DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Najveća novost je da Hrvatska komora inženjera šumarstva
i drvne inndustrije svojim članovima uvažava
sudjelovanje na 54. seminaru biljne zaštite, kao
stručno usavršavanje.
U znanstvenim ustanovama izrađeni su prijedlozi za
znanstvena istraživanja u Hrvatskim šumama d.o.o.
za razdoblje 2011–2015. godine, u kojima je Sekcija
sudjelovala.
Pojedinci su u stalnom kontaktu s inozemnim znanstvenicima.
U pripremi su predavanja (Gospić, Split)


o šumskim požarima.
Velik broj zaštitara neprekidno radi na izvještajno
prognoznim poslovima u svim upravama šuma.
IzFinancijskog izvješćavidljivo je da su ostvareni
prihodi veći od planom predviđenih dok su istovremeno
ostvareni rashodi manji od planom predviđenih,
te se kao rezultat poslovanja 2009. godine
iskazuje višak u iznosu od 776.994,12 kuna. Među
prihodima najveće odstupanje od planirane vrijednosti
u apsolutnom iznosu je u kategoriji prihoda od
imovine. Razlog je tome što su u tom iznosu osim
prihoda od najma sadržani i prihodi po osnovi refundiranja
troškova od najmoprimca (čuvarska služba,
voda, struja, održavanje).
Prihodi od usluga koji su ostvareni u iznosu od
347.942,27 planirani su u kategoriji prihodi – ostalo
što u zbroju s iznosom od 66.264,00 kune dolazi na
vrijednost planiranog iznosa u toj kategoriji. Ostvaren
je pomak u ostvarenju prihoda od pretplata na
“Šumarski list”, te je po toj osnovi ostvareno 9 %
više prihoda od planiranog iznosa.
Rashodi koji su predvidivi na temelju ranijih razdoblja
ili ih je bilo moguće izračunati iz poznatih vrijednosti,
ostvareni su u iznosima koji nebitno
odstupaju od planom predviđenih. Oko 10 % veći
su troškovi usluge pošte i telefona te grafičkih uslu ga,
a vezani su za troškove tiskanja i distribucije
“Šumarskog lista” i u izravnoj su vezi s većim bro jem
pretplatnika. Ostali troškovi manji su od pla niranih
i to većim dijelom troškovi koji su značajni u
svojim apsolutnim iznosima, što je bitno pridonjelo
ostvarenju viška od 776.994,12 kuna.
Analizom knjigovodstvene stavke vlastiti izvori,
ustanovljeno je da se na četiri ogranka – Bjelovar,
Buzet, Karlovac i Senj, iskazuje negativni saldo te
se predlaže Upravnom odboru da donese odluku
prema kojoj bi se iz ostvarenog viška od 776.994,12
kuna pokrio negativni saldo u ukupnom iznosu od
30.011,13 kuna, a preostali dio viška ostavio za financiranje
redovitog poslovanja u 2010. godini.
Bitno je napomenuti da je Društvo u cjelini uredno u
rokovima podmirivalo troškove poslovanja tekućim
prihodima, te da se uz sredstva na žiro računu u banci
kao oročeni depozit čuvaju sredstva namijenjena za
ulaganje u održavanje zgrade Šumarskog doma.


b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan


31.12. 2009. godine.
izvještavamo da je Povjerenstvo u sastavu:
Hranislav Jakovac, predsjednik
Đurđa Belić, član
Ana Žnidarec, član
obavilo popis imovine prema Odluci 03. sjednice
Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 26. studenoga
2009. godine. O obavljenim poslovima i
utvrđenom stanju podnosimo sljedeći izvještaj;


1. Popis je obavljen u vremenu od 15–31. prosinca
2009. god.
2. Popisano je sljedeće:
– dugotrajna materijalna imovina
– financijska imovina (kratkoročni depoziti
u banci)
– potraživanje i obveze (dugoročne i
kratkoročne)
– novac u blagajnama i na žiro računima.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju.
Kratkoročna potraživanja iznose 338.811,03 kn i
čine ih potraživanja od kupaca u iznosu od
266.257,48 kn, potraživanja za prihod od iznajmljivanja
imovine u iznosu od 68.731,01 kn te potraživanja
za dane predujmove u iznosu od 3.822,54 kn.
Povjerenstvo utvrđuje da nema spornih potraživanja.
Kratkoročne obveze iznose 310.417,20kn, a odnose
se na obveze prema dobav ljačima u iznosu od
70.534,09 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu
vrijednost u iznosu od 38.297,67 kn te na obvezu u
iznosu od 201.789,27 kn, što predstavlja kratkoročne
obveze, tj. iznos sredstva koja nisu utrošena u
prethodnim razdobljima (rezervirana sredstva za radove
na zgradi Šumarski dom) i koja se prenose u
2010. godinu kao neutrošena sredstva.
Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose
500.000,00 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 1.068.136,92 kn (bez
ogranaka 528.975,21), stanje u blagajni 6.139,02 kn
(bez ogranaka 219,88 kn) te stanje na deviznom računu
iskazano u kunama iznosi 1.668,83 kn.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:


–popisne liste dugotrajne imovine i sitnog
inventara u uporabi,
–popis dugovanja na dan 31. prosinca 2009.
godine,
–popis potraživanja na dan 31. prosinca 2009.
Hranislav Jakovac, dip. ing. predsjednik, v.r.
Đurđa Belić, članica, v.r.
Ana Žnidarec, članica, v.r.
c)Šumarski list – izvješće Glavnog urednika prof.


em. dr. sc. Branimir Prpića.
Godište 133. za 2009. godinu tiskano je u šest dvobro
ja na 684. stranice uvećano za 24 stranice korica