DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 66     <-- 66 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
UVOD – Introduction


Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu 2005. god.
prvoga u našoj zemlji, donekle je popunjena velika praz nina
u ovom segmentu šumarstva, nastala prestankom
rada središnjeg Muzeja u Šumarskom domu u Zagrebu
nakon II. svjetskog rata. Nezadovoljavajuće stanje do datno
je još ublažio novootvoreni Šumarski muzej u Boš nja cima
2007. godine. Ova dva uvjetno nazvana “regionalna
muzeja” dobrim dijelom poboljšala su izraziti deficit muzejskoga
sadržaja našega šumarstva, koji bi se jedino mo gao
nadoknaditi ponovnim otvaranjem središnjeg Muzeja
u Šumarskom domu u Zagrebu, jedinstvenoj povijesnoj
zgra di naše bogate šumarske tradicije.


Ideja o osnutku Šumarskog muzeja u Krasnu već je
duže vrijeme zaokupljala nekolicinu područnih šumarskih
stručnjaka i profesora Šumarskoga fakulteta rodom
iz Krasna. Za ostvarenje takve ideje postojali su odista
valjani razlozi, jer se područje grada Senja s pravom
smatra kolijevkom našega suvremenog šumarstva. Na
ovom području započele su s radom dvije najstarije šumarske
organizacije u našoj zemlji, i to Šumarija Krasno
1765. god. za gospodarenje visokih prebornih šuma i Kr.
nadzorništvo – Inspektorat u Senju 1878. god. za pošum
ljavanje primorskoga krša i ostalih šumarskih rado


va na kršu. Osim epiteta najstarije Šumarije Krasno, u
našoj zemlji važno je istaći i njezin kontinuirani uspješni
rad od osnutka do danas, u razdoblju od 245 godina
(1765–2010). Kraljevsko nadzorništvo za pošumljenje
pri morskoga krasa krajiškog područja – Inspektorata za
po šumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica, u 64.
godišnjem neprekidnom radu (1878–1942) postiglo je
značaj ne početne rezultate na pošumljavanju i ostalim
radovima na kršu, koji su stvorili temeljnu praktičnu
struč nu i znanstvenu osnovu za daljnje radove.


Detaljno opisani Šumarski muzej u Krasnu obuhvaća
površinu, vrste izložaka (eksponata) po sadržaju i
šumarskim disciplinama odvojeno po prostorijama, po pis
brojnog stanja knjižnice i preporuke za daljnji rad.
Svi izlošci (eksponati) detaljno su opisani u Inventarnoj
knjizi, koja se čuva u Muzeju. Od nekoliko navedenih
preporuka izdvajamo važnost postojanja i rada jed nog
kva litetnog povjerenstva sastavljenog od zainte re si ranih
stručnih pojedinaca, razrješenje statusa Muzeja u
skladu sa zakonskim odredbama. Na taj način ovaj vrijedni
objekt naše šumarske struke bit će još čvrš ća karika
u daljnjoj afirmaciji šumarstva, te u široj domaćoj i
stranoj javnosti.


Kronologija osnutka Šumarskog muzeja u Krasnu


Chronology of the establishment of the Forestry Museum in Krasno


Zamisao o osnutku Šumarskog muzeja u Krasnu
odavno je zaokupljala nekolicinu šumarskih stručnjaka
Uprave šuma Senj i profesora Šumarskog fakulteta ro dom
iz Krasna, ali je nedostatak sredstava redovito odga
đao njegovu realizaciju. Međutim, osnutak Muzeja
povezan je s razvojem lovnog turizma u velikom lovištu
“SjeverniVelebit”, Uprave šuma Senj, koji je bio limitiran
nedostatkom komfornog lovačkog objekta.
Prvotna ideja o adaptaciji napuštene škole u Liskovcu
za takve namjene, nije se na sreću ostvarila zbog protivljenja
središnje Osnovne škole iz Senja, kao vlasnika
objekta. U potrazi za drugom lokacijom odabrana je
napuštena i derutna upravna zgrada Šumarije Krasno,
gdje je od 1959–1985. g. bila smještena područna
Osnovna škola. Nai me, nakon preseljenja Škole 1985.


g.u novu zgradu, ovaj je objekt bio izložen brzom propadanju.
Zbog toga je Uprava šuma Senj pod rukovodstvom
Milana Devčića dipl. ing. šum. 1996. g.
odlučila temeljito obnoviti ovu zgradu Šumarije za potrebe
lovnog turizma i Šumarskog muzeja. Nakon izrađene
projektne dokumentaci je započeli su zamašni
radovi, koji su ubrzo prekinuti zbog nedostatka sredstava.
Radovi su nastavljeni 2000. g. i do vršeni 2003. g.
pod rukovodstvom Jurice Tomljano vićadipl. ing.
šum. upravitelja Uprave šuma podružnice Senj. Snažne
podrške osnutku Muzeja odaslana su s velikog skupa šumara
u Krasnu 2000. g. i Senju 2003. g. u povodom značajnih
obljetnica područnog šumarstva.
Ubrzo je rješenjem Jurice Tomljanovića,dipl.
ing. šum., upravitelja Uprave šuma Podružnice Senj
2004. g. imenovano povjerenstvo od 11 članova. Pod
predsjedanjem prof. dr. sc. Jose Vukelića,Povjerenstvo
su činili članovi: prof. dr. sc. Milan Glavaš,prof.
Blaženka Ljubović,Damir Lukanović,dipl. ing.
arh., dr. sc. Milan Oršanić, dr.sc. Vice Ivančević,
te diplomirani inženjeri šumarstva MilanDevčić,Vlatko
Skorup,Jurica Tomljanović,Milan Krmpotić
iDalibor Tomljanović.Osim sveobuhvatnih
priprema oko osnutka Muzeja, Povjerenstvo je pristupi lo
i tiskanju monografije “Šuma i šumarstvo sjevernog
Velebita”. U njezinoj izradi sudjelovali su gotovo svi
čla novi Povjerenstva, koji su također bili angažirani na
prikupljanju cjelokupne građe za opremanje Šumarskog
muzeja. Oko prikupljana građe sudjelovao je Mile
Tomljanovićdipl. ing. upravitelj Šumarije Krasno i
Miljenko Tomaić,šum. tehničar. Prof. Blaženka Ljubo
vić,ravnateljica Gradskog muzeja Senj svojim
struč nim savjetima bila je od velike pomoći šumarskim
stručnjacima kod uređenja Muzeja, dok je DamirLuka nović,
dipl. ing. arh. izradio projekt detaljnog uređenja
sa znakom Muzeja.


Nakon uređenja Muzeja i tiskanja Monografije upriličeno
je njegovo svečano otvaranje 10. 6. 2005. g. pod
pokroviteljstvom dr. Darka Milinovića,potpredsjednika
Hrvatskog sabora. U tom sklopu obilježena je 240.
obljetnica Šumarije Krasno i predstavljena Mono gra