se radi o onima “na
moru il na kraju”, u gorskom zaleđu, priobalju ili na otocima,
i dalje privlače sve veći broj domaćih i inozemnih
lovaca turista, kojima lovačke udruge i koncesionari,
po sebno Hrvatske šume, pružaju bogat izbor divljači za
lov, solidnu organizaciju i udoban smještaj u svojim lovačkim
kućama”. Skladnim i lako razumljivim tekstom
te bogatstvom slikovnih priloga, ova publikacija svje-


Slika1. Naslovnica drugog dopunjenog i izmijenjenog izdanjaVodiča
kroz lovišta Primorsko-goranske županije


Slika2. S predstavljanja Vodiča u Gerovu 15. svibnja 2010. Slijeva:
BerislavTolić, Alojzije Frković i Josip Malnar
(Foto: Željko Malnar)