DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Slika 3. Raskriljen, kad iziđe iz vode, suši krila


tijelo. Potrebnu brzinu dobiva snažnim zamasima nogu
s velikim plivaćim opnama. Uz Europu, Aziju, Afriku i
Australiju rasprostranjen je na istoku Sjeverne Amerike
i jugozapadu Grendlanda.


Svi vranci društvene su ptice, posebno na gnjezdilištima.
Gnijezde se u malim bučnim kolonijama na stije
nama i liticama uz morsku obalu, te na drveću u
unu trašnjosti. Gnijezdo uz more viju pri samom dnu li-
ti ce od tankih naslaga osušenih morskih algi. Od trav nja
do lipnja/srpnja ženka snese 3–4 jaja plavkaste
ljuske. Inkubacija traje 28–31 dan, da bi kroz nepuna
dva mjeseca ptići bili sposobni za let. Osamostaljuju se
kroz sljedećih 40–50 dana. Odrasle ptice glasaju se grlenim
“kraa” “kra-a”, ali i kokodakanjem “kro-kro-korr”.
Klate se od kolovoza do ožujka, kad ih opet na gon za
održanje vrste sili da se vrate na gnjezdišta.


Prema “Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske”
(Za greb 2004) osnovni razlog ugroženosti velikog
vran ca je uništavanje kolonija i njihovo ubijanje zbog
šteta na ribnjacima. Dodatni uzroci su nestajanje močvarnih
područja i onečišćavanje voda. Iako je gnijezde ća
populacija ove ptičje vrste ugrožena, zbog stabilnih
populacija u obalnom području i velike mobilnosti
vrste, realna opasnost od izumiranja je manja. Najbrojniji
su u nas za većih selidbi kada pristižu populacije sa
sjevera, od kojih dio zimuje u nizinskoj Hrvatskoj i
priobalju. Danas u Hrvatskoj postoje samo dvije kolonije:
jedna u Kopačkom ritu unutar zoološkog rezerva ta,
s procijenjenom brojnosti od 2500 parova i druga,
na rijeci Savi kod Jasenovca (360 parova). Jedna od os nov
nih mjera zaštite je istraživanje utjecaja gnijezdeće
i migrirajuće populacije velikog vranca na ribnjake u
Hr vatskoj, jer će to omogućiti djelatno rješenje šteta
koje im vranci pričinjaju.


Alojzije Frković


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


ZNANSTVENI SKUP U ČAST prof. dr. sc. KONRADA PINTARIĆA
U PRIGODI 90. OBLJETNICE ŽIVOTA, PRIKAZ ZBORNIKA


U časopisu “Hrvatska misao” Matice hrvatske Sarajevo,
časopisu za umjetnost i znanost, obilježena je 90.
go dišnjica života umirovljenoga sveučilišnoga profesora
uzgajanja šuma Šumarskoga fakulteta Univerziteta
u Sarajevu prof. dr. sc. Konrada Pintarića. Prof.
Pin tarić je dugogodišnji član uredništva “Šumarskoga
lista” za Bos nu i Hercegovinu, koji je obavio velik broj
recen zija pristiglih uredništvu našega časopisa, što je
značajno povećalo ugled “Šumarskoga lista”. Prof. dr.
sc. Konrad Pintarić ima iza sebe golem učinak šumarskoga
znan stvenika i pedagoga svjetskoga značenja iz
područja uzgajanja šuma, za koje se opredjelio i obranio
doktor sku disertaciju na ETH u Švicarskoj, kod
poznatoga prof. Leibundguta.


Spomenuta godišnjica obilježena je u Sarajevu 2009.
godine znanstvenim skupom, na kojemu izlažu svoje radove
pretežito prijatelji iz Europe koji cijene Pintarićev
znanstveni i pedagoški rad. Izneseni radovi predstavlja ju
najnovije poglede na današnje stanje šume i šumarstva
kod nas i u svijetu. Tu se posebno ističe prof. dr. sc.
Dušan Mlinšek, umiroivljeni voditelj Katedre za uzga
janje šuma u Ljubljani, zagrebački đak, organizator


XVI. IUFRO kongresa u Ljubljani 1986. godine, jedno ga
od poznatih svjetskih šumarskih skupova. Na počet ku
uvodnoga dijela biranim riječima piše o prof. dr. sc.
Kon radu Pintariću i njegovu doprinosu bosanskom, a
još više “Novom svjetskom šumarstvu”. Za prof. Pintarića
kaže kako je svojim radom i izučavanjem bosanskih
šuma prepoznao njihovu prirodnu vrijednost, te se
kao ta kav nametnuo kao priznati šumar za bosanske
šume kojima se divi sva šumarska struka. Drugim riječima
CULTURA NOVA – uz pomoć šume ka oslobođenju
čovjeka.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

On usmjeruje šumarstvo u uvodniku zbornika, svojom
porukom 1999. godine njemačkim šumarima i
njemačkoj javnosti na prirodno gospodarenu šumu uzgojenu
po uzoru na prašumu. Svojim osebujnim stavovima
koje je stekao istražujući slovenske prašume i
upoznavši svjetsko šumarstvo i njegovu problematiku,
daje svoje prijedloge za izlazak iz krize koju je izazvao
čovjek uništavanjem okoliša. Kako ne bi izjave prof.
Mlinšeka krivo interpretirao citiram ih.


U podpoglavlju: “O stereotipima i dosadašnjim
za bludama” piše kako u poljoprivredi i šumarstvu obiluju.
Tako piše: Promatranje prirode kao stroja koji se
može popraviti, nauljiti da bolje radi itd., a o tome Ka rel
Popper kaže sljedeće: priroda je kao oblak za koji
uopće ne znamo kako će u narednim minutama izgledati.
U tom smjeru treba ići i naše razmišljanje o ponašanju
prirode.


Vlasnik se šume smatra njezinim najboljim zaštitnikom.
Da, ali samo u nekim izvanrednim slučajevima.
Krivica je zato u njegovim rukama, i on je zato snosi i
tu ostaje zbog predrasuda.


Melioracija vodenih tokova treba značiti i poboljšanje
vodenih tokova. S ekološkog motrišta to je velika laž.


U podpoglavlju “U nedostatku ciljeva i aktivnosti
zamru” piše: Novi šumar treba postati duhovni vođa;
to znači da mora biti široko obrazovan i osposobljen.
Treba brzo shvatiti svu ozbiljnost situacije i imati viziju


o važnosti šume za buduće naraštaje i društvo u cjelini.
Proučavanje šume mora biti shvaćeno s poštivanjem
“cjelovitog”.


U podpoglavlju “Cjelovitost uzgoja na primjeru
prašume” tu se radi o životu o njezinoj cjelovitosti, što
postaje kultura šumarske djelatnosti: zaštita života, njegova
razvoja sve na entropijski skroman način. Dužnost
čovjeka je brinuti se o prirodi i šumi. Dilema koja
se javlja da li je čovjek neprijatelj ili prijatelj šume,
više ne smije postojati.


Zanimljivo je podpoglavlje “Javno upozorenje –
ekonomija neće nikada popustiti”. Šuma neka postane
idealna kombinacija ekonomije i ekologije. Zato
je potrebno zapamtiti ili podcrtati visoku vrijednost
cjelovitih funkcija šume. Ove visoke vrijednosti na
svu sre ću nemaju cijene, budući da je neprocjenjiva.
Ako bi tim vrijednostima dali njihovu cijenu, značilo bi
to njihovo obezvrijeđivanje. Pokušajte, na primjer, pokazati
visoku vrijednost majčinske ljubavi kroz prikaz
cijene. Slično se pokušavalo raditi s drvom i s produkcijom
dr va. Rezultat je već jako dobro poznat.Time se
obezvrijedila plemenita materija. Plemenita supstancija
drvo, je ono najvrijednije što stvara priroda, te primjereno
tome treba se prema njoj i ponašati.


Podpoglavlje “Zaštita šume – viši stupanj očuvanja
okoliša” ZAŠTITA ŠUME “treba biti organski sastavni
dio svakog našeg “zahvata” i djelatnosti u šumi. Zaštita
šuma je stupanj viši od zaštite prirode, gdje se provodi
dugoročna zaštita, znači, viši stupanj zaštite prirode za
bu duće naraštaje čovječanstva.


Podpoglavlje: “Kroz šumu upoznajemo istinu o
pra voj kulturi neke države”. Mi imamo sa šumom
naj bolju priliku brinuti se za naš unutrašnji i opći razvoj.
Svaki luksuz i nepotrebna lagodnost u životu su nepotrebni.
Šuma i njezin krajolik odlični su uzor za rast i
raz voj svih živih organizama i života uopće. Šuma je
isto vremeno i temelj i kuća, pa se prema tome s njom
tre ba primjereno ponašati kako nam to pokazuje nedirnuta
priroda u prašumi.


Podpoglavlje: “Šumskouzgojno planiranje kao po moć
prvoga stupnja u uzgoju”. Uzgojno planiranje u
šumi je trajno kreativni proces, s kojim šumar od svakog
dijela šume prikuplja informacije, studira šumsko uz gojne
ciljeve i određuje ralizaciju procesa te provjerava
reakciju prirode, bogati se iskustvima, dolazi do novih
otkrića i trajnim provjeravanjem razvija nove životne
poglede o šumi.


Podpoglavlje: “Ekomanifest – šumska područja i
po našanje s ekološkim šumarstvom kao predvodnikom,
zapravo PRIRODNOST I NOVA KULTURA” u
ko jemu piše: Ako bolje poznajemo razvoj šumarstva,
onda možete priznati da nisam rekao ništa novo. U tom
pogledu htio sam samo s nekoliko misli podići i pod crtati
važnost šumarstva u tom razdoblju. Treba zna ti da
kod budućnosti europskih šuma treba blokirati utjecaj
bolesti “agrobiosupstancije” i njezinog uništavajućeg
dje lovanja, jer je slobodno širenje pogrešnih i nepotreb
nih poljoprivrednih nasada i kaotične animaliza cije
kontinenata moguće smanjivati s ravnotežom koju daju
prirodne šumske zajednice sa svojom supstan cijom. Tu
je uostalom odlučujuća riječ čovjeka koji kaže: “više
vrijedi siromaštvo, nego bezizgledno praz no obilje”.


Ovdje ipak moramo obratiti pozornost! Ako već
treba pronaći nove puteve, onda nemojmo zamijeniti
me haničke modele s nekim sličnim, nego jednim genijalnim
slobodnim, koji je prirodi najbliži.


Europska šuma i njezin krajolik neka se razvijaju u
hotel s pet zvjezdica, u kojemu ćemo stvarati plemenita
djela i samo takvu šumu možemo vidjeti kao barometar
za visoku kvalitetu života.


Mišljenje prof. Mlinšeka možemo shvatititi kao
po sljedicu dugogodišnjega životnog iskustva pametno ga
šumara intelektualca koji je u šumarskom stručnom razmišljanju
više koraka ispred našega vremena i želi iskazati
suglasje sa slavljenikom i zahvaliti mu nas suradnji.


Urednik zbornika prof. dr. sc. Dalibor Ballian i Z.
Tulić opisali su životni put prof. dr. Konrada Pintarića
uz 90-godišnjicu njegova života.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Prof. Pintarić rođen je 4. veljače 1919. godine u Varaždinu.
Osnovnu školu završava u Petrovaradinu, a
realnu gimnaziju u Novom Sadu, gdje maturira 1937.
god. Studij šumarstva započinje na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zemunu i tijekom rata prelazi na
Poljoprivredo-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
gdje diplomira na Šumarskom odsjeku 1942. godine.
Pos lije diplomiranja službuje u Sremskoj Mitrovici i
Ze munu, a poslije Drugog svjetskog rata iz Zagreba pos
lan je u Bosnu i Hercegovinu gdje služi u šumarijama
Bugojno, Glamoč, Zenica i Sarajevo. Godine 1950. izabran
je za asistenta Šumarskoga odsjeka Poljoprivredno-
šumarskoga fakulteta koji se ubrzi osamostaljuje u
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Izabran je na
kolegij Uzgajanje šuma, docent postaje 1959., izvanredni
profesor 1966., a redoviti profesor 1972. godine.


Stručno i znanstveno usavršavanje obavio je kod
prof. dr. Hansa Leibundguta poznatoga uzgajivača šuma
u Institur fuehr Waldbau (Institut za uzgajanje šuma) na
Eidgenosische tecnische Hohschule (Visoka tehička
škola) u Zirichu, gdje 1. 7. 1967. doktorira, obranivši rad
pod naslovom “ Studie zum Laerchenanbau in Bosnien”
(“Studija o osnivanju ariševih sastojina u Bosni”).


Prof. Pintarić vraća se u Bosnu i Hercegovinu i neumorno
istražuje postavivši brojne pokusne površine u
šumama Bosne i Hercegovine, a značajnu pozornost posvetio
je proučavanju prašume Peručice. Kako je već
spo menuo prof. Mlinšek prof. Pintarić je odgojio mnoge
generacije šumara koji su znali njegovati i održavati prirodne
šume Bosne i Hercegovine. Njegov je pedagoški
rad vrlo zapažen, bio je mentor na 50 diplomskih radova,
kod njega su magistrirala 2, a doktorirala 4 inženje
ra šumarstva. Poslije odlaska u mirovinu nastavio je s
istraživačkim radom. U IUFRU intezivno surađuje u
sek cijama za prašume i brzorastuće vrste drveća.


Za svoj rad primio je više odličja. Dobio je priznanje
za znanstvenu djelatnost “Veselin Masleša”, Plaketu
Univerziteta u Sarajevu, Povelju Šumarskoga
fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Povelju Hrvatskoga
šumarskoga društva povodoim 130. godišnjice, Orden
rada sa zlatnim vijencem SFRJ, a 1995. promoviran je
za redovitoga člana Hrvatskoga društva za znanost i
umjetnost u Sarajevu.


Za vrijeme okupacije Sarajeva prof. Pintarić se is ka
zao kao osobito human čovjek. Iskoristio je svoja
mno gobrojna inozemna poznanstva koja mu šalju po moć,
i on je dijeli kolegama i prijateljima u Sarajevu,
izlažući često život dok je nosio pomoć na različite
adrese. Tijekom rata doživljava tragediju, sin mu gine u
borbi, supruga drugoga sina umire poslije rata od raka.
Njegovi prijatelji iz inozemstva šalju obiteljske pakete
ko legama i prijateljima te mnogi tako preživljavaju
naj teže sarajevske dane užasa i smrti.


Do sada je objavio 80 samostalnih znanstvenih radova,
koautor je brojnih publiciranih radova u zemlji i
inozemstvu. Napisao je 34 izvještaja za projekte, studije
i programe za šumarsku praksu. Sudjeluje na mnogim
kongresima, simpozijima i savjetovanjima u zemlji i
ino zemstvu gdje izlaže referate, od kojih je 35 publicirano
u zbornicima sa skupova. Prof. Pintarić tiskao je 12
knji ga, udžbenika i priručnika. Opus njegovih radova
tako je velik, da zadivljuje obimom te razgovjetnim i razumljivim
jezikom. Uredništvo Šumarskoga lista ponosno
je na njegovih 13 tiskanih radova, kao i na bezbroj
vrijednih recenzija rukopisa članaka pristiglih uredništvu
Šumarskoga lista. Iako u poznim godinama, želimo
mu da sa svojim bistrim umom doživi još mnoga ljeta na
veselje obitelji, prijateljima i struci.


Ovaj skup obilježen obljetnicom profesora Pintarića
imao je znanstveni značaj, jer je tom prigodom održano
9 referata, od kojih svi imaju znanstveno obilježje. Izlaganje
prof. Mlinšeka smo već komentirali, a dugi referat
održao je dr. sc. Jari Parviaoinen iz Šumarskog
istraživačkoga instituta u Finskoj pod naslovom: “Ulo ga
podataka dobivenih istraživanjem šuma za diskusije
o šumarskoj politici” referat je primijenjen na
bioraznolikost šuma u Europi i Finskoj.


To je izvješće o potrajnosti šuma, što je autoru važ no
s tri motrišta: 1. pokazuju dugoročne trendove i promje ne
u šumama, 2. sjedinjuju ciljeve i odluke dugoročne
politike s mjerljivim pokazateljima i 3. čine neprekinu tu
osnovu za usporedbe na međunarodnoj razini. Podaci
se odnose na EU.


Drugi referat održao je poznati talijanski profesor
uzgajanja šuma sa Sveučilišta u Firenci Petro Piussi,
pod naslovom:“Doprinosi povijesti šumarstva u šu mi
Panaveggio” koji opisuje šumu Paneveggio, u ko joj
se počelo sustavno gospodariti još u XVI. stoljeću.
To je smrekova šuma u alpskoj zaravni. Profesor Piussi
govori o povijesnim činjenicama te o posljedicama različitoga
načina gospodarenja.


Treći referat održao je naš akademik prof. dr. sc.
Slav ko Matić, sa svojim suradnicima prof. dr. sc. Igorom
Anićem i prof. dr. sc. Milanom Oršanićem
pod naslovom: “Intenzitet proreda kao značajni čim benik
povećanja gospodarskih i općekorisnih vri jednosti
šume”. Autori daju rezultate 20-godišnjih
istraživanja inteziteta i metode prorijeđivanja u sastojinama
hrasta kitnjaka i obične bukve u primjeru mladih,
srednjedobnih i starijih sastojina. Ispitani su i teoretski intenziteti
određeni prema originalnoj formuli I = I/n x 100.
U sve tri prorjede posječen je podjednak volumen na
svakoj pokusnoj plohi, dok je temeljna drvna ztaliha sastojine
rasla.


Sastojine su nakon prorijede zadržale primjeren tečajni
prirast, koji se kumulirao na odabranim stablima
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 80     <-- 80 -->        PDF

budućnosti, te je na taj način povećana gospodarska i
ekološka vrijednost sastojina.


Četvrti referat održali su dr. sc. Walter Eder mini starski
savjetniki i dr. sc. Phan Hoang Dong, Odjel
za rast šume, Istraživački institut za ekologiju i šumarstvo,
Trippstadt.


U svrhu testiranja uzgajanja obične jele (Abies alba
Mill.) godine 1987. u Njemačkoj su podignute pokusne
plohe u pokrajini Rhainland Pfalz. Pokusne plohe osnovane
su jelom provenijencije iz Italije, Makedonije, Rumunjske,
Slovačke i Njemačke. Na osnovi tri mje renja
pokus je dao različite rezultate. Generalno gle dano, južne
provenijencije dale su bolje rezultate od njemačkih.


Peti referat dr. Nagel, T. A., J. Diaci, D. Rožember
g. Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet,
Odsjek za šumarstvo i obnovljive šumske iz vore,
pod naslovom “Novi pogledi na istraživanje pra šuma
Dinarida”. Autori govore kako su poremeća ji
koji se zbivaju u prašumama Dinarida, kao što su jaki
vjetrovi i šumski požari pokretači razvojnih ciklu sa, što
zaključuju i na osnovi spoznaja prof. Pintarića, čija su
izlaganja slušali u Ljubljani, te na osnovi istraživanja u
svojim prašumama.


Šesti referat,Sead Vojniković, Šumarski fakultet,
Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: “Crna lista
flore”. Autor ukazuje kako osim crvene knjige ugroženih
vrsta biljaka postoji i crna lista koja se odnosi na invazivne
vrste, koje nepovoljno djeluju na faunu u
ekosustavu.


Sedmi referat, dr. sc. Martin Bobinac, Univerzitet
u Beogradu pod naslovom: “Uzgojne mjere i njiho
va spercifičnost u šumama poserbne namjene”.
Autor ovoga rada postavlja pitanje kakve uzgojne mje re
primijeniti u objektima posebne namjene u Nacio nalnom
parku “Fruška gora” u sjemenskoj sastojini
obične bukve (Fagus sylvatica L.) i gimnokladusa
(Gymno cladus canadensis Lam.) Autor predlaže uzgoj
no-sanitarnu mjeru koja je u skladu s prirodnim
procesima u sastojinama.


Osmi referat, prof. dr. sc. Vladimir Beus, Šumarski
fakultet Univerziteta u Sarajevu, pod naslovom:
“Ob nova i rekultivacija šuma u Bosni i Hercegovini
na ekološko-fitogeografskim osnovama”.


Profesor Beus ukazuje na izbor vrsta drveća i rekultivaciju
degradiranih šuma u Bosni i Hercegovini. U radu
se razmatra mogućnost prevladavanja postojećega stanja
u stanju s ekološkim, sindinamskim i sastojinskim
prilikama.


Deveti referat, Ballian,D., I. Monteleone, D.
Ferraazzini, P. Belletti, pod naslovom: “Važnost
poznavanja koeficijenta inbridinga ili Wrightovog
fiksacijskog indeksa bijelim jasenom (Fraxinus excelsior
L.) u Bosni i Hercegovini”.


Cilj ovoga rada je pokazati mogućnost određivanja
veličine zahvata u populacijama u svrhu obnove i mje ra
njege.


B. Prpić


ULOGA I ZNAČAJ ŠUMSKOG SJEMENA U OBNOVI ŠUMA


50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.–2009.


Uvod


Znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim
sudjelovanjem održano je 28. listopada 2009. godine na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu (sl. 1), a 29. listopada
bio je terenski obilazak sjemenskih sastojina i sjemenske
plantaže na području Uprave šuma Podružnice Bjelovar.
Organizatori savjetovanja su Hrvatski šumarski
ins titut – Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog
drveća i sjemenarstvo, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatska
komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


1
Pokrovitelji savjetovanja su: Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodars tva
Republike Hrvatske, Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarska
savjetodavna služba, Akademija šumarskih znanosti,
Europski šumarski institut, EFI Associated Event i
Hrvatski šumarski institut – Zavod za genetiku, oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo.


Program savjetovanja


1. Otvaranje savjetovanja i pozdravi
2. Uvodna predavanja
3. Rad u sekcijama
4. Rasprava
5. Poster sekcija
6. Terenski obilazak sjemenske sastojine i plantaže