DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 85     <-- 85 -->        PDF

AKTUALNO – CURRENT NEWS
BOŽURI HRVATSKE FLORE NA POŠTANSKIM MARKAMA


Kao proizvod prirode čovjek je još uvijek s prirodom
tijesno povezan. Uza sav svoj vrtoglavi uspon, uza svu
svoju ogromnu nadmoćnost nad ostalim živim i neživim
svijetom, čovjek još uvijek nije uspio postati neovisan o
tom svijetu. Napose, biljni je svijet onaj dio prirode s
kojim je čovjek i dalje tako tijesno povezan. Biljni svijet
nas svugdje i na svakom koraku okružuje… U biljkama
nalazimo razonodu i uživanje, biljkama se divimo,
njima se ukrašujemo. Najveći i najvažniji dio čovjekove
hrane je biljnog podrijetla. Uz to, s biljnom hranom
prima čovjek u svoje tijelo i one tvari koje su mu potreb ne
ne samo za njegov rast i razvoj, nego i za uspostavljanje
odnosa kod poremećenog toka tih funkcija.
Uživajući hranu od biljnih sirovina prima čovjek u svoje
tijelo i ljekovite tvari. Odatle i prirodna povezanost između
hranjivih i ljekovitih tvari, između hranjivih i ljekovitih
biljaka, koje čovjek najprije upoznaje.


Tako je prije više od pola stoljeća u uvodniku svoje
poznate knjige Ljekovito i drugo korisno bilje napisao
prof. dr. sc. Fran Kušan, a 8. ožujka 2010. Hrvatska
pošta izdala prigodni blok od dvije marke posvećene hrvatskim
vrstama božura, od kojih jedan od njih “narodna
medicina primjenjuje više od dva tisućljeća kao učinkovito
sredstvo protiv grčeva, a i danas se upotrebljava većinom
u obliku homeopatskih remedija (lijekova)”.


koj porodici Ranunculaceae, a rastu na cijelom pros toru
Euroazije. Svojim velikim višestruko razdijeljenim listovima,
dvospolnim crvenim ili bijelim cvjetovima
spa daju u red dekorativnog bilja, zbog čega se mnoge
forme uzgajaju kao kultivari. Uz dobro razvijenu stabljiku
i podzemni dijelovi su također dobro razvijeni.
Čaška ima 5 listića, a vjenčić 5–10 latica. Plod je mjehurast,
a sastoji se od više krupnih sjemenaka.


Prigodni blok od dvije poštanske marke prikazuje hrvatske
vrste božura, planinski ili velelisni božur (Paeo-


Svi božuri, njih preko 30 vrsta, bez obzira je li je riječ


o rodu zeljanica, polugrmova ili grmova pripadaju veli-
Slika2. Crveni cvjetovi ljekovitog ili “ženskog” božura u šumi
hrasta medunca masiva Ćićarije
(Foto: Blaženka Kulić)


nia mascula L. Miller), u narodu
poznatiji kao “muški” božur i obični
ili ljekoviti božur (Paeonia officina-
lis), zbog svoje nježnije građe zvan i
“ženski” božur. Autorica likovnog
rješenja maraka je dizajnerica Sabina
Rešić iz Zagreba. Marke su
tiskane tehnikom višebojnog offsetnog
tiska uTiskari Zrinski d.d. Čakovec.
Nomi nalna vrijednost bloka
maraka je 6,00 kn, odnosno 3,00 kn
po marki. Prema prigodnom propagandnom
listiću koji prati izdani
blok, a potpisuje Sanja Kovačić,
latinski naziv roda Paeonia izvodnica
je od imena Pajana (Paion),
mitskog liječnika koji je stekao
velik ugled među grčkim bogovima.
Pajanov učiteljAsklapije, bog liječ-


Slika1. Prigodna omotnica prvoga dana (FDC) poštanskog bloka s dvije marke posvećene


ništva i ljekarništva,postao je lju bo


božuru




ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

moran na svoga učenika te ga je imao namjeru usmrtiti.
Da bi u tom suludom naumu bio spriječen, Zeus je mladog
liječnika pretvorio u prelijepu ljekovitu biljku mirisnih
cvjetova, nadjenuvši joj ime Paionia. Od tada, pa
kroz više tisuća godina, simbolika božura provlači se mitologijama
i predajama ne sa mo u naroda starog kontinenta,
nego i SjeverneAmerike iAzije, gdje se pre lijepi
božuri posebno štu ju u mno goljudnoj Kini i susjednoj
Mon goliji.


Obje perene vrste božura prikazane na markama (a
dijelom vrijedi i za desetak drvenastih vrsta) u nas su rasprostranjene
po brdskim i gor s kim područjima krša.
Rjeđi ljeko viti božur raste u svjetlijim šumama na vapnenoj
podlozi, kakve su primjerice prisojne padine Ćićarije,
gdje je snimljena slika 2. U visinu naraste do 60 cm.
Za razliku od planinskog božura listovi su mu sastavljeni
od liski rascijepljenih na tri dijela, a tamnocrveni
cvjetovi imaju pet latica. Prema Kušanu, ljekoviti božur
se uvelike sadi zbog lijepih cvje tova u vrtovima, odakle
“pobjegne” i u slobodnu pri rodu, pa je teško lučiti je li
na određenom području sa monikla ili naknadno dospjela
bilina. Za liječenje se koriste praktički svi dijelovi


biljke, ali ponajprije cvjetovi i korijen, a u narodnoj medicini
i za razne čarolije sjemenke. Korijen, a dijelom i
cvjetovi, sadrže škrob, glukozu, saharozu, organske kiseline,
kalcijev oksalat, treslovine, alkaloid peregrinin, a
koriste se protiv grčeva i raznih živčanih oboljenja. Korijen
navodno liječi živčane slabosti, dječje grčeve, posljedice
straha, neuralgiju, astmu, padavicu.


Planinski ili velelisni božur manje se koristi u humanoj
medicini.To je trajnica s gomoljasto zadebljanim
podankom visine do 80 cm. Preferira svjetlije i
toplije šume većih nadmorskih visina. Cvate u travnju i
svibnju. Cvjetovi, promjera i do 10 cm, nose mnoštvo
žutih prašnika okruženih s pet latica ružičaste do grimizne
boje. Kao dugoživuće i iznimno lijepe uresnice hrvatski
se božuri, stoji u propagandnom letku, mogu
naći diljem svijeta.Ako im se ne dira korijen i temperatura
zraka ne padne ispod minus 15 stupnjeva, božuri u
uzgoju žive i do 50 godina i narastu u impresivne grmove.
Hrvatska flora broji tri vrste i nekoliko nižih
svojti božura, a sve su zakonom zaštićene.


Alojzije Frković


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)



UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMAPRIRODE
planiranje, razvoj i održivost


Sredinom ožujka objavljena je u izdanju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu knjigaUpravljanje zaš ti
ćenim područjima prirode – planiranje, razvoj i
održivost, autora dr. sc. Ivana Martinića,red. profesora
ovoga Fakulteta i voditelja kolegijaUpravljanje i
nadzor u zaš ti ćenim područjimaiIntegralno upravljanje
zaštićenim područjima na diplomskim i poslijediplomskim
studijima Šumarskoga fakulteta.


Riječ je prvom djelu takve vrste u Hrvatskoj, a teme
koje knjiga obrađuje velikim su dijelom ključna pitanja
integralnog vrednovanja i upravljanja prostorom, poseb no
najvrjednijih područja prirode Republike Hrvatske –
za štićenim područjima u smislu Zakona o zaštiti prirode.


Iz impresuma iščitavamo da knjiga nosi atribut udž be
nika Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis
studiorum Zagrabiensis), izdavač je Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu; recenzenti: prof. dr. sc. Mladen
Kerovec,izv.prof. dr. sc. Željko Španjol idoc. dr.
sc. MelitaMihaljević;lektorice profesoriceTatjana
Do bričević Jurić i Ljubica Tikvica. Naklada
knji ge je 700 primjeraka, a grafičku pripremu i tisak pot pisuje
LaserPlus, Zagreb.


Pojašnjavajući motive koji su ga vodili u pripremi i
objavljivanju ove knjige, autor u Predgovoru navodi i
sljedeće: “Danas su za upravljanje zaštićenim područjima
potrebne speci jaliziranije i šire vještine nego što je
to bilo u prošlosti, a u budućnosti će biti još zahtjevnije.
Za postizanje ciljeva zaštićenih područja od presudnog


Promocija udžbenika u NPRisnjak, 18. ožujka 2010.