DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


S povećanjem udaljenosti privlačenja smanjuje se


dnevni učinak (slika 12). Dnevni učinak privlačenja po


3


traktorskom putu 1 kreće se od 90,27 m/dan za udalje


3


nost privlačenja od 100 m do 36,45 m/dan za 1000 m,


3


a po traktorskom putu 2 od 66,50 m/dan do 26,85
m/dan. (tablica 4)
Dnevni je učinak pri privlačenju niz nagib linearno
veći za 26,34 % u odnosu na privlačenje uz nagib.
Moguću proizvodnostTimberjacka 240C istražili su
Sabo i Poršinsky (2005) i prikazali u ovisnosti o udalje


3


nosti privlačenja drva, a kreće se od 16,9 m/h (50 m)


3


do 9,9 m/h (400 m) .
Natemelju dnevnog učinaka i dnevne kalkulacije
troška rada traktora Timberjack 240C od 2873,00
kn/danizračunatisutroškoviprivlačenjadrvapojedi


niciproizvodaovisnooudaljenostiprivlačenja(slika


12). Troškovipojediniciproizvodarastuspovećanjem


udaljenostiprivlačenja, adnevniučinakopada. Zaudaljenostiprivlačenjaod100
mdo1000 mtrošakprivla


3


čenjadrvapotraktorskoputu1 krećeseod31,83 kn/m


3


do78,83 kn/m, atrošakprivlačenjapriistimudaljeno


3


stimanatraktorskomputu2 krećeseod43,20 kn/m do


3


107,01 kn/m.
Za prosječno ostvarenu udaljenost privlačenja od
500 mtrošakprivlačenjaniznagibiznosi52,74 kn/m3,


3


a uz nagib 71,56 kn/m te je ostvarena razlika od


3


18,85 kn/m. Jedinični trošak je za udaljenost 100 m


3


manji za 11,38 kn/m pri privlačenju po traktorskom
putu 1 nego po traktorskom putu 2, dok je za udaljenost


3


privlačenja od 1000 m manji za 28,18 kn/m.


5. ZAKLJUČAK – Conclusion
Istraživani je traktorTimberjack 240C s dvobubanjskim
vitlomAdler HY 16 na privlačenju izrađenih drv nih
sortimenata u prebornoj sječini, ostvario prosječno


3


dnevni učinak od 36,40 m za prosječno utrošeno vrijeme
od 404,59 min, što je 84,59 % propisanoga radnoga
vremena od 480 minuta. Ukoliko bi se koristilo
propisano vrijeme rada tada bi se proizvodnost povećala
za 15,41 % prema postojećoj organizaciji rada.


U strukturi ukupno utrošenoga vremena traktora na
efektivno vrijeme rada otpada 76,46 %, a 23,54 % čine
opća vremena.Analizomopćihvremenautvrđenojedodatnovrijemeuiznosuod22,24
% efektivnogavremena.


Primjenom matematičko-statističke analize obrađena
su varijabilna vremena turnusa traktora, koja se
krećuod4,57 minuta do 36,97 minutazaudaljenostiod
100 mdo1000 m. ProjektiranovrijemeturnusatraktoraTimberjack
240C za iste udaljenosti krećeseod
26,82 minutedo66,42 minuta.


Norma vremena na traktorskom putu 1 kreće se od


33


5,32 min/m (100 m) do 13,17 min/m (1000 m) s pro


3


sječnim obujmom tovara od 5,04 m. Na traktorskom


3


putu 2 norma vremena kreće se od 7,22 min/m (100 m)


3


do 17,88 min/m (1000 m) uz prosječni obujam tovara


3


od 3,72 m.


Dnevni učinak privlačenja po traktorskom putu 1


3


kreće se od 90,27 m za udaljenost privlačenja od 100


3


m do 36,45 m za 1000 m, a po traktorskom putu 2 od


33


66,50 m do 26,85 m.
Zaudaljenostiod100 mdo1000 mtrošakprivlače


3


njadrvapotraktorskomputu1 krećeseod31,83 kn/m


3


do78,83 kn/m, atrošakprivlačenjasepriistimudalje


3


nostimanatraktorskomputu2 krećeod43,20 kn/m do


3


107,01 kn/m.
Traktor Timberjack240Cspadauskupinuvisokoučinkovitihspecijalnih
šumskihstrojevazaprivlačenje
drvapotlu. Detaljnimistraživanjemdokazanajezakonitostutjecajaobujmatovarapremarazličitimudaljenostima,
kao jednoga od najznačajnijih utjecajnih
čimbenik aprivlačenjadrva. Dakle, prema ovom istraživanju
većimobujmomtovaraznačajnosepovećava
proizvodnostovakvogatraktora, atimesesmanjuju
troškovipojediniciproizvodaza 26,34 %. Značajno
manji trošak privlačenja drva niz nagib trebao bi biti
jedan od glavnih čimbenika pri projektiranju i gradnji
sekundarnih šumskih prometnica.


6. LITERATURA– References
Bojanin,S., J.Beber,1990:Ovisnostučinkaoterenskim
uvjetimakodprivlačenjadrvatraktorom.(
Merchantabletimberskiddingoutputwith
tractorsdependingonterrainconditions).Mehanizacija
šumarstva15(5–6), 83–86.


Bojanin,S.,A. P. B. Krpan,1994: Eksploatacija
šumaprirazličitimradnimuvjetimauHr vat skoj,
Šumarskilist118 (9/10), 271–282.


Bojanin,S.,A. P. B.Krpan,1997: Mogućnosttzv.
visokogipotpunogmehaniziranjasječeiizrade


temehaniziranjaprivlačenjadrvau šumamaHrvat
ske. Šumarskilist121 (7/8), 371–381.


Bojanin,S.,A. P. B.Krpan, J.Beber,1988: Kom parativnoistraživanjeprivlačenjedrvazglobnim

traktorimaujelovimprebornimsastojinamasa
sekundarnimotvaranjemibezsekundar nogotvaranja.
Mehanizacija šumarstva 13 (1–2), 3–13.


Branz,H., K. Dummel, A.Helms,1983: Verfahrenbeispiele
zur Rationellen Schwachholzernte.
Forsttehnische Informationen, 35 (4–5), 30–51.