DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Mjesto održavanja ovog stručno-sportskog susreta
europskih šumara bilo je Donovaly, okrug Banska
Bistrica. Hrvatskoj ekipi ovo je bilo 12. sudjelovanje.
Na toj manifestaciji službeno je potvrđeno domaćinstvo
Hrvatske tome natjecanju 2013. godine. Od
Vlade RH dobili smo službenu potvrdu o prihvaćanju
pokroviteljstva nad ovom manifestacijom. O oba
natjecanja mogli ste više pročitati u ŠL1–2/2009.

U ponedjeljak 16. ožujka organiziran je inicijativni


organizacijski sastanak na kojemu su nazočili drža


vni tajnik Herman Sušnik, predsjednik Uprave Hr


vatskih šuma d.o.o. Darko Vuletić, predstavnik


HV-a, bojne za specijalna djelovanja u Delnicama,


gospodin Matić, Načelnik općine Mrkopalj gospo


din Butković, Hranislav Jakovac predstavnik Hrvat


ske u komitetu EFNS-a i tajnik HŠD-a Delač.


Odlučeno je da će organizaciju natjecanja preuzeti


Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo.


U prostorijama UŠPDelnice 8. rujna 2009. godine


održan je sastanak inicijativnog odbora za organiza


ciju 45. EFNS-a, na kojem su nazočili državni tajnik


MRRŠVG Herman Sušnik, dipl. ing. šum., pred


sjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, tajnik HŠD-a


Damir Delač, dipl. ing. šum., voditelj UŠPDelnice


RobertAbramović, dipl. ing. šum., šef odjela proiz


vodnje UŠPDelnice Denis Štimac, dipl. ing. šum. i


načelnik općine Mrkopalj Ivica Padavić. Predlo


žena je sljedeća organizacijska struktura:


Pokrovitelj– VladaRH


Počasni odbor tvore predstavnici: MRRŠVG, Pri


morsko goranske županije, Grada Delnica, Općine


Mrkopalj, Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskoga fakul


teta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog in


stituta,Akademije šumarskih znanosti i HŠD-a.


Organizacijski odbor:


Predsjednik, državni tajnik MRRŠVG Herman Suš


nik, dipl. ing. Dopredsjednici, predsjednik Uprave


HŠ d.o.o., DarkoVuletić, dipl. ing., i voditelj UŠP


Delnice RobertAbramović, dipl ing.


Organizacijski odbor imat će 7 pododbora.

Hrvatsko šumarsko društvo bilo je uz, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iAkademije
šumarskih znanosti, pokrovitelj znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, na temu


“Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe u
Hrvatskoj”,koji se u organizaciji Hrvatskoga šumarskoga
instituta Jastrebarsko, Hrvatskih šuma d.o.o. i
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
12. ožujka 2009. god. održao na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Simpozij je otvorio
prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, njegov inicijator i predsjednik
Organizacijskog odbora. Cilj simpozija bio je
osnažiti znanja šumarskih strukovnih i drugih zainteresiranih
krugova, o biološkim i ekološkim značaj


kama te udomaćene biljne vrste, načinima suzbijanja
pri obnovi nizinskih šuma i mogućem proširenju dosadašnjeg
područja njenog korištenja. Ponajprije se
želi koristiti energetski potencijal amorfe, čime bi se
smanjili troškovi obnove nizinskih šuma, dobila nova
radna mjesta i okolišno čista energija. Izlaganja grupirana
u cjeline: Biološko-ekološke značajke amorfe,
Biomasa za energiju i Domaća iskustva, iznijeli su
znanstvenici i šumarski stručnjaci iz Mađarske, Bos ne
i Hercegovine i Hrvatske.

26. ožujka 2009. godine na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu održan je seminar iz programa stručnoga
usavršavanja članova Komore za 2009. godinu, pod
nazivom Natura 2000 i šumarstvo u Hrvatskoj, u
svjetlu održavanja nacionalnih radionica vezanih uz
završnu fazu izrade prijedloga područja Natura 2000.
O zakonodavnom okviru i konceptu Nature u svom
izlaganju govorio je prof. dr. sc. Ivan Martinić. Na veo
je primjere i iskustva zemalja članica EU; pojas nio
je postupak uključenja u mrežu Natura 2000; s
potvrdom ulaska u EU, zemlja pristupnica predaje i
završeni prijedlog potencijalnih Natura 2000 područja.
Naglasio je da su u ovom slučaju u prednosti
zemlje manje biološke raznolikosti, jer to znači i
manju površinu zaštite. Istaknuo je konstataciju da su
mnoga područja mreže Natura 2000 u Hrvatskoj vrijedna
upravo zbog načina na koji se njima upravljalo
do danas. O načinu utvrđivanja i predlaganja šumskih
staništa i šumskih zajednica za mrežu Natura 2000
govorio je prof. dr. sc. Joso Vukelić. Predložena staništa
i šumske zajednice pregledno su prikazana u
knjizi “Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj”
autora prof.Vukelića i suradnika. Knjiga prikazuje
sveukupnu šumsku vegetaciju hrvatske kroz
opis i prikaz rasprostranjenosti svake pojedine šumske
zajednice, odnosno šumskog stanišnog tipa,
prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa koja se koristi
u zaštiti prirode. Za svako šumsko stanište odabrani
su najznačajniji lokaliteti koji su zbog svoje
očuvanosti i reprezentativnosti predloženi za uključenje
u Nacionalnu ekološku mrežu, odnosno ekološku
mrežu Europske unije Natura 2000. Nakon predavanja
knjiga je podijeljena sudionicima seminara.

Utravnju 2009. godine na Šumarskom fakultetu Sve učilišta
u Zagrebu održana je Osnivačka skupština
Ekološke-sekcije HŠD-a, uz nazočnost 60-tak istaknutih
znanstvenika i stručnjaka s područja ekologije,
iz Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga
šumarskoga instituta Jastrebarsko, Ministarstva
regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga
gospodarstva, Ministarstva kulture i Hrvatskih šuma
d.o.o.Na skupštini je izabran predsjednik Ekološke
sekcije, izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić. Utvrđen je op seg
aktivnosti kojima će se baviti sekcija, a to su: općekorisne
funkcije šuma, racionalno iskorištavanje