DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44


Slatinski Drenovac – Orahovica – Petrov vrh – Kutjevo.
Područje je reljefno razdvojeno od Podravske zaravni na
sjeveru i Požeške kotline na jugu. Prostor pripada panonskoj
makroregiji, odnosno području tzv. Slavonskog
gorja. U sklopu slavonskog gorja Papuk je najrasprostranjenija
i najzanimljivija gora i zajedno s Krndijom
oblikuje jednu reljefno-pejzažnu cjelinu. Papučko-krn dij
sko gorje proteže se u smjeru istok-zapad. Od vrhova
ističu se Točak (887 m), Papuk (953 m), Ivačka glava
(913 m), Češljakovački vrh (820 m) i Kapovac (792 m)
koji su raspoređeni kontinuirano i imaju ulogu vododjelnice
brojnim pritocima između glavnih tekućica Drave
na sjeveru i Save na jugu. Masiv papučko-krndijskog
gorja u Parku prirode Papuk, hidrološki je vrlo bogat nadzemnim
i podzemnim vodama. Od potoka i rječica koje
su usmjerene savskom slivu značajnije su Brzaja, Stražemanka,
Veličanka, Dobočanka, Vetovka i Kutjevačka
rijeka. Dravskom slivu gravitiraju Voćinska rijeka, Vojlovica
i Kovačica, te Pištanska i Radlovačka rijeka. U
navedenom području teren je razveden i obiluje brojnim
vrhovima, grebenima, jarcima i uvalama različitih nagiba.
Unutar Parka razlikujemo potočne doline, lesne
za ravni, brdsko-brežuljkasto pribrežje i središnji dio
gorsko planinskoga masiva Papuka i Krndije.


Floristička raznolikost PP Papuk uvjetovana je geološko-
litološkom građom i klimatskim značajkama. Kli ma
istočne Slavonije, od Daruvara do Iloka, po
Köp penupripada cfwb”x”klimi, umjereno topla i kiš na,


Povijest istraživanja flore


Prvi istraživači flore požeškoga kraja, a time i područja
Parka, bili su Piller iMitterpacherkoji su
u taj kraj krenuli 1782. godine (usp. Hirc 1905). U požeški
kraj 1808. g. dolaze Pavao Kitaibel, koji zajedno
s profesorom Fabriczyjem istražuje floru oko Kutjeva,
Kule i Poreča (usp. Forenbacher 1905: 139).


Istraživanjem flore 40-tih godina 19. stoljeća bavio
se Požežanim dr. Antun Pavić. Sastavio je veliku
her barijsku zbirku, a bio je u vezi s poznatim botaničarima
svoga vremena. O njegovoj zbirci piše Kempf
(1910: 606) “Požeška gimnazija ima i danas golem i
krasno uređen herbarij, koji potječe od liječnika Pavića”.
Pavićeva zbirka je vjerojatno propala.


Od rezultata Pavićevih istraživanja objavljeno je, na
žalost, samo nekoliko zapažanja o nalazima vrstaErythronium
dens-canis, Isopyron thalictroides, Eranthis
hy emalis, Helleborus dumetorum i H. viridis (Pavić
1851). Osim toga, Pavić je napisao i rad “Slavonsko biljoslovlje”,
ali je sudbina rukopisa također nepoznata
(usp. Kovačević 1970). U isto vrijeme s Pavićem je
botaniziraoEusebius Bauer, profesor požeške gimnazije,
koji je kako tvrdi Kauders (1906), “veću pasku
nalazištima biljaka posvetio od Pavića”.


Obilje podataka o flori nalazimo u djelu Schulzer i
dr. (1866) “Die bisher bekannten Pflanzen Slawoniens”.


nema sušnog razdoblja, oborina je jednoliko kroz cijelu
godinu, a najsušniji dio godine je u hladno go dišnje do ba
(usp. Seletković i Katušin 1992). Srednja
go dišnja temperatura za tridesetogodišnje razdoblje
(1961–1990) klimatološke postaje Požega je 10,6 °C i
srednja godišnja količina oborina 782 mm. Litološka
podloga izgrađena je od silikatnih stijena i karbonatnih
naslaga.


Glede visinske raščlanjenosti vegetacije na istraživanom
području, možemo zaključiti da postoje tri vegetacijska
pojasa (usp. Trinajstić 1995, 1998)
brežuljkasti (od 100–250 m) koji pripada pojasu kitnjakovih
šuma, brdski (od 250–900 m) kojega karakterizira
dominacija bukovih šuma i gorski pojas (iznad 900
m) kojega karakteriziraju bukovo-jelove šum. Unutar
ta tri visinska pojasa zastupljen je niz zajednica azonalnog
značaja – zajednice čija je pojava tu uvjetovana
posebnim prilikama staništa (poplave, litološka podloga
i dr.).


Fitocenološkim istraživanjima šumske vegetacije
PP Papuk (usp. Franjić 2002) utvrđeno je 13 biljnih
zajednica koje čine glavninu vegetacije istraživanoga
područja. Uz šumske zajednice važna su i druga sta ništa
bogata vrstama, kao travnjačke površine, šumski rubovi,
močvarna vegetacija. Navedena staništa ne
zauzimaju velike površine, ali su važna s prirodo-znanstvenog
gledišta.


– The history of research
Biljni svijet u okolici Kutjeva proučavao je i Viktor
Janka(usp. Hirc 1919).


Schlosser i Vukotinović udjelu “Flora Croatica”(
1869) navede i brojne biljke iz požeškoga kraja.
Profesor Kraljevske velike gimnazije u Požegi Ivan
Komlanec,sastavio je i objavio u “Izvjestju”gimnazije
za školsku godinu 1872/73. “Popis javnocvietnih bilina
požeške okolice”. To je bio najpotpuniji popis flore
požeške okolice na jednome mjestu, a Komlanec ga je
sastavio pomoću spomenutoga dijela “Flora croatica”
Schlosserai Vukotinovićate Willkomovadjela “Führer
in’s Reich der deutschen Pflanzen”.


U srpnju 1894. godine Požešku kotlinu posjećuje
Dragutin Hirc (1900, 1900a). Podatke o biljnom svijetu
požeškoga kraja nalazimo i u putopisnim člancima
Hirca(1905) napose za Papuk i Krndiju te u “Reviziji
hrvatske flore”(usp. Hirc 1903–1912). Što iz vlastitih
zapažanja, a što iz navoda drugih autora o biljnom pokrovu
požeškoga kraja, nalazimo i u poznatom djelu
Julija Kempfa oPožegi (1910).


Za floru Psunja Bošnjak (1925) navodi oko 360
biljnih vrsta, a među njima i neke koje do tada nisu bile
zabilježene za Slavoniju.


Sredinom 20. stoljeća jugozapadni dio okolice Pože ge
proučavala je Danica Božuta (1957), a sjeverne