DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


Deskriptivnom analizom vrijednosti statističkih pa


rametara za prosječno adultno stablo i prosječni list za


hrast lužnjak u Hrvatskoj, na bazi 7161 listova iz 17 populacija,
Franjić (1996 a) je utvrdio vrijednosti za duljinu
plojke od 87,06 mm ± 21,65 mm, prosječnu širinu
plojke 52,30 mm ± 15,28 mm, duljinu peteljke 4,77 mm
± 1,99 mm, broj režnjeva s lijeve strane 4,71 ± 1,23 i
broj režnjeva s desne strane 4,73 ± 1,23. Iz dobivenih rezultata
vidljivo je da su vrijednosti duljine i širine plojke
i duljine peteljke lista za prosječan list hrasta lužnjaka u
Hrvatskoj nešto veće nego u Bosni i Hercegovini, a da je
broj režnjeva s desne strane nešto manji.


Analizom varijance prema zemljama porijekla, podaci
su grupirani u četiri skupine, te je utvrđeno da postoje
statistički značajne razlike između skupina za
svakopojedinačno svojstvo, jer je vrijednost Sig < 0,05
(vjerojatnost 95 %) i Sig < 0,01 (vjerojatnost 99 %).
Ovo ukazuje na postojanje diferencijacije prema zemljama
porijekla, zbog čega se ne preporučuje korištenje
sjemenskog i sadnog materijala iz drugih zemalja.


Zaključci o eventualnom mogućem grupiranju zemalja
u kojima se međusobno mogu koristiti sjemenski
i sadni materijal hrasta lužnjaka mogu biti doneseni
nakon diskriminantne analize i multiplih testiranja.


Prema Franjiću (1993, 1994a), za razumijevanje
populacijske varijabilnosti veliku važnost imaju deskriptivni
statistički pokazatelji (minimum – maksimum,
aritmetička sredina, standardna devijacija i koeficijent
varijabilnosti) za mjerena svojstva, a ukazuju na prisut-


Tablica 6. Testovi normalnosti raspodjele ispitivanih svojstava


Table 6 Tests of normality of distribution of tested traits


nost postupnih promjena vrijednosti parametara u
smjeru istok-zapad ili po vertikali (s obzirom na nad morsku
visinu) i podudaraju se s promjenama nekih klimatskih
čimbenika (npr. količina oborina, temperatura i
dr.). Tako se poslije obavljenih mjerenja istraživanih
morfometrijskih svojstava listova pristupilo obradi
osnovnih deskriptivnih statističkih pokazatelja.


Analizom međupopulacijske varijabilnosti utvrđeno
je postojanje statistički značajne varijabilnosti između
populacija za sva ispitivana svojstva (Sig < 0,05 i
Sig < 0,01), što je vidljivo iz tablice 4.


Rezultati dobiveni ovim istraživanjem pokazuju da
se u svakoj populaciji nalazi vjerojatno ista smjesa genotipova,
ali da je zastupljenost (frekvencija) među
njima različita.


Također je i analizom varijance između populacija i
između stabala unutar svih populacija, s obzirom na
istraživana svojstva lista, Franjić (1996d) dobio rezultate
koji ukazuju na postojanje signifikantnih razlika,
kako između populacija (populacijska varijabilnost),
tako i između stabala (individualna varijabilnost), s tom
razlikom da su razlike između stabala veće nego razlike
između populacija za svih pet istraživanih svojstava.
Ovi rezultati potvrđuju neka ranija istraživanja kod drugih
drvenastih vrsta i za neka druga svojstva (Eriks son
i Jonsson 1986), što se može smatrati općim
pravilom kod nekih vrsta šumskog drveća.


Svojstva
Traits
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Statistika df
Signifikantnost
Statistika df
Signifikantnost
K1 - duljina plojke lista 0,102 4400 0,000 0,942 4400 0,000
K2 - duljina peteljke lista 0,054 4400 0,000 0,976 4400 0,000
K3 - duljina plojke od njezine baze do najšireg dijela 0,055 4400 0,000 0,981 4400 0,000
K4 - širina desne poluplojke (na visini iz K3) 0,088 4400 0,000 0,951 4400 0,000
K5 - (najveća) širina lijeve poluplojke 0,084 4400 0,000 0,956 4400 0,000
K6 - usječenost lista od središnje žile 0,064 4400 0,000 0,977 4400 0,000
K7 - usječenost baze plojke 0,127 4400 0,000 0,931 4400 0,000
K8 - ukupna duljina lista (K1 + K2) 0,097 4400 0,000 0,947 4400 0,000
K9 - širina plojke lista (K4 + K5) 0,105 4400 0,000 0,938 4400 0,000
K10 - odnos širine i duljine lista (K8/K1) 0,038 4400 0,000 0,997 4400 0,000
K11 - prosječna duljina režnja (K1/K12) 0,084 4400 0,000 0,925 4400 0,000
K12 - broj režnjeva sa desne strane 0,192 4400 0,000 0,914 4400 0,000


(a)Lilliefors korekcija signifikantnosti


Analiza rezultata testova normalnosti raspodjele ispitivanih svojstava


Analysis of results for normality of distribution of tested traits


Korištenjem Kolmogorov–Smirnov i Shapiro–Wilk U šumarstvu, i općenito u biološkim znanostima,
testova normalnosti raspodjele zaključujemo da je ra-“pogreška” uz pravo značenje znači i promjenu odstuspodjela
normalna za svako ispitivano svojstvo, jer je panja individualnih veličina od njihove sredine. Kod
vrijednost Sig < 0,05. teoretski normalne distribucije, raspodjela i rasipanje