DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 65     <-- 65 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
UDK 630* 902


NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA


Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji


THE RICH MUSEUM TRADITION OF CROATIAN FORESTRY CONTINUES
On the occasion of opening the Forestry Museum in Krasno,
the first in our country


Vice IVANČEVIĆ*


SAŽETAK: Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu 2005. godine, prvoga u
našoj zemlji, donekle je popunjena velika praznina u muzejskoj prezentaciji našestruke. Neposredno nakon toga otvoren je Šumarski muzej u Bošnjacima 2007.
godine, pa su tako pokrivena tri važna segmenta našega šumarstva, i to: visoke
preborne šume i primorski krš (Krasno) i nizinske regularne šume (Boš njaci).
Osnutkom navedenih muzeja učinjen je velik napredak u muzejskoj prezentaciji
našeg šumarstva, koji ima veliku ulogu u široj popularizaciji naše struke. Na tajnačin posjetitelji Šumarskog muzeja u Krasnu mogu se upoznati sa šumarstvom
kroz povijesno razdoblje minulih vremena, ali takvu aktivnost tre ba još dopuniti
studioznim istraživanjima povijesti šumarstva, organiziranjem stručnih skupova,
prikupljanjem novih eksponata i dokumentacije, uvođenjem suvremene tehnike
prezentacije, uključujući i eventualno njegovo proširenje.


Međutim, ovakvi “regionalni” šumarski muzeji nipošto ne mogu zamijenitijedan središnji Šumarski muzej u Zagrebu, koji je uostalom od 1898 god. dokraja II svjetskog rata bio smješten u Šumarskom domu u Zagrebu. Nedostatak
središnjeg muzeja, gdje bi se prikazalo cjelokupno šumarstvo naše zemlje veliki
je hendikep za našu struku. Zbog toga se njegovo ponovno otvaranje u nekadašnjim
prostorima u Zagrebu postavlja kao prioritetna obveza sadašnje generacije
šumara spram naših prethodnika, ali i cjelokupnoj šumarskoj struci.


Iz detaljno opisanog sadržaja Šumarskog muzeja u Krasnu s osobitim osvrtom
na glavne izloške (eksponate) izdvojili smo neke najvažnije podatke. Muzejse nalazi u prizemlju stare, a sada renovirane zgrade Šumarije Krasno, u četiri
prostorije i hodniku sa sanitarnim čvorom u površini od 131 m2. Ovom treba
dodati i manju odvojenu nadstrešnicu od 34 m2, pa njegova sveukupna površina
iznosi 165 m2. Prikupljeno je ukupno 357 izložaka (eksponata), a od toga
162 izložaka pripadaju različitoj pisanoj dokumentaciji (slike, karte, uređajni
elaborati, knjige evidencija, stručne knjige, brošure i ostalo), a 195 izloža ka
različitim sredstvima rada (instrumenti, alati, pribor i proizvodi). Biblioteka
sadrži ukupno 556 primjeraka (326 knjiga i 230 brošura). Izražavajući zadovoljstvo
dosadašnjim radom Šumarskog muzeja u Krasnu i zanimanjem široke
publike, potrebno je poduzeti daljnje napore u proširenju njegovoga sadržaja
uzimajući u obzir prezentirane preporuke.


Ključne riječi: Šumarski muzej Krasno, izložak (eksponat), pisana
dokumentacija, sredstva rada, šumarske discipline.


*


Dr. sc. Vice Ivančević, 51 250 Novi Vinodolski
Trg Ivana Mažuranića 11
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 66     <-- 66 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
UVOD – Introduction


Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu 2005. god.
prvoga u našoj zemlji, donekle je popunjena velika praz nina
u ovom segmentu šumarstva, nastala prestankom
rada središnjeg Muzeja u Šumarskom domu u Zagrebu
nakon II. svjetskog rata. Nezadovoljavajuće stanje do datno
je još ublažio novootvoreni Šumarski muzej u Boš nja cima
2007. godine. Ova dva uvjetno nazvana “regionalna
muzeja” dobrim dijelom poboljšala su izraziti deficit muzejskoga
sadržaja našega šumarstva, koji bi se jedino mo gao
nadoknaditi ponovnim otvaranjem središnjeg Muzeja
u Šumarskom domu u Zagrebu, jedinstvenoj povijesnoj
zgra di naše bogate šumarske tradicije.


Ideja o osnutku Šumarskog muzeja u Krasnu već je
duže vrijeme zaokupljala nekolicinu područnih šumarskih
stručnjaka i profesora Šumarskoga fakulteta rodom
iz Krasna. Za ostvarenje takve ideje postojali su odista
valjani razlozi, jer se područje grada Senja s pravom
smatra kolijevkom našega suvremenog šumarstva. Na
ovom području započele su s radom dvije najstarije šumarske
organizacije u našoj zemlji, i to Šumarija Krasno
1765. god. za gospodarenje visokih prebornih šuma i Kr.
nadzorništvo – Inspektorat u Senju 1878. god. za pošum
ljavanje primorskoga krša i ostalih šumarskih rado


va na kršu. Osim epiteta najstarije Šumarije Krasno, u
našoj zemlji važno je istaći i njezin kontinuirani uspješni
rad od osnutka do danas, u razdoblju od 245 godina
(1765–2010). Kraljevsko nadzorništvo za pošumljenje
pri morskoga krasa krajiškog područja – Inspektorata za
po šumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica, u 64.
godišnjem neprekidnom radu (1878–1942) postiglo je
značaj ne početne rezultate na pošumljavanju i ostalim
radovima na kršu, koji su stvorili temeljnu praktičnu
struč nu i znanstvenu osnovu za daljnje radove.


Detaljno opisani Šumarski muzej u Krasnu obuhvaća
površinu, vrste izložaka (eksponata) po sadržaju i
šumarskim disciplinama odvojeno po prostorijama, po pis
brojnog stanja knjižnice i preporuke za daljnji rad.
Svi izlošci (eksponati) detaljno su opisani u Inventarnoj
knjizi, koja se čuva u Muzeju. Od nekoliko navedenih
preporuka izdvajamo važnost postojanja i rada jed nog
kva litetnog povjerenstva sastavljenog od zainte re si ranih
stručnih pojedinaca, razrješenje statusa Muzeja u
skladu sa zakonskim odredbama. Na taj način ovaj vrijedni
objekt naše šumarske struke bit će još čvrš ća karika
u daljnjoj afirmaciji šumarstva, te u široj domaćoj i
stranoj javnosti.


Kronologija osnutka Šumarskog muzeja u Krasnu


Chronology of the establishment of the Forestry Museum in Krasno


Zamisao o osnutku Šumarskog muzeja u Krasnu
odavno je zaokupljala nekolicinu šumarskih stručnjaka
Uprave šuma Senj i profesora Šumarskog fakulteta ro dom
iz Krasna, ali je nedostatak sredstava redovito odga
đao njegovu realizaciju. Međutim, osnutak Muzeja
povezan je s razvojem lovnog turizma u velikom lovištu
“SjeverniVelebit”, Uprave šuma Senj, koji je bio limitiran
nedostatkom komfornog lovačkog objekta.
Prvotna ideja o adaptaciji napuštene škole u Liskovcu
za takve namjene, nije se na sreću ostvarila zbog protivljenja
središnje Osnovne škole iz Senja, kao vlasnika
objekta. U potrazi za drugom lokacijom odabrana je
napuštena i derutna upravna zgrada Šumarije Krasno,
gdje je od 1959–1985. g. bila smještena područna
Osnovna škola. Nai me, nakon preseljenja Škole 1985.


g.u novu zgradu, ovaj je objekt bio izložen brzom propadanju.
Zbog toga je Uprava šuma Senj pod rukovodstvom
Milana Devčića dipl. ing. šum. 1996. g.
odlučila temeljito obnoviti ovu zgradu Šumarije za potrebe
lovnog turizma i Šumarskog muzeja. Nakon izrađene
projektne dokumentaci je započeli su zamašni
radovi, koji su ubrzo prekinuti zbog nedostatka sredstava.
Radovi su nastavljeni 2000. g. i do vršeni 2003. g.
pod rukovodstvom Jurice Tomljano vićadipl. ing.
šum. upravitelja Uprave šuma podružnice Senj. Snažne
podrške osnutku Muzeja odaslana su s velikog skupa šumara
u Krasnu 2000. g. i Senju 2003. g. u povodom značajnih
obljetnica područnog šumarstva.
Ubrzo je rješenjem Jurice Tomljanovića,dipl.
ing. šum., upravitelja Uprave šuma Podružnice Senj
2004. g. imenovano povjerenstvo od 11 članova. Pod
predsjedanjem prof. dr. sc. Jose Vukelića,Povjerenstvo
su činili članovi: prof. dr. sc. Milan Glavaš,prof.
Blaženka Ljubović,Damir Lukanović,dipl. ing.
arh., dr. sc. Milan Oršanić, dr.sc. Vice Ivančević,
te diplomirani inženjeri šumarstva MilanDevčić,Vlatko
Skorup,Jurica Tomljanović,Milan Krmpotić
iDalibor Tomljanović.Osim sveobuhvatnih
priprema oko osnutka Muzeja, Povjerenstvo je pristupi lo
i tiskanju monografije “Šuma i šumarstvo sjevernog
Velebita”. U njezinoj izradi sudjelovali su gotovo svi
čla novi Povjerenstva, koji su također bili angažirani na
prikupljanju cjelokupne građe za opremanje Šumarskog
muzeja. Oko prikupljana građe sudjelovao je Mile
Tomljanovićdipl. ing. upravitelj Šumarije Krasno i
Miljenko Tomaić,šum. tehničar. Prof. Blaženka Ljubo
vić,ravnateljica Gradskog muzeja Senj svojim
struč nim savjetima bila je od velike pomoći šumarskim
stručnjacima kod uređenja Muzeja, dok je DamirLuka nović,
dipl. ing. arh. izradio projekt detaljnog uređenja
sa znakom Muzeja.


Nakon uređenja Muzeja i tiskanja Monografije upriličeno
je njegovo svečano otvaranje 10. 6. 2005. g. pod
pokroviteljstvom dr. Darka Milinovića,potpredsjednika
Hrvatskog sabora. U tom sklopu obilježena je 240.
obljetnica Šumarije Krasno i predstavljena Mono gra
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 67     <-- 67 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
fija.Tiskanje Monografije omogućili su: Hrvatske šume


d.o.o.Zagreb, gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Zagreb, Unikomerc – uvoz Zagreb,Auto Safir Zagreb,
Finag d.d. Garešnica, Kula promet d.d. Krasno, Drezga
Zageb, Gumi impex Varaždin, Varping d.o.o. Sv. Križ
Začretje, G.P. Krk iTrgovel d.o.o. Zagreb. Temeljito uređena
zgrada Šumarskog muzeja Krasno ističe se svojom
ljepotom i skladno se uklapa u postojeći okoliš središnjeg
dijela Krasna. U prizemlju je smješten Šumarski
muzej na ukupnoj površini 131 m2, koji zauzima četiri
sobe, hodnik i sanitarni čvor (slika 1.). Muzeju pripada i
odvojena nadstrešnica, s desne strane glavnog ulaza površine
34 m2, pa sveukupna površina iznosi 165 m2.


Slika 1.Tlocrt Šumarskog muzeja u Krasnu


Figure 1 Ground plan of the Forestry Museum in Krasno


Pobliže o Šumarskom muzeju


More detailed survey of the Forestry Museum


Zbog boljeg upoznavanja eksponata (izložaka) pri-kim disciplinama, ukupno stanje s kratkim opisom najka
zat će se za svaku prostoriju njihov broj po šumars -interesantnijih eksponata.


Detaljnije o tom događaju pisale su dnevne novine (“Novi list” i “Večernji list”) i časopisi “Šumarski list” i “Hrvatske šume”.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Fotodokumentacija (slike) je skromna i uglavnom nastale su nakon II. svjetskog rata, dok Kr. nadzorništvo
prikazuje pojedinačno upravitelje (Šumarija Krasno 7 – Inspektorat posjeduje slike gotovo svih upravitelja. Na
kom. i Kr. nadzorništvo – Inspektorat 5 kom.) i manjim skupnim slikama prikazano je pomoćno osoblje s upradijelom
skupne slike. Slike upravitelja šumarije Krasno viteljem Imovne općine Šumarije Krasno, 1935. g. i In-


Knjižnica (biblioteka), površina 16.25 m2
Slike 15 kom. Uređajni elaborati 36 kom.
Slike s uvećanim tekstom 4 kom. Knjige evidencija i temeljne knjige 11 kom.
Karte 14 kom. Ostala dokumentacija 8 kom.
Ukupno 88 eksponata


spektorata 1925. godine. Na uvećanim tekstovima, veličine
slike (2 kom.) prezentirani su najvažniji podaci Šumarije
Krasno i Kr. nadzorništva – Inspektorata, te
pla kati (2 kom.). U tekstu Šumarije Krasno izdvaja se
važni povijesni događaj posvećen 235.obljetnici osnutka
Šumarije Krasno, 1765. g., naše najstarije šumarije2.
Nje zino uspješno gospodarenje šumama sjevernog Velebita
odigralo je odlučujuću ulogu kod osnutka NPSjeverniVelebit,
1999. godine, jer su upravo očuvane šume
njegova najveća vrijednost.


Tekst o Kr. nadzorništvu – Inspektoratu u Senju,
našoj prvoj posebnoj organizaciji krškoga šumarstva
sadrži osnovne podatke i rezultate rada 64. godišnjeg
kontinuiranog razdoblja 1878–1942. godine. Najvažniji
radovi ostvareni su na pošumljavanju primorskog
krša osnutkom 95 branjevina-kultura na 10.100 ha sadnjom
oko 15 milijuna sadnica, pretežito crnog bora i
sjetvom 3.600 kg sjemena, prirodnom pomlađivanju


7.400ha, resurekciji 900 ha i drugim uzgojnim radovima.
Među mnogobrojnih tehničkim radovima ističe
se izgradnja 260 km suhozida uokolo branjevina – kultura,
kao i biološki-tehnički radovi na sanaciji bujica.
Prema sadašnjoj administrativno-političkoj podjeli
Krasno se nalazi unutar granica grada Senja s istoimenim
gradom. Zbog toga grad Senj, s pravom možemo
smatrati, kolijevkom našeg suvremenog šumarstva visokih
prebornih šuma i krškog šumarstva.
Sačuvane su mnoge karte – mape čuvarskih srezova,
sjekoreda i provedenih sječa s početka 20. stoljeća za visoke
šume, dok izvjesni broj uređajnih elaborata sadrži i
karte. Kr. Nadzorništvo – Inspektorat prikazano je na
više karata šireg područja i pojedinačnih branjevina –
kultura od 1878–1941. godine. Najstariji uređajni elaborat
je Specijalna osnova nuzgrednih užitaka srezaVeliki
Tabor 1885. g., a zatim uređajna osnova imovne općine
ogulinske, šumskog kotara brinjskog III. i ogulinskog I.,
1886. g. sve na hrvatskom jeziku. Uređajne osnove g.j.
“Rastovka”, otočke imovne općine 1886. g., Šumske
upra ve Otočac 1911. g., Uprave šuma Krasno 1912. g. i
državne šumarije Krasno 1913. g. pisane su dvojezično


Kosović, B. 1914. Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma naVe


lebitu iVelikoj Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogu


lina. Šum. list, str. 4–488, Zagreb.


(mađarski i hrvatski). Najviše sačuvanih uređajnih elaborata
Šumarije Krasno potječe iz II. i III. desetljeća
prošloga stoljeća. Iz tog vremena sačuvano je i nekoliko
uređajnih elaborata Šumarije Novi, koje je izradio prof.
dr. Žarko Miletić,naš vrsni uređivač šuma. Osim to ga,
pohranjeni su elaborati zemljišnih zajednica novljanskog
i crikveničkog zaleđa, dijela Gorskog kotara i
vlastelinstva Severin na Kupi, koje su od 1930–1940. g.
izradili poznati uređivači šuma. Zahvaljujući senzibilitetu
kolege Branka Vukelića,dugogodišnjeg šumarskog
stručnjaka Šumarije Novi, elaborati novljanskog i
crikveničkog područja spašeni su od propadanja i danas
se nalaze u Muzeju. Zavidnom stručnom izradom ističu
se uređajni elabor ati Kr. šumske uprave Krasno i Otočac
1936. godine. Plan NP Štirovača 1930. g., izradio je
Stje panŠurić,dipl. ing., također renomirani uređivač
šuma i autor poznatih tablica za obračun drvnih zaliha.


Najvažniji elaborat Kr. Nadzorništva – Inspektora je
“Katastar pošumljavanja”, 1925. godine, koji je s puno
truda obradio upravitelj dr. sc. Josip Balen.U njemu
su rekonstruirana godišnja pošumljavanja krša i ostali
radovi u pojedinim branjevinama-kulturama od
1878–1937. godine.Ovaj ključni elaborat slučajno je
pronašao autor ovog sastava u skladištu Šumarije Senj
1984. godine, koji mu je bio od velike pomoći kod izrade
disertacije. I konačno, neposredno prije prestanka
rada Kr. Nadzorništva- Inspektorata izradio je upravitelj
Vinko Pleša,dipl. ing. šest dugoročnih osnova
po šumljavanja s kartama tog područja, koje se također
na laze u Muzeju.


Temeljne knjige Kr. nadzorništva 1911. g. o nepokretnom
državnom imetku i Krajiške investicionalne
zaklade po općinama, zemljišnim zajednicama i mjesnim
općinama, između ostalog, sadrže i najstarije sačuvane
gruntovne izvatke iz 1873. g. na njemačkom
jeziku i posjedovne listove iz 1882. g. na hrvatskom jeziku,
ali i od kasnijih razdoblja. Sačuvana je kontrolna
knjiga šumske uprave Novi 1927. g., te nekoliko novijih
materijalnih knjiga Šumarije Krasno i Senj. Od ostale
dokumentacije spominjemo tehničke opise i nacrte lugarnica
Kr. Nadzorništva – Inspektorata 1883–1940. g.,
službene listove “dosjei” nekolicine lugara i dvojice šumarskih
stručnjaka, te više ugovora Šumarije Krasno o
prodaji šuma na panju s početka prošloga stoljeća.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 69     <-- 69 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Biblioteka ukupno sadrži 556 primjeraka stručne literature
(326 knjiga i 230 časopisa, brošura i separata).
U sredini prostorije smješten je dugački ovalni stol sa
stolicama.


U središnjem dijelu prostorije nalazi se ovalna vitrina
s dokumentacijom. Među njima izdvaja se dio za


pisnika karlovačkog generalata o osnutku Šumarije
Krasno 1765. g. (kopija), te nekoliko originalnih dokumenata
(uređajni elaborat Šumarije Krasno 1912. g. na
mađarskom i hrvatskom jeziku, ugovor o kupoprodaji
stabala 1903. g., te više dnevnika i službenih iskaznica
lugara).Tu su izloženi i originalni dokumenti Kr. nad -


Soba 1. P=30.45 m2
Slike 18 kom. Rasadničarstvo 17 kom.
Slike s uvećanim tekstom 6 kom. Zaštita šuma 14 kom.
Karte-nacrti 3 kom. Iskorišćivanje šuma 4 kom.
Geodezija 10 kom. Uređivanje šuma 7 kom.
Uzgoj šuma 14 kom. Ukupno 93 eksponata


zor ništva – Inspektorata (popis izvršenih pošumljavanja
krša 1882. g., gruntovni izvadci 1873. g. na njemačkom
jeziku, posjedovni listovi 1931. g. na hrvatskom
jeziku, pregledni nacrti nekoliko branjevina-kultura,
katastarski plan Senjske drage (dio) 1895. g. na njemačkom
jeziku, kupoprodajni ugovor “Vile Nina” 1883.


g.na njemačkom jeziku s najstarijim sačuvanim pečatom
Kr. nadzorništva na njemačkom jeziku, tlocrt biljevišta
1910. g., očevidnik pokusnih ploha o tretmanu
sadnica različitim vrstama umjetnog gnojiva 1934–41.
g., službene knjige čuvara šuma 1938–41. g., te službeni
listovi i legitimacije za držanje i nošenje oružja
1929. godine). Ostali spisi su u kopijama (popis lugarskih
zamjenika 1899. g. i naziv disertacije dr. sc. Josipa
Balena pisan vlastoručno 1923. g. s pozivom za promociju).
Od novijih dokumenata izložena je pozivnica
SITŠID Hrvatske za Društveni plenum u Senju 1978.
g. u povodu 100-godišnjice osnivanja Kr. nadzorništva
–Inspektorata (original). U vitrini se nalazi ukupno 35
dokumenata (23 originala i 12 kopija).
Od karata izdvaja se višebojna mapa ličke pukovnije
1765. g., majora Pierkera, koja pripada među
naše najstarije mape. Spominjemo još i kartu u boji šumarije
otočke regimente 1876. g. (uključujući i Šumariju
Krasno) i nacrt državnih šuma kr. Šumarije Krasno


Slika 2. Uzgajanje i zaštita šuma, razni alati, soba 1.


Figure 2Silviculture and forest protection, different tools, room 1


1912. g. na mađarskom i hrvatskom jeziku. Od slika izdvajamo
u boji ili crno-bijeloj tehnici: gospodarstvenu
mapu sjekoreda Šumarije Krasno, 1904. g., kartu sadašnjeg
stanja šumskih zajednica sjevernog Velebita,
nacrt branjevine “Veljun –Velika greda”, 1887. g., autora
E.Malbohanananjemačkom jeziku, preglednu
kartu branjevina-kultura Kr. nadzorništva – Inspektorata,
uspješnu biološko-tehničku sanaciju Senjske
drage, nacrt branjevine “Stražbenica”, 1926. g., autora
dr. sc. Josipa Balena,stupnjeve oštećenosti krošanja
glavnih vrsta drveća, zaštićene vrste bilja i šumske zajednice
visokih šuma. U uspravnoj kutnoj vitrini izloženi
su rijetki instrumenti i slika Blaža Devčića
(1916–1987), domaćeg kipara. Njegovi radovi (kipovi
svetaca, reljefi, križni putevi, jaslice i raspela) krase
unutrašnjost mnogih crkava i groblja diljem naše zemlje.
Ovom istaknutom umjetniku svakako pripada zasluženo
mjesto u Muzeju, pa bi za bolju prezentaciju
njegovog stvaralaštva bilo potrebno otkupiti i izložiti
nekoliko radova. Kao raritet u vitrini je izložen komad
drva abonosa, starosti oko 4.000 godina. Ovo veoma
tra ženo i cijenjeno tvrdo subfosilno drvo crnoga hrasta
iz Dabarskog polja, upotrebljava se osobito za furnir,
unutarnje uređenje, izradu skupog pokućstva, dijelova
glazbala i rezbarija.


Među šumarskim disciplinama izdvojit ćem o naj inte
resantnije i najstarije izloške. Geodezija je tako
predstavljena s nekoliko instrumenata i pribora koji se
danas uglavnom više ne upotrebljavaju (pantograf,
koor dinatograf, transporter za kartiranje busolnog
vlaka, instrument za interpolaciju slojnica te različiti
pomoćni pribor).Najstariji teodolit Ertl proizveden je
1918. godine. Uzgoj šuma predstavljen je s nekoliko
vrsta kolobroja i čekića za označavanje drva, te raznih
alata i pribora. Pretežni broj izložaka u rasadničarstvu
također se više ne koristi (Hackerova sijačica, Heyerova
lopata, zvjezdastiWartenbergov sadilj, naprava za
pravljenje redova različite udaljenosti), dok su neki još
u uporabi (stariji i današnji kontejneri). Zaštitu šuma
predstavljaju: razni čekići, škare za skidanje zapreda ka,
klopke za hvatanje štetnika, mikroskopi, pribor za
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 70     <-- 70 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
gašenje požara, te ostali pribori i alati. Čekić (manipulativni)
i nekoliko različitih vrsta promjerki eksponati
su iskorišćivanja šuma, među kojima je najstarija tirolska
modificirana promjerka iz 1920. godine. Od eksponata
uređivanja šuma izloženo je više vrsta visinomjera
različite starosti i modela (Hollov, Faustmanov iz 1900.
g., Blume-Leisov i Eichev), Bitterlichov štap i dva komada
Presslerovog svrdla, od kojih je jedan proizveden
1896. godine.


Gotovo svi eksponati pripadaju iskorišćivanju šuma
i sporadično pilanskoj preradi. Na slikama su prikazane
pojedine faze iskorišćivanja šuma (sječa, izvlačenje,
utovar i prijevoz), područne pilane, te manipulacije
drvom u morskim lukama. Na najstarijoj slici prikazano
je skladište drva u luci Sv. Juraj 1920. g.,pa zatim
prijevoz strojeva s volovskim zapregama za pilanu
Kras no 1928. g., pilana Krasno u izgradnji 1930. g., pilana
u Štirovači 1937. g., te iznošenje ogrijeva iz šume


Soba 2., površina 25.68 m2
Slike 13 kom. Sanjke 2 kom.
Slika s uvećanim tekstom 1 kom. Alati i pribor 25 kom.
Sjekire razne 4 kom. Oprema – konjska 4 kom.
Pile – ručne 4 kom. Oprema – volovska 5 kom.
Ručne motorne 7 kom. Službena i radna odjeća 3 kom.
Ukupno 68 eksponata


samaricom 1947. godine. Ostale slike novijeg su datuma,
pa se neke faze u iskorišćivanju šuma mogu još i
danas susresti u praksi. Na povećanom tekstu ukratko
je opisana povijest iskorišćivanja visokih šuma sjevernogVelebita,
a u tom sklopu i Šumarije Krasno. Počeci
iskorišćivanja šuma datiraju iz 13. stoljeća, kada se je s
Venecijom održavala živa trgovina drvetom. Međutim,
sustavno iskorišćivanje šuma počinje s osnutkom Šumarije
Krasno 1765. g., najstarije u našoj zemlji u
sklopuVojne krajine.Tada je izrađena prva gospodarska
osnova, šumski red, instrukcije za šumare i ostali
popratni propisi. Izvoz drva preko morskih luka datira
iz polovice 18. stoljeća. Prva pilana započela je s radom
u Štirovači 1862. g., a zatim znatno kasnije u Krasnu
1929. g. odakle se najveći dio sirovine izvozio mors kim
putem. Od kraja 19. stoljeća gospodarenje držav nim šu-
mama uređuje se prodajom drva na panju domaćim poduzetnicima.
U obnovi razrušene zemlje na kon II.
svjetskog rata osjetno je povećan etat, koji je doveo do
poboljšanja stanja neuređenih šuma. Različite vrste sjekira
i ručnih pila na najbolji način karakteriziraju vrijeme
njihovog nastanka.Velika kvalitetna promjena u
iskorišćivanju šuma nastaje uvođenjem motornih pila
“Contra” u Šumariji Krasno 1960. godi ne. U bogatoj
ko lekciji motornih pila, razmjerno kratkog razdoblja, izdvajamo
masivnu pilu koja je proizvede na u Čehoslovač
koj 1947. godine. Kolekciju motornih pila Stihl
da rovao je Unicomerc iz Zagreba. U daljnjoj racionalizaciji
iskorišćivanja šuma uvode se zglobni traktori, dizalice
na kamionu, debalna metoda, te se intenzivira


Slika 3. Iskorišćivanje šuma, raznovrsna sredstva rada, soba 2.


Figure 3Forest harvesting, different work equipment, room 2


izgradnja šumskih cesta i traktorskih vlaka. Od pomoćnih
sredstava najzastupljeniji su različiti alati i pribori,
koji su donedavno korišteni u iskorišćivanju šuma.
Ručne i zaprežne sanjke svojim jednostavnim i uspješnim
tehničkim rješenjima svojevremeno su znatno unaprijedili
i olakšali iznos drva iz šume. U nekadašnjoj
većoj primjeni animalne vuče (volova i konja), njihova
oprema bila je od velike važnosti. Sadašnja kompletna
oprema sjekača na figuri zavidne je tehničke i estetske
razine, a osim toga izloženi su i dijelovi nekadašnje lugarske
uniforme.


Prikazano je lovstvo i umijeće područnog stanovništva
u višestrukom korištenju drva za svakodnevne po-


Soba 3., površina 18.07 m2
Slike 6 kom.Krzno 3 kom.
Slike s uvećanim tekstom 1 kom.Stupice (klopke) 4 kom.
Karte 3 kom.Alati 5 kom.
Preparirano - divljač 17 kom.Izrađeni predmeti iz drva 13 kom.
- ptice 10 kom.Lovac (s kompletnom opremom) 1 kom.
Ukupno 63 eksponata
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 71     <-- 71 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
trebe u kućanstvu, koje se izrađivalo prostim alatom i
priborom. Na uvećanom tekstu opisano je lovstvo visokih
šuma i primorskog krša, koje ima dugu i bogatu tradiciju.
Početkom 20. stoljeća lovci se udružuju u savez,
a uskoro je osnovano Lovačko društvo “Jarebica” u
Senju 1930. godine. Prema Zakonu o lovu 1994. g. na
području sjevernog Velebita osnovana su četiri lovišta
(tri na kršu i jedan najveći “SjeverniVelebit” na području
visokih šuma). Ovim potonjim gospodari Uprava
šuma podružnica Senj. U svim lovištima na 46.400 ha
obitavaju mnoge autohtone vrste divljači (krupne i sitne)


Slika5. Bogatstvo izrađenih predmeta iz drva za svakodnevnu


Slika 4. Lovstvo, razne vrste ptica i klopki, soba 3.


Figure 4Hunting, different bird species and types of traps, room 3


i tri najveće zvijeri u Europi (medvjed, vuk i ris). U primorskim
lovištima uspješno je naseljen muflon 1980. g.
i jelen lopatar 1985. godine. Staništa lovišta općenito
nisu povoljna (osobito na kršu), pa treba dodatno ulagati
u prehranu, prihranu i izgradnju infrastrukture.


Na slikama je prikazano više vrsta visoke divljači u
prirodnom okolišu. Osim toga, snimljen je trenutak pr vog
ispuštanja divokoza na sjevernom Velebitu 1978.
go dine. Također izdvajamo kopiju umjetničke slike
“Tetrijeb”, rad slikara Karla Posavca,šumarskog inženjera.
Na višebojnim kartama prikazano je sadašnje
lovište “SjeverniVelebit” s lokalitetima krupne divljači
i divokoza te pjevališta običnog tetrijeba 1934. godine.
Ukupno je preparirano 27 izložaka , a od toga 17 sisavaca
i 10 ptica. Skupini sisavaca pripada 13 različitih


upotrebu, soba 3.


Figure 5An array of everyday products made of wood, room 3


vrsta, jer su neke vrste zastupljene s dva eksponata. Primjerak
“minijaturnog” medvjedića, starosti od nekoliko
dana, prava je atrakcija za posjetitelje, posebice za najmlađe.
Među eksponatima su tri trofeja (glava muflona
i divojarca, te velikog tetrijeba), a od tri krzna jedno pripada
risu i dva medvjedima. Stupice ili klopke (gvožđa)
konstruirane su za hvatanje pojedinih ili više vrsta divljači.
Različite vrste alata, pretežito iz drveta kućne izrade
služili su područnom stanovništvu za oblikovanje
raznovrsnih predmeta iz drva za široku primjenu u kućanstvu.
Ovakav stvaralački duh lokalnog stanovništva
najbolja je potvrda njegove domišljatosti u okvirima
skromnih materijalnih mogućnosti. Na kraju, u kutu
sobe nalazi se lovac u prirodnoj veličini u kompletnom
lovačkom odijelu i opremi.


Hodnik, površina 35.12 m2
Slike 13 kom. Vrste drva(kolut) 7 kom.
Slike s uvećanim tekstom 8 kom. Rasadničarstvo (alati) 9 kom.
Karte 2 kom. Uzorak raka bukve 1 kom.
Ukupno 40 eksponata


Površina hodnika sa sanitarnim čvorom (4.93 m2) četverokrevetni apartman s posebnim sanitarnim čvoiznosi
40.05 m2, odakle spiralne stepenice vode na kat rom) i velika dvorana. Iza glavnog ulaza u Muzej smjeu
sobe i apartmane. Na katu se nalazi ukupno 11 kre-šten je pult s knjigom dojmova, a na zidu uvećani tekst
veta (dvije dvokrevetne sobe, te po jedan trokrevetni i s osnovnim podacima Muzeja i popisom donatora
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 72     <-- 72 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
eksponata, pregledna karta užeg i šireg područja Krasna,
te dvije usporedne slike zgrade Muzeja (prije i
nakon temeljite obnove). S desne strane hodnika kod
ulaza u knjižnicu smješten je kolut kapitalnog stabla
obične smreke prsnog promjera 115 cm, starosti od impozantnih
410 godina (1570–1980), koje je posječeno
na području šumarije Krasno. Iznad koluta redom su
ispisani najvažniji povijesni događaji u Hrvatskoj, svijetu
i našem šumarstvu te označeni brojevima na kolutu.
Dugovječni život stabla započeo je samo nekoliko
godina prije Seljačke bune Matije Gupca 1573. g., a završio
izgradnjom mosta kopno-otok Krk, 1980. godine.


Slike u boji prikazuju nekoliko glavnih vrsta drveća,
šumskih zajednica, zaštićenih biljnih vrsta i više
nezaboravnih velebitskih motiva.Također se ističu povelje
grada Senja 1994. i 2001. g. dodijeljene Upravi
šuma podružnici Senj za njezin uspješan rad, certifikat


Slika6. Kolut smreke starosti 410 godina s opisom i oznakom najvažnijih
povijesnih događaja (hodnik)


Figure 6Spruce segment aged 410, with a description and list of
most important historical events (corridor)


o proglašenju Velebita međunarodnim rezervatom
biosfere 1978. g. i plakatVelebitskog botaničkog vrta o
30.godišnjici osnutka 1967–1997. godine. Izloženo je
nekoliko koluta poprečnih presjeka glavnih vrsta drveća,
starih alata za rasadnike te krupni primjerak raka
na bukvi. Svakako, najinteresantniji tekst odnosi se na
dojmljivu prigodnu pjesmu na završetku kružnog obilaska
Muzeja “Oprezno koračaj šumom” MilanaKrmpo
tića,šumara-pjesnika.
U odvojenoj nadstrešnici s desne strane glavnog
ulaza površine 34.29 m2 izloženo je pet volovskih i
konjskih zaprega, koje su još donedavno bile u uporabi
u iskorišćivanju šuma.


U knjižnici (biblioteci) evidentirano je 326knjiga i
230brošura i separata, ili sveukupno 556 primjeraka.


Zahvaljujući Blaženki Ljubović, ravnateljici Gradskog
muzeja Senj, u pripremnom razdoblju prije otvorenja
Muzeja 2004. godine, sastavili su etnolozi mr.
Marijeta Rajković,aps. etnologije Marija Brajković
i Ivana Radovani, pod vodstvom prof. Tihane
Rubić,Katedre za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofskog fakulteta u Zagrebu “Inventarnu knjigu Šumarskog
muzeja Krasno”, s popisom i dokumentacijom
svih predmeta (eksponata). Svaki predmet je dobio
“osobnu iskaznicu” s fotografijom, podacima o materijalu,
dataciji, mjestu nastanka, autoru, stanju, načinu čuvanja
i eventualnoj restauraciji. U objašnjenju i opi su
predmeta sudjelovali su u stručnom pogledu: Miljen ko
Tomaić,šum. tehn.,VlatkoSkorup,dipl. ing. i dr.
sc. Vice Ivančević. Od svečanog otvaranja Muzeja
pa do kraja 2008. g. prodano je 3.594 ulaznice i ostvaren
prihod od 26.243 kune. Do kraja 2007. g. Muzej je godišnje
posjetilo 1.200 osoba, a 2008. g. upola manje. Cijene
ulaznica gotovo su simbolične, pa iznose za odrasle
10 kuna, za grupe 7 kuna i za djecu 5 kuna.


Broj izložaka (eksponata) po grupama (disciplinama)
A) Pisana dokumentacija (slike, karte, uređajni elaborati, knjige evidencija i ostalo)
Slike 65 kom. Uređajni elaborati 36 kom.
Slike s uvećanim tekstom 20 kom. Knjige evidencija i temeljne knjige 11 kom.
Karte i nacrti 22 kom. Ostalo 8 kom.
Ukupno 162 kom.
B) Sredstva rada (instrumenti, alati, pribor i proizvodi)
Uzgoj šuma 14 kom. Iskorišćivanje šuma (alati i pribor) 45 kom.
Rasadničarstvo 26 kom. Iskorišćivanje šuma (vuča i transport) 16 kom.
Zaštita šuma 17 kom. Ukupno iskorišćivanje šuma 61 kom.
Geodezija 10 kom. Lovstvo 35 kom.
Uređivanje šuma 14 kom. Alati za obradu drva 5 kom.
Predmeti iz drva 13 kom.
Ukupno 195 kom.
Ukupno A) 162 kom.(45 %)
B) 195 kom.(55 %)
S veukupno357 kom.(100 %)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Preporuke za poboljšanje rada Šumarskog muzeja


Recommendations to improve the activities of the Forestry Museum


Postojanje Muzeja u ovom kratkom razdoblju pri


bližilo je područno šumarstvo široj publici, koja od
sada na jednom mjestu može dobiti kompletan uvid u
ovu važnu gospodarsku granu. Njegovu ponudu zbog
već postojećeg raznovrsnog sadržaja Krasna i okolice
nije jednostavno uključiti u postojeće turističke sadržaje
(izleti, planinarski i vjerski sadržaji). Međutim,
svaki početak je težak i zahtijeva puno energije, sistematičnosti
i upornosti na duge staze, kako bi se ovaj
oblik ponude uključio u postojeće turističke sadržaje
ovoga područja. Od otvaranja Muzeja interes za posjet
bio je odličan do kraja 2007. godine. U 2008. g. došlo
je do drastičnog pada, koji se, nažalost, nastavio i u
2009. godini. U svrhu poboljšanja rada Muzeja nakon
godine dana od svečanog otvaranja, predsjednik Povjerenstva
za njegovo osnivanje prof. dr. sc. Joso Vukelić
predložio je provedbu određenih mjera, koje su do


3


danas tek djelomično ostvarene.Tako bi prema autoru
bilo neophodno: poboljšati koordinaciju s turističkim
uredima, završiti katalogizaciju eksponata, tiskati višejezične
prospekte, postaviti više informativnih ploča uz
ceste, prikupiti nove značajnije eksponate, zamijeniti
većinu fotografija zbog promjene boje, regulirati poslove
u Muzeju, provesti sistematizaciju voditelja Muzeja
i regulirati rad sadašnjeg ili novog povjerenstva,
koje bi rješavalo navedene, ali i druge probleme. Ovakve
prijedloge podržavamo u cijelosti, te ih još dopunjujemo
s dodatnim sugestijama.


– Na prvom mjestu treba razriješiti status Muzeja u
skladu s važećim Zakonom o muzejima iz 1998. go-
dine.
– U potrazi za konačnim rješenjem statusa Muzeja,
prema spomenutom Zakonu, kao jednu od varijanti
treba razmotriti mogućnost njegovog daljnjeg rada
u sklopu Gradskog muzeja Senj.
– Sadašnji fundus izložaka treba dopuniti herbarom
domaćih vrsta, entomološkom zbirkom i monolitima
različitih vrsta tala, petrografskom zbirkom i
većim brojem poprečnih profila (koluta) domaćih
vrsta. Uz to, šumarske discipline dopuniti predmetima,
instrumentima i alatima koji se danas nalaze u
re dovitoj uporabi. Također, razmotriti mogućnost
ši renja Muzeja na okolne površine i objekte zbog
osiguranja prostora za dodatne eksponate šumarstva
i eventualno pilanske prerade.
– Osigurati adekvatno parkiralište za autobuse i ostala
vozila u neposrednoj blizini Muzeja, jer nedostatak
parkirališta zasigurno utječe na slabiji posjet.
– Ukloniti napušteni kiosk na privatnoj parceli u neposrednoj
blizini Muzeja i popraviti ulazna vrata u
ogradi.
– Sadašnji okoliš Muzeja dodatno hortikulturno urediti,
te postaviti nekoliko klupa i stolova za odmor
posjetitelja.
– Sve slike u boji na zidovima Muzeja ubrzo su nakon
otvaranja izgubile prvotnu boju i dobile blijedo žutu
patinu, pa ih je potrebno odmah zamijeniti s novim
slikama trajne boje. Prema iskazu Miljenka Tomaića,
šum. teh., voditelja Muzeja, jedan je posjetitelj,
inače stručnjak za rasvjetu, takvu pojavu
doveo u vezu s neadekvatnom postojećom rasvjetom.
Zbog toga bi prije zamjene slika trebalo zatražiti
savjet specijaliziranih stručnjaka za rasvjetu
zatvorenih prostora.
– Postojeću “Inventarnu knjigu” potrebno je i dalje
voditi upisivanjem podataka novih eksponata.Velik
broj eksponata iz drva češće tretirati zaštitnim preparatima
i potom premazivati bojom ili lakom.Također
zaštititi i eksponate preparirane divljači.
– Zbog skorog odlaska u mirovinu Miljenka Tomaića,
šum. teh., voditelja Muzeja, izvršiti konzultacije
o njegovom nasljedniku u osobi mladog,
ambicioznog, zainteresiranog šumarskog inženjera
s poznavanjem bar jednog svjetskog jezika. Rad
Miljenka Tomaićauproteklim godinama rada
sva kako je doprinio afirmaciji Muzeja, pa zaslužuje
sve pohvale.
–Novi voditelj Muzeja uz redovite poslove kustosa
bavio bi se istraživanjem povijesti šumarstva, koristeći
se pritom postojećom dokumentacijom i
eksponatima Muzeja, te prikupljanjem nove građe.
Uz to, Muzej je idealno mjesto za održavanja povremenih
stručnih i znanstvenih skupova.Takav kom-
Slika 7.Pogled s ceste na Šumarski muzej u Krasnu


Vukelić, J. 2006. Iskustva i preporuke nakon godine dana Šumarskog
muzeja u Krasnu. Šum. list, str. 365–366. Zagreb.Figure 7View of the Forestry Museum in Krasno from the road
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 74     <-- 74 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA
Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
pleksni sadržaj osigurava mu istaknuto mjesto u šu-dincima, ali i struci u cjelini.Takvih atributa našoj
marstvu, ali i potvrđuje svrhu njegovog osnutka i zelenoj struci nije nikada nedostajalo, pa zasigurno
rada u razvoju i unapređivanju šumarstva te pro-neće ni sada.
svjećivanju i podizanju opće kulture naroda.


– Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu ostvaren
– U sklopu obilježavanja 235.godina osnutka i nepre-
je dugogodišnji san mnogih šumarskih stručnjaka
kidnog rada Šumarije Krasno 2000. g. na mjesnom ovoga kraja, ali i cijele naše struke, koji se temeljio
groblju u Krasnu obnovljen je grob Jurja Sabo-na zavidnim dugogodišnjim rezultatima šumarske
lića,dipl. ing., upravitelja područne Šumarije, koji struke u gospodarenju visokim velebitskim šumama
je nesretnim slučajem stradao na Zavižanu 1955. i primorskim kršom. Zbog toga, našem Šumarskom
godine. Od 2000. g. do danas o grobu brine, na do-muzeju u Krasnu, prvom u našoj zemlji, poželimo
brovoljnoj osnovi, autor ovoga rada, pa bi daljnje još puno novih uspjeha u daljnjoj afirmaciji naše
održavanje trebala preuzeti Šumarija Krasno i Šu-bogate šumarske tradicije šireg senjskog i velebitmarski
muzej. Na taj način naša bi struka iskazala skog područja, ali i cijele naše zemlje.
solidarnost i kolegijalnost prema zaslužnim poje-


SUMMARY: The establishment of the Forestry Museum in Krasno in 2005,
the first of the kind in Croatia, filled a large void in museum presentation of
the forestry profession. This event was shortly followed by the opening of the
Forestry Museum in Bošnjaci in 2007. These two museums cater for three important
segments of our forestry; high selection forests and littoral karst (Krasno)
and lowland regular forests (Bošnjaci). Their foundation marked a big
step towards more progressive museum presentation of our forestry and wider
popularization of our profession. Visitors to the Forestry Museum in Krasno
are given the opportunity to gain insights into forestry through past periods.
Still, the activity of the Museum needs to be complemented with detailed research
into the history of forestry by means of organizing professional gatherings,
collecting new exhibits and documentation, introducing up-to-date
presentation techniques and possibly enlarging the museum.


However, such “regional“ forestry museums can in no way replace one
central forestry museum in Zagreb. One such museum used to be housed in the
Forestry Home in Zagreb from 1898 to the end of World War II. The non-existence
of a central museum which would present the entire forestry of our
country is a big handicap for our profession. This is the reason that its reopening
in the former premises in Zagreb takes priority. Furthermore, it is a debt
of the current generation of foresters towards our forerunners, but also towards
the entire forestry profession.


We have selected some of the most important data from the meticulously
described holdings and principal exhibits in the Forestry Museum in Krasno.
The museum in situated on the ground floor of an old but renovated building
of Krasno Forest Office. It contains four rooms and a corridor with a sanitary
block in the area of 131 m2. Together with a smaller, detached porch of 34 m2,
the overall area amounts to 165 m2. A total of 357 exhibits have been collected,
of which 162 relate to different written documentation (pictures, maps,
studies, ledgers, specialized books, brochures and others) and 195 exhibits
show a variety of work equipment (instruments, tools, appliances and products).
The library contains 556 items in all (326 books and 230 brochures).
Satisfaction with the work of the Krasno Forestry Museum to date and a keen
interest shown by the wider public c ommit us to invest further effort into enlarging
its contents and following the presented recommendations.


Key words:Forestry Museum in Krasno, exhibit, written documentation,
work equipment, forestry disciplines