DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

U spomen Iliji Lončaru, vrsnom uređivaču i uzgajivaču
hrvatskih šuma,ovu spomen-ploču podiže Hrvatsko
šumarsko društvo ogranak Karlovac.”


Članovi Konjičkog kluba Muljava,koji su povodom
ove svečanosti odjahali trodnevni konjički maraton područjem
Petrove gore u dužini od 56 km, donijeli su
vijenac za spomen-ploču koju suzajedno otkrili dopredsjednici
Hrvatskog šumarskog društva ogranka Karlovac
Tomislav Kranjčević, dipl. ing. šum. i mr. sc.
DubravkaRadeJagaš,dipl.oec.


Posljednja spomen-ploča postavljena je na kamen
ispred lovačkog doma i posvećena je Šumariji Petrova
gora osnovanoj 1765. godine za šume tadašnje Slunjske
pukovnije i dijela Ogulinske pukovnije. Više o
tome izrekao je predsjednik ogranka:


Slika 4. Predsjednik i dopredsjednici ogranka Karlovac ispod


spomen-ploče Iliji Lončaru


leko od domovine u slovačkoj Banskoj Šćavnici. Posao
ga je vratio blizu doma 1919. godine,kada je dvije go-
dine bio upravitelj ŠumarijeVranovine, današnje ŠumarijeTopusko.
Kada ga je karijera odvela dalje,uvijek se
dijelom svoga posla vraćao Petrovoj gori,pa je tako kao
rukovoditelj Odsjeka za uređivanje šuma zagrebačke
Direkcije šuma 1935. godine izradio osnove gospodarenja
za ove šume kojim su tada gospodarile Šumarije
Karlovac iVranovina. Također i njegovi radovi o uzgajanjušuma
dijelom su se temeljili na iskustvima stečenim
radeći na ovom području. Bio je vrstan poznavatelj
rasta i razvoja sastojina. Još i danas se njegovi radovi citiraju
kod uzgojne tematike.


“Od osobite su vrijednosti radovi o uzgoju mješovitih
i otpornijih sastojina.Vrlo su zanimljivi članci o pretvorbi
čistih sastojina, uzrocima degradacije sastojina,
važnosti grmlja u sastojini i ulozi pomoćnih stabala u sastojini.
Vrijedan doprinos proučavanju obnove šuma
daje svojim radovima o sadnji prikraćenih biljaka, presađivanju,
pošumljavanju i oplodnim sječama. U studiji


o kestenu i bagremu zalaže se za širu uporabu tih dviju
vrsta kod obnove naših šuma”, (Hren,V.,1971. ).


Za svoj rad proglašen je zaslužnim članom Hrvatskog
šumarskog društva 1961. godine. Umro je 2.svibnja
1971. godine u Zagrebu.


Slika 5. Otkrivanje spomen-ploče Šumariji Petrova gora


“Završavajući današnje otkrivanje spomen-ploča
vratit ćemo se najdalje u prošlost u 1765. godinu kad je,
citirat ću prijevod Bogoslava Kosovića iz 1914. go-
dine:“Njeno carsko kraljevsko apostolsko Veličanstvo
u Beču tj. carica Marija Terezija, odredilo, da u buduće
ima upravu šuma karlovačkog Generalata vodit General-
Comanda u Karlovcu”i “Glede razmještenja šumara
i lugara na temelji razpoložbe Waldmeistera
(šumarnika) Franzonija, da se od trojice uzetih šumara
postavi jedan za šume cijele ličke pukovnije i to u središtu
njihovu u Oštarijama na karlobažkoj cesti, drugi
da se postavi nad otočkim šumama i nad drežničkom
šumom ogulinske pukovnije sa sjedištem u Krasnu nad
sv. Jurjem blizu Kutereva i Crnog Kala, te napokon nad
ostalima šumama Generalata u ogulinskoj i slunjskoj
pukovniji i to u šumi Petrovagora. Prvome šumaru
moglo bi se obzirom na njegov lički kotar dodijeliti 2
stra na i 6 domaćih lugara, otočkome šumaru obzirom
na njegov veći kotar 4 strana i 8 domaćih te mu osim
toga dodijeliti za predaleko od sjedišta mu i Krasnom
odaljene drežničke šume najboljeg šumara — lovca
kao pristava, te ovome osim njegove plaće dati još neki
primjereni doplatak.


Konačno bi trebalo trećem šumaru u Petrovoj gori
dodijeliti 1 stranog i 4 domaća lugara.”