DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

koje su isto tako s obje strane tiskane (entomološki
prilog, upute autorima, riječ glavnoga urednika, naslovna
fotografija). Kako smo već izvijestili časopis
je digitaliziran i ima svoje elekroničko izdanje.
Kao uvijek časopis se sastoji iz znanstveno stručnih
članaka i desetak različitih rubrika društvenoga i
stručnoga značenja s In memoriam na kraju.
Od objavljena 43 rada, prema mišljenju recenzenata
četiri pripadaju stručnim člancima – 2 lovstvu, 1 općekorisnim
funkcijama šuma i 1 hortikulturi, dok
ostalih 39 članaka pripada u jednu od kategorija
znanstvenih članaka. Broj članaka prema znanstvenim
granama je ovaj: Uzgajanje šuma - 4, Ekologija
šuma – 5, Općekorisne funkcije šuma – 2, Šumarska
fitocenologija – 3, Rasadnici – 3, Šumarska genetika


–2, Iskorištavanje šuma – 4, Izmjera šuma – 3, Daljinska
istraživanja – 1, Propadanje šuma – 2, Lovstvo
– 5, Zaštita šuma – 2, Šumarska entomologija –
2,Tehnologija drva – 2, Cestogradnja – 1, Revitalizacija
bivšega kamenoloma – 1.
Kako vidimo u prošloj godini objavljeno je nešto
više članaka nego li u prošlim godinama, što je zasigurno
u vezi s odlukom o svrstavanju časopisa u
bazu podataka SCI, pa je osim naših, dosta rukopisa
pristiglo iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Od ostalih rubrika zanimljiva je, kao i uvijek Izazovi
i suprostavljanja u kojoj se govori o sudbini Kopačkog
rita u slučaju izgradnje predložene hidroelektrane,
o odnosu struka i politike, pitanja i kritike u
vezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lovstvu RH.
Rubrika Aktualno je zanimljiva s napisima našega
bivšega ministra Tarnaja pod naslovima Moderni
menadžeri i visoka učinkovitost i Mito i korupcija
kroz povijest, te kolege Marka Cvitića pod naslovom
“Do danas neobjavljeno o kanalu Dunav – Sava” iz
1989. godine.To je izvješće ondašnjega Šumskoga
gospodarstva “Slavonska šuma”, i njegova referenta
za uzgajanje šuma, istovjetnog s našim današnjim
mišljenjem.
Posebno je bogata rubrika Knjige i časopisi s 23 napisa
između kojih odskaču “Šumska staništa i šumske
zajednice u Hrvatskoj” od J.Vukelića, S. Mikca,
D. Baričevića, D. Bakšića i R. Rosavca s prijedlogom
nacionalne ekološke mreže i “Dendrologija –
list” od profesorice Marilene Idžojtić.
Godina je bila izuzetno bogata znanstvenim i stručnim
skupovima i pod istoimenom rubrikom opisan je
skup o amorfi, 53. seminar biljne zaštite u Opatiji, 4.
Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase.
U rubrici “Iz šumarstva Bosne i Hercegovine” Upravni
odbor Hrvatskoga šumarskoga društva Mostar
postavlja pitanje: Zašto nije formirano Šumsko gospodarsko
društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvanskoj
županiji?
I ostale rubrike Iz povijesti šumarstva, Iz povijesti
lovstva, Iz inozemnog šumarstva te, Iz Hrvatskoga
šumarskog društva bilježe zanimljive napise.


d)Nadzorni odbor u sastavu:
mr. sc Josip Dundović, predsjednik
dr.sc. Vlado Topić, član
Ilija Gregorović, dipl. ing., član


održao je sastanak dana 19. ožujka 2010. godine,
kako bi pregledao materijalno-financijsku dokumentaciju
HŠD-a s devetnaest ogranaka, o čemu podnosi
svoje Izvješće Upravnom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana


15.siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike
Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena
udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima
(19)i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1. 1.2008. godine računovodstvo se vodi sukladno
odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih
organizacija koju je temeljem Zakona o
računovodstvu donijelaVlada RH (NN br. 109/07).
Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u glavnu
knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.
Uz glavnu knjigu vode se pomoćne k njige blagajne,
osnovnih sredstava te knjiga ulaznih i izlaznih računa.
HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost
za dio djelatnosti koja se smatra poduzetničkom djelatnošću.
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se
po godišnjim stopama amortizacije i na način utvrđen
Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Kod dugotrajne imovine nabavljene do 31. 12. 2007.
za svote ispravka umanjena je imovina i terećeni su
izvori financiranja, dok su za obračunati iznos amortizacije
za dugotrajnu imovinu nabavljenu od 1. 1.
2008., terećeni troškovi poslovanja.
U poslovanju u 2009. godini ostvaren je višak prihoda
u iznosu od 776.994,12 kn. Rezultat proizlazi iz
ostvarenja Planom predviđenih prihoda, ali i neostvarivanja
Planom poslovanja predviđenih ulaganja u
obnavljanje zgrade Šumarskog doma. Naime, s obzirom
na situaciju u privredi i procjene situacije oko
najma prostora od strane sadašnjeg najmoprimca, tijekom
godine odustalo se predviđenih radova.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je ostvarivalo prihode
sukladno Financijskom planu i iz prihoda redovito
podmirivalo sve svoje financijske obveze.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednik
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i članice Đurđica
Belić i Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne
imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanje
i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno
stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje
se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i po