DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


Diskriminacijska analiza prosječnih vrijednosti svih
svojstava po populacijama i skupinama formiranim na
osnovu zemalja porijekla (tablica 8) pokazala je da je
vlastita vrijednost po svim funkcijama manja od jedan,
osim po funkciji 1, koja je rezultanta svih ispitivanih
svojstava i koja iznosi 1,517, što znači da je prisutno
razdvajanje skupina po toj funkciji. Ovom diskriminacijskom
funkcijom protumačeno je 70,9 % varijance.


Iz slike 8 je vidljivo da su skupine razdvojene na dva
podskupa. U jednom, lijevo od nulte funkcije, nalaze se
Hrvatska i Srbija, a u drugom, desno od nultne funkcije
Bosna i Hercegovina, te Crna Gora.To su dva podskupa
koji se razlikujus obzirom na sve ispitivane karaktere.


Prva diskriminacijska analiza pokazuje da ispitivani
uzorci po zemljama istraživanja pokazuju statistički
značajne razlike, što govori o osobnostima genetske
baze hrasta lužnjaka za svaku zemlju pojedinačno, odnosno
upozorava da bi korištenjem šumskog reprodukcijskog
materijala hrasta lužnjaka trebalo koristiti
isključivo autohtoni materijal.


Diskriminacijskom analizom prosječnih vrijednosti
po populacijama dobivene su sličnosti i grupiranje između
materijala iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine,
ali s obzirom da je korišten materijal iz samo jedne
kontrolne crnogorske populacije preporučuju se daljnja
opsežnija istraživanja ove mogućnosti.


Analiza rezultata multiplih testiranja – Duncan test


Analysis of results of multiple testing – Duncan test


Multipla testiranja prema zemljama porijekla pokazala
su različite razine grupiranja po skoro svim svojstvima,
pa za veći broj svojstava iskazano je grupiranje
Hrvatske i Crne Gore u jednu, Bosne i Hercegovine u
drugu, a Srbije u treću skupinu, ukupno njih četiri, tako
da se kao opći zaključak može utvrditi postojanje grupiranja
prema zemljama porijekla, te da korištenje sjemena
i sadnog materijala treba zadržati u okviru jedne zemlje.


Prema Duncanovom testu, za duljinu plojke lista
razdvajaju se tri skupine između kojih postoje statistički
značajne razlike. U prvoj skupini nalazi se Bosna i
Hercegovina, sa srednjom vrijednošću od 82,21 mm, u
drugoj su Crna Gora i Hrvatska, čije su srednje vrijednosti
97,85 mm i 99,60 mm, a u trećoj dolazi Srbija sa
srednjom vrijednošću od 107,40 mm.


Obzirom na duljinu peteljke lista, Duncanov test također
pokazuje razdvajanje u tri skupine, (tablica 2), s
tim da je u prvoj skupini Crna Gora, sa srednjom vrijednošću
od 3,55 mm, u drugoj Bosna i Hercegovina sa
3,99 mm, a u trećoj Hrvatska sa 4,92 mm, te Srbija sa
vrijednošću od 5,18 mm.


Duljina plojke od baze do najšireg dijela po Dun canovom
testu, dijeli cijeli uzorak u tri skupine, u kojima
su Bosna i Hercegovina sa srednjom vrijednošću
od 49,25 mm, Crna Gora i Hrvatska sa 59,54 mm i
60,23 mm,te Srbija sa 66,02 mm.


Prema širini desne poluplojke, svaka zemlja prema
Duncanovom testu čini zasebnu skupinu, odnosno ne postoji
grupiranje po ovom svojstvu, s izraženim razlikama
srednjih vrijednosti (24,59 mm za BiH, 28,82 mm za
Crnu Goru, 30,47 mm za Hrvatsku i 32,00 mm za Srbiju).


Bosna i Hercegovina čini zasebnu skupinu, sa statistički
značajnom razlikom prema ostalim zemljama i
prosječnom vrijednošću najveće širine lijeve poluploj ke
od 24,45 mm. Drugu skupinu čine Hrvatska i Crna
Gora, sa srednjim vrijednostima 30,29 mm i 30,42 mm,
a treću Srbija sa 36,63 mm.


Duncanov test, pokazuje podjelu u dvije skupine
prema usječenosti lista od središnje žile, te su u prvoj
BiH i Crna Gora sa srednjim vrijednostima 9,91 mm i
10,48 mm, a u drugoj Hrvatska i Srbija sa 12,97 mm i
13,10 mm.


Prema usječenosti baze plojke, samo Bosna i Hercegovina
se izdvojila u posebnu skupinu, sa srednjom vrijednosti
od 1,24 mm, a ostale države čine jednu
skupinu sa srednjim vrijednostima između 0,78 mm i
0,91 mm.


Za ukupnu duljinu lista, postoje statistički značajne
razlike između svih država, te se dijele u četiri skupine.


Prema ukupnoj širini lista, u zasebne skupine izdvajaju
se BiH sa srednjom vrijednostiod 49,04 mm i Srbija
sa 64,63 mm, dok Crna Gora i Hrvatska čine jednu
skupinu sa srednjim vrijednostima između 59,24 mm i
60,77 mm.


Odnos širine i duljine lista, pokazuje da su se izdvojile
dvije skupine koje se međusobno preklapaju, te su
tako u jednoj Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora
sa srednjim vrijednostima između 0,597 i 0,606, a u
drugoj Srbija, Crna Gora i Hrvatska sa vrijednostima
od 0,603 i 0,610.


Po prosječnoj duljini režnja, postoje statistički značajne
razlike između svih država, te se dijele u četiri
skupine.


Broju režnjeva s desne strane pokazuje da su izdvojene
dvije skupine. U prvu spadaju populacije iz Crne
Gore i BiH, s prosječnim brojem režnjeva između 4,71
i 4,85 a u drugu Hrvatska i Srbija, između 5,43 i 5,53.