DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


tehnologija. Započeta su istraživanja proizvodnosti stroje
va, odnosno ljudsko-strojnoga rada, a izrađene su i tehničke
norme za radove pridobivanja drva.


Svrhamehaniziranogprivlačenjadrvajepovećanje
učin ka, smanjenje broja radnika, humanizacija rada,
smanjenjetroškovapojediniciproizvodaidrugo.Tehničkipoboljšaniiergonomski
usavršenistrojeviomogućuju
napredak u tehničkom i tehnološkom pogledu.
Modernizacijisetehničkihsredstavaradaupridobivanju
drva posvećuje velika pozornost, ali organizacija
radapriprivlačenjudrvanijeuvijekoptimalnopostavljena,
štozaposljedicuimavećetroškoveproizvodnje.
Velikajepromjenaupridobivanjudrvanastalauvođenjem
novih tehnologija pri sječi, izradi i privlačenju
drva. Uz sortimentnu metodu se uvode poludeblovna,
deblovna i stablovna metoda izrade. Odabir određene


me tode zavisi o sastojinskim uvjetima te tehničko-tehnološkim
značajkama strojeva za privlačenje drva.


Višegodišnja su istraživanja traktora, koji se koriste
za privlačenje drva, dala očekivane rezultate, pa su tako
razvrstani po djelotvornosti, dimenzijama, masi i snazi,
na traktore za prorede i traktore za oplodne i preborne
sječe. Zajedničkom suradnjom šumarske struke i znanosti
postignuti su značajni rezultati u traženju suvremenoga
traktora za oplodne i preborne sječe, koji bi bolje
udovoljili ekonomskim, ekološkim, ergonomskim, energijskim
i estetskim zahtjevima. Kao rezultat zajedničkoga
rada kroz četiri protekla desetljeća postignuto je
to da sada u šumarstvu Hrvatske imamo specijalne šumske
zglobne traktore za privlačenje drva po tlu tipa Eco-
Trac 55V, EcoTrac 120Vdomaće proizvodnje i traktore
tipaTimberjack 240C strane proizvodnje.


2. PROBLEMATIKAI CILJ ISTRAŽIVANJA – Problem and aim of research
Tijekom proteklih 50 godina hrvatsko je šumarstvo u
pri dobivanju drva prolazilo kroz nekoliko razdoblja,
koja su obilježena određenim stupnjem tehničkog i tehnološkog
razvoja.U proteklom razdoblju je proizvodnost
i troškove traktora pri privlačenju drva istraživalo
više domaćih i stranih autora. Tako Bojanin i dr.
(1990, 1994, 1997) istražuje rad zglobnih i poljoprivrednih
traktora kod privlačenja drva. Košir i dr.(1995,
1999,2000.) istražuju traktore u šumarstvu Slovenije u
pri mjeni i proizvodnosti pri privlačenju drva. Zatim
Krpan i Zečić (2001) istražuju učinkovitost i troškove
traktoraTimberjack 240 C pri privlačenju drva u
brdskim oplodnim sječama. Privlačenje drva podliježe
utjecaju zakona proizvodnje i zakona obujma komada
(Grammel, 1988). Prema zakonu obujma komada,
manji obujmi izrađenog oblog drva povećavaju troškove
rada po jedinici proizvoda. Privlačenje drva s prosječno
manjim obujmom komada u tovaru iz prorednih sječina
je u odnosu na privlačenje iz oplodnih i prebornih sječa
složenije.


Učinak traktora pri privlačenju drva funkcija je sve ukupnog
djelovanja čovjeka, uvjeta rada i radno-tehnič kih
značajki (Krpan,1984). Proizvodnost su i troškove
pridobivanja sitnog tehničkog drva različitim teh nologijama
rada istraživali Branz i dr. (1983). Mikleš i
Suchomel(1999) te utvrđuju zavisnost iz među terenskih
uvjeta i rada zglobnih traktora pri privlačenju drva.
Krivec (1979) piše o nužnosti promjene organizacije
rada pri privlačenju drva traktori ma. Prema stupnju mehaniziranosti
i proizvodnosti te objektivnim i subjektivnim
uzrocima, učinkovitost se u postojećoj organizaciji
rada smanjuje. Smatra da su to dobri razlozi za oblikova
nje novih organizacijskih postupaka, ponajprije skupno
ga rada. Zatim naglašava potrebu permanentne
izo brazbe kadrova i bolje vrednovanje rada u šumi.
Sabo i Poršinsky (2005) istražuju također traktor
Timberjack 240 C s dvobubanjskim vitlom na privlače


nju jelove oblovine u prebornim šumama. S prosječno


3


ostvarenim obujmom tovara od 4,4 mi prosječnim


3


ko madom u tovaru od 0,6 mukazuju na visoku proizvodnost
navedenoga traktora. Novija istraživanja pridobivanja
drva na nagnutim terenima zaokupljaju stručnu i
znanstvenu javnost, jer je privlačenje drva najsloženija
sastavnica. Tako KrčiKošir(2008) istražuju najpovoljniju
tehnologiju privlačenja drva u odnosu na primar
nu i sekundarnu otvorenost šumske površine
izra dom digitalnih modela terena. Zatim Marenčei
Košir(2008) istražuju novi traktorWoody 110 pri pri vla
čenju drva uz nagib.


Hrvatsko je šumarstvoudrugojpoloviniprošlogastoljećaprolazilo
kroztrirazvojnarazdobljapridobivanja
drva. Urazdobljuod1960. do1970. godinezapočinjese
suvođenjemmehanizacije. Prisječiiizradbistabalakoristesemotornepilezajednogradnika,
čijejeuvođenje
na čitavompodručjuHrvatskezavršeno1979. godine. Pri
privlačenjusepostupnouvodepoljoprivrednitraktori,
kojisuopremljeni šumarskomopremom. Utomserazdobljutakođeruvodespecijalni
šumskizglob nitraktori
tipaCaterpilarS-8, Timberjack200,Kockumsidrugi,te
jedo1970. godinenaprivlačenjudrvauHrvatskojradilo
oko100 strojeva.Tijekomrazdobljaod1970. do1990.
godineprisječiiizradbistabaladaljeseprimjenjuje
ručno-strojnirad, kojijeupotpunostizadržando2002.
godine,kadasepokusnoprimjenjujeharvesteru četinjačamailistačama.
Motornesepiletehničkiunapređuju. U
ciljupovećanjapoizvodnostiuzpojedinačniraduvodise
višioblikorganizacijerada, atojeskupnirad, kojije
uveden1982. godine. Utomserazdobljuprovodeistraživanjaprimijenjenihsredstavaradana
čitavompodručju
Hrvatske. Priprivlačenjudrvasedamdesetihsegodinauz
prilagođenepoljoprivrednetraktoreuvodezglobnitrak


tori, apriizvozuforvarderi. Od1980. godineuhrvat


skomse šumarstvuzapočinjesuvođenjeminformatičke


tehnologije. Također započinje razvoj treće generacije