DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


Kremer,A., J. L.Dupoey, J. D.Deans, J.Cot-Pintarić,K., 2002: Šumsko-uzgojna svojstva i život
trell, U. Csaikl, R. Finkeldey, S. Espi-važnijih vrsta šumskog drveća, UŠIT, Sarajevo,
nel, J. Jensen, J. Kleinschmit, B. Van str. 221.
Dam,A. Ducousso, I. Forrest, U. L. De


Stefanović, V., 1986: Fitocenologija sa pregledom
Heredia,A. J. Lowe, M. Tutkova, R. C.


šumskih fitocenoza Jugoslavije, Svjetlost OOUR
Munro, S. Steinhoff, V. Badeau, 2002:


Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sara-
Leaf morphological differentiation between


jevo.
Quercus robur and Quercus petraea is stable


Stefanović,V.,V.Beus, Č.Burlica, H.Dizda


across western European mixed oak stands.An


rević, I. Vukorep,1983: Ekološko-vegetacij


nals of Forest Science,59: 777–787.


ska rejonizacija Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
Matić,V.,P.Drinić,V.Stefanović, M.Ćirić,


1983, Šumarski fakultet, Posebna izdanja br. 17.


V.Beus, G.Bozalo, S.Golić, U.Hamzić,


Šilić,Č., 2005:Atlas dendroflore (drveće i grmlje)


Lj.Marković, M.Petrović, M.Subotić,


Bos ne i Hercegovine, Matica.


N. Talović, J.Travar,1971: Stanje šuma u


Trinajstić, I., 1988: Taksonomska problematika


SR Bosni i Hercegovini prema inventuri šuma
hra stalužnjakaQuercus robur L. u flori Jugoslana
velikim površinama u 1964–1968. godini. Šuvije.
Glas. Šum. pokuse 24:101–116.


marski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu,
posebna izdanja, str. 202–254.


Zahvala: Ovo istraživanje ostvareno je u okviru veliku zahvalnost. Također kolegama koje su pomogle
projekta koji je financiralo Kantonalno Ministarstvo za u sakupljanju ovog obimnog herbarskog materijala duobrazovanje
i nauku, Kantona Sarajevo, pod brojem gujemo veliku zahvalnost, a prije svega dr. sc. Mladenu
ugovora 11-14-20059.1/07 od 27.12. 2007. godine. Ivankoviću, doc. dr. Martinu Bobincu, dr. sc. Todoru
Zbog toga g. Ministru i ostalom osoblju koji su našli Mikiću, Almiru Dugonji, dipl. ing. šum. i Goranu Pejčirazumijevanja
za realizaciju ovog projekta dugujemo noviću, dipl. ing. šum.


SUMMARY: The paper presents a research study into the intrapopulation
and interpopulation variability of morphological traits of pedunculate oak
leaf in Western Balkan countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Montenegro). A total of 65 populations and 650 trees were analyzed. Morphometric
analysis included 14 morphological traits in all. Descriptive analysis,
analysis of variance, discrimination analysis and multiple tests were used for
statistical processing. Significant differences were found both in interpopulation
and individual intrapopulation variability. Intrapopulation variability
were statistically more significant than interpopulation variability. The highest
variability was exhibited by the length of leaf petiole, the incision of leaf
to the central nerve, and the incision of leaf blade. Variance analysis, discrimination
analysis and multiple testing for the investigated traits, which were
grouped according to the country of origin, indicate the existence of statistically
significant differences among the studied populations. Consequently, the
studied material from each country represents a separate group. Accordingly,
forest reproductive material should exclusively consist of autochthonous material.
No leaf hairiness was registered in the studied leaf material, which
points to the absence of hybridization with pubescent oak (Quercus pubescens).
This research may be viewed as a starting point for the selection of
seed stands, improvement and preservation of genetic diversity of pedunculate
oak, as well as for discriminating individual species, hybrid swarms and
lower pedunculate oak taxa.


Key words: Pedunculate oak (Quercus robur L.), morphometric leaf
analysis, intra- and interpopulation variability