DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF

– dinarske preborne jelovo-bukove sastojine grupimi-
Propagiranje asocijacijePro Silva Europa, odnosno
čne strukture na silikatima, u Gospodarskoj jedinici Pro Silva Croatiabio je dijelom svake od nabroja-
Belevine; NPŠO Zagreb Šumarskoga fakulteta Sve -nih aktivnosti. Osim toga, odrađen je i jedan inter-
uči lišta u Zagrebu, vju za Hrvatski radio 2. program.

nizinske šume hrasta lužnjaka u sklopu NPŠO Lipov

Ekološka sekcija – nije predala izvješće
ljani Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagre bu,


Sekcija za zaštitu šuma – izvješće predsjednika

šume hrasta crnike na prostoru Gospodarske jedinice
prof. dr. sc. Milana Glavaša


Kalifront, Šumarija Rab, UŠPSenj i NPŠO Rab Šu


Prema planu rada imala je nekoliko aktivnosti:


marskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Na 54. seminaru biljne zaštite (Opatija 9–12. 2.


– šume hrasta kitnjaka i obične bukve u Gospodarskoj
2010.) sudjelovali smo sa 15 domaćih i 7 stranih (6
jedinici Kalnik – Kolačka, Šumarija Križevci, UŠP
iz Slovenije i 1 iz BiH) referata koje je napisalo 40


Koprivnica.
autora i koautora. Domaćih je autora i koautora bilo


Planirani okrugli stol na temu “NATURA 2000 i hr


26 (14 iz znanstvenih ustanova, 12 iz Direkcije i


vatsko šumarstvo” u suradnji s ekološkom sekci-


Uprava šuma), iz Slovenije ih je bilo 9, a iz BiH 5.


jom,Akademijom šumarskih znanosti i Sekcijom za


Vrlo je značajno istaknuti važnost sudjelovanja stru


šumarstvo HAZU nije ostvaren. Razlog tome je či


čnjaka izvan znanstvenih ustanova. Isto tako kolege


njenica kako je sličan skup početkom godine orga


iz susjednih zemalja daju velik doprinos u iznošenju


nizirala Hrvatska komora inženjera šumarstva i


aktualnih događanja u području zaštite šuma. Među


drvne tehnologije. Osim toga, osnovano je i stručno


slušačima uz brojne šumare bili su agronomi i pojed


radno tijelo pri Ministarstvu regionalnog razvoja,


nici koji se bave sredstvima za zaštitu bilja.


šumarstva i vodnoga gospodarstva koje se bavi navedenom
problematikom.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1. 1. – 31. 12. 2009.


plan izvršenje %
PRIHODI


Prihodi od usluga 0 347.942
Prihodi od članarina 750.000 626.320 83,5%
Prihodi od kamata 25.000 30.428 121,7%
Prihodi od imovine 1.900.000 2.314.676 121,8%
Prihodi od donacija: Proračun 150.000 203.528 135,7%
Prihodi od donacija: Ostalo 250.000 174.974 70,0%
Prihodi od pretplate na ŠL 450.000 490.333 109,0%
Prihodi – ostalo 400.000 66.264 16,6%
UKUPNO PRIHODI 3.925.000 4.254.465 108,4%


RASHODI
Rashodi za zaposlene


Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 800.000 835.358 104,4%
Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.267 101,1%


Materijalni rashodi


Rashodi za službena putovanja 20.000 40.270 201,4%
Rashodi za materijal i energiju 120.000 53.686 44,7%
Rashodi za usluge: Pošta i tel. 55.000 60.400 109,8%
Rashodi za usluge: Održavanje 300.000 199.824 66,6%
Rashodi za usluge: Komunalne 360.000 313.665 87,1%
Rashodi za usluge: Intelektualne 300.000 294.452 98,2%
Rashodi za usluge: Računalne 50.000 31.450 62,9%
Rashodi za usluge: Grafičke 365.000 405.290 111,0%
Rashodi za usluge: Ostale 0 25.203


Ostali rashodi poslovanja


Premije osiguranja 30.000 22.714 75,7%
Reprezentacija 510.000 453.949 89,0%
Članarine 30.000 9.941 33,1%
Stručna putovanja, savjetovanja 630.000 469.176 74,5%
Stručna literatura 50.000 9.076 18,2%
Troškovi vanjskih suradnika 90.000 39.618 44,0%
Amortizacija 55.000 52.321 95,1%
Bankovne usluge 15.000 14.309 95,4%
Ostali rashodi 120.000 121.502 101,3%


UKUPNO RASHODI
3.925.000 3.477.471 88,6%