DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IV. NFZ.FORESTNET LJETNA ŠKOLA – FORMOD “MODELIRANJE
ŠUMSKIH ZAJEDNICA, FUNKCIJA I DINAMIKA U SVRHU
UNAPREĐENJA GOSPODARENJA ŠUMAMA”


“MODELLING FOREST COMMUNITY ORGANIZATION, FUNCTIONS
AND DYNAMICS FOR IMPROVING FOREST MANAGEMENT”


Le Tholy – Nancy, Francuska, 7. – 14. rujna 2008. godine


Tjedan dana, u rujnu 2008. godine, trajala je škola o
primjeni modela u gospodarenju šumama. Organizator je
bio NFZ.forestnet, Europska mreža za obrazovanje i
istraživanje u šumarstvu, koja predstavlja aktivnu međunarodnu
suradnju gradova Nancy (Francuska), Freiburg
(Njemačka) i Zürich (Švicarske).


Glavna zadaća NFZ.forestnet-a je povećanje znanstvene
izvrsnosti te atrakcija znanstvenika i mladih
istraživača iz raznih zemalja Europe, sa svrhom stvaranja
strukturiranog Europskog znanstvenog područja.
FORMOD je četvrta ljetna škola NFZ.forestnet-a, a sudionici
su bili studenti dodiplomskog i postdiplomskog
studija šumarstva iz zemalja diljem svijeta (Francuska,
Engleska, Njemačka, Austrija, Belgija, Italija, Hrvatska,
Rumunjska i Argentina). Predavači su bili iz priznatih
eu ropskih znanstvenoistraživačkih institucija;
FVA (Frei burg), AgroParisTech-Engref (Nancy), IRD
(Montpellier), CEA LSCE, Cirad (Montpellier) i INRA
(Nancy i Avignon). Ukupno je bilo nazočno 26 studenata
i 12 predavača.


Izlaganja su bila grupirana prema problematici na
na čin da je svaki dan činio zaokruženu, jedinstvenu cje linu.
Nakon uvodnog konferencijskog izlaganja slje dila
su predavanja te konačno aplikacija predstavlje nih modela.
Jedan dan bio je posvećen studentima koji su prezentirali
svoja istraživanja u kojima koriste pris tup
modeliranja.


Slika 1.
Organizatori 4. ljetne škole FORMOD,
lijevo: Jean-Daniel Bontemps, profesor sa Sveučilišta
AgroParisTech – ENGREF, desno: Gilles Le Moguédec,
profesor na institutu INRA, Nancy


Figure 1 Organizers of 4th Summer school FORMOD,
left: Jean-Daniel Bontemps, professor at University Agro-
ParisTech – ENGREF, right: Gilles Le Moguédec, professor
at INRA Institute in Nancy


1. dan – Pregled različitih pristupa modeliranja i fenomenološko
modeliranje


Gerald Kändler, FVA Freiburg: General introduc
tion to growth simulation models in forestry (Uvod
u simulacijske modele rasta u šumarstvu).


Modeli služe za predikciju i simulaciju nekog si-
stem skog ponašanja. Najčešće se koriste za simulaciju i
to u svrhu analize različitih scenarija te za test hipoteze.
Od mnogobrojnih modela, predavač je izdvojio dva simulatora
rasta koji se baziraju na individualnom stablu;
prostorno neovisni Forest Vegetation Simulator (FVS) i
prostorno ovisni simulator rasta Silva 2.2 (Pretzsch i
dr. 2002). Također je predstavljen i Timber Forecast
Model, jednostavan matematički obračun dviju uzastopnih
izmjera, čiji je rezultat procjena rasta, sječe, mortaliteta
te urasta, a glavna zadaća modela je izrada strategije
sječe za iduće razdoblje.


Jean-Daniel Bontemps, AgroParisTech-Engref
Nancy: Deterministic models of height growth of
even-aged forest stands (Deterministički modeli visinskog
rasta jednodobnih šumskih sastojina).


Opće je prihvaćeno da je dominantna visina indikator
produktivnosti sastojine. Ako pretpostavimo da promjena
okolišnih uvjeta utječe na promjenu boniteta
staništa, postavlja se pitanje: Kako ta promjena utječe
na krivulje rasta? Da li krivulje mijenjaju oblik? Kako
razviti visinske krivulje prilagodljive promjenjivim
okolišnim uvjetima? Glavna prepreka u izradi “savršenog”
modela je nepomiriva različitost teorijskih i empirijskih
pristupa. U svom predavanju Bontemps se
fokusirao na čiste, jednodobne sastojine obične bukve
u SI Francuskoj, s ciljem izrađivanja krivulja indeksa
staništa (site index curves). Utvrđeno povećanje stope
rasta šuma Europe (Spiecker i dr.1996, Kahle i dr.
2007) kao posljedica promijenjenih okolišnih uvjeta,
ukazuje i na pozitivni pomak krivulja rasta dominantne
visine. Bonitetne krivulje više ne predstavljaju trajno
svojstvo nekog staništa. One se mijenjaju sukladno s
kalendarskim datumom, te je potrebno integrirati uočene
trendove rasta u krivulje boniteta. Utjecaj kalendarskog
datuma i starosne dobi pojedine sastojine na
krivulje boniteta mora biti eksplicitan.


2. dan – Modeliranje šumskih zajednica
Pierre Couteron, IRD Montpellier: Stochasticity
in population and community ecology: metapopula


tions and neutral communities (Stohastička komponenta
u populacijskoj ekologiji i ekologiji zajednica).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U populacijskoj ekologiji i ekologiji zajednica proces
izumiranja je posljedica klimatskih varijacija, napada
štetnika i predatora, djelovanja konkurenata,
prirodnih nepogoda ili antropogenog djelovanja, genetske
uvjetovanosti i sl. Sve navedeno čini proces izumiranja
stohastičkom komponentom. Procesi izumiranja i
kolonizacije u dinamičnoj su ravnoteži, što sustav u
cjelini čini stabilnim. Populacijska ekologija poznaje
pojam metapopulacije, skup populacija jedne vrste kod
kojega nema interakcije s drugim vrstama. U okviru
ekologije zajednica predstavljen je i pojam “metazajed
nice”, skup populacija više vrsta gdje postoji interakcija
među vrstama, a procesi su pojednostavljeni
primjenom modela. Predstavljeni su sljedeći modeli:
Levinov prostorno neovisni model (1968), kopno-otok
model (Mainland-island, Hubbell 2001), niz model
(Stepping-stones), izvor-ponor model (Source-sink),
mo del kontinuiranog prostora (Continuous space,
Cha ve i Leigh 2002) i migracijska matrica (Migration
matrix, Economo i Keitt 2007).


Damien Marage, AgroParisTech-Engref Nancy:
Spatial modelling of forest communities: from biogeographical
range to local scale (Prostorno modeliranje
šumskih zajednica: od bio-geografske do
lokalne razine).


U svrhu očuvanja najvažnijih šumskih staništa i
vrsta u Europi neophodno je očuvanje bioraznolikosti
na razini šumskih zajednica. Za to je potrebno postojeće
modele šumskih staništa spustiti sa bio-geografskih
razmjera na lokalnu razinu. No, da li je to moguće,
a da se pritom zadrži točnost modela? U toj namjeri do
izražaja dolazi važnost prostorne komponente kod svih
vrsta podataka koji će se koristiti u modeliranju. Posljedica
su opsežne baze podataka koje koriste modele kao
što su SynBioSys, Sophy i EcoPlant. Ferrier i Gui-
s a n (2006) iznose nekoliko strategija prostornog modeliranja
bioraznolikosti na razini šumskih zajednica.
Klimatske promjene u 21. stoljeću velika su prijetnja
bioraznolikosti (Bakkenes i dr. 2002). Kako prilagoditi
prostorno modeliranje šumskih zajednica klimatskim
promjenama? U tu svrhu potreban je bolji uvid u
karakteristike pojedinog staništa, te razvoj novih alata
koji će omogućiti prikupljanje potrebnih podataka.


3. dan – Biogeokemijsko modeliranje
Philippe Ciais, CEA LSCE: Carbon cycle in


forest ecosystems (Kruženje ugljika u šumskim eko sus
tavima).


Kruženje ugljika obuhvaća procese fotosinteze, disanja,
fenologije i alokacije. Fotosinteza na razini lista je
proces izmjene plinova koji se opisuje jednadžbama difuzije.
Fotosinteza je ovisna o intenzitetu svjetla, temperaturi
i koncentraciji atmosferskog ugljika. Za skaliranje
procesa fotosinteze od lista do krošnje koristi se indeks
lisne površine (Leaf Area Indeks, LAI). Disanje (respiracija)
šumskog ekosustava može biti autotrofno (za održavanje
i rast) i heterotrofno (dekompozicija, tj raspadanje
tvari). Fenologija je proces razvoja indeksa lisne
površine. Alokacija ili premiještanje ugljikovih spojeva
određena je količinom dostupne vode, svjetla, hranjiva
(dušik), unutarvrsnom “strategijom” preraspodjele te
ostalim mnogobrojnim poznatim i manje poznatim faktorima.
Rezultat međudjelovanja navedenih procesa je
neto produkcija bioma (Net Biome Productivity, NBP) i
to prema formulaciji NBP = GPP - R - f, gdje je GPP –
Gross Primary Production, tj. fotosinteza, R – respiracija
(autotrofna i heterotrofna) i f – faktor sječe ili drugih
poremećaja.


Laurent Saint-André, Cirad: Biogeochemical
cycles and their integration into stand growth simulators
(Biogeokemijski ciklusi i njihova integracija u
simulatore rasta sastojine).


Šumski ekosustav predstavlja zalihe i tokove uglji ka,
vode i hranjiva. To je dinamični sustav živih organizama
koji djeluje između atmosfere i tla, leži na matičnoj podlozi
u određenim geografskim uvjetima i podređen je
raznolikim oblicima gospodarenja. Tlo je vrlo osjetljiv
sustav, a neodgovorno i nepravilno gospodarenje šumskim
ekosustavom može dovesti do njegove degradacije.
Biogeokemijski ciklus predstavlja kontinuirano
kruženje hranjiva iz tla u biljku i obratno, a čine ga biokemijski,
geokemijski i biološki ciklus. Biokemijski ciklus
obuhvaća procese atmosferske depozicije, vlaženja,
drenaže i otjecanja vode, geokemijski ciklus čini translokacija
tvari, a biološki ciklus čine procesi izmjene
tvari u krošnji, primanje hranjiva, imobilizacija te mineralizacija
organske tvari. Implementacija kruženja hranjiva
u procesne modele bazira se na utjecaju dušika na
fotosintezu, indeks lisne površine, respiraciju potrebnu
za održavanje i alokaciju ugljika (npr. model G’Day,
Comins i McMurtrie 1993). Integracija kruženja
hranjiva u modele rasta i prirasta neophodna je zbog mogućnosti
simulacije sadržaja hranjiva unutar stabla i
translokacije (npr. model E-DENDRO, Saint-André
i dr. 2002).


Delphine Derrien, INRA Nancy: Modeling and
simulation of soil organic matter dynamics (Modeliranje
i simulacija dinamike organske tvari u tlu).


Procesi organske tvari u tlu su mineralizacija, imobilizacija
djelovanjem razlagača i stabilizacija. Pri modeliranju
koriste se mehanicistički modeli orijentirani
na aktivnost razlagača te modeli orijentirani na kvalitetu,
tj. lakoću (brzinu) razgradnje organske tvari u tlu.
Modeliranje razlaganja listinca uzima za pretpostavku
da je sustav homogen i da svi ugljikovi atomi imaju istu
vjerojatnost izlaska iz sustava. Koriste se dva pristupa,
prvi tzv. one litter cohort pristup koji podrazumijeva da
nema novih input-a i da je rata dekompozicije ugljika
ovisna samo o njegovoj količini i drugi pristup je continuous
litter input kojega karakterizira kontinuirani ulaz
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

novog listinca (organske tvari) u sustav te se modelira
bilanca ulaza i izlaza. Uočeno je da novi listinac stimulira
aktivnost mikroorganizama i tako potiče mineralizaciju
organske tvari. Modeli koji uzimaju u obzir
kvalitetu organske tvari razlikuju slobodnu, vezanu i
stabilnu organsku tvar (npr. RothC model, Jenkinson
i Rayner 1977). Postoje i modeli koji uzimaju u obzir
i aktivnost razlagača te kvalitetu organske tvari, kod
njih se koristi međuovisnost rasta mikroorganizama i
lakoće raspadanja organske tvari. Lakoća raspadanja
ovisi o stopi asimilacije i stopi mortaliteta razlagača.


Cyrille Rathgeber, INRA Nancy: Modelling the
influence of climate on tree radial growth (Modeliranje
utjecaja klime na radijalni rast).


Klimatske promjene i povećanje koncentracije atmosferskog
ugljika utječu na produktivnost šumskog
ekosustava. Dendroekologija je disciplina koja pomaže
pri istraživanju utjecaja okolišnih promjena na rast stabala
u prirodnim uvjetima i u dužim razdobljima. Autor
je prezentirao svoje istraživanje na Alepskom boru
(Pinus halepensis Mill.) u Francuskoj (Calcareous
Provance). Dendroekološko istraživanje zahtijeva raznovrsne
podatke; o prirastu, klimi i okolišu. Podaci o
prirastu prikupljeni su sa kolutova, a s obzirom na širinu
goda i gustoću ranog i kasnog drva izračunat je indeks
rasta stabla (Tree Growth Indeks, TGI). Podaci o
klimi dobiveni su iz klimatskog modela ARPEGE-IFS,
a podaci o okolišu prikupljeni su na terenu (geografija,
vegetacija, geologija, tlo i dr.). Provedena je simulacija
sa tri vrste modela; prediktivnim funkcijama, biogeokemijskim
modelom Biome3 i bioklimatskim modelom.
Rezultati dobiveni koristeći prediktivne funkcije
pokazali su veliku varijabilnost, te kao takvi nisu podobni
za modeliranje utjecaja klime na rast. Biome3 je
pokazao ovisnost neto primarne produkcije (NPP) i indeksa
rasta (TGI) te se može koristiti za istraživanje
utjecaja klime na rast, ali na regionalnoj razini. Bioklimatski
model pokazao se kao odgovarajući način za simulaciju
utjecaja klimatskih promjena u Mediteranu i
to na regionalnoj i lokalnoj razini, jer je uočena proporcionalna
ovisnost indeksa rasta (TGI) o klimatskom parametru
AET (Actual EvapoTranspiration), tj. stvarnoj
evapotranspiraciji.


4. dan – Modeliranje strukturnih i funkcionalnih odgovora
na okoliš


Christophe Godin, Cirad Montpellier: Basic
concepts in functional-structural plant modeling
(Osnovni koncept funkcionalno-strukturalnog modeliranja
biljaka).


Biljni svijet odlikuje varijabilnost u prostornoj organizaciji
i vremenskom trajanju razvojnih procesa. Raznovrsnost
čimbenika koji kontroliraju razvojne procese
(geni, koncentracija hranjiva, enzima i proteina, temperatura,
dostupnost vode, svjetla, slobodan prostor i sl.)


rezultira širokim spektrom biljne strukture. Funkcionalno-
strukturalno modeliranje biljaka (Functional-structural
plant modelling, FSPM) obuhvaća opis biljne
strukture kroz prostorne, geometrijske i topološke
oblike, zatim modeliranje procesa pri fiksnoj strukturi te
modeliranje rastućih struktura. Varijable potrebne za
ulaz u model su mnogobrojne i vrlo teško mjerljive tako
da je razvoj metodologije prikupljanja podataka veliki
izazov. Trenutačno se koristi laserska tehnologija. Za
obradu su dostupne razne softverske platforme kao npr.
L-Studio, OpenAlea, Capsis i GroIMP.


Michel Etienne, INRA Avignon: Introduction to
multi-agent systems (Uvod u multi-agent sustave).


Gospodarenje prirodnim resursima temelji se na uva žavanju
interakcije socijalne i ekološke dinamike. Multi-
agent sustav MAS (Ferber 1995) definira agenta kao
fizičkog ili virtualnog aktera koji djeluje u okolini, komunicira
s drugim agentima, posjeduje vlastite resurse,
vještine i usluge te ima mogućnost reprodukcije i evolucije.
Gospodarenje prirodnim resursima pomoću multi-
agent sustava omogućuje kompjuterska platforma
Cormas (http://cormas.cirad.fr). MAS čine okoliš, agenti
i pasivni objekti, njihove interakcije i transformacije te
produkcija i konzumacija proizvoda. Sustav je fleksibilan,
omogućuje ažuriranje okolišnih uvjeta, višestruku
organizacijsku razinu i sagledavanje situacije od strane
različitih promatrača. Njegova primjena u gospodarenju
šumskim resursima ogleda se kroz podršku u pregovorima
među pojedinim vlasnicima, izradi plana gospodarenja
u suglasnosti sa šumoposjednicima, usporedbi
pojedinih scenarija gospodarenja i rješavanju konflikata.


5. dan – Modeliranje u šumarskoj ekonomici i menadžmentu


Marc Hannewinkel, FVAFreiburg: Risk manage
ment (Modeliranje i upravljanje rizikom u šu-
mar stvu).


Analiza rizika sastoji se od njegove identifikacije,
procjene, upravljanja i kontrole. Identifikacija rizika podrazumijeva
određivanje rizičnih čimbenika i utvrđivanje
njihovih interakcija. Procjena rizika radi se s obzirom
na veličinu štete koju rizik može izazvati i vjerojatnost
pojavljivanja samog rizika. Upravljanje rizikom podrazumijeva
izbjegavanje rizičnih situacija, smanjenje vjerojatnosti
pojavnosti rizika te količine štete, osiguranje
od rizika te njegovu diverzifikaciju. Praksa poznaje nekoliko
metoda analize rizika u šumar stvu; mehanicistički
modeli, iskustveni pristup, statistički modeli i umjetne
neuralne mreže. Sve metode zahtijevaju podatke o geografskom
položaju, vrsti i visi ni stabala ciljane sastojine
te detaljne informacije o izloženosti i nagibu, da bi procijenili
utjecaj brzine vjetra. ForestGALES je mehanicistički
model koji daje vjerojatnost oštećenja prosječnog
stabla u sastojini, što implicira da će cijela dotična sastojina
biti zahvaćena oštećenjem, a glavni čimbenik je kri
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

tična brzina vjetra. Od statističkih
modela u analizi rizika koriste se
GLM (General Linear Model) i
GAM (General Additive Mo del).
Važna je i regionalizacija rizika zbog
izrade karata potencijalnog rizika.
Rangiranje potencijalnog rizika
određuje se prema digitalnom modelu
reljefa (Digital Terrain Model)
te koristeći inventurne i meteorološke
podatke.


Slika 2. Sudionici 4. ljetne škole NFZ.forestnet platforme


Figure 2 Participants of 4th Summer school of NFZ.forestnet platform


Gilles Le Moguédec, INRA
Nancy: Principles, methods and simulation
of a multicriteria optimisation
problem (Principi, metode i


simulacije proble ma multikriterijske
optimizacije).


Predavanje je bilo usmjereno na rješavanje aktualnih
problema na području šumarske ekonomike. S ciljem
potrajnog gospodarenja planiranje u šumarstvu pos taje
kompleksna disciplina zbog brojnih i raznovrsnih elemenata
koje je potrebno uzeti u obzir, npr. ekonomska profitabilnost,
prirodni rizici, zaštita prirode, povijesna
važnost. Proces multikriterijske optimizacije uključuje
for miranje liste elementarnih kriterija (npr. produkcija
drva, profit korisnika, povećanje stope zaposlenja, indeksi
bioraznolikosti), pridavanje konkretne formulacije
svakom kriteriju, udruživanje kriterija, pazeći pritom na
pretpostavljena ograničenja, rangiranje kriterija (s obzirom
na važnost zadovoljavanja odre đenog uvjeta) te
defi niranje objektivne funkcije. Jedan od pristupa rješava
nju navedene problematike je matematičko modeliranje.
Matematički model je sustav jednadžbi, čije
komponente i struktura omogućavaju opis stanja nekog
sustava te njegovu evoluciju u okvirima željene preciznosti.
Svaki model ima svoj elementarni objekt, prostornu
i vremensku skalu te korisnika. Prednosti
matematičkog modeliranja u svrhu rješavanja multikriterijske
optimizacije ponajprije su mogućnost razmatranja
vrlo kompleksnih situacija te usporedba stvarnih i
potencijalnih scenarija, mogućnost suprotstavljanja interesa
te ocjenjivanje posljedica izabranog scenarija. Glavna
manjkavost ovog pristupa je pojednostavljenje
realnosti. Predavač je prezentirao primjer multikriterijske
optimizacije u uzgajanju regularnih šuma. Za elementarne
kriterije uzima socioekonomske i okolišne
kriterije, a kao matematički model koristi simulator rasta
sastojine Fagacées. Za objektivnu funkciju uzima krivulju
samoizlučivanja stabala (eng. Self-thinning curve), a
uzgojni scenariji definira prema indeksu relativne gustoće
(eng. Relative Density Index, RDI).


Od studentskih izlaganja posebnu pažnju zaokupio
je ANAFORE model (ANAlysis of FORest Ecosys tems),
sastojinski procesni model koji uključuje razvoj
tkiva drva i pohranu ugljika u stablima (Deckmyn i
dr. 2008). Predstavili su ga članovi istraživačke grupe
Plant and Vegetation Ecology, Sveučilišta u Antwerpen,
Belgija. Model je vrlo kompleksan, sadrži preko
180 parametara, obrađuje podatke na razini lista, stabla,
sastojine, ekosustava te uključuje podatke o tlu, a
na vremenskoj skali zahtijeva polusatne i dnevne ulazne
podatke.


Tjedan dana intenzivne nastave omogućio je polaznicima
da svladaju osnove procesa modeliranja, te da
se upoznaju s raznovrsnom primjenom ovog pristupa u
području šumarstva. Dan odvojen za izlaganja studenata
bio je idealna prilika za interaktivnu razmjenu
znanja. Na kraju škole održan je i okrugli stol s temom
Modeliranje kao alat u gospodarenju šumama. Uz općeprihvaćenu
važnost procesnih modela pojedinačnog
stabla, koji detaljnim rezultatima doprinose temeljnoj
znanosti u šumarstvu i biljnoj biologiji, naglašena je i
neophodnost robusnih, matematičkih jednadžbi koje se
koriste za sastojinsko modeliranje, a čija se primjenjivost
najbolje ogleda u šumarskoj praksi.


REFERENCE


Bakkenes, M., J. R. M. Alkemade, F. Ihle, R.
Leemans, J. B. Latour, 2002: Assessing effects
of forecasted climate change on the diversity
and distribution of European higher plants
for 2050, Global Change Biology 8 (4): 390–407.


Chave, J., E. G. Leigh, 2002: A spatially explicit neutral
model of beta-diversity in tropical forests,
Theoretical Population Biology 62 (2): 153–168.


Comins, H. N., R. E. McMurtrie, 1993: Long-
term response of nutrient-limited forests to CO2
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

enrichment; equilibrium behaviour of plant-soil radial growth, and the role of changes in the cli-
models, Ecological Applications 3 (4): 666–681. matic water balance for the growth of tree species
in Europe, Causes and Consequences of


Deckmyn, G., H. Verbeeck, M. Op de Beeck,
Forest Growth Trends in Europe, 169–182.


D. Vansteenkiste, K. Steppe and R. Ceulemans,
2008: ANAFORE: A stand-scale pro-Levins, R. 1968: Evolution in Changing Environcess-
based forest model that includes wood ments, Princeton University Press.
tissue development and labile carbon storage in


Pretzsch,H., P. Biber, J. Dursky, 2002: The sin-
trees, Ecological Modelling 215 (4): 345–368.


gle tree-based stand simulator SILVA: construc-
Economo, E. P., T. H. Keitt, 2008: Species diver-tion, application and evaluation, Forest Ecology


sity in neutral metacommunities: a network ap-and Management 162 (1): 3–21.


proach, Ecology Letters 11 (1): 52–62.


Saint-André, L., J.-P. Laclau,J.-P. Bouillet, P.
Ferber,J., 1995: Les systemes multi-agents: Vers une Deleporte, A. Miabala, N. Ognouabi,
intelligence collective, Inter Editions, Paris. H. Bailléres, Y. Nouvellon, 2002: Integrative
modelling approach to assess the sustainabi-


Ferrier, S., A. Guisan, 2006: Spatial modelling of
biodiversity at the community level, Journal of lity of the Eucalyptus plantations in Congo,
IUFRO Working party S5.01.04, Harrison Hot


Applied Ecology 43 (3): 393–404.
Springer Resort.


Hubbell, S. P., 2001: The Unified Neutral Theory of
Spiecker, H., K. Mielikäinen, M. Köhl, J.


Biodiversity and Biogeography, Princeton Uni-
Skovsgaard, 1996: Growth trends in Euro


versity Press.
pean forests, EFI Research Report 5, Springer


Jenkinson, D.S., J.H. Rayner, 1977: The turnover of
Verlag, Berlin.


soil organic matter in some of the Rothamsted


classical experiments, Soil Science 123 (5):


298–305. Maša Zorana Ostrogović, dipl. ing. šum.
Kahle, H.-P., H. Spiecker, R. Unseld, P.-J. Hrvatski šumarski institut


Pérez-Martínez, J. Prietzel,K.-H. Mel-Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb


lert, R. Straussberger, K.-E. Rehfuess, Kontakt e-mail: masao@sumins.hr


2008: Short-, medium- and log-term variation in


SUMMARY: In the period from 7th to 14th of September 2008, NFZ.forestnet
platform organized 4th Summer school in Le Tholy – Nancy, France, on
subject “Modelling forest community organization, functions and dynamics
for improving forest management”. NFZ.forestnet platform is a European network
for education and research in forestry and it represents an active international
cooperation of Nancy, Freiburg and Zürich, with the aim of
increasing scientific excellence and visibility and to attract scientists and
especially young researchers from all over Europe, thus contributing to the
creation and structure of the European Research Area. Participants were MSc
and PhD students in the field of forestry, from all over the world (France, England,
Germany, Austria, Belgium, Italy, Croatia, Romania and Argentina).
Lecturers were from acknowledged European scientific institutions; FVA
(Freiburg), AgroParisTech-Engref (Nancy), IRD (Montpellier), CEA LSCE,
Cirad (Montpellier) and INRA (Nancy and Avignon). In total, there participated
26 students and 12 lecturers. One week of intensive courses enabled students
to master basics of modelling approach and to get an insight into
diverse application of modelling in the forestry. Day dedicated to the students’
presentations was great opportunity for interactive exchange of knowledge. At
the school end it was held a Table Ronde on topic “Modeling as tool for forest
management”. Aside from great importance of process-based models that give
detailed information and contribute to basic science in forestry and plant biology,
the emphasis was given on significance of robust mathematical equations
that are useful for stand modelling and applicable in foresters practice.