DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

posebnim kvalitetama zaštićenih područja i ostvariti
osje ćaj dobrobiti iz tih iskustava.


Po pitanju lokalnih zajednica i kulture – aktivne
lokalne zajednice koje kroz partnerski odnos s uprava ma
zaštićenih područja uživaju visoku kvalitetu života
koja potpomaže održavanju okoliša, lokalnih tradicija i
kulture.


Po pitanju ekonomije i zapošljavanja – ostvarene
mo gućnosti dopu štenoga korištenja svih kvaliteta zaš ti
ćenih područja, čime će se pomoći lokalnim ekonomi
jama da razviju sigurna, raznovrsna i održiva
vi sokovrijedna radna mjesta te održavati uravnoteženu
i zdravu lokalnu zajednicu.


Po svom konceptu i cjelovitosti sadržaja, osim studen
tima, knjiga je posebno prikladna stručnjacima razli
čitih struka, čije su djelatnosti i poslovi izravno ili
neizravno vezani za zaštićena područja, a najviše svima
onima koji se bave teorijskim i praktičnim pitanjima
upravljanja zaštićenim područjima prirode – parkovnim
struč njacima, prostornim planerima, menadžerima zaš ti
te okoliša i održivog razvoja, turističkim stručnjacima,
no siteljima ekološke edukacije i ostalima.


Knjiga može biti korisna i znatno širem krugu koris nika
– studentima drugih fakulteta, nastavnicima i učeni-


Mladan Vidović: POVJESNICAPRAVAIz pera splitskog autora u području lovstva g. Mlada na
Vidovića izašlo je još jedno vrijedno djelo pod naslovom:
Povjesnica prava lova i lovnog prava kod
Hrvata.Već iz samog naslova da se naslutiti o čemu dje lo
govori, a budući da je sam autor po vokaciji pravnik,
ne treba sumnjati u neobuzdani entuzijazam i snažan
nacionalni ponos s jedne strane, te potpunu kompetentnost
s druge strane.Već u samoj uvodnoj riječi autor u
svom prepoznatljivom domoljubnom tonu p(r)oziva sve
strukture društva zbog zanemarivanja vlastitog identiteta,
kroz prizmu lovačke legislative. Naime, autor navodi
da se pri pisanju ovog djela koristio dostupnom
arhivskom građom pisanom na različitim jezicima (latinskom,
njemačkom, talijanskom, mađarskom), a da su
izvornici nažalost pohranjeni još uvijek izvan granica
Republike Hrvatske. Isto tako, autor ovim djelom želi
do kazati da su Hrvati na vlastitom jeziku, vlastitim pis mom
i kao rezultat vlastitog pravničkog mijenja donosi li
propise i zakone kojima su regulirali pravo lova, i to
znatno prije ostalih europskih naroda.Već iz ovih nekoliko
rečenica možemo zaključiti da je i u pitanju regulira
nja lovstva kao gospodarske djelatnosti, Hrvatskoj
već odavno mjesto među drugim europskim zemljama.
Prema autorovim riječima, dokumenti kojima se služio
ne oslikavaju samo odnose u području prava lova, već
pru žaju dokaze o biološkoj raznolikosti u hrvatskim sta


cima, aktivistima ekoloških udruga i strukovnih društava
te zainteresiranim laicima.


Uvažavajući vrlo dugu i uspješnu tradiciju angažiranja
šumarskih stručnjaka u zaštiti prirode u Hrvatskoj, a
posebno njihove doprinose u osnivanju i razvoju mnogih
hrvatskih zaštićenih područja, uvjeren sam da ova
knjiga može biti dodatani motiv i dobar vodič za dalj nje
poboljšanje suradnje i razvoj još jačeg partner stva šumarstva
s upravama zaštićenim područja.


Jednako tako ne treba smetnuti s uma da je ovu knji gu
napisao autor šumarske struke, što u multidisciplinar no sti
koju nameću složene zadaće upravljanja zaštićenim
područjima prirode nije nevažno! Stoga je vrlo razumljiva
potpora koju je, prepoznajući značenje ovakvoga
djela za još kvalitenije pozicioniranje šumarske struke,
izdavanju knjige prof. Martinića dala Hrvatska komora
inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


Na kraju, vjerujem da će mnogi među šumarskim
struč njacima naći dovoljno razloga i motiva zainteresirati
se za ovu knjigu. Svima takvima želim zanimljivo i
ugodno čitanje ove po mnogočemu posebne knjige.


Prof. dr. sc. Ž eljko Španjol


LOVAI LOVNOG PRAVA KOD HRVATA


ništima, posebice faune. Ovom činjenicom autor argu men
tirano i odgovara na danas često postavljano pita nje,
čiji se odgovor uskogrudnih interesa ili čistog
neznanja često izbjegava, a to je pitanje što su u Hrvatskoj
autohtone, a što alohtone životinjske vrste? Cilj autora
je potaknuti zakonodavca na donošenje zakonskih
pro pisa koji su utemeljeni na hrvatskom tradicionalnom
pravu lova i lovnom pravu.Autor je ražalošćen činjenicom
da se na hrvatskim visokim učilištima koja pokrivaju
područje lovstva ne izučavaju posebni kolegiji iz
lovnog prava. Kao voditelj poslijediplomskog doktorskog
studija “Lovstvo i kinologija”, potpisnik ovih reda
ka može se u ime Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
po hvaliti da se na ovom studiju, dakle na najvišoj akadem
skoj obrazovnoj razini izučava predmet, kolegij ili
po novom bolonjskom sustavu modul, pod nazivom
Lov no pravo. Isto tako, na Odjelu lovstva i zaštite priro de
priVeleučilištu u Karlovcu na stručnoj razini postoji
kolegij pod nazivom Pravni propisi u lovstvu i zaštiti
prirode. Dakle stručni i akademski krugovi itekako
vode računa o stručnoj i znanstvenoj edukaciji po pitanju
lovnog prava, no i dalje ostaje pitanje autora ovog
djela g. MladanaVidovića, koliko se isto implementira
u lovnoj legislativi, odnosno praksi. Ovo djelo svakako
pridonosi boljem razumijevanju lovnog prava, posebice
kao njegova vrijedna retrospektivna analiza. Djelo je
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

na pisano na 400 stranica B5 formata, grafički izuzetno
lijepo dorađeno, a sintetizirano je u IVvelika poglavlja.
Prvo poglavlje nosi naziv“Pravo lova u biblijska vreme
na”, gdje autor navodi pojedina biblijska kazivanja,
iz kojih se daje naslutiti da je sam Bog ljudskom rodu
odredio pravo lova, što je zabilježeno već u samoj Knji zi
Postanka riječima: “Vladajte ribama u moru i ptica ma u


zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji”.
Ovime autor prenosi Božju namjeru da čovjeka postavlja
kao pravog istinskog gospodara na Zemlji, no isto
tako upozorava da njegovo ponašanje mora biti od govor
no, budući da zemaljska dobra ljudski rod samo
smi je koristiti, ali nikako uništiti. Upravo na ovim Biblijskom
postulatima temelje se kasniji pravni akti, zakon
ski i ini propisi. Stoga, drugo poglavlje pod
naslovom “Pravo lova u Rimskom pravu” donosi prav nu
povijest Rima kroz trinaest stoljeća, posebice se
osvrćući na propise vezane za reguliranje prava lova,
šteta i sl.Treće, ujedno i najopsežnije poglavlje “Povijesni
biljezi prava lova i lovnog prava kod Hrvata”, uz
kratak i edukativan povijesni pregled hrvatskih krajeva u
vrijeme hrvatskih vladara, govore o odredbama vezano
za pravo lova tijekom vremena Mletačke uprave, u Poljičkom
statutu, u vrijeme Otomanske uprave, te iznimno
opširno za vrijeme feudalizma, kao i temeljem Općeg
austrijskog građanskog zakonika. Posljednje, četvrto poglavlje
“Lov i lovni propisi u Hrvatskoj od 1931. do
1990.”, podrobnije obrađuje Zakon o lovu i pojedine
uredbe iz vremena Banovine Hrvatske, kao i odredbe o
lovu iz vremena Nezavisne države Hrvatske (1943), Narodne
Republike Hrvatske (1949) te Socijalističke Republike
Hrvatske (1966). Konačno autor kao metaforičnu
poruku čitatelju iznosi “Povelju o lovačkoj etici, ponašanju
i lovačkim običajima” iz 1980. godine. Ovaj vrijedni
uradak svaki obrazovaniji hrvatski lovac trebao bi imati
u svojoj lovačkoj biblioteci, a revnim čitanjem produbiti
svoja saznanja, kako o pravu lova i lov nom pravu kroz
povijest, tako i hrvatskoj povijesti općenito kao izraz nacionalnog
identiteta i vlastite opstojnosti.


Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Poljoprivredni fakultet u Osijeku


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti-Firenze)


Iz broja 6. studeni-prosinac 2009. godine izdvaja mo:
Orazio Ciancio: Naturalističko i sustavno šu mar
stvo – teorije, aksiomi, stanje i procesi


Poslije III. Kongresa šumarstva (Taormina 16–19. li stopada
2008.g.), među akademicima, znanstvenici ma,
administrativcima i operativcima, razvila se živa po lemika
o razlikama sustavnog šumarstva u odnosu na naturalističko.


Pobornici naturalističkog šumarstva iznose 3 teze:


1. sustavno šumarstvo se praktički ne razlikuje od natu
ralističkog,
2. sustavno šumarstvo nema empiričku provjeru
3. sistematsko šumarstvo ima krhke temelje, jer je šu ma
bez strukture nezamisliva.
Na ove zaključke autor, profesor O. Ciancio kao
pobornik sustavnog šumarstva daje oštru kritiku znan stve
nicima i operativcima, optužujući ih za falsificiranje
teorije sustavnog šumarstva kontradiktornim argumentima.
Oni površno ili nikako ne poznaju načela sustavnog
šumarstva, u kojemu se teoretske postavke ne mogu
pobijati empirički. CitiraEinsteina“Ako se činjenice
i teorija ne podudaraju, mijenjajte činjenice”.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Klasično šumarstvo, kao i naturalističko koje je zapravo
njegov dio, biološke sustave stavlja u funkciju
ekonomskih ciljeva. Kompleksne biološke sustave pobornici
naturalističkog šumarstva vode u stanje kojemu
je glavni cilj ostvarenje ekonomske koristi. Istovreme no,
hvaleći se podržavanjem biološke raznolikosti, podu
zimaju aktivnosti kojima pojednostavljuju sve što je
kompleksno.


Autor citira 80 godina stara načela talijanskog znanstvenika
AmerigaHofmana (austrijskog podrijetla),
koji kaže: “Šuma je živo biće, a ne mrtva materija, s
kompleksnim zakonitostima razvoja, nikad općenitim,
već individualnim, te tko se udaljuje od te neosporne
istine ugrožava šumu i može očekivati prije ili kasnije
osvetu i posljedice neuspjeha”.


Znanstvenici, koji se bave šumskom ekologijom i
op ćenito šumarstvom, znaju da je nemoguće znans tve no
definirati strukturu kompleksnih šumskih sustava.
Prije pola stoljeća znanstvenik Susmel je rekao:
“Kad se radi o strukturi šume dva su ekstremna tipa
koji se mogu razlikovati. Prvo je jednodobna šuma,
koja se može definirati, sve ostale su raznodobne, koje
po činju ondje gdje prestaju jednodobne..., a razlikuju
se po broju slojeva te ih nije moguće definirati. Imaju
samo jedno obilježje, a to je da ima puno više malih
sta bala nego velikih.”


Iz toga se može zaključiti da su jednodobne šume
samo jednostavne panjače, plantaže i umjetni nasadi
nas tali nakon gole sječe. Svi ovi oblici nastali su antropološkim
djelovanjem.


Jednoobraznost ili regularnost struktura, važna je
pret postavka naturalističkog šumarstva. Ona je nezamis
liva na teoretskoj razini i neprihvatljiva u praksi sus
tavnogšumarstva.


Sustavno šumarstvo zasniva se na aksiomu: “Šuma
je kompleksni biološki sustav”. Taj aksiom može se
pri hvatiti ili ne, ako se prihvati tada treba podržati i teoriju
koja ga znanstveno podupire, u protivnom se radi o
falsificiranju.


Izjednačenje tehnike i znanstvenosti je netolerantno
brkanje bez kreativnosti, jer “znanstvenost se sastoji od
podataka kao šuma od stabala, ali gomilanje podataka
nije znanstvenost, kao ni što grupa stabala nije šuma.”


Napredak šumarske znanosti na početku III milenija
traži angažiranje i kreativnost znanstvenika (posebice
mladih). Razvoj šumarskog sektora zasniva se na tehnici
usu glašenoj s inovacijama, utemeljenim na znanstvenim
dostignućima.


P. Corona, M. V. Chiriaco, R. Salvati, M.
Marchetti, B.Lasserre, B.Ferrari:Prijedlogmetodologije
izmjere stabala izvan šumskih kompleksa
Definicija “stabala izvan šume” obuhvaća šumske
vrs te drveća ili njihove grupe koje se nalaze izvan kate


gorije koju smatramo šumom.Oni tvore razne formacije


koje nalazimo u ruralnom i urbanom području, a mogu


biti gajevi, linearne formacije (drvoredi, vjetrobrani, nasadi
i dr.), te raštrkana stabla.Njihova važnost je poznata,
ponajprije kao izvor energije za kućanstvo, i to ne
samo u nerazvijenim zemljama. Za lokalnu opskrbu stabla
omogućavaju uporabu kore, granjevine, raznih plodova,
meda, gljiva i slično. Važna uloga stabala izvan
šume je zaštita terena od vjetra, erozije i odrona te doprinos
poboljšanju izgleda i kvalitete krajolika i općenito
povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva.


Stabla izvan šume su ekološki koridori i tvore stanište
mnogih životinja i biljaka, što obogaćuje biološku
raznolikost. Posebna važnost stabala izvan šume je što
sudjeluju u apsorpciji CO iz atmosfere te imaju poziti


2


van učinak u ublažavanju klimatskih nepogoda.Zbog
ovih vrijednosti potrebno je ustanoviti kvantitativne iznose
stabala izvan šume, kao i mogućnost njihovog
održivog razvoja. Inventarizacija stabala izvan šume
razlikuje seod uobičajene, zbog različite strukture i rasporeda
stabala, al i se može koristiti postojeća mreža
za glavnu šumsku inventuru.


Predložena metodologija zasniva se na podjeli istraživanog
područja u poligone iste površine, unutar kojih
se po načelu slučajnosti ili sustavno birajuprimjerne
plohe za istraživanje. Zatim se podaci pomoću fotoaereo
– digitalnih snima ka ili satelitskih prikaza prosljeđuju
na klasifikaciju uzoraka po sljedećem standardu:


1.gajevi – grupe stabala površine između 500–5000 m2,
s minimalnom širinom od 20 m,
2.šumske linearne formacije – najmanje tri stabla sa širi
nom 3–20 m i najmanjom dužinom od 20 m i
3.pojedinačna stabla – sva stabla koja nisu uključene u
šume, gajeve i linearne formacije.
Obrađene su zone testiranja u5 regija:Friuli na


222


936 km, Veneto 330 km, Toskana 297 km, Campania


22


1346 kmi Sicilija 625 km.Za gajeve i linearne forma-
ci je utvrđena je forma gospodarenja, te obavljene dendro
loške izmjere, a kubatura je izračunata na temalju
dvoulaznih tablica, koje se primjenjuju u nacionalnoj
inventarizaciji. U test zonama gajevi i linearne formacije
zauzimaju oko 2% ukupne površine. U ravnicama
se smanjuje učešće gajeva, a povećava učešće linearnih
formacija i pojedinačnih stabala.


Primjenom ove metodologije, uz uporabu mreža za
nacionalnu inventarizaciju može se relativno lako (približ
no) ustanoviti drvna masa, odnosno učešće i uloga
sta bala izvan šumskih formacija u uskladištenju ugljika.
Upotrebljavajući dobivene podatke iz ove metodologije
i primjenom na cijelo područje Italije, može se procijeniti
da je iz atmosfere uskladišteno u drvnu masu oko 30


mi li juna tona ugljika, ili oko milijun tona godišnje.


To nije zanemariva količina, tim više što tom iznosu


treba dodati i ugljik koji sadrži podzemni dio stabala i li
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 91     <-- 91 -->        PDF

stinac.Može se očekivati da će se u sljedećem razdoblju
povećavati učešće stabala izvan šumskih kompleksa i
pozitivan utjecaj na apsorpciju CO te na kli matske pro


2


mjene i izgled krajolika.


F.Carbone, C.Cattena, S.Sarelli,T. Torri giani:
Analiza javnih troškova za šume regije Lazio
U ovom članku autori iznose podatke o korištenju
sred stava EU namijenjenih za poboljšanje stanja u
šum skom sektoru u okviru programa “Politika ruralnog
raz voja”(PRR).


Od 80-ih godina EU osigurava trajna sredstva za
poticaj poboljšanja stanja u sektoru šumarstva po programima:
LIFE, LEADER I LEADER, FOREST
FOCUS I DR.


Izneseni su podaci o odobrenim javnim sredstvima i
nji hovu korištenju, prikazani “indeksom korištenja”,
podijeljenogu6klasa:


– nezadovoljavajućekorištenje(0–20 %),
– loše korištenje (21–40 %),
– dovoljno korištenje (41–60 %),
– solidno korištenje (61–80 %),
– dobro korištenje (81–90 %) i
– odlično korištenje (91–100 %).
Tako je po uredbi 2080/92 za razdoblje do 1999. g.
odobreno za aktivnosti u šumskom sektoru za regiju
Lazio 13,43 milijuna €, od čega je realizirano svega
64%. Po uredbi 867/1990 koja se odnosila na korištenje
za opremu u šumarstvu od odobrenih 1,4 milijuna € iskorišteno
je 93%. Posljednja sredstva u sklopu programa
PRR dodijeljena su za dva razdoblja: 2000–2006. g. i
2007–2013.g.
Globalni cilj ovog programa je: konsolidacija razvo
ja ruralnih područja, postizanje ravnoteže u ekonomskim
i socijalnim odnosima te zaštita i valorizacija
re sursaokoliša.
Predviđene aktivnosti podijeljene su u pet grupa:


1. korištenje, prerada i komercijalizacija proizvoda šumarstva,

2. udruživanje u šumarstvu (ova aktivnost je potpuno
izostala, pogotovo kod privatnih vlasnika šume),
3. ekološko, socijalno i ekonomsko poboljšanje u šumarstvu,

4. rekonstrukcija i zaštita oštećenih šuma i
5. održavanje i poboljšavanje ekološke stabilnosti šuma.
Za realizaciju programa PRR za razdoblje2000–2006.
g.EU je odobrila 32,10 milijuna €, ali je u tom razdoblju
po pristiglim i odobrenim projektima realizirano (utrošeno)
svega 13,61 milijuna € ili 42,39%, odnosno dovoljan
indeks korištenja (41–60%).
Po PRR za razdoblje 2007–2013. g. predviđena su
sredstva za sektor šumarstva u iznosu od 53,20 milijuna
€ za sljedeće okvirne programe:


1. poboljšanje konkurentnosti šumskog sektora,
2. poboljšanje okoliša u ruralnim područjima i
3. poboljšanje kvalitete života i različitosti u ruralnim
sredinama.
U zaključcima članka autori iznose kritiku sektoru
šumarstva zbog nedostatka adekvatne politike,
te smatraju rezultate regije Lazio kao loš uzoru korištenju
sredstava koje im EU daje na raspolaganje.


CaterinaMorosi:XIII svjetski kongres šumarstva
18–23. listopada 2009.g.


XIII svjetski kongres šumarstva u organizaciji
FAO-a i argentinske vlade održan je u Buenos Airesu.
Sudjelovalo je oko 7000 šumarskih stručnjaka iz više od
160 zemalja.To je najvažniji događaj u šumskom sektoru
na svjetskoj razini. Od prvog svjetskog kongresa
održanog u Rimu 1926. g. ova manifestacija se održava
svakih 6 godina u organizaciji raznih zemalja. Posljednji
su održani: Pariz 1991.,Antalya –Turska 1997., Quebec
City – Kanada 2003.g.


Na XIII. kongresu održanim pod radnim naslovom
“Razvoj šumarstva – životna ravnoteža”, glavna tema
je bila bioenergija, tj. uporaba drveta kao izvor čiste i
održive energije te klimatske promjene.


Kongres je trajao 5 dana, sa 7 tematskih sesija, podi
jeljenih na 42 podtematske sesije:


1. šume i biološka raznolikost,
2. proizvodnja i razvoj,
3. šume u službi čovječanstva,
4. očuvanje šuma,
5. povoljnosti razvoja šumskog sektora,
6. organizacija šumskog razvoja i
7. čovjek i šume u harmoniji.
Održano je oko 30 0 predavanja, predočeno je oko
1000 priloga u obliku postera i 118 prezentacija.Učešće
talijanskih predstavnika bilo je znakovito: predstavnici
glavnih šumskih organizacija, znanstvenici, predstav nici
državne uprave za šumarstvo, delegati regija i dr.
Kao predavači sudjelovali su autoriteti iz Uprave
dr žavnih šuma Italije te šumarski znanstvenici.
Kongres je završen donošenjem “Završne izjave”
koja sadrži sintezu različitih argumenata.“Izjava”se sa-
s toji od 9 osnovnih zaključaka i 27 staleških akcija.U
dodatku završne izjave predloženo je sudionicima Kongresa
da sudjeluju na raspravi o klimatskim promje nama
koje će se održati u Kopenhagenu u prosincu 2009.g.
Prilikom ceremonije zatvaranja Kongresa pred stavnici
vlada Indije i Južne Afrike ponudili su domaćinstvo


XIV.kongresa 2015.g.
Frane Grospić