DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


ZAKLJUČCI


1.Potvrđeno je da je za morfometrijsku analizu listova
hrasta lužnjaka najbolje koristiti listove kratkog fertilnog
izbojka, jer oni jedini pokazuju recentno stanje
vrste.


2.Deskriptivnom analizom dobiveni su podaci o prosječnim
vrijednostima lista hrasta lužnjaka u istraživanim
populacijama na području zapadnog Balkana
(Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora).


3.Analizom varijance utvrđeno je postojanje najveće
varijabilnosti na individualnoj, unutarpopulacijskoj,
kao i na međupopulacijskoj razini za svojstva duljina
peteljke lista, usječenost lista od središnje žile i
usječenost baze plojke.


4.Istraživanjem su dobivene signifikantne razlike na
međupopulacijskoj, kao i na unutarpopulacijskoj razini,
s tim da su razlike na unutarpopulacijskoj bile
veće nego one na međupopulacijskoj razini, odnosno
izraženija je individualna unutarpopulacijska
varijabilnost.To upućujena zaključak da svaka populacija
ima približno sličnu smjesu genotipova, a
razlike se javljaju samo u preživljavanju, što je vjerojatno
u uskoj vezi sa ekološkim čimbenicima koji
vladaju u istraživanim populacijama.


5.Analizavarijance, diskriminacijska analiza i multipla
testiranja za istraživana svojstva, a grupirana prema
zemljama porijekla (Hrvatska, Bosna i Hercegovina,
Srbija i Crna Gora), ukazuju na postojanje statistički
značajnih razlika između istraživanih populacija, odnosnoda
istraživani materijal iz svake zemlje čini zasebnu
skupinu.


6.Istraživanja individualne unutarpopulacijske i međupopulacijske
varijabilnosti hrasta lužnjaka predstavlja
polaznu osnovu za daljnji rad budući da
rezultati tih istraživanja mogu poslužiti kao dobra
osnova za odabir sjemenskih sastojina, oplemenjivanje,
očuvanje genetičke raznolikosti (genofonda),
kao i za razlikovanje pojedinih vrsta, hibridnih rojeva
i nižih svojti hrasta lužnjaka.


7.Budući da se radi o gospodarski vrlo vrijednoj vrsti
šumskog drveća, za čije uspijevanje i uzgajanje postoje
uvjeti na područjima istraživanih zemalja,preporučuje
se pošumljavanje hrastom lužnjakom na
povoljnim staništima uz posebno posvećivanje pažnje
porijeklu šumskog reprodukcijskog materijala.


8.Dobivene rezultate trebalo bi potvrditi i namolekularno-
genetičkoj razini.


LITERATURA:


Bašić,N., J.Kapić, D.Ballian,2007: Morfometrijska
analiza lista hrasta lužnjaka. Rad. Šumar.
inst. Jastrebar. 42(1):5–18.


Beck pl. Mannagetta, G., 1907: Flora Bosne i
Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, II dio,
Zemaljska štamparija, Sarajevo.


Begović,B., 1960: Strani kapital u šumskoj privredi
Bosne i Hercegovine za vrijeme otomanske vladavine.
Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta
za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu, GodinaV,
Broj 5, str. 243.


Begović,B., 1978: Razvojni put šumske privrede u
Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske
uprave (1878–1918) sa posebnim osvrtom na
eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
Djela, Knjiga LIV, Odjeljenje društvenih
nauka, Knjiga 31:164–165.


Eriksson,G., A.Jonsson,1986:Areview of the genetics
ofBetula. Scand. J. For. Res. 1:421–434.


Franjić, J., 1993: Morfometrijska analiza lista i
ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.
Magisterij, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-
matematički fakultet, Zagreb.


Franjić,J., 1994a: Morphometric leaf analysis as an
indicator of Pedunculate oak (Quercus robur L.)
variability in Croatia.Ann. Forest. 19(1):1–32.


Franjić,J., 1994b: Odnos dužine i širine plojke lista
kao pokazatelj varijabilnosti hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.). Simpozij-Pevalek, 23–54,
Zagreb.


Franjić,J., 1996a: Multivarijatna analiza svojstava
lista posavskih i podravskih populacija hrasta
lužnjaka (Quercus roburL.,Fagaceae) u Hrvatskoj.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb.Anali za šumarstvo 21/2:23–60.


Franjić,J., 1996b: Morfometrijska analiza varijabilnosti
lista posavskih i podravskih populacija hrasta
lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u
Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse 33: 153–


214.
Franjić,J., 1996c: Multivarijatna analiza posavskih i
podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus
robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj, Disertacija,
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički
fakultet, str. 108.
Jovančević,M., 1966: Brdski lužnjak – posebna ra sa,
Šumarstvo 3/5: 3–15.
Jovančević,M., 1968: Brdski lužnjak – posebna ra sa
II. Rano testiranje genetsko-fizioloških osobina,
Šumarstvo 7/8:3–16.


Klepac,D., 1988: Uređivanje šuma hrasta lužnjaka,
Glasnik za šumske pokuse 24:117–132.