DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

moran na svoga učenika te ga je imao namjeru usmrtiti.
Da bi u tom suludom naumu bio spriječen, Zeus je mladog
liječnika pretvorio u prelijepu ljekovitu biljku mirisnih
cvjetova, nadjenuvši joj ime Paionia. Od tada, pa
kroz više tisuća godina, simbolika božura provlači se mitologijama
i predajama ne sa mo u naroda starog kontinenta,
nego i SjeverneAmerike iAzije, gdje se pre lijepi
božuri posebno štu ju u mno goljudnoj Kini i susjednoj
Mon goliji.


Obje perene vrste božura prikazane na markama (a
dijelom vrijedi i za desetak drvenastih vrsta) u nas su rasprostranjene
po brdskim i gor s kim područjima krša.
Rjeđi ljeko viti božur raste u svjetlijim šumama na vapnenoj
podlozi, kakve su primjerice prisojne padine Ćićarije,
gdje je snimljena slika 2. U visinu naraste do 60 cm.
Za razliku od planinskog božura listovi su mu sastavljeni
od liski rascijepljenih na tri dijela, a tamnocrveni
cvjetovi imaju pet latica. Prema Kušanu, ljekoviti božur
se uvelike sadi zbog lijepih cvje tova u vrtovima, odakle
“pobjegne” i u slobodnu pri rodu, pa je teško lučiti je li
na određenom području sa monikla ili naknadno dospjela
bilina. Za liječenje se koriste praktički svi dijelovi


biljke, ali ponajprije cvjetovi i korijen, a u narodnoj medicini
i za razne čarolije sjemenke. Korijen, a dijelom i
cvjetovi, sadrže škrob, glukozu, saharozu, organske kiseline,
kalcijev oksalat, treslovine, alkaloid peregrinin, a
koriste se protiv grčeva i raznih živčanih oboljenja. Korijen
navodno liječi živčane slabosti, dječje grčeve, posljedice
straha, neuralgiju, astmu, padavicu.


Planinski ili velelisni božur manje se koristi u humanoj
medicini.To je trajnica s gomoljasto zadebljanim
podankom visine do 80 cm. Preferira svjetlije i
toplije šume većih nadmorskih visina. Cvate u travnju i
svibnju. Cvjetovi, promjera i do 10 cm, nose mnoštvo
žutih prašnika okruženih s pet latica ružičaste do grimizne
boje. Kao dugoživuće i iznimno lijepe uresnice hrvatski
se božuri, stoji u propagandnom letku, mogu
naći diljem svijeta.Ako im se ne dira korijen i temperatura
zraka ne padne ispod minus 15 stupnjeva, božuri u
uzgoju žive i do 50 godina i narastu u impresivne grmove.
Hrvatska flora broji tri vrste i nekoliko nižih
svojti božura, a sve su zakonom zaštićene.


Alojzije Frković


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMAPRIRODE
planiranje, razvoj i održivost


Sredinom ožujka objavljena je u izdanju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu knjigaUpravljanje zaš ti
ćenim područjima prirode – planiranje, razvoj i
održivost, autora dr. sc. Ivana Martinića,red. profesora
ovoga Fakulteta i voditelja kolegijaUpravljanje i
nadzor u zaš ti ćenim područjimaiIntegralno upravljanje
zaštićenim područjima na diplomskim i poslijediplomskim
studijima Šumarskoga fakulteta.


Riječ je prvom djelu takve vrste u Hrvatskoj, a teme
koje knjiga obrađuje velikim su dijelom ključna pitanja
integralnog vrednovanja i upravljanja prostorom, poseb no
najvrjednijih područja prirode Republike Hrvatske –
za štićenim područjima u smislu Zakona o zaštiti prirode.


Iz impresuma iščitavamo da knjiga nosi atribut udž be
nika Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis
studiorum Zagrabiensis), izdavač je Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu; recenzenti: prof. dr. sc. Mladen
Kerovec,izv.prof. dr. sc. Željko Španjol idoc. dr.
sc. MelitaMihaljević;lektorice profesoriceTatjana
Do bričević Jurić i Ljubica Tikvica. Naklada
knji ge je 700 primjeraka, a grafičku pripremu i tisak pot pisuje
LaserPlus, Zagreb.


Pojašnjavajući motive koji su ga vodili u pripremi i
objavljivanju ove knjige, autor u Predgovoru navodi i
sljedeće: “Danas su za upravljanje zaštićenim područjima
potrebne speci jaliziranije i šire vještine nego što je
to bilo u prošlosti, a u budućnosti će biti još zahtjevnije.
Za postizanje ciljeva zaštićenih područja od presudnog


Promocija udžbenika u NPRisnjak, 18. ožujka 2010.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Naslovnica udžbenika


će značenja biti razumijevanje složenosti i povezanosti
svih aspekata upravljanja tim područjima – od razine nacionalnih
parkovnih politika do upravljanja pojedinom
zonom određenog područja. Pritom svaka aktivnost
mora biti odgovarajuće planirana i optimalno provedena.
Imati pritom u Hrvatskoj pri ruci temeljni udžbenik,
praktični priručnik i vodič, bili su mi glavni motivi za
pripremu i objavljivanje ove knjige”.


Knjiga sadrži 367 stranica, 108 fotografija, 31 sliku i
shemu, 24 tablice, 25 izdvojenih okvira i preko 330 na voda
literature razvrstane po tematskim područjima.


U čak 15 poglavlja u knjizi se metodološki prikazuju
najvažnija gledišta upravljanja zaštićenim područjima u
svijetu i u Hrvatskoj, s preporukama za moderne pristupe,
unapređenje rada parkovnih uprava i učinkovito postizanje
složenih ciljeva zaštićenih područja u Hrvatskoj.


Poglavljasu sljedeća:Predgovor


Teorijske osnove upravljanja zaštićenim područjima
Uloga i značaj zaštićenih područja
Kategorizacija zaštićenih područja
Integralno vrednovanje zaštićenih područja
Planiranje zaštićenih područja
Prostorno planiranje u zaštićenim područjima
Osnove upravljanja zaštićenim područjima
Planovi upravljanja za zaštićena područja
Financiranje zaštićenih područja
Ekološka edukacija i interpretacija
Nadzor zaštićenih područja
Turistička funkcija zaštićenih područja
Ekoturizam i održivi turizam u zaštićenim područjima
Upravljanje rizicima pri rekreacijskim aktivnostima
Dodatak: Akcijski plan 5. svjetskog kongresa parkova
Literatura
Kazalo pojmova.
Osim što ima obilježja udžbenika, knjiga sadržava i
više dijelova koji su nastali na temelju istraživanja i rada
prof. dr. Martinića na domaćim i inozemnim projektima
vezanim za zaštićena područlja. U razradi većine tema
dodani su i pristupi u upravljanju zaštićenim područjima
u SAD-u, kao refleks autorovih impresija o tamošnjoj visokoj
kvaliteti upravljanja, stečenih za njegovog studijskog
putovanja po američkim nacionalnim parkovima
Shenandoah, Grand Canyon,Wutpaki i Zion. Dodatno,
autor osnovni tekst udžbenika dopunjuje brojnim primjerima
dobrih rješenja iz inozemne i domaće prakse, i
to u onim elementima upravljanja koji su najvažniji, najčešći
i u kojima nailazimo na najveće probleme.Višestrukim
korištenjem fusnota (u knjizi ih je preko
stotinu!) autor je dokazao da i one mogu ravnopravno
funkcionirati kao element sveučilišnog udž be nika. Tako
strukturirana, ova je knjiga u metodološkom pogledu i
vrlo zanimljiva inovacija.


Umjesto navođenja sadržaja pojedinih poglavlja za
predstavljanje knjige prenosi se izvadak iz poglavlja
Što želimo postići upravljanjem i kakva zaštićena
po dručjaželimo?u kojoj prof. dr. Martinić piše:


“Sagledavajući zadaće zaštićenih područja od sa mih
početaka njihova uspostavljanja do danas, moguće
je govoriti o svojevrsnoj evoluciji koncepta zaštićenih
područja prirode, čije se ključne kvalitete sadrža ne
u svim tematskim aspektima ove knjige”.


U konceptu suvremenoga društvenog i privrednog
razvoja od zaštićenih područja očekuje se ispunjavanje
njihove uloge u zaštiti biološke raznolikosti, ali i puni
doprinos održivome razvoju.Taj će doprinos ovisiti ponajprije
o njihovu učinkovitome upravljanju. Što želimo
postići upravljanjem i kakva zaštićena područja želimo?


Po pitanju zaštite prirode – karakteristike staništa i
vrs ta koje će u zaštićenim područjima biti zaštićene i
odr žavane za sadašnju i za buduće generacije.


Po pitanju krajobraza – ljepotu, markantan karakter
i osjećaj iznimnoga i povlaštenoga prostora zaštićenoga
po dručja, koji će se održavati i pojačavati kroz stalnu
in terakciju prirode i ljudi koji žive i rade u njemu.


Po pitanju razumijevanja i uživanja– pos tojanje vi soke
razine svijesti o zaštićenim područjima i moguć no stima
koje ona svima pružaju za uživanje i učenje iz
njihovih posebnih kvaliteta.


Po pitanju pristupa i rekreacije – osiguranje pristupa
i rekreacije svim ljudima bez obzira na dob, mogućnosti
ili socijalni status, kako bi mogli uživati u
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

posebnim kvalitetama zaštićenih područja i ostvariti
osje ćaj dobrobiti iz tih iskustava.


Po pitanju lokalnih zajednica i kulture – aktivne
lokalne zajednice koje kroz partnerski odnos s uprava ma
zaštićenih područja uživaju visoku kvalitetu života
koja potpomaže održavanju okoliša, lokalnih tradicija i
kulture.


Po pitanju ekonomije i zapošljavanja – ostvarene
mo gućnosti dopu štenoga korištenja svih kvaliteta zaš ti
ćenih područja, čime će se pomoći lokalnim ekonomi
jama da razviju sigurna, raznovrsna i održiva
vi sokovrijedna radna mjesta te održavati uravnoteženu
i zdravu lokalnu zajednicu.


Po svom konceptu i cjelovitosti sadržaja, osim studen
tima, knjiga je posebno prikladna stručnjacima razli
čitih struka, čije su djelatnosti i poslovi izravno ili
neizravno vezani za zaštićena područja, a najviše svima
onima koji se bave teorijskim i praktičnim pitanjima
upravljanja zaštićenim područjima prirode – parkovnim
struč njacima, prostornim planerima, menadžerima zaš ti
te okoliša i održivog razvoja, turističkim stručnjacima,
no siteljima ekološke edukacije i ostalima.


Knjiga može biti korisna i znatno širem krugu koris nika
– studentima drugih fakulteta, nastavnicima i učeni-


Mladan Vidović: POVJESNICAPRAVAIz pera splitskog autora u području lovstva g. Mlada na
Vidovića izašlo je još jedno vrijedno djelo pod naslovom:
Povjesnica prava lova i lovnog prava kod
Hrvata.Već iz samog naslova da se naslutiti o čemu dje lo
govori, a budući da je sam autor po vokaciji pravnik,
ne treba sumnjati u neobuzdani entuzijazam i snažan
nacionalni ponos s jedne strane, te potpunu kompetentnost
s druge strane.Već u samoj uvodnoj riječi autor u
svom prepoznatljivom domoljubnom tonu p(r)oziva sve
strukture društva zbog zanemarivanja vlastitog identiteta,
kroz prizmu lovačke legislative. Naime, autor navodi
da se pri pisanju ovog djela koristio dostupnom
arhivskom građom pisanom na različitim jezicima (latinskom,
njemačkom, talijanskom, mađarskom), a da su
izvornici nažalost pohranjeni još uvijek izvan granica
Republike Hrvatske. Isto tako, autor ovim djelom želi
do kazati da su Hrvati na vlastitom jeziku, vlastitim pis mom
i kao rezultat vlastitog pravničkog mijenja donosi li
propise i zakone kojima su regulirali pravo lova, i to
znatno prije ostalih europskih naroda.Već iz ovih nekoliko
rečenica možemo zaključiti da je i u pitanju regulira
nja lovstva kao gospodarske djelatnosti, Hrvatskoj
već odavno mjesto među drugim europskim zemljama.
Prema autorovim riječima, dokumenti kojima se služio
ne oslikavaju samo odnose u području prava lova, već
pru žaju dokaze o biološkoj raznolikosti u hrvatskim sta


cima, aktivistima ekoloških udruga i strukovnih društava
te zainteresiranim laicima.


Uvažavajući vrlo dugu i uspješnu tradiciju angažiranja
šumarskih stručnjaka u zaštiti prirode u Hrvatskoj, a
posebno njihove doprinose u osnivanju i razvoju mnogih
hrvatskih zaštićenih područja, uvjeren sam da ova
knjiga može biti dodatani motiv i dobar vodič za dalj nje
poboljšanje suradnje i razvoj još jačeg partner stva šumarstva
s upravama zaštićenim područja.


Jednako tako ne treba smetnuti s uma da je ovu knji gu
napisao autor šumarske struke, što u multidisciplinar no sti
koju nameću složene zadaće upravljanja zaštićenim
područjima prirode nije nevažno! Stoga je vrlo razumljiva
potpora koju je, prepoznajući značenje ovakvoga
djela za još kvalitenije pozicioniranje šumarske struke,
izdavanju knjige prof. Martinića dala Hrvatska komora
inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


Na kraju, vjerujem da će mnogi među šumarskim
struč njacima naći dovoljno razloga i motiva zainteresirati
se za ovu knjigu. Svima takvima želim zanimljivo i
ugodno čitanje ove po mnogočemu posebne knjige.


Prof. dr. sc. Ž eljko Španjol


LOVAI LOVNOG PRAVA KOD HRVATA


ništima, posebice faune. Ovom činjenicom autor argu men
tirano i odgovara na danas često postavljano pita nje,
čiji se odgovor uskogrudnih interesa ili čistog
neznanja često izbjegava, a to je pitanje što su u Hrvatskoj
autohtone, a što alohtone životinjske vrste? Cilj autora
je potaknuti zakonodavca na donošenje zakonskih
pro pisa koji su utemeljeni na hrvatskom tradicionalnom
pravu lova i lovnom pravu.Autor je ražalošćen činjenicom
da se na hrvatskim visokim učilištima koja pokrivaju
područje lovstva ne izučavaju posebni kolegiji iz
lovnog prava. Kao voditelj poslijediplomskog doktorskog
studija “Lovstvo i kinologija”, potpisnik ovih reda
ka može se u ime Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
po hvaliti da se na ovom studiju, dakle na najvišoj akadem
skoj obrazovnoj razini izučava predmet, kolegij ili
po novom bolonjskom sustavu modul, pod nazivom
Lov no pravo. Isto tako, na Odjelu lovstva i zaštite priro de
priVeleučilištu u Karlovcu na stručnoj razini postoji
kolegij pod nazivom Pravni propisi u lovstvu i zaštiti
prirode. Dakle stručni i akademski krugovi itekako
vode računa o stručnoj i znanstvenoj edukaciji po pitanju
lovnog prava, no i dalje ostaje pitanje autora ovog
djela g. MladanaVidovića, koliko se isto implementira
u lovnoj legislativi, odnosno praksi. Ovo djelo svakako
pridonosi boljem razumijevanju lovnog prava, posebice
kao njegova vrijedna retrospektivna analiza. Djelo je