DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 62     <-- 62 -->        PDF

A. Mešić, T. Gotlin Čuljak, T. Miličević: DINAMIKAPOPULACIJE INVAZIVNE VRSTE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 387-394


(Czenez i Burges 1996, Pschorn-Walcher


1994), Mađarskoj (Kerenyine 1997) Makedoniji


(De s chka iDimić 1986), južnoj Njemačkoj (Frei se
i Heitland 2004), Sloveniji (Milevoj i Pivk
2004) i Hrvatskoj (Maceljski iBertić,1995).Svatoš
i sur. (1999), te Birner i Bohlander (2004)
smatraju da u Europi ima do četiri generacije godišnje,
dokSkuhravý (1999) smatra da u središnjoj Europi
ima čak do pet generacija godišnje. Del Bene iGargani
(2004) također smatraju da kestenov moljac u Ita-
li ji može u cijelosti razviti četiri generacije, a ukoliko je
div lji kesten dobrog zdravstvenog stanja u jesen, na
njemu je moguća pojava i pete generacije moljca minera.


U Južnom Tirolu (Italija) zabilježena je masovna
po java kestenovog moljca na visinama od 250 do
900/950 m nadmorske visine, dok je pojava na visina ma
od 1000 do 1230 m nadmorske visine značajno
manja. O nadmorskoj visini ovisi i broj generacija kes tenovog
moljca. Na nižim nadmorskim visinama kestenov
moljac razvija obično tri generacije godišnje, dok
na većim visinama (800 do 1100 m) samo dvije gene racije.
U klimatski vrlo povoljnim uvjetima u okolici
jezera Garda, kestenov moljac miner može razviti i
(djelomičnu) četvrtu generaciju (Von Klaus i Ambrosi2000).


Neovisno o broju generacija, životni ciklus jedne ge neracije
vrsteC. ohridella stalno je isti.Tijekom zime
nalazi se u stadiju kukuljica, iz kojih se u proljeće raz vijaju
odrasli leptiri. Nakon kopulacije, ženke odlažu jaja
iz kojih se razvijaju gusjenice, koje se hrane lisnim parenhimom.
Gusjenice se na kraju razvoja preobraze u
kukuljice.Time završava jedna generacija i kreće sljedeća
(Trenčevi sur.2000).


U Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Bugarskoj i Grč koj
let leptira kestenovog moljca minera započinje obično
u travnju, a traje do kraja svibnja ili početka lipnja.
Odrasli oblici javljaju se iz kukuljica 6–8 tjedana na kon
odlaganja jaja, tako da let leptira druge generacije
započinje u drugoj polovini lipnja. Leptiri treće generacije
javljaju se tijekom kolovoza do početka rujna
(Bir ner iBohlander 2004,Freise iHeitland
2004, Kindl i sur. 2002, Mircheva i Subchev
2003,Subchevi sur.2004, 2005,).


U središnjoj Europi i Bugarskoj većina muških leptira
kestenovog moljca minera lovi se na feromonske
klopke tijekom leta druge generacije, dok je ulov leptira
prve i treće generacije značajno manji (Johne i sur.
2003, Kindl i sur. 2002, Mircheva i Subchev
2003,Subchev i sur.2004, 2005). Trenchev i sur.
(2000) izvijestili su o pojavi četvrte generacije leptira
kestenovog moljca u Bugarskoj tijekom rujna.


Ovim radom iznijet je prvi opsežan prikaz biologije
kestenovog moljca minera u kontinentalnoj Hrvatskoj.


MATERIJALI I METODE – Matherials and methods


Istraživanja su provedena u razdoblju od 2001–2008.
godine u Zagrebu, Sisku i Čakovcu.


Distribucija u Republici Hrvatskoj: Podaci o rasprostranjenosti
kestenovog moljca prikupljeni su u
svim hrvatskim županijama.Temeljili su se na uzorcima
leptira i kukuljica, koji su prikupljeni feromons kim
klopkama, odnosno sakupljanjem zaraženih listova, a
determinirani su u Entomološom laboratoriju Zavoda za
poljoprivrednu zoologijuAgronomskog fakulteta.


Tablica 1. Nadnevci postavljanja feromonskih klopki


Table 1 Dates of pheromone traps set


Let leptira (moljaca): Let mužjaka kestenovog
molj ca minera praćen je pomoću feromonskih klopki
ma đarskog proizvođača “Csalomon”. Klopke su obješe ne
za grane donje trećine krošnje divljeg kestena. Na
sva kom lokalitetu let leptira praćen je pomoću jedne
klopke. Klopke su postavljene na stabla kestena u čijoj
okolici je u krugu od 50 m bilo najmanje 15 stabala div ljeg
kestena. Nadnevci postavljanja feromonskih klopki
prikazani su u tablici 1.


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sisak 15.04 17.04 16.04 17.04 17.04 16.04 16.04 16.04.
Zagreb 15.04 18.04 17.04 18.04 17.04 17.04 17.04 17.04.
Čakovec 16.04 19.04 19.04 19.04 19.04 18.04 18.04 18.04.


Feromonski mamci i ljepljive ploče za koje se love leptira ulovljenih između dva očitavanja računat pre ma
leptiri mijenjani su svaka tri tjedna. Očitanja broja ulov -sljedećoj formuli:
ljenih leptira vršena su svaka 2–4 dana. Pritom je broj


.N=N - N , pri čemu je .N = broj leptira ulov ljenih između dva očitanja,


x x-1
x = redni broj očitanja i
N = broj leptira ulovljen na ljepljivu ploču pri očitanju.


x


Praćenje pojave i trajanja razvojnih stadija jaja, castanums ciljem utvrđivanja prisutnosti pojedinih razgusjenica
i kukuljica:Na svakom pojedinom lokalitetu vojnih stadija. Listovi su prikupljanisvakih 2–5 dana i
praćena je biologija vrste C. ohridella na 20 stabala. pregledavani u Entomološkom laboratoriju Zavoda za
Svaki puta je vršen pregled na 30 listova vrsteA. hippo-poljoprivrednu entomologijuAgronomskog fakulteta.