DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 74     <-- 74 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
CHALLENGES AND DEBATES
ODRIČEMO LI SE URBANOG ŠUMARSTVA?


Gubi li šumarska struka sustavno već godinama
silne hektare visokovrijednih šuma u urbanom priobalju,
odnosno odričemo li se urbanog šumarstva? – pitanje
je, koje vrlo često postavljam. 15 dugih godina na
snazi je bio sada već stari Zakon o šumama (zapravo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz
1983. u kojemu je jedna od novosti da 1. siječnja 1991.
počinje s radom “Poduzeće za šume” pod nazivom
“Hrvatske šume”). U tih se 15 godina (1990.–2005.), a
i u idućih 5, štošta događalo što je raznoliko utjecalo na
šumarstvo – i negativno i pozitivno. Je li se moglo što-
god promijeniti, naravno u korist šumarske struke, jed no
je od mogućih pitanja proteklih 20 godina. Nije li
možda ostalo mnogo nejasnih i neriješenih šumarskih
problema, bez obzira na “novi” Zakon o šumama iz
2005. godine i mnogobrojne pravilnike, uredbe i njiho ve
izmjene i dopune?


Kao što je već navedeno, “Hrvatske šume” su poče le
s radom 1. siječnja 1991. (tada javno poduzeće) i da nas
su ustrojene kao trgovačko društvo i prema Zakonu


o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske.


Svojevremeno je vladalo sveopće ludilo knjiženja
gra dova i općina, ali i turističkih subjekata, na atraktivne
šume koje se nalaze unutar građevinskog područja.
U to je vrijeme na snazi bio Zakon o šumama iz
1990., prema kojemu su “šume i šumska zemljišta na
teritoriju Republike, osim šuma i šumskih zemljišta u
privatnom vlasništvu, u državnom vlasništvu Republi ke
Hrvatske”. Uzimajući u obzir Zakon iz 1990. gradovi i
općine knjižili su se protuzakonito na spomenute
šume i šumsko zemljište. Takav način knjiženja prolazio
je na sudovima uz argument da se spomenute šume i
šumsko zemljište nalaze unutar granica građevinskog
područja, te se na takvo zemljište primjenjuju oni zakoni
koji reguliraju pitanje građevinskog zemljišta, bez
obzira što se radi o šumama. Taj je problem već ra nije
postao aktualan, pa je Državno odvjetništvo Repu blike
Hrvatske 2003. godine uputilo dopis županijs kim i općinskim
državnim odvjetništvima zbog dvojbe u praksi,
što je šuma i šumsko zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske. Zaključak toga dopisa glasi: “Neo vis no od
toga da li se nekretnina nalazi u gradu ili u na selju gradskog
karaktera ili je prostornim planom određena za izgradnju
objekata ili za javne površine, a šuma je kao što
to propisuje Zakon o šumama, vlasništvo je Republike
Hrvatske od 16. listopada 1990”. U prak si ima primjera
ulaganja žalbi od strane općinskog državnog odvjetništva
protiv određenih uknjižbi, a pojedini sudski procesi
još traju. No, gore spomenuta sudska praksa dovela je
do toga da su lokalna komunalna poduzeća polako istis nu
la pojedine šumarije iz redovnog gospodarenja grad-
skim šumama, dok su pojedina turistička poduzeća
počela sama održavati šumske površine u kampovima i
oko hotela, bez obzira što se to zemljište i dalje vodi u
programima gospodarenja. Iz osob nog iskustva znam
da je šumarski inspektor po prijavama šumarije vezanim
za takvo zemljište gotovo uvijek postavljao najprije
pitanje da li je na predmetnim katastarskim česticama
uknjižena Republika Hrvatska. U slučaju da nije, objašnjenje
inspektora je bilo da šumarije ne podnose prijavu.
Na ovaj su način šumarije uz more ostale bez
potencijalnih prihoda, te se situacija na terenu svodi na
improvizaciju, odnosno na odnose upravitelja šumarije
s direktorima turističkih tvrtki ili s gradskim upravama.
Na primjer u ovom slučaju Uredba o načinu i kriterijima
za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske nije primjenjiva, jer upravo tamo
gdje je najveći interes za zakup zemljišta nije uknjižena
Republika Hrvatska kao vlasnik. Teško je procijeniti izgubljene
prihode Hrvatskih šuma, ali zasigurno se radi


o stotinama tisuća kuna godišnje na razini šumarije.
Ako gradovi i općine ostanu vlasnici spornog zemljišta,
odnosno Republika Hrvatska ne bude uknjižena kao
vlasnik, nameće se pitanje koliko će dugo te površine
ostati u programima gospodarenja “Hrvatskih šuma”.
Uvažavajući članak 5 Zakona o šumama da je “šumoposjednik
pravna ili fizička osoba – vlasnik i/ili posjednik
šume, osim Republike Hrvatske i Trgovačkog društva
koje gospodari šumama u vlasništvu Republike Hrvatske”,
može se očekivati da bi te površine mogle biti
obuhvaćene programom gospodarenja šumama šumoposjednika,
dok bi propisane radove mogla izvoditi tada
već licencirana komunalna poduzeća. Ovaj bi scenario
djelomično mo gao poremetiti Zakon o turističkom i
ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku
pretvorbe i privatizacije, čiji je konačni prijed log
donesen u siječnju ove godine na 35. sjednici Vlade
Republike Hrvatske i čije će donošenje biti zanimljivo
pratiti. Već u drugom članku prijedloga spomenutog
Zakona stoji da je “turističko zemljište u smislu ovoga
Zakona građevinsko zemljište”, što po mom pravno-laičkom
shvaćanju znači da je to zemljište definitivno izgubljeno
za šumarsku struku. Ako će to doista biti tako,
tada te šume neće više biti obuhvaćene ni jednim programom
gospodarenja. Već sada ima primjera kako su
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 75     <-- 75 -->        PDF

se na priobalne šume knjižile jedinice lokalne samouprave,
pro mijenile katastarsku kulturu u kamp – sve to
bez zakon ski određenog postupka izdvajanja (ili prenašanja
prava vlasništva) šuma ili šumskog zemljišta iz
šumskogospodarskog područja. Podsjetio bih samo da
je šume na tim zemljištima podigla upravo šumarska
struka. Bilo kako bilo, Republika Hrvatska ipak ne gubi
ništa, već dobiva, kako sama procjenjuje samo u kam povima
22 000 000 m2 građevinskog zemljišta. U konačnom
prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom
građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku
pretvorbe i privatizacije stoji, da je “turističko zemljište
na kojemu je dokumentima prostornog uređenja odre đena
ugostiteljsko turistička namjena i zemljište na kojemu
su izgrađene građevine turističko ugostiteljsko
namjene (kampovi, hoteli i turistička naselja) dob ro od
interesa Republike Hrvatske i uživa njenu posebnu zaštitu”,
kao što u Zakonu o šumama stoji da su “šume i
šumska zemljišta dobra od interesa za Republiku Hrvatsku
te da imaju njezinu osobitu zaštitu”. Izme đu dva
dobra Republika Hrvatska odabrala je ono gra đevinsko.
Jasno je zašto.


Već su spomenuta komunalna poduzeća i njihova
bri ga o gradskim šumama (praksa je različita od grada
do grada). Gotovo ni u jednom komunalnom poduzeću,
za sada, nema zaposlenog diplomiranog inženjera šumarstva,
dok Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim
uvjetima za njihovo izvođenje te radovima
koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno predviđa
za radove urbanog šumarstva ovlaštene inženjere
šumarstva za pripremnu fazu i fazu nadzora, odnosno
diplomiranog inženjera šumarstva za fazu izvođenja
radova. Spomenuti inženjeri bi uz tehničare, radnike,
radne strojeve i alate bili preduvjet za postupak licenciranja
pravne osobe. No, isto tako sam mišljenja, da smo
i vlastitom krivnjom izgubili te poslove, jer raspored
tehnologija po radovima biološke obnove šuma nije ni
najmanje prilagođen urbanom šumarstvu, tako da je
nemoguće planirati sredstva iz naknade za korištenje
općekorisnih funkcija šuma za tu vrstu radova (spomenuta
sredstva čine još jednu vruću temu, jer je sigurno
da će se ovakav način raspodjele tih nemalih iznosa mijenjati).
Istovremeno javnost očekuje kontinuirano održavanje
gradskih i prigradskih šuma, a to onda, ruku na
srcu, lakše i bolje obavljaju sada već dobro ekipirana
komunalna poduzeća. Treba priznati da urbano šumarstvo
unutar naše struke, ili preciznije unutar “Hrvatskih
šuma”, postoji samo kao pojam. U Nacionalnoj šumarskoj
politici i strategiji iz 2003. godine u poglavlju C
“Turizam, lovstvo i ostali proizvodi šuma i šumskog
zemljišta” samo se na jednom mjestu pod strateškim
aktivnostima, ali nižeg prioriteta, spominje “Procjena i
vrednovanje potencijala za razvoj urbanog šumarstva”.
Nije mi poznato je li ova procjena izvršena. Ova se činjenica
također može uzeti kao jedan pokazatelj o
shva ćanju urbanog šumarstva.


Jasno je da se radi o kompleksnoj problematici koju
inženjeri sa terena ne mogu riješiti, ali mogu (i trebaju)
poticati njeno rješavanje. Teret toga, (usuđujem se napisati),
nereda nose isključivo ljudi na terenu, posebno
oni koji pokušavaju zadržati stručnu kontrolu nad spornim
zemljištem. Posljedica tog tihog zauzimanja za
šume je marginalizacija šumarske struke. Držim da
nije cilj zaposliti šačicu šumarskih inženjera i tehničara
u inim komunalnim poduzećima i istovremeno “Hrvatskim
šumama” u priobalju drastično smanjiti površinu
gospodarenja. Ne bih htio vjerovati da šumarska
stru ka, pogotovo onaj dio iz “Hrvatskih šuma”, nije
zainteresiran za rješavanje ovoga problema ili da ne
vidi dalje od lužnjakovog trupca. Ipak čini se da nedostaje
snage ili odvažnosti.


Christian Gallo, dipl. ing. šumarstva
Upravitelj Šumarije Rovinj


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2010 GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn


ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232768


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 2100055442
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ZABA 21-211 Swift ZABAHRXX)
IBAN HR3623600001101232768


Uredništvo