DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
UDK 630* 231 (001)


UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTALUŽNJAKA
(Quercus robur L.) U PARK-ŠUMI MAKSIMIR U ZAGREBU


INFLUENCE OF LIGHT ON NATURAL REGENERATION OF PEDUNCULATE OAK
(Quercus robur L.) IN THE MAKSIMIR FOREST PARK IN ZAGREB


1 22


Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Krunoslav SEVER, IgorANIĆ


SAŽETAK: U park-šumi Maksimir, u mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka i
običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić 1959/ Rauš 1969),
analiziran je utjecaj svjetla na brojnost i kvalitetu mladog hrastovog naraštaja.
Pokusna ploha obuhvatila je dvije pomladne jezgre u razvojnom stadiju mladika
i površinu između jezgri u fazi ponika te mlađeg i starijeg pomlatka. Analiza
podataka pokazala je da se prirodno pomlađivanje na malim površinama u
park-šumi Maksimir odvija uspješno. Broj biljaka po jedinici površine je zadovoljavajući
i iznosi 8,3 kom/m2. Prema vrsti smjese to je mješovita sastojina
hrasta lužnjaka i običnoga graba s manjim udjelom divlje trešnje (Prunus
aviumL.), klena (Acer campestreL.), lipe (Tiliasp.) i mliječa (A. platanoides
L.). Prednost mješovitih sastojina ogleda se u biološkoj i ekološkoj ravnoteži, a
to su glavni ciljevi gospodarenja u park-šumi Maksimir. No, kvaliteta mladog
na raštaja hrasta lužnjaka je upitna. Posljedica visoke gustoće biljaka na pom-
lad noj površini je visok prosječni koeficijent vitkosti mladog hrastovog naraštaja.
Velik udio deformiranih debala, loše razvijenih krošnji i prevelika
zastupljenost korovske vegetacije posljedica su nenjegovanja pomlatka.


Utvrđene su prosječne godišnje relativne vrijednosti difuznog i izravnog
svjetla u pojedinim razvojnim stadijima hrasta lužnjaka. Ovisnost broja biljaka
u različitim razvojnim stadijima o svjetlosnim uvjetima pojedinog mikrostaništa
potvrđena je .2testom. Dobivena je jaka pozitivna linearna ko re lacija između
prosječnog visinskog prirasta hrasta lužnjaka i vrijednosti izravnog
svjetla (r = 0,5809).


Ključne riječi:pomladna jezgra, razvojni stadiji, izravno i difuzno
svjetlo, kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.


UVOD – Introduction
Park-šume se od gospodarskih šuma razlikuju jedino okoliša (Matić 1986). Opravdanost ovog načina pom-
u cilju gospodarenja, a to je prije svega održavanje i po-lađivanja ogleda se u kvaliteti sastojina koje se na ovaj
boljšanje općekorisnih funkcija šuma. Zbog svoje na-način pomlađuju. Ova metoda podržava biološku razmjene
i položaja park-šume zahtijevaju poseban i nolikost sastojina, a rezultat je kvalitetna i stabilna
intenzivniji tretman s obzirom na uobičajene zahvate mlada sastojina. Pomlađivanje započinje istovremeno
njege, obnove i održavanja (Matić i Prpić1997). na nekoliko manjih i međusobno odvojenih pomladnih
Oplodne sječe na malim površinama u obliku krugova jezgri. Pomladak raste i razvija se, jezgre se sukcesivno
imaju primjenu u šumama posebne namjene (Anić i šire i povezuju u grupe i konačno nastaje cjelovita skloOršanić2009)
i sve veću ulogu u zaštiti čovjekova pljena pomlađena sastojina.
Prirodno pomlađivanje je najsloženiji proces u ži


1


Maša Zorana Ostrogović, dipl. ing., Hrvatski šumarski institut
votu šumske sastojine. Uspjeh prirodnog pomlađivanja
Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb. e-mail: masao@sumins.hr


ovisi o nizu ekoloških čimbenika i o njihovom uravnote


2


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Krunoslav Sever, dipl. ing.,


ženom odnosu. Svjetlo je ekološki čimbenik na kojega


Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Svetošimunska c. 25,
10000 Zagreb.


uzgojnim zahvatima možemo neposredno utjecati.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Matić (1984) je istraživao utjecaj svjetla na prirodno
pomlađivanje, stavljajući u odnos količinu užitog svjet la
u sastojini i broj biljaka po visinskim klasama. Mikaci
dr. (2007–2008) istražuju uspješnost pomlađivanja s obzirom
na mikrostanišne svjetlosne uvjete. Poznavanje
reakcija ponika i pomlatka na svjetlo ključno je pri određivanju
stupnja tolerancije pojedinih vrsta na zasjenu
(Kobe i dr.1995). Uvid u stupanj skiofitnosti mladih
biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo
intenzitet svjetla u šumskoj sastojini i na taj način ostva


rimo uspješno i kvalitetno prirodno pomlađivanje, a
time i optimalnu kvantitativnu i kvalitativnu proizvod nju
drva.


Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u kojoj
mjeri kvantitativne značajke svjetla na pomladnoj površini
utječu na brojnost mladog naraštaja hrasta lužnjaka
u razvojnom stadiju ponika, mlađeg i starijeg
pomlatka te mladika kao i na kvalitetu starijeg pomlatka
i mladika u procesu prirodnog pomlađivanja na
malim površinama u obliku krugova.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Istraživanje je obavljeno u park-šumi Maksimir, u
mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka i običnoga graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić 1959/ Rauš
1969), u razdoblju 2006–2007. godine. U sjeveroistočnom
dijelu parka, postavljena je pokusna ploha površine


2


71,5 x 31,5 m (2252,25 m). Plohom su se obuhvatile
dvije pomladne jezgre s mladim hrastovim naraštajem u
razvojnim stadijima ponika, pomlatka i mladika te površina
između njih obrasla korovskom vegetacijom.


Unutar plohe postavljena je kvadratna mreža 5 x 5 m.
Na sjecištima mreže postavljeno je 105 mjernih ploha,
1,5 x 1,5 m. Na njima su podaci prikupljeni u dva navrata,
u zimu 2006. godine i u proljeće 2007. godine. Za
vrijeme mirovanja vegetacije zabilježen je broj biljaka
po vrstama i razvojnim stadijima koji su definirani visinskim
klasama na sljedeći način: ponik .20 cm, mlađi
pomladak 21–50 cm, stariji pomladak 51–130 cm i mladik
>130 cm. U hrastovom naraštaju višem od 50 cm
(stariji pomladak i mladik) izabrana su tri reprezentativna
primjerka na svakoj mjernoj plohi i izmjerene su
im sljedeće značajke: promjer pridanka biljke (dpr) u
mm, visina biljke (H) u cm, dužina biljke (D) u cm i pet
posljednjih visinskih prirasta vršnog izbojka (5ih) u cm.
Nadalje, ocjenjivao im se oblik debla, oblik krošnje te
zdravstveno stanje cijele biljke. Oblik debla određen je
ocjenama 0–2, gdje je ocjena 0 označavala pravno
deblo, 1 jednostrano zakrivljeno, a 2 deformirano. Oblik
krošnje ocijenjen je sa 0 za dobro razvijenu ili simetričnu
krošnju i 1 za rašljavu, slabo razvijenu ili asimetričnu
krošnju. Zdravstveno stanje biljke određeno je
ocjenama 0 za vitalno stablo i 1 za oštećeno ili suho
sta blo. Na mjernim plohama bilježena je i prisutnost
korova. Na površini čitave pokusne plohe snimljen je
prostorni raspored matičnih stabala i izrađena je projekcija
krošanja. U proljeće, nakon početka listanja, na


mjernim plohama snimljene su hemisferene fotografije
fotoaparatom Nikon F601 s lećom Sigma 8 mm, tzv.
“riblje oko” (eng.fisheye). Fotografije su snimljene u
jutarnjim satima, jer se najbolje fotografije izraženog
kontrasta mogu ostvariti u uvjetima ujednačenog pozadinskog
svjetla, odnosno neposredno pred svitanje, od mah
po zalasku sunca ili za oblačnih dana (Diaci i dr.
1999,Jelaska2004).


Prikupljeni podaci obrađeni su računalnim programima
Excel 2003, STATISTICA6.0,ArcGIS,WinSVS
iWinSCANOPYPro 2006 a.


Struktura pomladnih jezgri izražena je kroz vrstu
smjese, omjer smjese po broju stabala, gustoću sastojine
(N/ha) te prosječn u visinu (h) i promjer na pridanku (dpr)
mladog hrastovog naraštaja. Kvaliteta po mlađivanja
procijenjena je na temelju pravnosti debla (H / D x 100),
koeficijenta vitkosti stabla (H / (dpr/ 10)), prosječnog visinskog
prirasta (5ih/ 5) u cm te postotnog udjela pravilno
razvijenih i zdravih stabala hrasta lužnjaka (i.e.
postotni udio ocjena 0 za oblik debla, krošnje i zdravstveno
stanje). Grupiranjem ploha prema prosječnoj visini
biljaka utvrđena je raspodjela razvojnih stadija na
površini pokusne plohe. Iskazane su prosječne vrijednosti
pojedinih komponenti svjetla s obzirom na razvojni
stadij vegetacije. S obzirom na vrijednosti medijane izravnog
i difuznog svjetla, određena su četiri mikrostaništa
nazvanaA (dir.Med, dif>Med), B (dir>Med,
dif>Med), C (dir.Med, dif.Med) i D (dir>Med,
dif.Med)(Diacii dr. 1999). Obavljeno je i grupiranje
ploha s obzirom da li se nalaze pod sklopom ili u progali,
te su iskazane prosječne vrijednosti mjerenih varijabli
glede mikostaništa i progale/sklopa.Analizirana je
i ovisnost prosječnog visinskog prirasta o vrijednostima
mjerenih komponenti svjetla.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results
Struktura i kvaliteta mladog hrastovog naraštaja


Structure and quality of young oak growth


Površina obuhvaćena pokusnom plohom predstavlja
reprezentativni uzorak mlade mješovite sastojine hrasta
lužnjaka i običnoga graba s primjesama divlje trešnje,
klena, lipe i mliječa, gdje udio hrasta lužnjaka u omjeru


smjese po broju stabala iznosi 69,6 %. Od ostalih vrsta
više od 90 % čini obični grab. Gustoća biljaka na pokusnoj
plohi preračunata na hektar iznosi 82 963 kom/ha
od čega na hrast otpada 57 778 kom/ha.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Na ukupno 105 mjernih ploha, odabrana su 122 re-hove prosječne vrijednosti prikazane su u tablici 1.
prezentativna stabla hrasta lužnjaka u razvojnom sta-Mjerena stabla raspoređena su u dvije pomladne jezdiju
starijeg pomlatka i mladika (>50 cm) kojima se gre, od kojih prva obuhvaća 30, a druga 92 stabla.
mjerila visina, promjer pridanka i visinski prirast, a nji-


Tablica 1. Prosječne vrijednosti visine, promjera pridanka biljke i visinskog prirasta po pomladnim jezgrama


Table 1 Average height, ground level diameter and height increment sorted by regeneration gaps


Pomladna jezgra –Regeneration gap h (cm) dpr. (mm) ih (cm)
I. 210,5 21 11,0
II. 274,3 29 16,9
Prosjek –Average 258,6 27 15,5


Kvalitativne značajke mladog naraštaja koje su također
mjerene na prethodno spomenuta 122 lužnjakova
stabla iskazane su sumarno za obje jezgre.
Izmjerena hrastova stabalca odlikovala su se pravnim
deblom u 33,6 % slučajeva, jednostruko zakrivljenim
deblom u 36,1 % slučajeva i deformiranim deblom u


Tablica 2. Deskriptivna statistika mjerenih varijabli


Table 2 Descriptive statistics of measured variables


30,3 % slučajeva. Dobro razvijenu i simetričnu krošnju
imalo je 55,7 % stabala, dok je 44,3 % stabala imalo rašljavu
ili slabo razvijenu krošnju. U 80,3 % slučajeva
stabla su bila zdrava i vitalna, dok je 19,7 % stabala
bilo oštećeno ili suho. Ostale mjerene varijable prikaza
ne su u tablici 2.


N Mean Med Min Max SD SE
h (cm) –Height 122 258,6 232,5 56,0 624,0 147,4 13,3
d
pr
(mm) –Ground level diameter 122 27 25 5 76 16,9 1,5
i
h
(cm) –Height Increment 122 15,5 15,4 1,1 40,6 8,0 0,7
Pravnost debla –Verticality of stem (%) 122 89,1 92,1 57,1 99,3 8,7 0,8
Koef. vitkosti stabla –Tree Slenderness coeff. 122 97,7 96,6 55,1 177,8 22,2 2,0


Analiza svjetla – Light analysis
Becker i dr. (1989) navode kako su svjetlosni ISF) svjetla za svaku pojedinu fotografiju snimljenu na
uvjeti pod zastorom krošanja starih stabala izrazito he-
sjecištima mreže.Te vrijednosti predstavljaju procjenu
terogeni, stoga postavljanje guste i pravilne mreže na


udjela količine izravnog i difuznog svjetla u sastojini u
čijim se sjecištima mjere svjetlosni uvjeti osigurava re


odnosu na stupanj svjetla izvan sastojine (Anderson
prezentativan uzorak.


1964). Deskriptivnom statističkom analizom utvrđeno
Analizom hemisfernih fotografija dobivene su pro


je kako je svjetlo na površini pokusne plohe normalno
sječne godišnje relativne vrijednosti izravnog (eng.di-dis tribuirano, na što ukazuju približno jednake vrijednorect
site factor, DSF) i difuznog (eng.indirect site factor, sti aritmetičke sredine i medijane (tablica 3).


Tablica 3. Deskriptivne vrijednosti mjerenih komponenti svjetla


Table 3 Descriptive values of measured light components


N Mean Med Min Max SD SE
DSF (%) 105 25,51 26,89 2,95 59,63 12,93 1,26
ISF (%) 105 22,98 23,14 2,80 39,21 8,46 0,83


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor


S obzirom na vrijednosti medijane komponenti bolju procjenu centralne tendencije od aritmetičke sresvjetla,
određena su četiri mikrostaništa nazvanaA, B, dine (TerborghiMathews1999).
C i D (tablica 4). Medijana je korištena jer predstavlja


Tablica 4. Vrijednosti izravnog i difuznog svjetla za određena mikrostaništa


Table 4 Values of direct and diffuse light for microsite types


A B C D
DSF (%) . 26,89 > 26,89 . 26,89 > 26,89
ISF (%) > 23,14 > 23,14 . 23,14 . 23,14
N ploha –N plots 13 39 40 13


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Uz ovako definirana mikrostaništa, bitno je istaći da losne uvjete mikrostaništu C s obzirom na vrijednosti izje
mikrostanište B pod utjecajem višeg stupnja svjetlo-ravnoga svjetla, odnosno mikrostaništu B s obzirom na
snog zračenja, a mikrostanište C pod utjecajem nižeg vrijednosti difuznoga svjetla, dok mikrostanište D ima
stupanja svjetlosnog zračenja. MikrostaništaAi D pred-slične svjetlosne uvjete mikrostaništu B ako promastavljaju
intermedijarne tipove s obzirom na stupanj tramo vrijednosti izravnoga svjetla, odnosno mikrostasvjetlosnoga
zračenja. MikrostaništeAima slične svjet-ništu C ako promatramo vrijednosti difuznoga svjetla.


Odnos distribucije svjetla i razvojnih stadija mladog naraštaja hrasta lužnjaka


Relationship between distribution of light and young oak growth development stages


Distribucija svjetla na površini pokusne plohe re-Grupiranjem mjernih ploha prema prosječnoj visini
zultat je prostornog rasporeda matičnih stabala hrasta biljaka zabilježenih na pojedinoj plohi, utvrđena su čelužnjaka
i običnoga graba (slika 1). tiri razvojna stadija: ponik, mlađi i stariji pomladak te


mladik hrasta lužnjaka, dok je središnji dio pokusne
plohe obrastao korovskom vegetacijom. Zbog malog
broja ploha u razvojnom stadiju mlađeg pomlatka taj
razvojni stadij promatran je zajedno s ponikom.Tablica
5 prikazuje prosječne vrijednosti izravnoga i difuznoga
svjetla te mikrostaništa u kojima se trenutno nalaze pojedini
razvojni stadiji hrasta lužnjaka, odnosno korovska
vegetacija. Iz tablice je jasno uočljivo kako
razvojni stadiji ponika i mlađega pomlatka zauzimaju
mikrostanište s nižim stupnjem svjetlosnog zračenja.
Razvojni stadij starijega pomlatka nalazi se na mikro


staništu s nižim stupnjem izravnog, a višim stupnjem


Slika1. Prostorni raspored starih matičnih stabala hrasta lužnjaka
i običnog graba na površini pokusne plohe


difuznog svjetla. Razvojni stadij mladika i korovska
Figure 1Spatial distribution of old grown oak and hornbeam trees vegetacija zauzimaju isti tip mikrostaništa koje se odliat
experimental plot kuje višim stupnjem svjetlosnoga zračenja.


Tablica5.Prosječne vrijednosti izravnog i difuznog svjetla za pojedine razvojne stadije vegetacije


Table 5 Average values of direct and diffuse light for different development stages of vegetation


Svjetlosni uvjeti
Light conditions
Razvojni stadiji hrasta lužnjaka i korovska vegetacija
Development stages of Pedunculate Oak and weed vegetation
Ponik i mlađi pomladak
Seedlings and young saplings
(.50 cm)
Stariji pomladak
Saplings
(51 – 130 cm)
Mladik
Young trees
(> 130)
Korovska vegetacija
Weed vegetation
DSF (%) 16,37 24,00 35,15 27,31
ISF (%) 16,52 25,99 26,97 26,09
N ploha
N of plots 37 13 33 22
%
a
48 9 26 17
%
b
81 49 63 71
Mikrostanište
Microsite type C A B B


a – raspodjela ukupnog broja biljaka hrasta lužnjaka po razvojnim stadijima (. = 100 %)
b – udio hrasta u ukupnom broju biljaka zabilježenih unutar pojedinog razvojnog stadija


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla – indirect site factor


Od ukupnog broja biljaka hrasta lužnjaka na poku-razvojni stadij starijeg pomlatka. U odnosu na ostale
snoj plohi najveći postotak (48 %) je u razvojnom stadi -vrste lužnjak je zastupljen preko 50 % u svim razvojnim
ju ponika i mlađeg pomlatka, a najmanje je zastupljen sta dijima osim u starijem pomlatku.


Utjecaj svjetla na brojnost i kvalitetu ponika, pomlatka i mladika hrasta lužnjaka


Influence of light on number and quality of seedlings, saplings and young oak trees


2


Ovisnost brojnosti biljaka hrasta lužnjaka u pojedi-testom (.= 337, st.sl. = 9, p<0,01). Ponik i mlađi pom


2


nom mikrostaništu o razvojnom stadiju testirana je .ladak promatrani su zasebno.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
Tablica6.Relativniudiobrojnostibiljakahrastalužnjakaupojedinommikrostaništuporazvojnimstadijima


Table 6 Relative share of number of Pedunculate Oak trees in a specific microsite type by development stages


Razvojni stadiji Mikrostaništa –Microsite types
Development stages A B C D
Ponik –Seedlings(.20 cm) 0,26 0,25 0,68 0,33
Mlađi pomladak –Young saplings (21-50 cm) 0,28 0,34 0,25 0,48
Stariji pomladak –Saplings(51-130 cm) 0,26 0,16 0,05 0,13
Mladik –Young trees (>130 cm) 0,20 0,25 0,02 0,06
Ukupno –Total 1,00 1,00 1,00 1,00
. N stabala – .N of trees 85 381 650 249


Rezultati statističke analize ukazuju kako mikrostanište
C, odnosno niži stupanj izravnog i difuznog svjet la,
pozitivno utječe na brojnost ponika hrasta lužnjaka,
dok je brojnost stabala u razvojnom stadiju mladika
najveća na mikrostaništu B koje bilježi viši stupanj izravnog
i difuznog svjetlosnog zračenja. Mikrostanište
D koje se odlikuje višim stupnjem izravnog, a nižim
stup njem difuznog svjetla pozitivno utječe na brojnost
mlađega pomlatka hrasta lužnjaka, dok mikrostaništeA
s nižim stupnjem izravnog, a višim stupnjem difuznog
svjetla pozitivno utječe na brojnost starijeg lužnjakovog
pomlatka.


Relativni udjeli brojnosti biljaka hrasta lužnjaka i
ostalih vrsta raspoređenih po mikrostaništima prikazani
su tablicom 7. Na mikrostaništu C i D dominira hrast
lužnjak. Od ukupno 41 % stabala na mikrostaništu C,
čak 33 % otpada na hrast, dok na mikrostaništu D od
ukupno 16 % stabala, 13 % čini lužnjak. Na mikrostaništu
B su razlike u broju stabala lužnjaka i ostalih vrsta
znatno manje, dok na mikrostaništuAbroj stabala ostalih
vrsta premašuje broj stabala hrasta lužnjaka.


Tablica7.Relativniudiohrastalužnjakaiostalihvrstauodređenommikrostaništu


Table 7 Relative share of Pedunculate Oak and other species in a specific microsite type


Mikrostaništa –Microsite types
A B C D Ukupno –Total
Hrast lužnjak –Pedunculate Oak,% 0,04 0,20 0,33 0,13 0,70
Ostalo –Other, % 0,05 0,14 0,08 0,03 0,30
Ukupno –Total, % 0,09 0,34 0,41 0,16 1,00


Mladom naraštaju hrasta lužnjaka u razvojnom sta-tivne značajke, dok stabla koja rastu u svjetlosnim
diju starijeg pomlatka i mladika (iznad 50 cm visine) uvje tima mikrostaništa C, gdje je stupanj svjetlosnog
mjerene su varijable koje opisuju njegovu kvalitetu, a zra čenja niži, imaju najlošije kvalitativne značajke.
njihova ovisnost o pojedinom mikrostaništu prikazana Mladi hrastov naraštaj uzrastao na intermedijarnim mije
u tablici 8. Mlada lužnjakova stabla koja se razvijaju krostaništimaAi D ima vrlo slične vrijednosti kvalitana
mikrostaništu B, u uvjetima višeg stupnja izravnog i tivnih značajki.
difuznog svjetlosnog zračenja, imaju najbolje kvalita


Tablica8.Prosječne vrijednosti kvalitativnih značajki mladog naraštaja lužnjaka razvrstane po mikrostaništima


Table 8 Average values of qualitative characteristics of young oak growth sorted by microsite types


Mikrostaništa –Microsite types
A B C D
Prosjek –Average
Ukupno –Total
N stabala –Number of trees 19 70 17 16 122
i
h
(cm) –Height Increment 12,5 18,2 6,8 16,4 15,5
Pravnost debla –Verticality of stem (%) 84,1 92,3 84,5 86,3 89,1
Koef. vitkosti stabla –Tree Slenderness coeff. 93,6 101,7 85,8 98,5 97,7
Deblo –Stem(%)
a
10 78 5 7 100
Krošnja –Crown (%)
a
12 60 15 13 100
Zdravstveno stanje –Health(%)
a
14 60 13 12 100


a – raspodjela pravilno razvijenih i zdravih stabala (ocjena 0) po mikrostaništima


Obavljeno je i grupiranje ploha s obzirom na pro-todi vertikalne projekcije krošnje (Brokaw 1982). S
galu ili sklop, na način da je progala definirana po me-ob zirom na stu panj izravnog i difuznog svjetla progala
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
odgovara svjetlosnim uvjetima mikrostaništa B, dok Prosječne vrijednosti mjerenih varijabli s obzirom na
sklop odgovara svjetlosnim uvjetima mikrostaništa C. progalu ili sklop iskazane su u tablici 9.
Tablica 9. Prosječne vrijednosti mjerenih varijabli pod sklopom i u progali


Table 9 Average values of measured variables under cover and in the gap


Broj ploha –Number of plots
Progala –Gap Sklop –Cover
57 48
Broj stabala –Number of trees 96 26
h (cm) –Height 286,2 156,4
d
kor
(mm) –Ground level diameter 30 16
i
h
(cm) –Height Increment 16,7 11,1
Pravnost debla -Verticality of stem (%) 89,5 87,7
Koeficijent vitkosti stabla –Tree Slenderness coefficient 99,3 92,2
Deblo –Stem(%)
a
34 31
Krošnja –Crown (%)
a
54 62
Zdravstveno stanje –Health(%)
a
80 81
DSF (%) 31,96 17,85
ISF (%) 27,73 17,34
Mikrostanište –Microsite type B C


a – udio pravilno razvijenih i zdravih stabala (ocjena 0) u ukupnom broju zabilježenih stabala u progali ili pod sklopom


DSF(%)–relativne vrijednosti izravnog svjetla –direct site factor
ISF(%)–relativne vrijednosti difuznog svjetla –indirect site factor


Kvalitativna značajka je i visinski prirast mladog
naraštaja hrasta lužnjaka. Ovisnost prosječnog visinskog
prirasta o udjelu izravnog svjetla izjednačena je
li nearnom funkcijom i = 0.316 * DSF + 4.6903. Pri in-


h


tervalu pouzdanosti 0.95 koeficijent korelacije iznosi


2


r = 0.5809, a koeficijent determinacije R = 0.3374, što


ukazuje na jaku ovisnost prema Roemer-Orphalovoj tablici.
Linearna korelacija prosječnog visinskog prirasta
i udjela difuznog svjetla također je pozitivna, ali sa


2


nižim koeficijentima; r = 0.4812, R = 0.2316 i prema
navedenoj tablici ukazuje na srednju ovisnost.


RASPRAVA– Discussion


Struktura, brojnost i kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka


Structure, number and quality of young oak growth


Mješovite sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba
stabilne su i produktivne (Lončar 1950), a optimalan
broj biljaka po jedinici površine u mladim sastojinama
ove šumske zajednice, koji osigurava dobru gospodarsku,
ekološku i socijalnu budućnost, je 40 000 kom/ha
(Matić 1994). Gustoća biljaka hrasta na pokusnoj
plohi iznosi 57 778 kom/ha, a od toga je čak 80,3 %
zdravih i vitalnih stabala.Vitalnost biljaka ogleda se i u
prosječnom visinskom prirastu od 15,5 cm. Sve navedeno
ukazuje na vrlo dobar uspjeh pomlađivanja. Sastojine
u stadiju pomlatka i mladika vrlo su guste
(Matić 2003). Gustoća sastojine pozitivno korelira s
koe ficijentom vitkosti (Wang 1998). Posljedica viso ke
gustoće biljaka na pomladnoj površini je visok pro


sječni koeficijent vitkosti stabala koji iznosi 97,7.Vitkost
stabala preko 100 u starijim sastojinama smatra se
kao visoki rizik od vjetroizvala (Wang 1998). Kod
mladog naraštaja vitkost stabala pogoduje deformaciji
debla, što potvrđuje činjenica da čak trećina stabala
(30,3 %) ima deformirano deblo. Prevelika gustoća
ogleda se i u velikom postotku slabo razvijenih i rašljavih
krošnji (44,3 %).Vitka stabla slabo razvijene kroš nje
neotporna su na abiotske i biotske čimbenike
(Matić2003). Opstanak ponika, pomlatka te kvaliteta
mladog naraštaja ovisi o pravodobnim zahvatima njege
(Matić 1996), a upitna kvaliteta mladog naraštaja
hrasta lužnjaka vjerojatno je posljedica izostanka čiš će
nja na površini pokusne plohe.


Ovisnost brojnosti i kvalitete hrasta lužnjaka u različitim razvojnim
stadijima o svjetlosnim uvjetima mikrostaništa


Number and quality dependence of oak trees in different development
stages on microsite type light condition s


Hrast lužnjak je heliofilna vrsta, ali mu je u prvimMatić1996). Tablica 6 potvrđuje da poniku hrasta
godinama života potrebna zaštita krošanja matičnih sta-luž njaka odgovara mikrostanište C, dok je najmanje zabala
(Dekanić1979), odnosno do četvrte godine pod-stup ljen na mikrostaništu B. U svim ostalim razvojnim
nosi zasjenu i manje količine svjetla (Matić1994,stadijima, brojnost lužnjaka je najmanja na mikrostani
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
štu C. U razvojnom stadiju mlađeg pomlatka dolazi do
izražaja lužnjakova heliofilnost, što potvrđuje najveća
brojnost biljaka tog razvojnog stadija na mikrostaništu


D. Stariji pomladak najbrojniji je na mikrostaništuA,
dok je lužnjakov mladik najbrojniji na mikrostaništu B.
Hrastov ponik je u izravnoj opasnosti od agresivne korovske
vegetacije (Matić 1996) stoga njegova brojnost
i opstanak u velikoj mjeri ovisi o zasjeni u kojoj
mu korov ne konkurira, što odgovara mikrostaništu C.
Matić (1996) ističe da je nakon naplodnog sijeka potrebno
ostaviti dovoljan broj matičnih stabala da štite
ponik i zaustavljaju bujanje korova.
Prirodno pomlađivanje ove šumske zajednice otežava
lako i obilno pomlađivanje običnoga graba, stoga
je u procesu pomlađivanja potrebno potpomagati lužnjak
koji je uzgojno najslabiji (Dekanić 1979). U tablici
7 može se primijetiti da u uvjetima svjetla C i D
hrast nema konkurenciju u odnosu na ostale vrste.
Prevlast hrasta u uvjetima niskog stupnja svjetlosnog
zračenja (mikrostanište C) objašnjava tolerancija hrasta
na zasjenu u stadiju ponika (tablica 6). Na mikrostaništu
D najzastupljeniji je razvojni stadij mlađeg
pomlatka (tablica 6). Prevlast lužnjaka u tom razvojnom
stadiju može se objasniti činjenicom da je lužnjak
heliofit i da u uvjetima većeg stupnja svjetlosnog zračenja
brzo odgovara visinskim prirastom (tablica 8 i tablica
9) te nadrasta ostale primiješane vrste. Na nekim
mjernim plohama, koje odgovaraju mikrostaništu B
uočen je visok udio korovske vegetacije (tablica 5).To
može biti posljedica prejakog otvaranja stare sastojine
te naglog prekida sklopa, gdje je prejaki intenzitet
svjetla pogodovao konkurentnim vrstama koje su na


djačale hrast u razvojnom stadiju ponika. Budući da
lužnjak ima usku ekološku valenciju glede svjetla
(Matić 1994) uspjeh i kvaliteta pomlađivanja ovise o
zadovoljavanju navedenih zahtjeva.


Ako promatramo ovisnost prosječnih vrijednosti
kva litativnih značajki starijeg pomlatka i mladika hras ta
lužnjaka o mikrostaništima (tablica 8), bitno je istaći
da je od ukupno 122 mjerena stabla čak 70 stabala zabilježeno
na mikrostaništu B, stoga je potrebno uzeti s rezervom
lošije prosječne vrijednosti mjerenih varijabli
zabilježenih u ostalim mikrostaništima. No, ako promatramo
kvalitetu mladog naraštaja pod sklopom (mikrostanište
C) i u progali (mikrostanište B) može se uočiti
da mikrostanište B izrazito povoljno utječe na prosječni
visinski prirast i prosječnu vrijednost pravnosti debla
(tablica 9). Koeficijent vitkosti stabla na mikrostaništu
B kreće se oko 100, što se može objasniti međudjelovanjem
visoke gustoće biljaka koje ne dopuš taju debljinski
prirast i istovremeno velike količine svjetla koje
potiču visinski prirast.


Uočena je i ovisnost prosječnog visinskog prirasta o
svjetlu. Hrast lužnjak je vrsta koju karakterizira endogeni
periodični rast (Le Hir 2005) što znači da unutar
jedne vegetacije ostvaruje nekoliko visinskih prirasta
(Trinajstić iFranjić 1996;Idžojtić 2005). Mjerenjem
zadnjih pet visinskih prirasta te izračunavanjem
njihovog prosjeka (5ih/5) dobivena je vjerodostojna
slika o ostvarenom visinskom prirastu za vrijeme opažanih
svjetlosnih uvjeta. Uočena jaka pozitivna korelacija
prosječnog visinskog prirasta o vrijednostima izravnog
svjetla ukazuje na važnost istraživanja utjecaja svjetla
na rast i razvoj hrasta lužnjaka.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju istraživanja strukture i kvalitete mladoga
naraštaja na pomladnim jezgrama koje su nastale
u procesu pomlađivanja maksimirske šume oplodnim
sječama na malim površinama u obliku krugova te analize
svjetlosnih prilika , donose se sljedeći zaključci:


Prirodno pomlađivanje oplodnim sječama na malim
površinama u obliku krugova u park-šumi Maksimir
pokazalo se uspješnom metodom izmjene generacija.
Na to ukazuju visoka gustoća i vitalitet mladih biljaka.
Omjer smjese mladoga naraštaja je povoljan. Dominira
hrast lužnjak.


Na brojnost ponika povoljno utječe niži stupanj izravnog
i difuznog svjetla (mikrostanište C), mlađem
pomlatku odgovara viši stupanj izravnog i niži stupanj
difuznog svjetla (mikrostanište D), stariji pomladak
najbrojniji je u uvjetima nižeg stupnja izravnog i višeg
stupnja difuznog svjetla (mikrostanište A), dok mladiku
odgovara viši stupanj direktnog i difuznog svjetla
(mikrostanište B). Na mikrostaništima C i D hrast lužnjak
nema konkurencije.


Kvaliteta mladog naraštaja u razvojnim stadijima
starijeg pomlatka i mladika bolja je na mikrostaništu B.
Mladi hrastov naraštaj uzrastao u uvjetima višeg stupnja
izravnog i difuznog svjetla ostvario je veći prosječni
visinski prirast i veći postotak pravnosti debla.
Prosječan visinski prirast starijeg pomlatka i mladika
pozitivno i jako korelira sa stupnjem izravnog svjetla.


Visoka gustoća biljaka na pomladnoj površini rezultirala
je visokim prosječnim koeficijentom vitkosti starijeg
pomlatka i mladika.Vitkost pogoduje deformaciji
debala mladog naraštaja hrasta lužnjaka. Sve to je posljedica
izostanka njege na pomladnoj površini. Redo-
vita njega pomlatka neophodna je za osiguravanje
razvoja kvalitetnog mladog naraštaja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
ZAHVALA–Acknowledgment


Ovaj rad proizašao je iz diplomskog rada koji je
2007. godine obranjen na Zavodu za ekologiju i uzgajanje
šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Izrađen je uz pomoć znanstvenih projekata
Obnova i potrajnost šuma posebne namjene te Dina-


LITERATURAAnderson, M. C., 1964: Studies of woodland light
climate: I. The photographic computation of
light conditions, J Ecol, 52. (1): 27–41, London.
Anić,I., M.Oršanić,2009: Prirodno pomlađivanje
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na malim površinama,
U: S. Matić (ur.), Šume hrasta lužnjaka
u promijenjenim stanišnim i gospodarskim
uvjetima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
39–52, Zagreb.
Becker,P., D.W.Erhart,A.P.Smith,1989: Analysis
of forest light environments: Part I. Computerized
estimation of solar radiation from
hemispherical canopy photographs, Agr Forest
Meteorol, 44. (3): 217-232.
Brokaw, N.V.L., 1982:The definition of treefall gap
and its effect on measures of forest dynamics,
Biotropica, 14. (2): 158–160.
Dekanić, I., 1979: Uzgojne mjere i proizvodnja u
nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih
topola slavonskog područja, Šum. list,


103.(7–8): 299–332, Zagreb.
Diaci,J., J. J.Thormann, U.Kolar,1999: Meritve
sončnega sevanja v gozdu – II. Metode na os novi
projekcij hemisphere neba in krošenj, Zbornik
gozdarstva in lesarstva, 60: 177–210, Ljubljanja.
Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u
zimskom razdoblju, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, 254 str., Zagreb.
Jelaska, S.D., 2004:Analysis of canopy closure in the
dinaric Silver Fir-Beech forests (Omphalodo-Fagetum)
in Croatia using hemispherical photography,
Hacquetia, 3. (2): 43–49, Ljubljana.
Kobe, R. K., S. W. Pacala,A. Silander, C. D.
Canham,1995: Juvenile tree survivorship as a
component of shade tolerance, EcolAppl, 5. (1):
517–532.
Le Hir,R., N. Leduc, E. Jeannette,J.-D. Viemont,
S.Pelleschi-Travieri,2005: Variations
in sucrose and ABA concentrations are
concomitant with heteroblastic leaf shape changes
in a rhythmically growing species (Quercus
robur),Tree Physiol, 26. (2): 229–238, Oxford.
Matić,S., 1984: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca
na prirodno pomlađivanje prebornih šuma


mika obnove bukovo-jelovih prašuma hrvatskih Dinarida
(068-0682041-1950), voditelja izv. prof. dr. sc.
IgoraAnića.


Hvala i prof. dr. sc. AnamarijiJazbec nasavjeti ma
prilikom statističke obrade.


– References
jele i bukve u Gorskom kotaru, Šum. list, 108.
(9–10): 391–398, Zagreb.
Matić,S., 1986: Nastavni i pokusni šumski objekti
Zagreb, Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 2:
277–284, Zagreb.
Matić,S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i količine
sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošum ljavanje,
Šum. list, 118. (3–4): 71–79, Zagreb.
Matić,S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak (Quercus
roburL.) u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti, Hrvatske šume, 167–212,
Vinkovci-Zagreb.
Matić,S., B.Prpić,1997: Program njege, obnove i
održavanja, te ekološke i socijalne funcije parkšuma
na području grada Zagreba, Šum. list, 121.
(5–6): 225–242, Zagreb.
Matić, S., 2003: Njega i obnova šuma hrasta lužnjaka,
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja
šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni
rad uVlnkovcima, 143–166, Zagreb-Vinkovci.

Mikac,S., D.Roženbergar, I.Anić, J.Diaci,
2007–2008: Regeneration in canopy gaps of the
dinaric beech-fir virgin forests, Glas. šum. pokuse
42: 29–41, Zagreb.
Terborgh, J., J. Mathews, 1999: Partitionin g of
the understory light environment by twoAmazonian
treelets, JTrop Ecol, 15. (6): 751–763.
Trinajstić,I., J. Franjić,1996: Listovi kratkog
plodnog izbojka, osnova za morfometrijsku analizu
lista hrasta lužnjaka (Quercus roburL., Fagaceae),
Skrb za hrvatske šume od 1846. do
1996., Knjiga 1., Hrvatsko šumarsko društvo,
169–178, Zagreb.
Wang,Y., S. J.Titus,V. M.LeMay,1998: Relationships
between tree slenderness coefficients
and tree or stand characteristics for major species
in boreal mixedwood forests, Can J Forest
Res 28. (8): 1171–1183.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Z. Ostrogović, K. Sever, I. Anić: UTJECAJ SVJETLANAPRIRODNO POMLAĐIVANJE HRASTA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 115-123
SUMMARY: In a forest park Maksimir, in a mixed forest stand of Pedunculate
Oak and Common Hornbeam (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić
1959/ Rauš 1969), influence of light conditions on number and quality of
young oak growth was investigated. Experimental plot covered two regeneration
gaps and the space between, including the trees in a different stage of development
(seedlings, saplings and young trees). Measurements were taken in
the winter 2006 and spring 2007 in a single plot within the stand. The plot was
divided in 105 sub-plots of 1.5 m x 1.5 m and on each sub-plot height (cm),
tree length (cm), ground level diameter (mm) and last five height increments
(cm) were measured. Parallel to the measurement, evaluation of stem quality,
crown form and tree health state was conducted. Spatial distribution of old
grown trees at the plot area, together with crown projections, was recorded. At
each sub-plot a hemispherical photograph was taken. Average annual relative
values of diffuse and direct light for different development stages of Pedunculate
Oak were determined. Depending on the values of diffuse and direct light,
four microsites (marked: A – D) with different light conditions were defined.


Results indicate that natural regeneration in naturally occurring gaps
could be considered successful. Average number of trees per square meter was


8.3. Species composition of naturally occurring young trees in the gap indicates
a continuation of the same forest community, namely mixed forest stand of
Pedunculate Oak and Common Hornbeam with a smaller share of Wild
Cherry (Prunus aviumL.), Hedge Maple (Acer campestreL.), Norway Maple
(A.platanoidesL.) and Lime (Tiliasp.). Mixed forest stands are of great biological
and ecological value, but also attractive to the park visitors. Maintaining
them and their stability is a main management goal in this forest park.
However, in naturally occurring gaps in the absence of silvicultural treatments
the quality of young trees is questionable. High density of young growth
at our plot resulted with high tree slenderness coefficient of 97,7. Share of deformed
tree stems was significant (30.3 %), as well as share of badly developed
tree crowns (44.3 %). Great abundance of weed vegetation was recorded
and can be attributed to the lack of silvicultural treatments during regeneration.
Chi-square test showed statistically significant dependence of number of
young oak growth in different development stages with respect to the light
conditions at microsite. Lower values of direct and diffuse light (microsite C)
correspond with great number of oak seedlings. Surviving of oak seedling in
low light conditions confirms the fact that in first few years oak is shade tolerant.
However, great abundance of oak saplings at microsites A (lower values
of direct and higher values of diffuse light) and D (higher values of direct and
lower values of diffuse light) indicates that oak, when it arrives to the stage of
saplings, favours higher light conditions. This is further corroborated at microsite
B (with high values of direct and diffuse light) where young oak trees
were most abundant. Quality of oak saplings and young trees was better at microsite
B. Young oak trees grown in high light conditions obtained greater
height increment and stem verticality. High positive correlation is obtained
between Pedunculate Oak average height increment and average values of direct
light (r = 0,5809).
Key words: regeneration gap, development stages, direct and diffuse
light, quality of young Pedunculate Oak growth.