DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

proizvoda Like.Tu bijahu izloženi i razni proizvodi izla-Na lijepo uređenom prostoru UŠPGospić, uz naše
gača iz susjednih županija i gostiju iz inozemstva.Ove domaćine, sreli smo i naše stare prijatelje inženjere Duju
godine, kao i ranije, broj izlagača se povećava, a sadr-Pavelića, koji je iako umirovljenik još uvijek aktivan u
žaji izložbe proširuju. šumarskoj struci, posebice po predmetu prvih osnivanja


Slika10.Izloženi razni tradicijski proizvodi Like izlagača domaćina,
susjednih županija i gostiju iz inozemstva


Tradicijska izložba “Jesen u Lici”daje velik doprinos
i podstrek za poduzimanje raznih aktivnosti, ovisno


o sklonostima i mogućnostima, te na taj način potiču
očuvanje tradicije i kulturnih stečevina Ličkoga kraja.


udruga privatnih šumovlasnika u Lici i Karla Posavca,
ličkog šumara legendu i umjetnika, čiji smo izložbeni
prostor također posjetili i razgledali.


Susreti su bili dirljivi ispunjeni snažnim emocijama
starih veterana šumarske struke i poškropljeni izmamljenim
i neizostavnim suzama radosnicama. Naravno,
iskoristili smo priliku da na kraju našeg ugodnog izleta
ponovno zahvalimo domaćinima na njihovom srdačnom
prijemu i stručnoj organiziranosti na šeg posjeta.


Na kraju kao vođa puta moram pohvaliti svih 29 sudionika,
koji su svojim korektnim ponašanjem doprinijeli
ugođaju koji je ispunio ovo putovanje.


Zahvala Šumarskom fakultetu na ustupljenom autobusu
i vozaču Marijanu, koji nas je uz ugodnu vožnju
sretno provezao kroz zahtjevne dioniceVelebit planine
i sretno dovezao natrag naTrg Mažuranića oko 20 sati.


Frane Grospić


ZAPISNIK
2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 24. 9. 2009 god. u lugarnici Kontija šumarije Poreč, UŠPBuzet


Nazočni:Tibor Balint, dipl. ing., Davor Beljan, dipl.
ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Dubravko Hodak,
dipl. ing, Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., akademik Slavko Ma tić,
Ariana Telar, dipl. ing. (umjesto Vlatka Petrovića,
dipl. ing.), Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Mario Bošnjak,
dipl. ing. (umjesto Krunoslava Szabe, dipl. ing.), Emilija
Seidl, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Branko
Trifunović, dipl. ing, Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ilija Gregorović,
dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, dr. sc. Miroslav
Ben ko, Davor Butorac, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović,
prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Gr bac,
mr. sc. Zoran Đurđević, mr. sc. Josip Malnar, izv.
prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Branimir Prpić,
Krunoslav Szabo, dipl. ing., Biserka Šavor, dipl. ing.,
Dražen Štrković, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio je
sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na čelu s
voditeljem UŠP Buzet mr. sc. Ivanom Pentekom, koji je,
ukratko predstavivši UŠPBuzet, zaželio uspješan rad.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević utvr dio
kvorum, jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a (Zapisnik je objavljen u ŠL3-4/2009.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2009. godine
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
8. Stručne tema, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2009.
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad2.


Predsjednik, mr. sc. Jurjević prisjetio se 113. redovite
sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva,
održane 5. lipnja 2009. godine u Koprivnici,
kao i cijele manifestacije obilježavanja Dana Hrvatskog
šumarstva te zahvalio svim sudionicima, a posebno
domaćinima, na uspješnoj organizaciji.


Hrvatsko šumarsko društvo prihvatilo je suorganizaciju
20. međunarodnog savjetovanja,koje će se održa ti
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 98     <-- 98 -->        PDF

16.listopada 2009. godine, u okviru 36. Međunarodnog
sajma namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće
industrije, Ambienta 2009., pod naslovom, Drvo je
prvo-novi materijali, kvaliteta i dizajn proizvoda.


U organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i
HKIŠDT, 28.-29. listopada 2009. godine na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, povodom obilježavanja
50. obljetnice šumskog sjemenarstva u
Republici Hrvatskoj, održat će se Znanstveno stručno
savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovomUloga
i značaj šumskog sjemena u obnovi
šuma. Uz Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva, Šumarsku savjetodavnu
služ bu i Akademiju šumarskih znanosti, HŠD je pokrovitelj
ovoga savjetovanja. Kao pokrovitelji predlažem
da prihvatimo zamolbu Instituta za podmirenje
dijela troška tiskanja sažetaka promidžbenog materijala
ovoga Znanstveno-stručnog savjetovanja.


U Narodnim novinama broj 78/2009. objavljeno je
da je Predsjednik republike Hrvatske na prijedlog
Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja,
odlikovao Redom hrvatskoga pletera, za osobit
doprinos razvoju i ugledu Republike Hrvatske, prof.
dr. sc. Emila Klimu i Vladimira Čambu, dipl. ing.
šum. Kako je inicijativu za odlikovanje ovih naših
istaknutih kolega pokrenulo Hrvatsko šumarsko
društvo, u Predsjednikov ured poslana je zamolba
da uručenju odlikovanja nazoče uz obitelj dobitnika
i predstavnici MRRŠVG i HŠD-a.


8. rujna 2009. godine u prostorijama UŠPDelnice
održan je sastanak inicijativnog odbora za organizaciju
45. EFNS natjecanja Delnice-Mrkopalj 2013.
Sastanku su nazočili: državni tajnik MRRŠVG Herman
Sušnik, dipl. ing. šum., predsjednik HŠD-a mr.
sc. Petar Jurjević, tajnik HŠD-a Damir Delač, dipl.
ing. šum., voditelj UŠPDelnice RobertAbramović,
dipl. ing. šum., šef odjela proizvodnje UŠPDelnice
Denis Štimac, dipl. ing. šum. i načelnik općine Mrkopalj
Ivica Padavić.Tema sastanka bila je formiranje
Organizacijske strukture 45. EFNS natjecanja
Delnice-Mrkopalj 2013.


Predložena je sljedeća organizacijska struktura:
Pokrovitelj– VladaRH
Počasni odbor tvore predstavnici MRRŠVG, Pri


morsko goranske županije, Grada Delnica, Općine Mrkopalj,
Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,Hrvatskog šumarskog instituta,
Akademije šumarskih znanosti i HŠD-a.


Organizacijski odbor:


Predsjednik, državni tajnik MRRŠVG Herman Sušnik,
dipl. ing.


Dopredsjednici, predsjednik Uprave HŠ d.o.o., Dar ko
Vuletić, dipl. ing., voditelj UŠP Delnice Robert
Abra mović, dipl ing.


Organizacijski odbor činit će 7 pododbora, i to:


a) Odbor za pripremu poligona i ostale potrebne infrastrukture
b) Odbor za komunikacije, prijave i prijem gostiju
c) Natjecateljski odbor
d) Odbor za smještaj, prehranu i prometnu komunikaciju


e) Odbor za informatičku obradu podataka i izvješćivanje
f) Odbor za financije, promidžbu i marketing
g) Odbor za stručne ekskurzije i predavanja


U vrijeme održavanje naše Sjednice u Ljubljani se
odvija Simpozij Pro-Silvae Europe, na kojemu je
nazočan predsjednik hrvatske sekcije izv. prof. dr.
sc. IgorAnić.


HŠD je primilo poziv za sudjelovanje na 2. susretu
Mreže šumarskih društava Europe, koje će se 18.
rujna 2009. održati na Islandu. Prošle godine delegacija
HŠD-a sudjelovala je na 1. susretu uAustriji.
Zbog dalekog puta i visokih troškova odustali smo
od puta, zahvalili se domaćinima na pozivu i zaželjeli
im uspješan rad.


Uoči ove Sjednice primili smo Zapisnik s Izborne
skupštine HŠD-a ogranka Koprivnica, na kojemu je
izabran novi predsjednik,Tibor Balint, dipl. ing. šum.
Mr. sc. Jurjević zahvalio je dosadašnjem predsjedniku
ogranka Koprivnica, mr. sp. Miroslavu Brnici,
na uspješnom radu i suradnji, a novom predsjedniku
zaželio je puno uspjeha u budućem radu.


U središnjici HŠD-a započela je akcija formiranja digitalne
bibliografije šumarske biblioteke. Skeniranjem
i fotografiranjem naslovnica i sadržaja knjiga
isti se prenose u digitalni oblik, koji će omogućiti sistamatiziranje
po raznim načelima. U prvoj fazi digitalizirat
će se biblioteka Šumarskoga društva, dok će
se kasnije to napraviti za svu dostupnu šumarsku literaturu
po raznim drugim institucijama.


Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, predsjednik Ekološke
sekcije izvijestio je o postavu izložbe s bjelovarskog
Salona fotografija “Šuma okom šumara” na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Druga obavijest vezana je
uz projekt koji je pokrenut zajedno sa Šumarskom savjetodavnom
službom “Smjernice za unaprjeđenje
proizvodnje tartufa na privatnim šumskim posjedima
u Hrvatskoj”. Kao doktor mikorize mislim da je ova
tema vrlo interesantna, jer znamo da je naša Istra u
svijetu poznata destinacija tartufa. Ciljevi projekta su
utvrditi sadašnje stanje, transfer znanja te perspektive
proizvodnje tartufa u RH. Formirat će se nacionalni
odbor o tartufima. U sklopu projekta organizirat će se
dvije stručne ekskurzije u Italiju i Francusku, te tri radionice
od kojih će se jedna održati u Istri, druga u
Zagrebu, a treća u Slavoniji.


Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik HŠD sekcije
Hrvatske udruge za biomasu, izvijestio je kako je
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Hrvatska udruga za biomasu zajedno sAustrijskim
uredom za vanjsku trgovinu i Hrvatske šume d.o.o.,
pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, održale 4.
hrvatske dane biomase u Našicama, 4. rujna 2009.,
na temu: “Biomasa (električna i toplinska energija),
bioplin i biogoriva”. U sklopu istih održan je i Hrvatsko-
austrijski gospodarski skup.


Na temeljem uvodnog znanstvenog i stručnih izla


ganja sedam hrvatskih i trinaest austrijskih izlagača


te raspravom, donijeti su sljedeći zaključci:


1. Cilj skupa bio je prikazati potencijale i mogućnosti,
zakonske regulative, poticaje i projekte na području
biomase, bioplina i kogeneracijskih postrojenja s težištem
na bioplinska postrojenja, te iste povezati s
austrijskim tvrtkama, čija su tehnologija “knowhow”
za uporabu obnovljivih izvora energije (OIE)
među najboljima u svijetu.
2. Vlada Republike Hrvatske spoznala je važnost OIE i
2007. uredila „tarifnim sustavom” poticanje proizvodnje
električne energije iz vjetra, biomase, sunca,
geotermalne energije i vodene snage. Po visini tarifa
RH je četvrta zemlja u Europi. Isto je rezultiralo (u
vremenu od 1. srpnja 2007. do 1. lipnja 2009) velikim
interesom od 320 zahtjeva za upis u Registar
projekata i postrojenja za korištenje OIE i kogeneracije,
te povlaštenih prozvođača od čega su 19 zahtjeva
za bioplin i 18 zahtjeva za biomasu.Tijekom
2009. godine donesen je i Zakon o biogorivima za
prijevoz. Dosadašnje mjere i poticaji Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
dali su samo podstrek na području toplinske i rashladne
energije iz OIE.
3. Nadamo se, da ćeVlada RH – Ministarstvo gospodarstva
... tijekom 2009. godine:


a)
donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske i
rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne
energije, kao što je 2007. godine donijela i
“tarifni sustav”


b)
raspoložive hrvatske potencijale OIE, a posebno
šumske i poljoprivredne biomase predložene u Ener getskoj
strategiji Hrvatske do 2020., koje navodi
“Zelena knjiga” u točki 9. Obnovljivi izvori energije,
umjesto 36 PJ (45 % ukupne energije procijenjene
biomase od 80,62 PJ), povećati na 100 PJ ili gotovo
3 puta više, što je ekvivalent energije sadržane u 2,4
milijuna tona nafte.


Prema našim podacima, na bazi ukupno utrošene
primarne energije u 2006. godini od 410 PJ, na šumsku
i poljoprivrednu biomasu otpalo je svega 18 PJ
ili 4 % (samo šumske biomase, odnosno ogrjevnog
drva), a bilo nam je na raspolaganju čak 100 PJ ili
25 %. U strategiji treba dati prednost domaćim OIE
u odnosu na fosilna i nuklearna goriva. Primjeri za
to su općine Mureck i Güssing uAustriji.Vidi: Zaključke
Odbora za obnovu i razvoj Sabora RH, Zagreb,
16. listopada 2008.


Navedeni podaci su naša energetska stvarnost, temeljena
na konkretnim izmjerama u šumama Hrvatske,
a koja su znanstveno obrađena i prezentirana. Prema
podacima Službe za uređivanje šuma HŠ d.o.o. potencijal
drva za energiju je 3,3 milijuna kubika godišnje
do 2020., odnosno 4,2 milijuna kubika do 2030.


Prema uvjetima korištenja glavnina gospodarskih
šuma, čak 71 % na razini RH nalazi se na nagibu
manjem od 30 % i prosječnom daljinom privlačenja
manjom od 400 m (od panja do šumske ceste).


To drvo nam je na dohvat ruke, a koliko i na koji
način čemo ga uzeti, ovisi isključivo o nama i našoj
energetskoj i gospodarskoj politici. Prema podacima
Komercijalne službe HŠ d.o.o. za 2008. godinu izvoz
drvnih sortimenata iznosio je svega 533.000 m ili


3


samo 12 % (a trupaca samo 35.344 m ili 0,8 %), a


ne kako stoji u nacrtu Zelene knjige, da se danas iz


vozi više od 50 % oblovine.


Budući da danas u RH već postoje moderna postrojenja
na energetsku uporabu biomase (toplane, bioenergane-
toplane, bioplinska postrojenja, pogoni za
proizvodnju biogoriva i tvornice peleta i tvornica
koja proizvodi peći i kotlove na biomasu), bez
straha treba u strategiju staviti 100 PJ umjesto predloženih
36 PJ energije iz biomase.


Hrvatska sada treba energetski preokret, tj. treba dati


prednost obnovljivim izvorima energije (OIE) ispred


dviju termoelektranana uvozni ugljen i nuklearki!


Ad 3.


Mr. sc. Josip Dundović izvijestio je o reizboru predstavnika
HŠD-a u Udruzi za obnovljive izvore energije,
biomasu i bioplin, pri HGK. Svi su se složili da
mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge
za biomasu i nadalje predstavlja HŠD u tom tijelu.


Izvijestio je o ovogodišnjem Simpoziju bavarske
udruge za obnovljive resurse CARMEN koji će se
1.-3. listopada 2009. godine održati u Straubingu.
Tamo će se ispratiti u mirovinu dugogodišnji predsjednik
Uprave te udruge gospodin Reinhold Erlbeck
i tajnikWerner Doller, ljudi uvelike zaslužni
za pokretanje aktivnosti na području obnovljivih izvora
energije u Hrvatskoj. Odlučeno je da mr. sc.
Josip Dundović i tajnik Damir Delač kao predstavnici
HŠD-a nazoče Simpoziju.


Mr. sc. Boris Pleše autor knjige “Kroz povijest šumarstva
u bolju budućnost”, obratio nam se sa zamolbom
da uz HKIŠDTsufinanciramo reprint ove knjige za
kojom postoji interes struke, a tiskanih primjeraka
više nema. Prihvaćeno je da sudjelujemo u sufinanciranju
u istom iznosu kao i HKIŠDT(oko 7000 kuna).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ad 4. IZVRŠENJE PLANAHŠD


01.01. 2009 – 30. 06. 2009


Prihodi


Prihodi od usluga
Prihodi od članarina
Prihodi od kamata
Prihodi od imovine
Prihodi od donacija: Proračun
Prihodi od donacija: Ostalo
Prihodi od pretplate na ŠL
Prihodi – ostalo


Ukupno prihodi
Rashodi
Rashodi za zaposlene


Plaće, porezi, prirezi, doprinosi
Ostali rashodi za zaposlene


Materijalni rashodi


Rashodi za službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge: Pošta i tel.
Rashodi za usluge: Održavanje
Rashodi za usluge: Komunalne
Rashodi za usluge: Intelektualne
Rashodi za usluge: Računalne
Rashodi za usluge: Grafičke
Rashodi za usluge: Ostale


Ostali rashodi poslovanja


Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Stručna putovanja, savjetovanja
Stručna literatura
Troškovi vanjskih suradnika
Amortizacija
Bankovne usluge
Ostali rashodi


Ukupno rashodi


Voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković,
dipl. oec. komentirala je polugodišnje financijsko
izvješće.


U odnosu na plan poslovanja za 2009. godinu i prihodi
i rashodi ostvareni su u očekivanom iznosu za
polugodišnje razdoblje. Ukupni prihodi ostvareni su
s 53,9 % u odnosu na planirane. Pojedinačno – prihodi
od članarina su manji od očekivanih, jer nekoliko
ogranaka je na svega 20 % ostvarenja planiranog
iznosa dok u dva ogranka do sada nema uplata po toj
osnovi. Pretplata na Šumarski list ostvaruje se uobičajenom
dinamikom, 63,2 %. U pravilu se veći dio
planiranog iznosa uplati u prvom polugodištu nakon
poziva na plaćanje, koji se potencijalnim pretplatnicima
šalje početkom godine. Donacije iz proračunskih
sredstava tj. sredstva za financiranje izdavanja
Šumarskog lista realizirane su s 91,3 % u odnosu na
plan. Prihodi od imovine koji su planski lako predvidljivi
veći su za 150.000,00 kuna što se vidi kroz
ostvarenje od 60,4 % u odnosu na planirane. Radi se


o ugovorom utvrđenom popravku na kompresorskom
sustavu sustava za hlađene koje koriste Hrvatske


HŠD UKUPNO


plan izvršenje %


0 77.810


750.000 320.487 42,7 %


25.000 16.264 65,1 %


1.900.000 1.146.858 60,4 %


150.000 136.880 91,3 %


250.000 121.574 48,6 %


450.000 284.558 63,2 %


400.000 9.740 2,4 %


3.925.000 2.114.172 53,9 %


800.000 401.574 50,2 %


25.000 12.080 48,3 %


20.000 28.702 143,5 %


120.000 30.882 25,7 %


55.000 28.255 51,4 %


300.000 150.741 50,2 %


360.000 148.604 41,3 %


300.000 122.208 40,7 %


50.000 15.750 31,5 %


365.000 232.532 63,7 %


0 20.361


30.000 13.899 46,3 %


510.000 197.915 38,8 %


30.000 741 2,5 %


630.000 278.734 44,2 %


50.000 1.426 2,9 %


90.000 18.418 20,5 %


55.000 25.338 46,1 %


15.000 7.296 48,6 %


120.000 34.978 29,1 %


3.925.000 1.770.436 45,1 %


šume. Naime, kako je njihovom greškom došlo do
velikog kvara na sustavu. prihvatili su pokriće troškova
u ukupnom iznosu po izvršenom popravku.
Tako se isti iznos prikazuje i u rashodima u stavci rashoda
za usluge održavanja. Ukupni rashodi ostvareni
su s 45,1 % u odnosu na planirane. Pojedinačno
nema većih odstupanja od očekivanih iznosa za polugodišnje
razdoblje. Jedino značajno odstupanje je u
ostvarenju rashoda za službena putovanje 143,5 %,
što je u ukupnom iznosu posljedica knjigovodstvenog
razvrstavanja troškova po pojedinim rashodov nim
skupinama. Najveći dio tih troškova odnosi se na
pu tovanje čitave ekipe natjecatelja na 41. E.F.N.S.u
Slovačku.Takvi troškovi će ubuduće sukladno Ured bi
o računovodstvu neprofitnih organizacija biti evidentirani
u drugoj skupini rashoda.


Ad. 5.


Umjesto Glavnog urednika Šumarskoga lista prof. Prpića
izvješće je podnio tehnički urednik Hranislav Jakovac,
dipl. ing. “Šumarski list” je do danas tiskan u
4 dvobroja na 464 stranice.Tiskano je 30 članaka po
ovim skupinama – 23 izvorna znanstvena članka, jed
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

no prethodno priopćenje, tri pregledna i tri stručna
član ka. Kako je “Šumarski list” od zadnjega dvobroja
2008. godine uključen u bazu podataka SCI, povećano
je zanimanje za tiskanje znanstvenih članaka i to
gotovo za sva područja šumarskih znanosti. Posebno
je za nimanje za objavljivanje izvornih znan stvenih
članaka. Po znanstvenim granama zastupljeni su Uzgajanje
šuma sa 4 članka, Iskorištavanje šuma s 2, Organizacija
rada u šumarstvu s 1, Šumske zajednice s
3, Zaštita šuma s 1, Ekologija šuma s 2, Daljinska
istraživanja s 1, Šumarska entomologija s 2, OKFŠ s
1,Tehnologija drva s 1, Propadanje šuma s 2, Lovstvo
s 2, Sjemenarstvo i rasadničarstvo s 1, Šumski požari
s 1, Revitalizacija kamenoloma s 1, Dendrometrija s
2, Biomasa s 1 i Hortikultura s 1. Od dvobroja
9–10/2008. godine rubrika riječ glavnoga urednika je
nešto izmijenjena. Kraća je i sažetija, a na istome
mjestu, na drugoj stranici korica daje se njezin prijevod
na engleskom. U toj rubrici nastojimo biti aktualni
u vezi s promjenama koje čekaju našu struku
(ekološka mreža i dr.). Članke i sve ostale rubrike zadržali
smo u izvornome obliku, nismo išli na potpuni
engleski prijevod s hrvatskim sažetkom, nego upravo
obratno, hrvatski tekst s nešto širim sažetkom, budući
da je “Šumarski list” hrvatski znanstveni, stručni i
staleški časopis koji informira, o šumarstvu i preradi
drva u Hrvatskoj i u svijetu. Kako smo u uputi auto-
rima u “Šumarskom listu” napisali da ćemo tiskati i
engleski tekst članka, ako to autor želi, učinit ćemo
iznimku, što neće značajnije narušiti strukturu časopi sa.
Cijeli “Šumarski list” je digitaliziran, a svi članci i
riječ glavnoga urednika mogu se čitati na internetu.
Uobičajene rubrike časopisa smo zadržali, što će zasigurno
zadovoljiti čitatelje. Rad na monografiji “Šume
hrvatskoga Sredozemlja” bliži se kraju, a promocija
se očekuje krajem godine.


Ad. 6.Nakon svih izvješća i rasprave jednoglasno


je zaključeno:


a) usvaja se financijsko izvješće za prvo polugodište
2008. godine,
b) usvaja se izvješće za Šumarski list i ostale publikacije,
c) usvajaju se prijedlozi iz rasprave


Ad. 7.Po toj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio
za riječ


Ad. 8.Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević otvorio je ovu
točku dnevnoga reda, kojom se HŠD uključuje u aktualan
proces restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. Od Uprave
Hrvatskih šuma d.o.o. zamoljeni smo da iskažemo stavove
HŠD-a o restrukturiranju poduzeća i da mo kritički
osvrt na Studiju Ekonomskog fakulteta “Poslovno upravljanje
i organizacijsko strukturiranje H.Š. d.o.o.” Kako bi
to trebalo učiniti do početka listopada, nažalost nije bilo
vremena za širu raspravu po ograncima. Međutim, skraćena
verzija Studije objavljena je naWEB stranicama Hrvatskih
šuma, a predstavljena je i kao stručna tema 113.
Skupštine HŠD-a. Svjestan činjenice da smo ovdje nazočni
većinom djelatnici poduzeća Hrvatske šume d.o.o.,
gdje svatko obavlja određene radne zadatke, pozivam da
ovdje raspravljamo ponajprije kao članovi strukovne
udruge, HŠD-a. Pokušajmo, ne ulazeći u organizacijske
detalje, iskristalizirati stavove o organizaciji poduzeća,
kojima bi uz mjere zaštite i potrajnosti u gospodarenju
šuma, zaposlenicima omogućili poslovno i materijalno
zadovoljstvo, a vlasniku tj. društvenoj zajednici sačuvane
prirodne šume s maksimalnim ispunjenjem općekorisnih
funkcija. Kao pomoć pri raspravi, od središnjice je sačinjen
prijedlog s općenitim stavovima, koji bi trebali biti
uvaženi pri budućem ustrojstvu poduzeća, kao i neki temeljni
postulati organizacije šumarstva u Hrvatskoj.


Mr. sc Josip Dundović predložio je da poduzeće Hrvatske
šuma d.o.o., osim što na tržište plasira sortimente
za pilansku i kemijsku preradu, to bude i
energetsko drvo i iz njega proizvedena toplinska i
električna energiju. Kao primjer dao je Austrijske
državne šume koje u posjedu imaju oko tridesetak
toplana i bioenergana.


Akademik Matić kao pozitivnu stvar u Studiji ekonomskog
fakulteta istaknuo je nezadiranje u temeljne
postulate gospodarenja šumom i cjelovitost
gospodarskog područja. Valorizacija općekorisnih
funkcija šume, da li u današnjem obliku kroz fiksno
izdvajanje za OKFŠ ili nekom drugom obliku, svakako
mora ostati. Na poduzeću je da učinkovitijim
obavljanjem sadašnjih djelatnosti, kao i korištenjem
energetskoga drveta i iz njega proizvedene energije,
u perspektivi unaprijedi poslovanje.


Dragica Žaja, predstavnica Splitskog ogranka HŠD-a,
naglasila je kako treba insistirati na izdvajanju za
OKFŠ kao preduvjetu opstanka krških Uprava šuma.
Mr. sc. Jurjević naglasio je da je pretpostavka provođenja
ove Studije valorizacija općekorisnih funkcija
šuma, što je u studiji naglašeno.Akademik Matić nadovezao
se na raspravu kolegice Žaje i ustvrdio je
kako je smisao naknade za OKFŠ, ne samo u financiranju
kraških područja, već u sanaciji posljedica sušenja
šuma, uzrokovanim utjecajem čovjeka (industrije)
i nastalim klimatskim promjenama.


Ilija Gregurović, dipl. ing. zapitao se, ukoliko se os tva
ri prema Studiji zamišljen plan da sve osim osnovnih
šumarskih djelatnosti bude privatizirano, što će
biti s nekim djelatnostima kao uređivanje šuma, koje
u Studiji postoji na razini direkcije ali ne i na razini
profitnog centra.


Tibor Balint, dipl. ing. rekao je da se u Europskim državama
biološka reprodukcija šuma financira iz proje
kata.


Stjepan Blažičević, dipl. ing., prisjetio se ranijih ne-
us pjelih pokušaja restrukturiranja poduzeća HŠ
d.o.o., koje je kao jedinstveno poduzeće za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem u RH nastalo u
ratnom razdoblju. Jedna od pozitivnih stvari koje su
se u tom razdoblju dogodilo, svakako je usvajanje fi
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ksnog izdvajanje za OKFŠ. U međuvremenu u šumarstvu
su se dogodile neke pojave, kao što je izdvajanje
zaštićenih šuma i šumskih površina te stavljanje
gospodarenja u nad lež nost druge ustanove (Državna
uprava za zaštitu pri rode pri Ministarstvu kulture).
Formiranjem Šumarske savjetodavne službe, koja je
preuzela gospodarenje privatnim šumama, smanjen je
opseg ingerencije poduzeća, mada se broj zaposlenika
nije smanjivao. Upozorio je na mogućnost dubokih
negativnih posljedica po poduzeće uslijed ishitrene
privatizacije pojedinih djelatnosti.


Akademik Matić predložio je, iznijevši niz negativnih
primjera uslijed negospodarenja zaštićenim šu-
mama, širu akciju kojom bi se zaštićeni objekti na
kojima je temeljni fenomen šuma vratili u okrilje
šumarstva. Kao pozitivan primjer mr. sc Josip Dundović
dao je primjerAustrijskih državnih šuma koje
gospodare s dva Nacionalna parka.


Marina Mamić, dipl ing. u pisanom je obliku dostavila
primjedbe HŠD-a ogranka Bjelovar kao i prijedloge
i moguća rješenja buduće organizacije.


Na kraju je predsjednik mr. sc. Petar Jurjević zahvalio
nazočnima na konstruktivnoj raspravi i kao sukus
jednoglasno su prihvaćeni sljedeći stavovi:


1.Temeljna zadaća Hrvatskih šuma d.o.o. je organizirati
integralno gospodarenje šumskim ekosustavima na čitavom
području Republike Hrvatske, na način da se
osigura potrajnost, stabilnost ekosustava, biološka
raznolikost, produktivnost, samoobnovljivost i maksimalna
proizvodnja općekorisnih funkcija šuma. Polazeći
od gospodarenja na temelju šumskogospodarske
osnove područja na jedinstvenom području RH, u
skladu s gore navedenim načelima, plasirati na tržište
sortimente za pilansku i kemijsku preradu, energetsko
drvo i iz njega proizvedenu energiju te sporedne šumske
proizvode.


2.S obzirom na osnovnu zadaću, koja je navedena u
prvom stavku, preduvjet ispunjenja svih zadaća tvrt ke
HŠ d.o.o. je financijsko vrednovanje općekorisnih
funkcija šuma, koje se danas odvija kroz plaćanje naknade
za OKFŠ.


3.Jedno poduzeće s trostupanjskom organizacijom Direkcija-
Uprava šuma-Šumarija (s revirnim sustavom)
uhodani je sustav koji osigurava integralno gospodarenje
na cijelom Šumskogospodarskom području.


4.Uprave šuma podružnice (Profitni centri) formiraju
se s osnovnom pretpostavkom osiguranja biološke
reprodukcije šuma. Njihove obveze prema Upravi i
Vlasniku proizlaze iz realnih i kontroliranih godišnjih
planova proizvodnje, što važi i za poslovanje šumarije.
Na taj način, kroz jasna prava i obveze nižih
jedinica, omogućit će se bolje vrednovanje rada i decentralizacija
cijelog sustava, što bi Studija u svojoj
konačnoj verziji trebala jasnije prikazati.


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


5.Kako bi tvrtka HŠ d.o.o. mogla uspješno funkcionirati,
potrebno je jasno definirati i uknjižiti njezinu
imovinu u koju moraju ući poslovni objekti, šumske
prometnice, lovačke kuće, lugarnice, sindikalna odma
ralištaitd.


6.HŠ d.o.o. specifično su poduzeće s velikim teritorijalnim,
biološkim, ekonomskim i sociološkim različitostima
(jednodobne šume, prebor, krš), što ukazuje da
univerzalna i ishitrena, jednoobrazna rješenja za cijeli
sustav, nisu dobra. Privatizaciju pojedinih djelatnosti
treba provoditi postupno dozvoljavajući budućim
profitnim centrima, da u skladu sa specifičnostima
pojedinih, racionalizirajući svoje poslovanje prepoznaju
prioritete. Nesređeno tržište rada i usluga izvan
sustava HŠ d.o.o. i loše stanje poduzetnika koje vrše
usluge sječe i vuče, nikako nisu motivacija djelatnika
za odlazak iz sustava HŠ d.o.o.


7.Ustrojstvo poduzeća mora dugoročno osiguravati poslovnu
i materijalnu motiviranost te socijalnu sigurnost
zaposlenicima. Hrvatsko šumarsko društvo
očekuje da će se novim ustrojstvom popraviti status
šumarskog stručnog osoblja koje u današnjim okolnostima
nije na zadovoljavajućoj razini.


8.Gospodarenje šumama koje su po članku 52. Ustava
RH prirodno bogatstvo od interesa za RH i imaju
njenu osobitu zaštitu, mora se učiniti neovisnim od
utjecaja političkih i drugih interesa koji su u suprotnosti
s temeljnim načelima gospodarenja šumama. Na
svim razinama kadrove treba birati prema znanju i
sposobnosti, a ne prema političkoj podobnosti.


9.Budući da HŠ d.o.o. raspolažu velikim ljudskim i drugim
potencijalima, ocjenjujemo potrebnim pokretanje
inicijative da HŠ d.o.o. preuzmu gospodarenje i
upravljanje zaštićenim objektima prirode u kojima je
temeljni fenomen zaštite-šuma. Smatramo da bi na taj
način Zaštitu ovih objekata podigli na višu razinu, a
istovremeno bi rasteretili državni proračun značajnih
izdvajanja financijskih sredstava za tu namjenu. Ovo
podrazumijeva promjenu nekih zakonskih propisa,
ponajprije Zakona o zaštiti prirode.


10.Prije konačnog usvajanja Studije treba ustanoviti potrebnu
donošenja posebnog Zakona o privatizaciji HŠ
d.o.o., kako je definirano Zakonom o privatizaciji.


11.Uskladu s prihvaćenim modelom restrukturiranja potrebno
je napraviti realnu i svrsishodnu sistematizaciju
radnih mjesta, uz razrađene kriterije, uzimajući u
obzir stvarne potrebe kadrova koje odlikuje znanje,
struka i sposobnost obavljanja poslova.


12.Usvajanjem ovih načela i drugih prihvatljivih prijed lo ga,
koji će se iskristalizirati tijekom naknadnih ras pra va,
ocjenjujemo da bi takva Studija bila dobra os no va
po kojoj se može izvršiti restrukturiranje HŠ d.o.o.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.