DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 94     <-- 94 -->        PDF

S posebnim zadovoljstvom pozdravljamo
objavljivanje ove knjige
na hrvatskom jeziku. Ujedno Hommage
inicijatorima za prevođenje i
iz davanje ove zasigurno najinstruktivnije
i najljepše knjige, koja ima
zavidan sadržaj i osjećajan pristup
veličanstvenim bićima na Zemlji.
Kroz fotografije divovskih primjeraka
velikog broja stabala, podarena
nam je ljepota koja rasplamsava
maš tu i dočarava neviđen sklad gran dioznosti
i arhitektonike živih sta bala,
pred kojima zastaje dah. U duši
se rađa želja da to opetovano gledamo
na slici listajući ovu knjigu, a
još više, poželimo da doživimo u
stvarnosti susret s veličanstvenim bi ćem
koje zovemo stablo.


Nikakav prikaz ove knjige ne


može biti bolji od nje same. Kada je
otvorimo kao da smo ušli u zemlju


divova, iznenađeni iznimnom ljepotom i ugođajem zadovoljstva.
Knjiga je gotovo tako lijepa i dragocjena,
kao i ona stvarnost koju nam dočarava. I zar ima nešto
ljepše od onoga, kada ti netko pokloni knjigu o nečemu
što je najstarije, najveće i najljepše, a dio je svijeta kojemu
pripadaš. Prikazujući ovu knjigu uoči nadolazećih
blagdana i kraja godine, kada se pitamo što svojim


Baobab


dragima pokloniti, predlažem, poklonite im knjigu
“Veličanstveni svijet drveća”.


Knjiga se može kupiti u svakoj većoj knjižari ili kod
izdavača ITD Gaudeamus, 34 000 Požega, tel/fax
034/272-874, uz cijenu od 320,00 kn.


Dr. sc. Miroslav Harapin


MEĐUNARODNASURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


5. MEĐUNARODNI SAJAM ZAOBNOVLJIVE SIROVINE I SUNČEVU
ENERGIJU “BIOMASA 2009” I “OŽIVJETI DRVO 09”
(Straubing 2–4. listopada 2009.)


Na poziv Uprave udruge C.A.R.M.E.N.e.V. (central -nosti oko obnovljivih sirovina iz poljoprivrede i šumarna
mreža za marketing i razvoj agrarnih sirovina), stva u Kompetencijski centar za obnovljive sirovine u


Straubing “Grad obnovljive sirovine”, hrvatska delegacija
u sastavu: Akademik Slavko Matić iHranislav
Jakovac Akademija šumarskih znanosti, te Damir
Delač,tajnik HŠD i mr.sc. Josip Dundović,predsjednik
HŠD sekcije Hrvatske udruge za biomasu (sl. 1),
boravila je od 1. do 3. 10. 2009. u Straubingu na 5. međunarodnom
sajmu za obnovljive sirovine i sunčevu
ener giju – Biomasa 2009. i regionalnom sajmu Oživjeti
drvo 09. Sajam je održan pod pokroviteljstvom Bavarskog
državnog ministarstva za prehranu, poljoprivredu
i šumarstvo.


Zbog ograničenosti fosilnih goriva i sirovina te nji


ho vih negativnih učinaka na klimu i okoliš, Bavarska


Slika1. Hrvatska delegacija sdesna J. Dundović, D. De lač, S. Ma


državna vlada objedinila je početkom 2001. god. aktiv


tić, H. Jakovac
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Straubingu. Cilj Kompetencijskog centra je podrška
pojačanom korištenju obnovljivih sirovina putem fundamentalnog
i aplikativnog istraživanja, razvoja i is pro
bavanja, transfera znanja i tehnologije, otvaranja
tržišta, prosuđivanja projekata te izvršavanja poticajnih
programa.


U Kompetencijskom centru stoga usko surađuju tri
organizacijski međusobno neovisne ustanove, od kojih
svaka ima specifičan profil zadataka, kako bi što produktivnije
postigle navedene ciljeve, koristeći sienergijske
učinke koji tako nastaju.


1. C.A.R.M.E.N.e.V. privatno gospodarska neprofitna
udruga, koja je osnovana na inicijativu Bavarske u
Rimparu kraj Würzburga (oko 20 stručnih suradnika)
6. srpnja 1992. godine, a od 2001. godine ima
sje dište u Straubingu (preko 50 zaposlenika). Nad le
žna je između ostaloga za:


.
prikupljanje, reagiranje i evaluaciju informacija
o uporabi i mogućnostima korištenja obnovljivih
sirovina,


.
transfer informacija putem savjetovanja, edukacije
i izobrazbe; u 2009. održan je 16. Forum i
17.Simpozij,


.
rad s javnošću za obnovljive sirovine putem brošura,
manifestacija, sajmova i izložba,
.
izradu specijalnih analiza kao pomoći pri odlučivanju,
.
iniciranje i koordinaciju demonstracijskih pothvata
i projekata; preko 300 projekata sirovinske i
energetske uporabe,


.
ocjenjivanje i evaluacija pothvata istraživačkih i
razvojnih projekata za korištenje obnovljivih sirovina.
(više na internetu: www.carmen-ev.de).


2. Tehnološko poticajni centar od 2001. godine u Strau bingu
zasebna je ustanova Bavarskog državnog
ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo (preko 25
zaposlenih), čiji je zadatak poticanje poljoprivredne
proizvodnje, obrade i korištenja obnovljivih sirovina
putem aplikacijskog istraživanja, razvoja, isprobavanja,
informiranja i permanentne izobrazbe. (više na
internetu: www.tfz.bayern.de).
3. Znanstveni centar Straubing, osnovalo je 20. srpnja
2005. godine Bavarsko državno ministarstvo za znanost,
istraživanje i umjetnost kao treći stup Kompeten cijskog
centra, a zajednički su mu nositelji:Tehničko
sveučilište München (3), Sveučilište Regensburg (4) i
Visoke stručne škole u Weihenstphan-u (3) te Visoke
škole u Deggendorfu (1) i Regensburgu (2). Znans tve ni
centar (preko 25 profesora i dr.) nadležan je za
obradu, posredovanje i prenošenje znanstvenih pitanja
s područja obnovljivih sirovina, uključujući interdisciplinirano
fundamentalno istraživanje.Tijekom lipnja
2006. do kolovoza 2008. godine izgrađena je i nova
zgrada Znanstvenog centra (više na internetu:
www.wissenschaftszentrum-straubing.de).


Tetri ustanove Kompetencijskog centra međusobno
usklađuju svoje godišnje programe rada, te također in-
ten zivno surađuju prema van u mnogobrojnim međunarodnim
kooperacijama sa sveučilištima, visokim
stručnim školama i drugim istraživačkim ustanovama.
U Kompetencijskom centru danas je aktivno 157 zaposlenika
iz oko 75 različitih smjerova obrazovanja, i to
na području: sveučilišta (54 %), visokih stručnih škola
(18 %) i srednjoškolske izobrazbe (28 %).


Struktura Kompetencijskog centra kao modela tri
stupa s težištem na fundamentalnom istraživanju i znanosti
u Znanstvenom centru, na aplikativnom istraživanju
i znanosti, poticanju i savjetovanju u Centru za
istraživanje i poticanje, te na evaluaciji i procjeni projekata
i transferu znanja u udruzi C.A.R.M.E.N.e.V., dokazala
je svoju vrijednost u međusobnoj suradnji.
Zahvaljujući radno-prostornoj blizini moguća je i uska
međusobna prožetost i kooperacija između navedenih
ustanova putem stručne razmjene mišljenja i intenzivnog
protoka informacija.


Rad Kompetencijskog centra uživa praćenje i podršku
Koordinacijskog savjeta, sastavljenog od predstavnika
znanosti, industrije i prakse, kao i lokalne politike.
Savjet sudjeluje u godišnjem planiranju rada tih triju
ustanova, savjetuje njihove voditelje u svim važnim pitanjima
obnovljivih sirovina, daje preporuke za formiranje
težišta plana, kao i ekonomski opravdan raspored
udjela sredstava u istraživanje i transfer informacija.


1.dan, 1. listopada 2009. (četvrtak) imali smo susret
i razgovor s gosp. Reinholdom Erlbeck,predsjednikom
Uprave C.A.R.M.E.N.e.V. i Dieterom Gräf,
za mjenikom predsjednika, o dosadašnjoj plodnoj zajedničkoj
suradnji između Bavarske i Hrvatske na području
korištenja obnovljivih sirovina iz poljoprivrede i šumarstva,
koja je započela 12. lipnja 2002. godine, a u nastavku
s novom Upravom od 2. 10. 2009. godine (gosp.
HermanMeyer,predsjednik Uprave iz Bavarskog državnog
ministarstva poljoprivrede i šumarstva i EdmundLanger,
tajnik iz C.A.R.M.E.N.e.V.).


2. dan, 2. listopada 2009. (petak) nakon održane
Skupštine članova C.A.R.M.N.e.V., koju čini 65 predstavnika
iz gospodarstva, znanosti, politike i javne djelatnosti,
nazočio sam s hrvatskom delegacijom,
zaposlenicima C.A.R.M.E.N.e.V. i mnogobrojnim uvaženim
gostima izAustrije, Bavarske, Češke i Mađarske
u Kompetencijskom centru za obnovljive sirovine, svečanosti
oproštaja od trojice dragih prijatelja i doajena,
dosadašnjih članova Uprave C.A.R.EM.E.N.e.V.
Nakon dugogodišnjeg rada u Upravi, dopredsjednika
gosp. Gräf-a (18 god.), tajnika gosp. Döller-a (17 godina)
i predsjednika gosp. Erlbeck-a (10 god.) ovoga
puta službeno je predsjedavao Skupštinom osobno
gosp. ministar Helmut Brunner iz Bavarskog državnog
ministarstva prehrane, poljoprivrede i šumarstva.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Svoj trojici uručio je statuu Bavarskog lava i zahvalio
im na uloženom radu i trudu, da bi u Bavarskoj biomasa
u međuvremenu pos tala (ispred vodenih snaga) najznačajniji
obnovljivi izvor energije, te posebno istakao njihove
zasluge na raz vijanju međunarodne suradnje s
Hrvatskom, Mađars kom, Češkom, Rusijom i Austrijom.
Nakon toga skupu su se obratili među ostalima i gonjem
životu mnogo veselja i zdravlja, kao stručnjaku,
kolegi i prijatelju uz poziv da posjećuje Hrvatsku i u buduće.
Ad multos annos. Na kraju svim prijateljima i gostima
u ime Uprave C.A.R.M.E.N.e.V. zahvalio se
Reinhold Erlbeck.


Nakon završene svečanosti i zajedničkog ručka otišli
smo na otvorenje 5. međunarodnog sajma za obnovljive
sirovine i sunčevu energiju “Biomasa 2009.” (više
na internetu: www.biomasse-gmbh.com/messe/sr09/ index.
html) i regionalnog sajma “Oživjeti drvo 09”,
(više na internetu: www.holz-erleben.com), koji je
otvo rio Bavarski državni ministar Helmut Brunner i
naglasio: “Kao pokrovitelj sajma “Biomasa 2009” pozdrav
ljam sve posjetitelje iz Njemačke i inozemstva.
Ukazujem na izvješće UN-a o promjeni klime, koju su
izazvala enormna korištenja fosilnih goriva. Konačno
moramo svi mi poduzeti sve, da se štete globalnog rasta
temperature koliko je god moguće ograniče. Rast emi-


Slika2. Slijeva: Reinhold Erlbeck, predsjednik Uprave, Dieter
Gräf, zamjenik, Helmut Brunner, ministar i Franz Kustner,
zamjenik


spoda: Markus Panner mayer, gradonačelnik Straubinga,
Alfred Reisinger, pogla var okruga Straubing-Bogen,
Gerd Sonnleitner, predsjednik Bavarskog seoskog društva.
Na kraju, mr. sc. Josip Dundović u ime hrvatske
delegacije, zahvalio se kolegi Reinholdu Erlbecku, ministarskom
savjetniku, kojega je imao čast upoznati još
1996. godine prilikom posjete RH, Hrvatskim šumama
d.o.o., na suradnji i nesebičnoj pomoći, koja je nakon
toga slijedila. Na 5. konferenciji generalnih direktora državnih
šuma Srednje Europe u hotelu “Quercus” Drvenik
2001. god., rodila se ideja projekta “Drvo kao
energent”, zatim slijedi osnivanje Hrvatske udruge za
biomasu 2005. god. i prijem iste 2006. god. u Europsku
udrugu za biomasu, te uz pomoć C.A.R.M.E.N.e.V. organizacija
2006. godine 1. Hrvatskih dana biomase u
sklopu 8. Europskih dana biomasa.


Predajom monografije “POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ”
i kravate “KROATA” zaželio mu je u daljsije
CO u atmosferije glavni je uzrok za globalno za


2


topljenje. U Bavarskoj smo zadnjih 15 godina postigli
aktivnom i odlučnom politikom vrlo mnogo.Tako smo
poticali gotovo 300 toplana na biomasu. Od 1990. do
kraja 2008. stavljeno je na raspolaganje oko 227 milijuna
EUR-a, od toga 187 milijuna EUR-a zemaljskih
sredstava za poticaj obnovljivih sirovina. U ukupnoj
potrošnji primarne energije u Bavarskoj oko 6 % ener gije
proizvede se iz biomase, s tendencijom rasta.Time
se uštedjelo oko 6 milijuna tona CO”. Na kraju je po


2


želio sajmovima: “Biomasa 2009” i “Oživjeti drvo 09”
bogate ponude izložaka i stručne rasprave na


C.A.R.M.E.N.– savjetovanju 3. i 4. 10. 2009. te svim
izlagačima, sudionicima i posjetiteljima tijek dobrih i
uspješanih pregovora i poslovnih kontakata.


S kolegom Reinhold Erlbeckom obišli smo oba
sajma, te se zadržali i na štandu Češke, koja je nakon Hrvatske
(2005.) i Mađarske (2007) ove godine zemlja
partner na temu: Šuma, drvo, lov i ribolov. Na oba sajma
bilo je preko 100 izlagača i oko 12.000 posjetitelja!!!


Slika 3. “Oživjeti drvo 09” Razni oblici energetskog drva (Foto: H. Jakovac)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Slika4. Umjetnička drvna galanterija. U prvome planu, u kugle
oblikovana, fino obrađena i ispolirana žilišta oraha, treš nje
i tise (primjerice desno, “kugla” tise, promjera oko
50 cm, košta oko 12.000 EUR-a!) (Foto: H. Jakovac)


Treći dan sudjelovali smo na C.A.R.M.E.N. – savjetovanju
u Fraunhofer Halle saj ma “Biomasa 09” (3. i 4.


10.2009).


Prvi dan savjetovanja održano je u dva paralelna dijela
20 stručnih predavanja iz 6 područja: Uporaba otpada
(3 izlaganja), Poljoprivredna bioplinska postrojenja
(3 izlaganja) i Bioenergija s energetskih plantažana poljoprivrednom
zemljištu (4 izlaganja), te Okvirni uvjeti
sunca i vjetra (4 izlaganja), Postrojenja fotovoltaik (3 izlaganja)
i Biogena goriva (3 izlaganja).


Drugi dan savjetovanja održano je 11stručnih predavanja
iz 3 područja: Grijanje s drvom i suncem – okvirni
uvjeti (14 izlaganja), Grijanje s dr vom – forum proizvođača
peći i kotlova (5 izlaganja) i Proizvodnja električne
i toplinske energije iz krute biomase (2 izlaganja).


Više o savjetovanju na internetu:
www.carmen-ev.de/dt/hintergrund/vortraege/tgbiomasse09/
index-fg-biomasse09.html


Mr.sc. Josip Dundović


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


100 GODINAZAJEDNICE UDRUGAINŽENJERA SPLITA


U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu30. studenog
2008. godine decentnim programom obilježena
je 100-ta obljetnica (1908) osnivanjaprvog strukovnog
udruženja pod nazivom Društvo inžinira i arhitekata
Kraljevine Dalmacije.


Prof. dr. sc. Bernardin Peroš, dipl. ing. građ.
predsjednik ZUIS-a srdačno je pozdravio izaslanika
PredsjednikaVlade RH, Župana Splitsko-dalmatinske
županije, Gradonačelnika Splita te Rektora Sveučilišta
u Splitu, predstavnika Hrvatske ratne mornarice,
nazočne zastupnike Hrvatskog Sabora i napose članove
Zajednice udruga, inženjere: arhitekte, elektroni
čare, geodete, građevinare, kemičare, prometnog
Slika1. Prof. dr. Bernandin Peroš, predsjednik Zajednice udruga


profila, strojare i šumare, s više od 3000 članova,


inženjera Split, izvješće o radu ZUIS-a


istaknuvši 100 godišnju tradiciju postojanja brojnog
inženjerijskog i tehničkog potencijala. U prigodnom


Prigodom proslave 50. obljetnice (1958) DIT-a Spli proslovu
prikazao je povijesni slijed proteklih 100


ta, tiskano je obljetničko izdanje “Zbornik društva inžegodina
u dva vremenska razdoblja, i to razdoblje prvih


njera i tehničara” Split 1958, na 736 stranica s 59
40 godina djelovanja kada društvo obuhvaća inženjere
stručnih članaka. Za 80. obljetnicu 1988. godine u
svih struka, i razdoblje slijedećih 60 godina kada se 1990. godini tiskana je monografija “Osamdeset godina
uključuju i tehničari pojedinih struka, tako udruženi postojanja i djelovanja “Zajednice društava inženjera i
od 1946. godine s nazivom “Društvo inženjera i tehni-tehničara Split 1910 – 1990”(ZDITS), tiskana na 32
čara”Split (DITSplit). stra nice. Za ovu 100. obljetnicu u pripremi jetiskanje