DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 19-24


i Q. calliprinos dvije samostalne vrste. U tom je slučaju morje navela samo vrstu Q. calliprinos koja u listu
u Hrvatskoj, a i u čitavom istočnojadranskom primorju, mora imati dva sloja palisadnih stanica i dobro razvijen
uključivši u to i Crnu Goru, zastupljena samo vrsta Q. subepidermalni sklerenhimski sloj, što istočnojadrancoccifera.
Tomu idu u prilog i anatomska istraživanja ske populacije nemaju, pa prema tomu pripadaju vrsti
Bačića (usp.Bačić iMiličić 1988), koji je ana lizi-Q. coccifera, kako je to netom istaknuto.
rao material Q. coccifera iz Korčule i ustanovio da naša


Prema našem mišljenju Q. coccifera je na područjeoštrika ima u listu samo jedan sloj palisadnih stanica te


jadranskoga primorja najvjerojatnije unijet tijekom grč ke
da nema razvijen subepidermalni sklerenhimski sloj.


kolonizacije toga prostora. Zbog toga smo ga, u sklo pu
Moramo u ovoj prigodi spomenuti da je Camus korološke klasifikacije antropohora (usp. Trinajstić
(1934: 463) pogriješila kada je za istočnojadransko pri-1975, 1976) uvrstili u skupinu helenopaleofita.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods
Za korološku analizu rasprostranjenosti vrste Quercus Fitocenološke značajke as. Fraxino orno-Quercetum
coccifera u Hrvatskoj poslužili su u prvom redu litera-coc ciferae prikazane su pomoću standardne florističke me turni
podaci o rasprostranjenosti navedene vrste u Hrvat-tode Zürich-Montpellier. Vrste su raspoređene u karak skoj
Raspored nalazišta prikazan je na slici 1. teristične vrste asocijacije, sveze, reda i razreda te pratilice.


Slika 1.
Nalazišta oštrike (Quercus coccifera L.) u Hrvatskom primorju: 1– Lošinj; 2 – Pelješac; 3 – Korčula; 4 – Mljet;
5 – Ćilipi; 6 – Cavtat


Figure 1 Localities of kermes oak (Quercus coccifera L.) in Croatian Littoral: 1– Lošinj; 2 – Pelješac; 3 – Korčula;
4 – Mljet; 5 – Ćilipi; 6 – Cavtat