DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Analizu istraživanja o tipologiju šuma u prvoj polovici
prošloga stoljeća dao je De Philippis u svome djelu
“Šuma kao biljna zajednica”.


Po njemu “Fitocenoza je zajednica biljaka regulirana
borbom za opstanak”. Tip šume je obilježen miješanjem
vrsta u pojedinim slojevima, porijeklom šume i
načinom tretiranja u fazama njezinoga razvoja.


Tip šume najviše obilježava:floristički sastav sloja stabala,

mješavina vrsta u istom sloju, iz čega proizlaze
“mješovite šume” u područjima koje obilježava
umjerena klima i “čiste šume” u ekstremnim ekološkim
uvjetima,

diferencijacija dobnih razreda u sloju drveća i

horizontalna struktura, koju predstavljaju različiti
“tipovi profila” šumske vegetacije.


Izlaganje De Philippisa u “Šumskoj tipologiji” obiluje
interesantnim argumentima koji su dali obilježje
šumarstvu Italije sredine prošloga stoljeća.


Jarno Bontadi, Marta Bazzanella, Mauro
Bernabei, Tiziana Urso: Vrste drveta za izradu
seoskih saonica u Trentinu


U ovom članku autori su obradili rezultate istraživanja
vrsta drveta upotrebljavanih za izradu pojedinih sastavnica
seoskih sanjki. Analiza obuhvaća deset sanjki
različitih konstrukcija i namjene.


Sve do skorašnje prošlosti, u svim predjelima alpskog
luka, prijevoz sijena i drva iz planine u doline bio
je moguć uz uporabu teretnih sanjki. To transportno
sredstvo ruralnih predjela u pravilu se sastojalo od para
dugačkih “kriva” povezanih uzdužnim i poprečnim
kon struktivnim elementima i platforme za teret, izrađene
po shemama lokalnih tradicija. Te sanjke morale
su biti čvrste i elastične te istovremeno lagane. To je
omo gućavalo transport veće količine materijala, te lak ši
prijenos praznih sanjki na planinu. Ovaj tip sanjki
više se upotrebljavao ljeti nego zimi (usporedi s “vlačicama”
u našim krajevima). Spojnice, zglobovi, klinovi
i drugi konstruktivni elementi, svi izrađeni od drveta
(ili više vrsta drveta) davali su karakteristiku čvrstoće,
trajnosti, izdržljivosti i gipkosti. Poznavanje karakteristika
pojedinih vrsta drveta omogućavalo je postizanje
funkcionalnosti konstrukcije.


Uporaba sanjki, a posebice onih s animalnom vu čom,
datira još iz doba kasnog neolitika. Arheološke is kopine
u Ukrajini i Rumunjskoj potvrđuju njihovo
postojanje u razdoblju od 3000 g. p.n.e., a vezano je na
uzgoj konja i goveda. Slične podatke daju arheološka
is traživanja u Egiptu i Mesopotamiji, te u mnogim europ
skim kulturama.


Dva su osnovna tipa konstrukcije sanjki: konvergentan
sa strukturom “kriva” u obliku slova “Y”, što se
postiže uporabom jednog račvastog stabla, te u obliku
slova “H” što čine dvije paralelne krive povezane popreč
nim elementima. Prve su češće u srednjoj Italiji, a
zbog svoje težine potrebna je animalna vuča.


Sanjke s paralelnim krivama mogu imati povišenu
platformu ili u razini kriva, što ovisi o namjeni. Sanjke
talijanskog sela upotrebljavaju se za transport sijena,
drva, kamena i gnojiva, a mogu biti na animalnu vuču
ili bez nje.


Sanjke u Trentinu ponajprije su služile za transport
sijena i drveta. S obzirom da su do destinacije za utovar
prenošene na leđima, trebale su biti lagane, ali dovoljno
čvrste, a mogle su nositi 200 do 400 kg, t.j. do
dvadeset puta više od njihove težine.


Krive koje su izravno u kontaktu s podlogom, uzvišene
su u prednjem kraju, što se postiže savijanjem u
pari zagrijanog drveta, prirodnom zakrivljenošću tijekom
rasta, ili izrezivanjem, što je nepovoljno zbog presijecanja
fibrature drveta. Krive su često okovane
željeznom trakom, zbog trajnosti ili podmazivane
svinjskom mašću radi smanjenja trenja.


Podupori su elementi koji povezuju utovarnu platformu
s krivama. Može ih biti više radi čvrstoće, a
mogu biti nagnuti naprijed ili natrag, te u stranu radi
povećanja utovarne površine. Podupori su povezani
transverzalno poprečnim elementima, koji su ovisno o
namjeni uzdužno povezani (legneri).


Radi ustanovljenja upotrebljavanih vrsta drveta analizirano
je deset različitih sanjki iz Muzeja uporabnih
predmeta i nošnji Trentina, sačinjenih krajem pretprošloga
stoljeća. Istraživanja su obuhvatila 119 uzoraka
drveta, uzetih od izloženih sanjki. Identificirano je korištenje
13 vrsta drveta.


Bukva i jasen sudjeluju u gradnji sanjki sa 30 elemenata
(svaka vrsta) i predstavljaju najviše korištene
vrste. Slijedi breza sa 18 elemenata, te grab i hrast sa 8
elemenata (svaka vrsta). Druge vrste listača kao: kesten,
drijen, lijeska, joha i bagrem zajedno sudjeluju sa
15 strukturnih elemenata. Uporaba četinjača je gotovo
zanemariva.


U izradi donjeg ustroja bukva, grab i jasen sudjeluju
sa 89 %, a od toga na bukvu otpada 46 %. U nekim
predjelima cijela konstrukcija sanjki izrađena je uporabom
bukve u svim elementima.


Za podupore su u uporabi elastičnije vrste: jasen,
drijen i hrast, te sudjeluju sa 73 %. Breza je otporna i
po sebno savitljiva, te se često upotrebljiva za transverzalne
elemente. Seoske sanjke mogu imati ukrasne elemente,
koji su imali simboličnu vrijednost i kulturalni
odraz sredine. Različitosti u uporabi pojedinih vrsta drveta,
kao i način izrade, vezani su za nasljeđa u pojedinim
lokalitetima.


U etnografskim muzejima čuva se kulturno nasljeđe
nedavne prošlosti, koja je postala itekako daleka.


Frane Grospić