DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


kvan ti tativna svojstva, mod, medijanu i najčešću fre


kvenciju za kvalitativna svojstva;


– analizu varijance (ANOVA) za kvantitativna svojstva
prema skupinama formiranim po zemljama porijekla;

diskriminantnu analizu kvantitativnih svojstava pre ma
skupinama formiranim po zemljama porijekla;
– multipla testiranja za kvantitativna svojstva (LSD i
Duncan);
– diskriminantnu analizu uzimajući u obzir prosječne
vrijednosti svih ispitivanih svojstava po populacijama.Slika 4. Stari lužnjak u Posuškom polju


Figure 4Old Pedunculate oak in the Posušje field


Kada su utvrđenestatistički značajne razlike analizom
varijance za neko istraživano svojstvo, pristupa se
multiplom testiranju, koje pokazuje između kojih skupina
postoje ili ne postoje razlike.


Rezultati deskriptivnih pokazatelja analizirani su
unutar populacija u cilju utvrđivanja postojanja statistički
značajnih razlika morfoloških karakteristika listova
između stabala unutar pojedine populacije.


Rezultati analize varijance i diskriminantne analize
rađene su zbog utvrđivanja postojanja statistički značajnih
razlika između populacija po zemljama porijekla.


Slika 5. Posavska šuma lužnjaka kod Morovića


Figure 5Posavina forest of Pedunculate oak near Morović


REZULTATI I RASPRAVA– Results and discussion


Analiza individualne unutarpopulacijske varijabilnosti


Analysis of individual intra-population variability


Analiza varijance međupopulacijske varijabilnosti
dobiveni su rezultati koji pokazuju da postoji statistički
značajna unutarpopulacijska varijabilnost u svakoj populaciji
za većinu istraživanih svojstava, a što je prikazano
za svih 12 mjerenih i izvedenih svojstava u
tablicama 2 i 3.


Svojstva lista hrasta lužnjaka koja su pokazala najveću
varijabilnost u ovom istraživanju su: K – dužina


2


peteljke lista, čiji je koeficijent varijabilnosti iznosio


od 32,59 % do 84,26 %, K – usječenost lista od središ


6


plojke, sa koeficijentom varijabilnosti od 37,80 % do
142,62 % za Bosnu i Hercegovinu, odnosno do čak
159,86 %, koliko je iznosio u kontrolnoj populaciji
Povoj (Srbija).


nje žile, 29,16 % do 50,82 %, te K – usječenost baze


7