DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


strojeva, specijalno konstruiranih za rad u šumi. Pri sječi, zglobnihtraktoraodukupnogbrojasredstava. U 2005.
izradbi i privlačenju drva primjenjuju se tehničke norme. godini je od ukupnog broja (631 sredstvo) bilo 312 ili
Započinje sustavni znanstvenoistraživački rad na čita-49,5 % zglobnih traktora, a od toga 119 do 35 kW, (<5t)
vom području Hrvatske, koji traje i danas. i 193 s više od 35 kW (>5t) (Zečić i dr. 2004).


Slika 1. Traktor Timberjack 240C


Figure 1Tractor Timberjack 240C


Sljedećejerazvojnorazdobljepridobivanjadrvazapočelo1990.
godinestvaranjemsamostalneisuverene
državeHrvatske. StvorenojejednojedinstvenopoduzećeJPHrvatske
šume, p.o. Zagreb, kojegospodaris
oko80 % hrvatskih šuma. Ratnarazaranja, pretvorba
vlasništvaiprivatizacijaostavilisuduboktragnapoložajpridobivanjadrva.
Tijekom nekolikoporatnihgodinaplanira
se, a od 1998. do 2001. godineinvestirase
oko 70 mil. kuna u nabavku novih sredstava rada i
opreme. Nabavljeno je 45 traktora Timberjack 240C
(15 sjednobubanjskimvitlomT40 i30 sdvobubanjskimvitlomAdlerHY16),
50 traktoraSteyr, 8 forvarderaTimberjack
(1210, 1410 i1710), dvaforvardera
Valmet860, 6 kamionaMANsdizalicomiprikolicom
tedrugistrojeviioprema. Nabavljenajenovainformatičkaoprema,
kaoiterenskaračunalazapotrebepraćenjasustavapridobivanjadrva.


UHrvatskojje1979. naprivlačenjudrvabilozaposlenosvega84
ili17,5 %, a1995. godine270 ili51,6 %


Znanstvenim istraživanjima i stručnom analizom
utvrđena je nužnost primjene traktora veće snage i mase
pri realizaciji glavnoga prihoda godišnjega etata Hrvatske.
Dosadašnja istraživanja i strukovna praćenja u primjeni
nekih traktora za oplodne i preborne sječe ukazuju
na nedostatke. Traktori LKT imaju zadovoljavajuće
morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja
koja u prvi plan ističu ekološku neprilagođenost.Traktor
Timberjack 240 C, iako visoko proizvodan, za naše je
šumske uvjete predimenzioniran i s nepotpuno usklađenim
ergonomskim rješenjima.


Prvi su pokušaji mehaniziranog privlačenja u Gorskom
kotaru izvršeni nakon Drugoga svjetskog rata. Na
teškim terenima upotrebljavale su se prijenosne žičare,
dok su se na lakšim terenima koristili traktori gusjeničari
tipa Caterpilar S-8. Dolazak je do teških i nepristupačnih
terena značajno olakšan te je korištenje žičara
zbog značajno većega troška po jedinici proizvoda
uglavnom izbačeno iz uporabe. Uslijedilo je uvođenje
novih traktora za privlačenje drva i to američki gusjeničar
Caterpilar D-4, nakon kojeg slijedeTG-50,TG-90.
Koncem 1979. godine je na području šumskog gospodarstva
Delnice na privlačenju drva radio 31 traktor, od
toga su 3 LKT-80 s ugrađenim jednobubanjskim vitlom,
23 traktora IMT-558 s dvobubanjskim vitlima i 5 poljoprivrenih
traktora drugih tipova. Idućih godina uvode se
zglobni traktori tipa Kockums, Timberjack, Silva 101,
Belt, John Deere i dr. te brojni poljoprivredni traktori
posebno prilagođeni za rad u šumi, kao što suTorpedo,
IMT, Zetor, Ursus i dr.


Cilj je ovoga rada istražiti proizvodnost traktoraTimberjack
240C s dvobubanjskim vitlom na nagibu, te detaljno
proučiti glavne eksploatacijske značajke samoga
traktora pri privlačenju drvnih sortimenata uz i niz nagib.


3. MJESTO I METODE ISTRAŽIVANJA – Research place and methods
Terenska su istraživanja provedena na području UŠP
Delnice, Šumarija Prezid, g. j. “Milanov vrh”, odjel 33b
(slika 2). Na radilištu su vremenski odvojene faze sječe i
izrade drvnih sortimenata od privlačenja drva. U sječini


3


se nalazi 51,86 m/ha, a omjer smjese vrsta je sljedeći:
74,29 % jele, 22,87 % bukve i 2,84 % OTL. Pri privlačenju
drvnih sortimenata traktor se kretao samo po traktorskim
putevima niz (1) i uz nagib (2) (slika 4 i tablica 1).
Srednja je udaljenost privlačenja traktorskim putem 1 u
ovom istraživanju iznosila 623 m, odnsono 261 m trak


torskim putem 2 (tablica 1).


Istraživana je proizvodnost privlačenja drva sorti


mentnom metodom, traktoromTimberjack 240C s dvo


bubanjskim vitlomAdler HY16. Prema indeksu oblika
(duljina 5860 mm, širina 2590 mm, visina 2911 mm)
Timberjack 240C nalazi se u zoni srednje teških i teških
traktora, a prema odnosu snage motora (75 kW) i
mase (8409 kg) pripada obitelji teških traktora (Krpan
iZečić2001).


Duljina (70 m) i promjer (14 mm) vučne užadi istovjetni
su na oba vitla, a prilagođeni su dimenzijskim
značajkama tovara i potrebnoj duljini izvlačenja užeta.


Prosječni je nagib puta iskazan u postotku u smjeru
kretanja opterećenog traktora. Ponderiranjem udaljenosti
vožnje svakog pojedinog turnusa i pripadajućeg nagiba
izračunat je prosječni nagib svih snimljenih turnusa