DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
UDK 630* 892


KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO
I AROMATIČNO BILJE


STEPS TO THE ECO-LABELFOR THERAPEUTICAL
HERBS AND AROMATIC PLANTS


Jadranka ROŠA*


SAŽETAK: Raznolika reljefna i klimatska obličja doprinijela su razvoju
velikog broja različitih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj. Ljekovito i aroma-
tično bilje oduvijek je imalo važnu ulogu u narodnoj medicini. U posljednje
vri jeme raste zanimanje za sakupljanje i proizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
bilja, što je posljedica razvoja ekološke svijesti o potrebi zaštite okoliša i
zdravlja. Oko 170 vrsta ljekovitog i aromatičnoga bilja sakuplja se ili proizvodi
u Hrvatskoj. Prirodni, geografski i pedološki uvjeti osiguravaju uspješan
samonikli rast, kao i uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja. Međutim, posebnu
vrijednost imaju samo biljke koje su uzgojene na ekološkim načelima, kao i
one koje su sakupljene u području u čijoj blizini nema nekog izvora onečišćenja
i gdje nisu primjenjivana kemijskim sredstva zaštite. Republika Hrvatska
ima veliku vrijednost u dobro očuvanom okolišu i biološkoj raznolikosti, a ljekovito
i aromatično bilje je izuzetno vrijedan ekološki proizvod.


Ključne riječi:aromatično i ljekovito bilje, ekoznak, ekološka proizvodnja,
biološka raznolikost, Hrvatska


UVOD – Introduction
Zbog svog raznolikog podnebljau Republici Hrvat-rosola daje posebnu kvalitetu zraka (Pepeljnjak idr.
skoj raste velik broj ljekovitih i aromatičnih biljaka. 2009). Nastavkom istraživanja mikrobiološkog stanja
(Lje kovita svojstva mnogih biljaka bila su poznata još zraka i usporedbom s kontinentalnom mikroflorom,
u antičko doba). utvr đeno je da je broj mikroorganizama u zraku priobalja
manji i da je zrak manje opterećen sporama plijesni i


Najveći broj takvih biljaka raste u priobalju i na otomikrobima,
u odnosu na sveukupnu mikrofloru konti


cima koji pripadaju mediteranskom području. Posebno
nentalnog područja (Pepeljnjak,2009).


se ističe dalmatinski crni bor(Pinus nigraJ:F: Arnold
spp.dalmaticaVis.),lovor (Laurus nobilisL.), ružma-U kontinentalnom dijelu Hrvatske nezaobilazna je
rin (Rosmarinus officinalisL.), kadulja(Salvia offici-bijela imela (Viscum album L.), maslačak (Tarxacum
nalis L.), smilje (Helichrysum italicum Guss.), divlja officinale Web.), stolisnik (Achillea millefolium L.),
majčina dušica(Thymus serpyllumL.) primorski vrisak ve lelisna lipa (Tillia platyphyllosScop.) i mnoge druge
(Satureja montanaL.),lavanda (Lavandula angustifo-vrste.
liaMill.) imnoge druge kojima naše priobalje obiluje.


U Hrvatskoj se danas uzgaja i prikuplja oko 170 vrsta
Te biljke proizvode eterična ulja, čiji aerosoli posebno


ljekovitog i aromatičnoga bilja (Grlić, 1980).U novije
utječu na kvalitetu zraka.Provedena istraživanja poka


vrijeme raste broj uzgajivača različitog ljekovitog i arozala
su da povoljan omjer eteričnog ulja i morskog ae


matičnog bilja i ekoznak daje dodatno jamstvo potrošaču
da kod uzgoja nije upotrijebljeno umjetno gnojivo,
niti kemijsko sredstvo zaštite. Ukoliko se radi o biljkama
sakupljenim iz prirode, iste su također kontroli


*


Dr. sc. Jadranka Roša, Hrvatske šume d.o.o., Nadzorna stanica za


rane u okruženju kakvom su ubrane. Ekoznak jamči


ekološku proizvodnju,Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,
E-mail: jadranka.rosa@hrsume.hr


kvalitetu proizvoda i zaštitu okoliša.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 76     <-- 76 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Slika 1. Lavanda (Lavandula angustifolia) Slika 2. Stolisnik (Achillea millefolium)
Figure 1(Lavandula angustifoliaMill.) Figure 2(Achillea millefoliumL.)


EKOLOŠKAPROIZVODNJA– Ecological production


Ekološka proizvodnja je poseban sustav održivog
gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhva ća
uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i
prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda,
uklju čujući sve ekološki i društveno opravdane proizvod
no-tehnološke metode. Njena svrha je zaštita
zdrav lja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita
proizvođača.


Ljekovito i aromatično bilje ima posebno mjesto u
ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Iskorištavanje lje kovitoga
bilja u medicinske svrhe zahtijeva proizvo de
koji nisu onečišćeni pesticidima irazličitim rezidu a ma,te
nisu u vezi s genetski modificiranim organizmima. Za ljekovitim
biljem ne zaostaje ni aromatično bilje. Njego ve
aktivne mirisne tvari primjenjuju se u prehrambenoj industriji,
industriji mirisa i sapuna ili ih ljudi konzumiraju
u svježem stanju. Često iste biljne vrste imaju i ljekovita i
aromatična svojstva, i zbog toga ih je teško odvajati.


Da bi neki proizvod bio potvrđen kao ekološki,
mora ispunjavati sve kriterije propisane posebnim zako
nima navedenim u dodacima. Postupak ishođenja
eko znaka može se podijeliti u nekoliko koraka.


Koraci do ekoznaka zaproizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
biljadijele se u dvije kategorije (Pohajda
i dr. 2009).


1. Koraci do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
bilja –Steps to the eco- label for production
of therapeutical herbs and aromatic plants.
2. Koraci do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog
i aromatičnog bilja, ostalog samoniklog bilja i
šumskih plodova –Steps to the eco-label for commercial
collecting of therapeutical herbs and aro matic
plants, other wild plants and forests products.
1.1 Prvi korak do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The first stepto the eco-label for production oftherapeutical herbs and aromatic plants


Ekološka proizvodnja ljekovitog i aromatičnoga
bilja određena je Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda i Pravilnikom


o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i proizvodnji
biljnih proizvoda,a dobiveni proizvodi certificiraju se i
nose znak “ekoproizvod”.
Usklađivanjem ekoloških i ekonomskih načela pos toje
održive osnove razvoja tog oblika proizvodnje ljeko
vitog i aromatičnoga bilja. Povećanje ekološke
proizvodnje sirovina i kvalitetnih prerađevina znatno
uključuje ljekovito i aromatično bilje, a navedena načela
odnose se na racionalno iskorištavanje i zaštitu prirodnih
resursa, povećanje zaposlenosti, osiguravanje
izvoza te druge oblike međunarodne suradnje radi povećanja
proizvodnje i poboljšanja kvalitete proizvoda.


Ekološkom proizvodnjom ljekovitog i aromatičnoga
bilja nastoji se održati biološka raznolikost očuvanjem
samoniklih biljnih vrsta, korisnih kukaca, ptica i druge
faune, koja održava stabilnost prirodnih staništa.


Nakon upoznavanja sa zakonskom regulativom
koja regulira ekološku poljoprivrednu proizvodnju i
preradu, potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete uzgoja
ljekovitog i aromatičnoga bilja, a proizvodne parcelemoraju
biti udaljene najmanje 50 m od prometnice
opterećenja 100 vozila po satu ili 10 vozila u minuti.
Ako su osigurane živice ili neke druge vrste ograda najniže
visine 1,5 m, udaljenost nasada ljekovitog i aromatičnoga
bilja od prometnice može biti manja, a
najmanje iznositi 20 m.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
1.2.Dugi korak do ekoznakaza proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja
The second step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Obavljanje prvog stručnog nadzora širega područja
gdje se biljke sakupljaju ili uzgajaju, osnova je za utvrđivanje
ekološkog proizvoda.


Nadzor ekološke poljoprivredne proizvodnje određen
je Pravilnikom o stručnom nadzoru u ekološkoj
pro izvodnji. Za nadzor u Republici Hrvatskoj ovlašte no
je pet nadzornih stanica.


Izborom jedne od navedenih nadzornih stanica nje ni
djelatnici obavljaju prvi stručni nadzor i izrađuju odgovarajući
zapisnik i izvješće.


Ekološka proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja
uspostavlja se podizanjem novih nasada ljekovitog i aro


matičnog bilja, ili prelaskom s konvencionalne proizvodnje
na ekološku proizvodnju u već postojećim višegodišnjim
nasadima ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom
slučaju nadzorna stanica odredit će prijelazno razdoblje,
odnosno preusmjerenje koje može trajati od jedne do tri
godine. Visina troškova stručnog nadzora određena je
Pravilnikom o visini naknade troškova za provedbu
stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova
utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima.


1.3.Treći korak do ekoznaka za proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja
The third step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja ponajprije
treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Zakonom o poljoprivredi propisano je ustrojavanje
Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava i Upisnika trgovačkih
društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi. Upis u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obavljaju uredi
državne uprave pri županijama – službe za gospodarstvo
i njihove ispostave. Nakon upisa u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, proizvođač ljekovitog i aromatičnog
bilja za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj
proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
treba podnijeti zahtjevsa zapisnikom nadzorne stanice
za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom
nadzoru.Navedeni zahtjev i zapisnik podnosi se Ministarstvu
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a
ustrojavanje ovog upisnika regulirano je Pravilnikom o
uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje
i prehrambenih proizvoda.


Uz zahtjev za upis u Upisnik prilažu se sljedeći prilozi:1. Rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica
ili rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava;
2. Izvadak iz zemljišne knjige i /ili ugovor o korištenju
zemljišta i/ili izjava vlasnika zemlje o ustupanju
zem ljišta na korištenje kao dokaz o vlasništvu, odnos
no pravu korištenja zemljišta, a za prerađivače
ugovor o korištenju preradbenih kapaciteta;
3. Potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je
upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje,
kao oblikom posebnog povjerenja između
proizvođača i potrošača;
4. Zapisnik nadzorne stanice za ekološku proizvodnju
o obavljenom prvom stručnom nadzoru;
5. Državni biljeg u iznosu 70,00 kuna.
Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.
1.4. Četvrti korak do ekoznaka za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The fourth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Ekološka proizvodnja na poljoprivrednom gospodarstvu
podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima
proizvodnje, i to prema Pravilniku o ekološkoj proizvodnji
u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda.


Prema Pravilniku o preradi u ekološkoj proizvodnji
i upreradi ekoloških proiz voda namijenjenih ljudskoj i
životinjskoj prehrani, upotrebljavaju se pomoćne tvari i
ostali proizvodi nepoljoprivrednoga podrijetla te proizvodi
poljoprivrednoga podrijetla koji nisu ekološki
proizvedeni, a obuhvaćaju sastojke, aditive i pomoćne
tvari koje je dopušteno rabiti u preradi namirnica, osim
za vino, a sastoje se od jednog ili više sastojaka biljnoga
podrijetla i primijenjuju se sukladno važećim propisima
o proizvodnji namirnica.


Ekološki proizvod mora biti propisano označenda
se ne bi pomiješao ili zamijenio s drugim (konvencionalnim)
proizvodom.


Proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja dužan je
voditi zapise o proizvodnji i knjigovodstvo temeljeno na
upisima i/ili potvrdama na osnovi kojih nadzorna stanica
može provjeravati podrijetlo, vrstu i količinu svih kupljenih
i rabljenih materijala te njihovu uporabu.


Nakon svakog obavljenog stručnog nadzora,nad zor na
stanica mora dostaviti izvješće pravnoj osobi za proved
bu postupka potvrđivanja, a godišnje izvješće
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE
Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
1.5.Peti korak do ekoznakaza proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The fifth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Postupak potvrđivanja sljedeći je korak nakon provedenog
obvezatnog stručnog nadzora nad ekološkom
proizvodnjom ljekovitog i aromatičnoga bilja. Potvrdnicu
izdaje pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja.Potvrdnica (certifikat) je isprava kojom ovlaštena
pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certifikacije)
u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su
proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u
ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim
zahtjevima za ekološku proizvodnju.


Postupak potvrđivanja sukladnosti temelji se na zapisnicima
o obavljenom stručnom nadzoru nadzornih stanica
i pripadajućoj dokumentaciji ispitnog laboratorija.


Kao ekološki proizvod može se deklarirati proizvod
za kojega vrijede sljedeći uvjeti: da je proizveden u
ekološkoj proizvodnji nad kojim je proveden obvezatni
stručni nadzor, ako obilježavanje sadrži ime i/ili broj
koda nadzorne stanice ili propisani “znak”(markicu ili
tekst) ekološke proizvodnje.


Za neprerađene poljoprivredne proizvode:
a) ako se oznaka jasno odnosi na poljoprivrednu proizvodnju,

b) ako se prema propisima ekološke proizvodnje


proizvodilo ili ako se na sukladan način proizvedeno
uvezlo iz drugih zemalja.
Pravilnikom o preradi, pakiranju, prijevozu i skladi


šte nju ekoloških proizvoda propisana su i opća pravila
proizvodnje prerađene hrane, tako da između stalog
sto ji da seproizvodnja prerađene ekološke hrane provodi
odvojeno u vremenu ili prostoru od hrane koja


Postupak dobivanja potvrdnice preduvjet je za korištenje
znaka “ekoproizvod”. Prema Pravilniku o deklaraciji
i označavanju ekoloških proizvoda, ekološki
poljoprivredni proizvođač nakon dobivanja potvrdnice
stječe uvjete i pravo na uporabu znaka “ekoproizvod”
za jednu proizvodnu godinu.


Nanošenjem znaka “ekoproizvod” jamči se da je
proizvod bio stručno nadziran i da je potvrđen na propisan
način, te da je za njega izdana potvrdnica o sukladnosti
s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.


Znak “ekoproizvod” nanosi se na prednju naljepni cu
ili neposredno iznad prednje naljepnice proizvoda
tako da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv, a nanosi se utiskivanjem,
otiskivanjem bojom koja se ne može izbrisati,


nije ekološka, dok se na sastav ekološki prerađene hra ne
primjenjuju sljedeći uvjeti:


a)
proizvod se proizvodi uglavnom od sastojaka poljoprivrednog
podrijetla, a pri utvrđivanju istih, doda na
voda i kuhinjska sol ne uzima se u obzir;


b)
aditivi, voda, sol, pomoćne tvari, poboljšivači aro me,
mikroorganizmi i enzimi, minerali, elementi u tragovima,
vitamini, kao i aminokiseline i ostale hra njive
tvari mogu se koristiti za posebne prehrambe ne potrebe,
ukoliko su na popisu određenog Pravilnika;


c)
poljoprivredni sastojci iz proizvodnje koja nije ekološka
mogu se koristiti samo ako su odobreni za
uporabu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Prilozima
iz Pravilnika;


d)
ekološki sastojak ne smije istovremeno biti prisutan
u proizvodu zajedno sa sastojkom iste vrste iz konvencionalne
proizvodnje ili proizvodnje u prijelaznom
razdoblju;


e)
hrana proizvedena iz sastojaka u prijelaznom razdoblju
mora sadržavati samo jedan sastojak poljoprivrednog
podrijetla.


Nije dozvoljeno koristiti tvari i postupkekoji ponovno
uspostavljaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju
ekološke hrane, a ispravljaju posljedice nemara u
preradi tih proizvoda ili mogu na drugi način dovesti u
sumnju ekološku prirodu proizvoda.

U preradi ekološke hrane s izuzetkom vina mogu se
koristiti samo tvari navedene u posebnom Prilogu I.
Pravilnika o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju
ekoloških proizvoda, a mogu se koristiti i poljoprivredni
sastojci koji nisu ekološki, ukoliko su navedeni u
Prilogu Pravilnika.


1.6.Šesti korak do ekoznakaza proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja


The sixth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


naljepnicom ili privjesnicom.Ako proizvođač koristi i


Slika 3.Znak za hrvatski „ekoproizvod“
privjesnicu, znak se mora nanijeti na nju.Figure 3Croatian eco-label
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Znak “ekoproizvod” okruglog je oblika, zelene boje,
otisnut na bijeloj podlozi.Veličina znaka na proizvodi ma
varira ovisno o veličini ekoloških proizvoda.


Za ispitivanje ekoproizvoda nadležni su za tu svrhu
posebno ovlašteni laboratoriji.


Ljekovito i aromatično bilje i njihovi proizvodi podliježu
laboratorijskoj analizi. Za kvalitetu ljekovitog i
aromatičnog bilja od izuzetne važnosti je način njegovog
sušenja.Taj postupak je reguliran Pravilnikom o ekološ koj
proizvodnji u uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda.
Ispravan način sušenja ljekovitog i aromatičnog
bilja katkad je teži nego njegova proizvodnja. Radi po


stizanja kvalitetnih proizvoda i očuvanja esencijalnih
svojstava sušenog ljekovitog i aromatičnoga bilja, vrlo je
važno nakon branja bilje što prije staviti na sušenje.
Tem peratura sušenja ovisi o sadržaju i sastavu eteričnog
ulja. Začinsko bilje koje sadrži eterična ulja suše se na
temperaturi nižoj od 40 °C. Ljekovito i začinsko bilje s
glikozidima, alkaloidima i bilje sa sluzima suši se na
tem peraturi višoj od 40 °C.


Aromatične i ljekovite biljke koje pri sušenju utječu
jedna na drugu ne smiju se istovremeno sušiti u istim
sušionicama (Šilješ i dr.1992).


2. Koraci do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja,
ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
Steps to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and aromatic plants,
other wild plants and forests products


Prema Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivred nih
i prehrambenih proizvoda i samoniklo bilje može
biti dio ekološke proizvodnje.


Sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samonikloga bilja i šumskih plodova postupak
je u kojemu se samonikle biljke i njihovi dijelovi sakupljaju
radi prerade, trgovine i drugoga prometa.
Samonikle biljke su one biljke koje rastu u prirodi bez
neposrednog ljudskog utjecaja, a što je definiranoZakonomo
zaštiti prirode.


Sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostaloga samoniklog bilja i šumskih plodova,
određeno je Pravilnikom o skupljanju samoniklih biljaka
u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, Zakonom
o šumama te Pravilnikom o uređivanju šuma.


Osim tvrtki ovlaštenih za sakupljanje samoniklog
ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog samoniklog bilja
i šumskih plodova, šumske plodove mogu sakupljati i
poljoprivredni proizvođači odnosno lokalno stanovništvo
za vlastite potrebe.


Komercijalni sakupljači ljekovitog i aromatičnog
bilja najvećim su dijelom proizvođači ljekovitoga bilja,
koji ponudu svojih proizvoda dopunjuju samoniklim
biljkama zaspravljanje mješavina ljekovitog bilja u ča


jevima, tinkturama, mastima i sl. U tom slučajupotrebno
je slijediti navedene korake do ekoznaka kako je
navedeno za proizvodnju ljekovitoga bilja, a nakon
toga provesti postupak kojim treba zadovoljiti uvjete za
sakupljača.


U iznimnim slučajevima, ako se obavlja samo sakupljanje
ljekovitog i aromatičnoga bilja bez vlastite
proizvodnje, cijeli postupak provodi se tako da se prvo
zadovolje uvjeti koji se odnose na sakupljanje ljekovitog
i aromatičnog bilja, a onda se provode navedeni koraci
za stjecanje ekoznaka.


Samoniklo bilje ili dijelovi biljaka koji se koriste u
medicinske svrhe sucvijet, list, stabljika, korijen, pod zemna
stabljika, kora ljekovitog i aromatičnog drveća ili
grmlja te bilja za koje ne postoji zabrana sakupljanja.


Šumski plodovikao što su kesteni, orasi, lješnjaci i
razno divlje voće, te jestivi plodovi drugih biljaka također
mogu nositi ekoznak, ako su sakupljeni u šumama
koje nisu kemijski tretirane i u čijoj blizini nema izvora
o nečišćenja (Roša,2009).Proizvodi za različite industrijske
i druge svrhe, također mogu dobiti ekoznak.


2.1.Prvi korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova
The first step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and aromatic plants,
other wild plants and forests products


Prvi korak koji je potrebno poduzeti prije sakupljanja
samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova je kontaktiranje s
vlasnikom zemljišta ili ovlaštenika. Skupljanje samoniklog
ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog samonik log
bilja i šumskih plodova dopušteno je samo uz
suglasnost vlasnika ili ovlaštenika prava na zemljištu


ili u šumi, gdje će se obavljati skupljanje toga bilja ili
plodova.


Za sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova plaćaju se naknade
prema cjeniku vlasnika ili ovlaštenika.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 80     <-- 80 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
2.2. Drugikorak do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The second step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Nakon izbora područja za sakupljanje ljekovitog i
aromatičnog bilja te šumskih plodova i dobivanja suglasnosti
za sakupljanje od vlasnika zemljišta ili ovlaštenika,
potrebno je kontaktirati s jednom od nadzornih
stanica koja će utvrditi odgovara li to područje uvjetima
koje je potrebno zadovoljiti da bi sakupljeni plodovi
mogli dobitiekoznak.


Ljekovito i aromatično bilje te sakupljeni šumski
plodovi prema Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda mogu biti njen dio.
Nadzorna stanica će u tom slučaju utvrditi odgovara li
područje s kojega se skuplja bilje uvjetima za ekološku
proizvodnju.Tada vrijedi isti uvjet kao i za utvrđivanje


proizvodnih površina za ekološki uzgoj ljekovitog i aromatičnog
bilja. Područja s kojih se skuplja ljekovito i
aromatično bilje trebaju biti udaljena najmanje 50 m od
prometnice opterećenja 100 vozila na sat ili 10 vozila u
minuti.Ako postoje živice ili neke druge vrste ograda
naj niže 1,5 m visine, udaljenost područja s kojega se
skup lja navedeno bilje od prometnice može biti manja,
najmanje 20 m.Također je potrebno osigurati potvrdu
od vlasnika ili ovlaštenika da područje nije tretirano kemijskim
sredstvima u posljednje tri godine.


Ako su propisani uvjeti zadovoljeni, skupljano ljekovito
i aromatično bilje te šumski plodovi moći će dobiti
ekoznak.


2.3.Treći korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja,
ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The third step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Za pravilno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog namjeravamo sakupljati na popisu zaštićenih i strogo
bilja te šumskih plodova, prema Zakonu o zaštiti pri-zaštićenih biljnih vrsta.
rode vrlo je važno utvrditi nalaze li se biljne vrste koje


2.4.Četvrti korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The fourth step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Za postupak sakupljanja zaštićenog samoniklog i
aromatičnog bilja potrebno je dobiti odgovarajuće dopu
štenje koje odgovarajućim rješenjem izdaje Mini-
star stvo kulture, Uprava za zaštitu prirode. Dozvola se
može dobiti samo za lokacije na kojima nisu ugrožene
biljne vrste koje namjeravamo sakupljati.


Zahtjev za sakupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati:1. podatke o podnositelju zahtjeva
2. hrvatske i latinske nazive biljnih vrsta
3. nazive dijelova samoniklih biljaka
4. količinu koja se želi sakupljati
5. područje sakupljanja
6. način i pribor sakupljanja
7. namjena sakupljenog bilja
Podnositelj zahtjeva za pribavljanje dopuštenja
dužan je uz zahtjev priložiti:


– dokaz o registriranoj djelatnosti za skupljanje samoniklih
biljaka radi prerade, trgovine i drugoga prometa,
odnosno o upisu u javni upisnik za pravne
osobe, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva
ili seljačka kućanstva;
– dokaz o vlasništvu zemljišta ili prethodnu suglasnost
vlasnika zemljišta ili ovlaštenika prava na prirodnom
dobrima.
Zahtjevu za skupljanje samoniklih biljaka prilažu se
državni biljezi u vrijednosti 70,00 kuna.


U nacionalnim parkovima, kao i u strogim i posebnim
rezervatima,zabranjeno je sakupljanje svih bi ljnih
vrsta, sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnoga
bilja te šumskih plodova.


U parkovima prirode dopušteno je sakupljanje svih
biljnih vrsta, sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja te šumskih plodova,uz prethodnu suglasnost
javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim
područjima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
LITERATURA– References


Grlić,LJ., 1980: Samoniklo jestivo bilje, Prosvjeta Pohajda,I., M.Ševar, J. Roša, M. Kovač, M.
Zagreb, ISBN: 90-5485-934-2. Ko vač,2009: Koraci do ekoznaka za ljekovito
i aromatično bilje U:Katalenić I Hrvatski zavod


Pepeljnjak,S., 2009:Pregled antimikrobnog djeloza
poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb.


va nja eteričnih ulja bilja Hrvatske. U: Zdravlje,


kul tura, priroda,Zagreb,Ivanišević G. ur.Akade-Roša,J., 2009:Šuma – hrvatski ekološki brand.U:


mija medicinskih znanosti Hrvatske, 13:34–39. Iva nišević G, ur. Priroda, lječilišta – hrvatski


brand. Zagreb:Akademija medicinskih znanosti


Pepeljnjak,S,Šegvić, M.Klarić,2009:Aroma-
Hrvatske., 14: 54–56.


terapija – hrvatski brand: antifungalno djelovanje
aerosola eteričnih ulja, U: Prirodna lječilišta – hr-Šilješ,I., Đ.Grozdanić, I.Grgesina,1992: Po vatski
brand, Zagreb, Ivanišević G, ur.Akademija zna vanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, Školmedicinskih
znanosti Hrvatske. 14: 46–53. ska knjiga, Zagreb, ISBN:86-03-00663-6.


SUMMARY: Diverse relief and various climatic features have influenced
on development of great number of plants species in Croatia. A therapeutical
herbs and aromatic plants has always played important role in traditional medicine.
Recently there are growing interests in collecting and producing therapeutical
herbs and aromatic plants, what is an effected by ecological
approach and protecting of environment and health. About 170 therapeutical
and aromatic plants are collected or producing in Croatia. Natural geographical
and soil conditions in Croatia make possible successful growth health
and aromatic plants. Only plants cultivated on ecological manner or collected
from clean area without sources of pollution in their neighborhood have particular
validity. Republic of Croatia has good condition related to protected
area and biological diversity and lot of the therapeutical herbs and aromatic
plants that are very valuable ecological products.


Key words:therapeutical herbs and aromatic plants, ecological label
(eco-label), ecological production, biological diversity, Croatia
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 81     <-- 81 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
2.5. Peti korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The fifth step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Ako Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture
utvrdi da su uvjeti za dobivanje dozvole za sakupljanje
ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog samoniklog bilja
i šumskih plodova zadovoljeni, izdat ćerješenjekojim
se omogućava sakupljanje bilja i plodova. Nakon toga


komercijalni sakupljač ljekovitog i aromatičnog bilja,
ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova dobit će
iskaznicu koja će biti potvrda za obavljanje poslova
sakupljanja tog bilja i plodova pri mogućoj inspekcijskoj
kontroli.


2.6. Šestikorak do ekoznaka za komercijalno sakupljnje ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
The sixth step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and
aromatic plants, other wild plants and forests products


Prilikom sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja
te šumskih plodova potrebno je uzeti u obzir očuvanje
postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, sustave
zaštite prirodnih vrijednosti radi očuvanja njihovih
svojstava, održivo korištenje prirodnih dobara za dobrobit
sadašnjih i budućih naraštaja.


Nekontrolirano ubiranje samoniklog bilja i šumskih
plodova može izazvati znatne štete, a krajnja posljedica
može biti potpuni nestanak postojećih biljnih vrsta.


Prema Zakonu o zaštiti prirode, zaštita prirode pra vo
je i obveza svake fizičke i pravne osobe.
Samonikle biljke mogu se sakupljati uz obvezno
pri državanje sljedećih mjera zaštite:


– na jednom nalazištu može se sakupljati najviše
dvije trećine biljnog fonda,
– pri skupljanju samo određenih “nadzemnih” dijelova
biljaka, rabit će se isključivo tehnika rezanja,
bez oštećivanja ostalih dijelova biljaka,
– prilikom branja ne smije se oštećivati neposredno
stanište,
– jame nastale vađenjem podzemnih dijelova samoniklih
biljaka moraju se ponovno zatrpati iskopanom
zemljom.
Broj nadzora u jednoj godini ovisi o vrsti proizvodnje
i vrsti biljaka koje se sakupljaju. Osim prvog stručnog
nadzora najmanje jednom godišnje, nadzorna
stanica obavlja sveobuhvatni pregled proizvodne jedinice.
Vrsta analiza ovisi o vrsti i uvjetima proizvodnje.
Ako nadzorna stanica posumnja u ispravnost ili vjerodostojnost
određenog proizvoda, šalje uzorak na analizu.


Ako se analizom utvrdi da uzorak ne sadrži nedopuštena
sredstva, troškove analize pod miruje nadzorna stanica.
Ako se analizom potvrdi sum nja o uporabi nedopuštenih
sredstava, troškove ana lize podmiruje proizvođač.


Ekološka proizvodnja uživa posebnu državnu potporu
u obliku novčanih poticaja.


Pravo na izravna plaćanja stječu se od početka prijelaznog
razdoblja u ekološkoj proizvodnji sukladno
Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda. Da bi ostvario pravo na poticaj na
sredstva, proizvođač mora imati 0,25 ha novo posađenog
nasada ljekovitog i aromatičnog bilja.


Veliki interes proizvođača potaknuo je pojedine županije
da posebnim subvencijama potpomognu razvoj uzgo
ja ljekovitog i aromatičnog bilja. Svaka županija
odre đuje visinu subvencije prema svojim mogućnostima.


Repromaterijal– materijal za reprodukcijuljekovitog
iaromatičnog bilja treba potjecati iz ekološke proiz vodnje.
U ekološkoj poljoprivredi dopuštena je uporaba
gnojiva i sredstava za poboljšanje tla, mineralnih gnojiva
za dopunsku gnojidbu i aktivatora kompostiranja te
propisan maksimalno dopušteni sadržaj teških metala i
organskih onečišće nja u kompostu i organskim gnojivima,
kao i sredstava za zaštitu bilja, mikroorganizama
za biološko suzbijanje štetočinja, tvari koje je dopušteno
rabiti u zamkama i dispenzerima, te drugih sredstava
koja se tradicionalno rabe, a propisani su Pravilnikom o
ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih
proizvoda.


ZAKLJUČAK – Conclusion


Ljekovito i aromatično bilje sve više ulazi u upora bu,
kako kroz različite oblike aromatskih pripravaka,
tako i urazličitim prehrambenim dodacima.


Posljedica nagle industrijalizacije u dvadesetom
stoljeću dovela je do okoliša opterećenog različitim
štetnim tvarima. Gotovo da nema mjesta na zemaljskoj


kugli gdje nisu pronađeni tragovi štetnih kemijskih
tvari i spojeva. Količina štetnih plinova u zraku povećava
se iz godine u godinu. Uz onečišćeni okoliš hrana
iz konvencionalnog uzgoja dodatno je opteretila ljudski
organizam štetnim kemijskim tvarima, što je doprinijelo
povećanju broja oboljelih od malignih bolesti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 82     <-- 82 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Usporedo s time, raste svijest ljudi o potrebi mijenjanja
svojih životnih navika, a to uključuje povratak prirodi,
njenoj zaštiti i prirodnom proizvodu.


Ljekovito i aromatično bilje postaje sve traženije i
zbog toga ga treba posebno valorizirati i zaštititi. Njegovo
korištenje nabolje se može potvrditi i kontrolirati
kroz propise iz Zakona o ekološkoj proizvodnji. Ljekovito
je samo ono bilje koje je ubrano ili uzgojeno u oko


lišu neopterećenom različitim štetnim tvarima. Samo
bilje uzgojeno na ekološkim načelima može biti korisno
za zdravlje. Posebnu vrijednost ima samoniklo bilje koje
sve više nalazi svoje mjesto u komercijalnoj uporabi.


Kupujući proizvode koji nose ekoznak, čuvamo tlo,
vodu i biološku raznolikost. U nacionalnoj Strategiji
odr živog razvoja ekološka proizvodnja mora zauzimati
posebno mjesto.


DODACI: Popisi Zakona i Pravilnika


Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
(NN 12/01., NN 14/01., NN 79/07.)


Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i
u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., NN
10/07.);


Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u eko


loškoj proizvodnji (NN 91/01., NN 25/08.);
Pravilnika o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju
ekoloških proizvoda (NN 129/09.).


Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih pro


iz voda (NN 13/02.,NN 10/07.);
Pravilnik o vođenju baze podataka za poljoprivred ni
reproduk cijski materijal iz ekološke proizvodnje
(NN 89/08.);


Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških pro


izvoda(NN 10/07.);
Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološ
koj proizvodnji(NN 91/01., NN 25/08.);


Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik ekološ ke
proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih pro iz
voda (NN 13/02., NN 112/07.);


Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvod


nji (NN 13/02., NN 10/07., NN 62/08.);
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana
(NN 81/02.);


Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu
struč nog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i
troš kova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima
(NN 41/08.);


Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja
nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02.,
NN15/04.);


Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvod


nji (NN 81/02., NN 22/06., NN 10/07.);
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog
nad zora nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02.,
NN 15/04., NN 22/06.);


Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik
proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda (NN 68/03., NN 15/04., NN 32/05.,
NN 22/06., NN 10/07., NN 18/08.);


Popis pravnih i fizičkih osoba brisanih iz Upisnika
proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda(NN 22/06., NN 18/08.);


Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik
uvoz nika ekoloških proizvoda (NN 22/06., NN
10/07., NN 18/08.);


Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu
(NN 87/02., NN 117/03., NN 82/04., NN 12/05.,
NN 85/06., NN 141/06., NN 134/07., NN 85/08.);


Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja
proizvodnje, modela potpore dohotku i pro-
grama očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih
pas mina (NN 11/03., NN 63/03., NN 86/03., NN
124/03., NN 159/03., NN 20/04., NN 42/04., NN
54/04., NN 91/04., NN 150/04., NN 133/07.);


Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja
proizvodnje(NN 17/07.).


Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05.)


Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu
prerade, trgovineidrugogprometa(NN100/04.).


Zakon o šumama (NN 140 /05., NN 82/06.)


Pravilnikouređivanju šuma(NN 52/94., NN
11/97., NN 111/06.).