DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44
UDK 630* 17 (001)


FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA)


THE FLORA OF THE PAPUK NATURE PARK (SLAVONIA, CROATIA)


Marija PANDŽA1


SAŽETAK: U radu je analizirana flora Parka prirode Papuk. Istraživanjasu obavljena u razdoblju od 2001. do 2005. godine. Ukupno su zabilježene1223 vrste i podvrste vaskularne flore unutar 121 porodice i 497 rodova. Uradu je obavljena sintaksonomska analiza te ekološka i fitogeografska anali za.
Rezultati su predočeni u tablicama (tab. 1–2) i slikama (sl. 1 i 2).


U taksonomskoj analizi najzastupljenije su Angiospermae (1171 svojta,
95,7 %) od kojih na Magnoliopsida otpada 931 takson (76,1 %), a na Liliopsi da
240 taksona (19,6 %).


S obzirom na broj vrsta najzastupljenija je porodica Asteraceae (106 vrstaili 8,83 %), a zatim slijede Poaceae (96 vrsta ili 7,85 %) i Fabaceae (77 vrstaili 6,30 %). Od 1223 vrste i podvrste tijekom ovih istraživanja nije potvrđenona laz za njih deset.


Rezultati analize životnih oblika u flori nekog područja pokazuju odnosflore prema općim klimatskim karakteristikama toga područja. Najzastupljeniji
životni oblik u flori Papuka su hemikriptofiti s 589 taksona (48,16 %),
zatim slijede terofiti (251 takson, 20, 52 %), geofiti (12,92 %), fanerofiti(12,43 %), kamefiti (3,52 %) i hidrofiti (2,45 %).


U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euoroazijskoga flornog elementa
(335 taksona, 27,39 %). Velik je udio biljaka široke rasprostranjenosti(oko 18 %), što je pokazatelj jakog antropogenog djelovanja.


Na istraživanom području zabilježeno je 50 ugroženih svojti (4,09 %) s popi
sa Crvene knjige Republike Hrvatske, od kojih je šest kritično ugroženih, 14ugro ženih i 30 osjetljivih svojti.


U flori Papuka zabilježene su 33 vrste iz porodice orhideja (Orchidaceae)
koje dolaze na otvorenim površinama i po travnjacima. Preduvjet za njihovooču vanje je održavanje tradicionalnog načina košnje i ispaše travnjačkih povr
šina, jer se samo na taj način mogu sačuvati i njihova staništa.


U prirodnoj vegetaciji zabilježene su i adventivne biljke. Od adventivnihbi ljaka osobito su zanimljivi neofiti (Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia
artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia verlotiorum, Bidens tripar
tita, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Reynoutria japonica i dr.).
Potrebno je pratiti njihovo širenje i poduzimati odgovarajuće mjere za njihovo
suzbijnje.


Ključne riječi: flora, životni oblik, sintaksonomska analiza, ekološkai fitogeografska analiza, klimatske karakteristike, PP Papuk


UVOD – Introduction
U razdoblju od 2001. do 2005. godine obavljen je pro glašeno je Parkom prirode 23. travnja 1999. g. i ima
niz florističkih istraživanja(u svim vegetacijskim sezo-po vršinu od oko 335 km2.Granice Parka definirane su
nama) na području Parka prirode Papuk. To područje Za konom o proglašenju PP Papuk (NN/99). Područje
obu hvaća dio papučko-krndijskog gorja, na potezu Kut


1 Dr. sc. Marija Pandža, Murterskih iseljenika 5,


jevo – Velika – Kamenska – Vučjak – Zvečevo – Voćin –


HR-22 243 Murter, Hrvatska (Croatia)