DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


Slika 2. Traktorski putevi


Figure 2Skid roads


Slika 3. Traktor Timberjack 240C na traktorskom putu 1


Figure 3Tractor Timberjack 240C on skid road 1


ostvarenih na pojedinom traktorskom putu. Srednja udaljenost
privlačenja izračunata je kao aritmetička sredina
snimljenih udaljenosti vožnje opterećenog traktora pojedinih
turnusa.


Tablica 1. Značajke traktorskih puteva


Table 1 Skid roads characteristics


Traktorski put
Skid road 1 2
Ukupna duljina puta, m
Total skid road lenght 1097 608
Prosječni nagib puta, %
Average skid road slope -10,8 4,8
Srednja udaljenost privlačenja, m
Average skidding distance 623 261
Prosječni nagib privlačenja, %
Average skidding slope -16,8 14,3


Osnovne značajke dvaju traktorskih puteva na kojima
je istraživana proizvodnost privlačenja prikazane su
u tablici 1. Pri istraživanju je primijenjen studijradai
vremenapremametodicikojase primjenjuje uZavodu
za šumarsketehnikeitehnologije Šumarskogfakultetau
Zagrebu, akojasenaslanjananjemačkaiskandinavska


Slika 4. Uzdužni profili traktorskih puteva


Figure 4Skid roads side profiles


iskustva. Utrošak vremena radnih operacija i zahvata
mje ren je povratnom metodom kronometrije. Duljina
trak torskih puteva mjerena je postupno na odsječcima
jednoličnog nagiba. Koordinate točaka promjene uzdužnog
nagiba traktorskog puta mjerene su, kao i duljine,
GPS uređajem.Iz razlike nadmorskih visina točaka loma
i pripadajuih duljina puta izračunat je nagib pojedinog
odsječka traktorskog puta. Primjenom matematičko-statističke
analize obrađena su varijabilna vremena turnusa
traktora: vožnja opterećenog i neopterećenog traktora po
traktorskim putevima i pomoćnom stovarištu te izvlačenje
užeta i privitlavanje tovara.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results research
4.1 PODACI O TOVARU – Load data
Podacisu o tovarimaprivučenimapopojedinomtraktorskomputuiukupnoprikazaniutablici
2. Značajna je
razlika između prosječnog obujma tovara na traktorskom


33


putu 1 (5,043 m) i traktorskom putu 2 (3,715 m). Svakim
turnusom privlačenja razlika u proizvodnosti privlačenja
na traktorkom putu 1 i traktorskom putu 2 raste za


3


drvnih sortimenata obične bukve i 115,994 m drvnih
sortimenata obične jele, a na traktorskom putu 2 privu


3


čeno je 18,607 m drvnih sortimenata obične bukve i


3


44,549 m drvnih sortimenata obične jele.
Prema cjeniku glavnih šumskih proizvoda (Annon.


2008) gustoća jelova drva u svježem stanju iznosi


3 33


1,328 m. Na traktorskom putu 1 privučeno je 75,650 m 0,98 t/m, a prosječna gustoća svježeg bukova drva iz