DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386
UDK 630* 164 (Quercus robur L.) (001)


MORFOLOŠKAVARIJABILNOST HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.)
NA PODRUČJU HRVATSKE I ZAPADNOG BALKANA


MORPHOLOGICALVARIABILITY OF PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.)
IN THE REGION OF CROATIAAND WESTERN BALKANS


1 21


Dalibor BALLIAN, Mirzeta MEMIŠEVIĆ, Faruk BOGUNIĆ,


1 34


Neđad BAŠIĆ, Miroslav MARKOVIĆ , Davorin KAJBA


SAŽETAK: U radu su prikazana istraživanja unutarpopulacijske i međupopulacijske
varijabilnosti morfoloških svojstava lista hrasta lužnjaka na području
zemalja zapadnog Balkana (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna
Gora). Analizirano je ukupno 65 populacija i 650 stabala, a morfometrijska
analiza uključivala je ukupno 14 morfoloških svojstava. Za statističku obradu
korištene su deskriptivna analiza, analiza varijance, diskriminacijska analiza i
multipli testovi. Utvrđene su signifikantne razlike na međupopulacijskom, kao
i na individualnom unutarpopulacijskom i bile su statistički značajnije od međupopulacijske
varijabilnosti. Najveću varijabilnost imala su svojstva duljine
peteljke lista, usječenost lista od središnje žile i usječenost baze plojke. Analiza
varijance, diskriminacijska analiza i multipla testiranja za istraživana svojstva,
a grupirana prema zemljama porijekla, ukazuju na postojanje statistički
značajnih razlika između istraživanih populacija, tako da istraživani materijal
iz svake zemlje čini zasebnu skupinu, te bi pri uporabi šumskog reprodukcijskog
materijala trebalo isključivo koristiti autohtoni materijal.


Kod istraživanog lisnog materijala nije registrirana dlakavost listova, što
ukazuje da nije prisutna pojava hibridizacije sa hrastom meduncem (Quercus
pubescens). Istraživanja mogu poslužiti kao polazna osnova za odabir sjemenskih
sastojina, oplemenjivanje i očuvanje genetičke raznolikosti hrasta
lužnjaka, kao i za razlikovanje pojedinih vrsta, hibridnih rojeva i nižih svojti
hrasta lužnjaka.


Ključne riječi:hrast lužnjak (Quercus roburL.), morfometrijska analiza
lista, unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost


UVOD – Introduction
Hrast lužnjak (Quercus roburL.) je široko raspro-je samo na grupe stabala u pojedinim područjima.
stranjena europska vrsta, a gospodarski važna u Hrvat-


U Hrvatskoj se nalazi najveća cjelovita šuma hrasta
skoj iSrbiji, dok je nekada bila ekonomska vrsta i u


lužnjaka i to na području Spačve, koja pokriva povr-
Bosni i Hercegovini, gdje je u posljednjih stotinu go


šinu od 40 000 ha i predstavlja jednu petinu svih luždinapotpuno
marginalizirana, a u Crnoj Gori svedena


njakovih šuma u Hrvatskoj (201 739 ha). Šume hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj imaju veliko gospodarsko znače


1


Dalibor Ballian, Faruk Bogunić, Neđad Bašić, Šumarski fakultet


nje, ali istovremeno i važnu ekološku i socijalnu ulogu.


Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo,


U Europi Spačva također spada među najveće cjelovite


Bosna i Hercegovina


2


hrastove šume. Nekadašnje lužnjakove šume bile su
Bosna i Hercegovina


Mirzeta Memišević, BH šume,Titova 7, 71000 Sarajevo,


prašumskog tipa, potpuno nepristupačne i neuređene i


3


Miroslav Marković, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu


nema sačuvanih većih dijelova starih hrastika, iako po


sredinu,A. Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija


4
jedina stabla i sastojine (Lože, Prašnik), mogu dočarati


Davorin Kajba, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska


bogatsvo nekadašnjih šuma.