DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Naslovnica udžbenika


će značenja biti razumijevanje složenosti i povezanosti
svih aspekata upravljanja tim područjima – od razine nacionalnih
parkovnih politika do upravljanja pojedinom
zonom određenog područja. Pritom svaka aktivnost
mora biti odgovarajuće planirana i optimalno provedena.
Imati pritom u Hrvatskoj pri ruci temeljni udžbenik,
praktični priručnik i vodič, bili su mi glavni motivi za
pripremu i objavljivanje ove knjige”.


Knjiga sadrži 367 stranica, 108 fotografija, 31 sliku i
shemu, 24 tablice, 25 izdvojenih okvira i preko 330 na voda
literature razvrstane po tematskim područjima.


U čak 15 poglavlja u knjizi se metodološki prikazuju
najvažnija gledišta upravljanja zaštićenim područjima u
svijetu i u Hrvatskoj, s preporukama za moderne pristupe,
unapređenje rada parkovnih uprava i učinkovito postizanje
složenih ciljeva zaštićenih područja u Hrvatskoj.


Poglavljasu sljedeća:Predgovor


Teorijske osnove upravljanja zaštićenim područjima
Uloga i značaj zaštićenih područja
Kategorizacija zaštićenih područja
Integralno vrednovanje zaštićenih područja
Planiranje zaštićenih područja
Prostorno planiranje u zaštićenim područjima
Osnove upravljanja zaštićenim područjima
Planovi upravljanja za zaštićena područja
Financiranje zaštićenih područja
Ekološka edukacija i interpretacija
Nadzor zaštićenih područja
Turistička funkcija zaštićenih područja
Ekoturizam i održivi turizam u zaštićenim područjima
Upravljanje rizicima pri rekreacijskim aktivnostima
Dodatak: Akcijski plan 5. svjetskog kongresa parkova
Literatura
Kazalo pojmova.
Osim što ima obilježja udžbenika, knjiga sadržava i
više dijelova koji su nastali na temelju istraživanja i rada
prof. dr. Martinića na domaćim i inozemnim projektima
vezanim za zaštićena područlja. U razradi većine tema
dodani su i pristupi u upravljanju zaštićenim područjima
u SAD-u, kao refleks autorovih impresija o tamošnjoj visokoj
kvaliteti upravljanja, stečenih za njegovog studijskog
putovanja po američkim nacionalnim parkovima
Shenandoah, Grand Canyon,Wutpaki i Zion. Dodatno,
autor osnovni tekst udžbenika dopunjuje brojnim primjerima
dobrih rješenja iz inozemne i domaće prakse, i
to u onim elementima upravljanja koji su najvažniji, najčešći
i u kojima nailazimo na najveće probleme.Višestrukim
korištenjem fusnota (u knjizi ih je preko
stotinu!) autor je dokazao da i one mogu ravnopravno
funkcionirati kao element sveučilišnog udž be nika. Tako
strukturirana, ova je knjiga u metodološkom pogledu i
vrlo zanimljiva inovacija.


Umjesto navođenja sadržaja pojedinih poglavlja za
predstavljanje knjige prenosi se izvadak iz poglavlja
Što želimo postići upravljanjem i kakva zaštićena
po dručjaželimo?u kojoj prof. dr. Martinić piše:


“Sagledavajući zadaće zaštićenih područja od sa mih
početaka njihova uspostavljanja do danas, moguće
je govoriti o svojevrsnoj evoluciji koncepta zaštićenih
područja prirode, čije se ključne kvalitete sadrža ne
u svim tematskim aspektima ove knjige”.


U konceptu suvremenoga društvenog i privrednog
razvoja od zaštićenih područja očekuje se ispunjavanje
njihove uloge u zaštiti biološke raznolikosti, ali i puni
doprinos održivome razvoju.Taj će doprinos ovisiti ponajprije
o njihovu učinkovitome upravljanju. Što želimo
postići upravljanjem i kakva zaštićena područja želimo?


Po pitanju zaštite prirode – karakteristike staništa i
vrs ta koje će u zaštićenim područjima biti zaštićene i
odr žavane za sadašnju i za buduće generacije.


Po pitanju krajobraza – ljepotu, markantan karakter
i osjećaj iznimnoga i povlaštenoga prostora zaštićenoga
po dručja, koji će se održavati i pojačavati kroz stalnu
in terakciju prirode i ljudi koji žive i rade u njemu.


Po pitanju razumijevanja i uživanja– pos tojanje vi soke
razine svijesti o zaštićenim područjima i moguć no stima
koje ona svima pružaju za uživanje i učenje iz
njihovih posebnih kvaliteta.


Po pitanju pristupa i rekreacije – osiguranje pristupa
i rekreacije svim ljudima bez obzira na dob, mogućnosti
ili socijalni status, kako bi mogli uživati u