DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM
JOSIP


Oj Marjane samotna planino


Pored Spljeta pored živa grada !


Njetko negdje svoju sreću traži,


A ja jadan ja bi sretan bio,


Ja bi bolno srce umirio,


Kad bi znao kad bi kazat mogo,


Što mi mirno more oko tebe,


Na prvom vrhu Marjana, pod
obeliskom i bistom LukiBotiću,u
mramornoj ploči upisani su ti stihovi
Marjanu, splitskog i hrvatskog pjesnika
Luke Botića, usputno čuvajući
tim stihovima i duhom znamen i
pojam Splita – Marjan. Naš dragi ko lega
kako su ga od malena zvali
Jozo, štitio je, obnavljao šumarskom
znanošću i svojom stručnošću, ma rom,
ljubavi i voljom čitav svoj rad ni
vijek Park šumu i goru Marjan. Svih
četrdeset svojih radnih godina i svojeg
slobodnog vremena ugradio je i
darivao borovoj šumi Marjana i gra du
Splitu, Splićanima i furešti ma, še-
tačima i namjernicima, prijate ljima i
kolegama i onima koji su nalazili
“jubav i sriću u marjanskoj borovoj
škurici” te svima kojima je Marjan u
srcu. Mnogi od njih iskaza li su mu
na dan pogreba svoje štova nje, ispraćajem
28.srpnja 2009. na splitskom
groblju Lovrinac, a zatim i pohranom
u rodnom mu otoku Bra ču na
Supetarskom groblju sv. Ni kole.


Naš dragi kolega Jozo rodio se


14. srpnja 1940. godine u Supetru
na otoku Braču od majke Franke
rođ. Papić, kućanice, još živuće u
poz nim 90.-tim godinama i od oca
Din ka oboje iz Supetra, proživljavajući
i djeleći svoje djetinjstvo uz
sestru Pericu, braću Stipu i Franu,
živeći skromno iz prihoda radničke
obitelji ostvarenih od žuljavih i poš
tenih ruku oca Dinka. Gotovo sva
djeca su sa fakultetskom diplomom


školovana trudom skromnih rodite


lja na krševitom otoku Braču.


BORIĆ, dipl. ing. šum.(1940–2009)


Pram mjesecu il uzdiše sjetno,
Il šapuće tihijem talašcem,
A njekad se goropadno žesti,
Oko tebe Marjane bjesni,
I vale pljuskom o te lomi,
Kad bi znao kad bi kazat mogo ...Osnovnu školu pohađa u Splitu,
Sred nju šumarsku školu za krš u
Spli tu, gdje stječe diplomu šumarskog
tehničara 1959. godine. Kako
mu sestra Perica živi u Sarajevu, upi suje
tamo Šumarski fakultet, na kojemu
diplomira s visokim ocjena ma
1964. godine. Nakon odslu ženja vojnog
roka, s reputacijom odličnog
stu denta, zapošljava se 17. srpnja
1965. godine u Institutu za šumar stvo
u Sarajevu na mjestu asis tenta u
Odjelu za šumsko sjemenarstvo i
genetiku. Tada upisuje i po slijediplom
ski studij, stječući stipendiju
fran cuske vlade i biva upućen na
spe cijalizaciju u Francusku iz podru čja
šumarske genetike. Institut napušta
20. rujna 1970. godine.


Zbog obiteljskih razloga vraća
se u Split i već 21. rujna 1970. go-


Pjesma Marjanu, Luka Botić


dine nalazi svoje novo radno mjesto
u Komunalnom poduzeću “Parkovi
i nasadi” Split, gdje je postavljen na
radne zadaće voditelja Odjela Park
šume Marjan.


Gotovo cijeli radni vijek (četrdeset
godina) bio je sadržajno ve zan za
vrlo osjetljive i suptilne poslove i
obveze održavanja Park šume Marjan,
u skladu s Osnovama gospodarenja
za područje posebne namjene
Park šume Marjan, koje su izrađivali
poznati šumarski znanstvenici, akademik
DušanKlepac iprof. dr. sc.
Šime Meštrović, te naputci ma i
savjetima iz znanstvenog rada dipl.
ing. Žarka Vrdoljaka:” Park šuma
Marjan, razvoj, sadašnje stanje i
smjernice za budući tretman”.Teška
je zadaća bila ispuniti očekivanja da
Marjanska šuma živi i razvija se po
načelima šumarske znanosti, a na
za dovoljstvo njenih broj nih korisnika
općekorisnih funk cija šuma i
mora koje ga oplakuje, istovremeno
zadirući zamalo u srce grada od
dvije stotine tisuća pučana i njihovih
gostiju. Posebice je to bio problem
tijekom ljetnih m jeseci, da se na
način i postupcima očuvaju vrlo
osjet ljive, gotovo čiste borove šume
od vatre i pojave požara. Tada nije
bilo određenog radnog vremena, dan
je bio isto što i noć. U organizaciji
zaštite Marjana od požara, nije nastao
ni jedan veći šumski požar, a
oni nastali ili podmetnuti u začetku
su spriječeni ili ugašeni. Njegova
ideja je 1996. godine izgradnja požarne
šumske prosjeke u pola visine
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

sjevernih i strmih padina Marjana, u
dužini od 3 km kroz najgušće i gotovo
najstarije odjele sastojina alepskog
bora, gdje do tada nije bilo
moguće pristupiti u središte šume između
morske obale i najvišeg vrha
MarjanaTelegrin na 178 n/m s vidikovcem
i prekrasnom panoramom
Splita i okolice. Stoga je opravdano
podržati prijedlog pa nazvati tu prosjeku,
a ponajviše šetnicu, imenom
JozeBorićaili intimnije Jozin put.
Za svu svoju samozatajnu i nesebičnu
djelatnost u očuvanju Park šume
Marjan i u zaštiti od požara, te kao
član Upravnog odbora Društva Marjan,
primio je brojna pisana priznanja
i zahvalnice uprave Grada Splita
i Županije, udru ga građana, vatrogasnih
struktu ra, Društva Marjan i inih
pokloni ka šume Marjana.


Posljednje priznanje uručilo mu
je Hrvatsko šumarsko društvo
Ogra nak Dalmacija Split, kao članu
Uprav nog odbora tog Društva ujed no
i kao članu u raznim odborima
Za jednice udruga inženjera grada
Splita iz Društva šumara, prigodom
proslave 100 godina od osnivanja te
Zajednice u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Splitu, 30. studenog
2008. godine, dodijelom Zahvalnice
za požrtvovan rad u Zajednici
udru ga inženjera Splita te izniman
doprinos razvoju biotehničke stru ke
i gospodarstva općenito.


Na ispraćaju u Splitu i pogrebu u
njegovom Supetru, oprostio se od
dra gog kolege i velikog prijatelja
Joze, PorinSchreiberu ime član stva
HŠD Ogranka Dalmacije Split,


kao i u ime Zajednice udruga inženjera
Splita, navodeći: da nas je zatekla
26. srpnja 2009. tužna vijest,
po najprije njegove najmilije, o izgu b
ljenoj bezpoštednoj i neravnoprav noj
bitci s nesretnom bolešću. Do
nedugo, svima koji su mu se povjeravali
u svojim životnim teškoćama
ulijevao je nadu i širio dobrotu svojim
uvijek vedrim duhom, bodrio i
hrabrio, ne dajući spominjati ozbilj nu
i tešku bolest u svojoj samozatajnoj
bitci za život. Živeći s Marjanom i u
njemu, nalazio je razloge stručno pisati
i retorički izlagati o Marjanu u
različitim prilikama, kroz priloge u
časopisima, pismenim izvješćima,
javnim izlaganjima i skupovima, posebice
u Društvu Marjan, primjerice
na Simpoziju održanom u Splitu
1998. s temom: Povijesni vrtovi, perivoji
i parkovi primorske Hrvatske,
sa svojim prilogom: Marjan u prošlosti
i budućnosti.


Na rastanku s Jozom, u ime Komu
nalnog poduzeća Parkovi i nasa di
d.o.o. Split, oprostio se sa vjetnik
u poduzeću Ivo Barbarić, dipl.
ing. šum., riječma sjećanja i tuge za
štovanim kolegom. Sa svakim djelatnikom
u “Parkovima” imao je izgrađen
poseban poslovni, a ponajprije
hu mani i ljudski odnos.


U ime Društva Marjan, toplim rijećima
suosjećanja članu Upravnog
od bora, obratio se na rastanku s Jo zom,
predsjednik društva prof. emer.
dr. sc. Ivo Lozić,dipl. ing. građ.:


“Opraštajući se od našeg Josipa
vraćamo se uvijek Marjanu koji mu
je bio u srcu u svakom trenutku, vo


deći posebnu brigu o njegovoj zaš ti ti
i unaprjeđenju. Jedan je od autora
knjige “Marjane naš Marjane”, koju
smo objavili povodom obilježavanja


100.godišnjice Društva. Josip je detaljno
i kvalitetno obradio stanje
bilj nog pokrova Marjana sa smjernicama
za obnovu, unaprjeđenje i zaštitu.
U svim ovim aktivnostima bio
je prijatelj svima nama koji smo vodili
brigu o Marjanu i naša najbolja
veza s Poduzećem Parkovi i nasadi,
koji su po službenoj dužnosti štitili i
unaprjđivali Marjan. Kada je trebalo
riješiti bilo koji zadatak neizostavna
je bila njegova nazočnost, dovoljno
je bilo reći pitajmo Borića”.
Pohranjujući dragog Jozu u kamenu
Brača u Supetru na groblju Sv.
Mikule u nazočnosti župnika don
Andrije Ursića i dirljivih riječi katoličkog
obreda u okružju vremešnih
od bure nagnutih borova, koji kao da
mu zahvaljuju izričajima Luke Botića
Marjanu: “Kad bi znao kad bi
kazat mogo,...!”, koliko si sebe, nje mu,
Marjanu dao, oprostili smo se
od Joze, s iskrenom sućuti njegovim
najmilijima, obitelji, brojnoj rodbini,
te sumještanima koji su ga dos toj
no ispratili na počinak.


Porin Schreiber, dipl. ing. šum.