DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 92     <-- 92 -->        PDF

rad Hrvatskog naravoslovnog društva osnovanog 1885.


g. i njegova suosnivača i prvog predsjednika zoologa
Spiridiona ŠpireBrusine.Naime, u okrilju tog Druš tva
1922.g. osniva se Odbor za zaštitu prirodnih spomenika
u čijim su se redovimanašli velikani zoolozi i
bo taničari poput ornitologa Ervina Rösslera,Miroslava
Hirtza, geologa i geomorfologa Josipa Poljaka,
Ive Pevaleka, Ive Horvata.Godinu dana
nakon okončanja Drugog svjetskog rata (1946.) uslijedit
će osnivanje Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih
rijetkosti NRH, koji 1961. prerasta i djeluje kao Republički
zavod za zaštitu prirode (do 1990). Da jemnogim
pravim entuzijastima na planu zaštite prirode, koji su
vo dili prave bitke za ostvarenje svojih zamisli, bila
ugro žena čak i egzistencija, autor iznosi podatakda je
zbog suprotstavljanja gradnji hidroelektrane na rijeci
Krki nekolicina djelatnika Zavoda bila udaljena s posla!
Navevši kratke životopise svih čelnih ljudi Zavoda, od
RatkaKeve do MiheMiljanića, slijedi prikaz svih
poslova i aktivnosti djelatnika Zavoda, od evidencije pojedinih
područja za pokretanja postupka donošenja
odluke o posebnoj zaštiti do intenziviranja međuna rod ne
suradnje i suradnje pri reintrodukciji divljači. Slijedi
iscrpan prikazSlužbe zaštite prirode (1990–2007), koja
je u minulih 17 godina bila raspoređivana i organizirana
na različite načine, usporedo s reorganizacijom resornih
ministarstava. Kako mu i ime kazuje, u poglavljuDa naš


nja organizacija predstavljeno je Ministarstvo kulture –
uprava za zaš titu prirode s njegovih pet odjela, te poimeničan
popis s osobnim podacima svih djelatnika zapo
slenih do 1990. i onih koji su se u službu zaštite
prirode zaposlili nakon te godine. Unutar tog poglavlja
posebno je predstavljen Državni zavod za zaštitu prirode
(osnovan 2003) s naznakom stručnih poslova koje
obavlja, organiziranošću i popisom stručnih djelatnika.
U poglavljimaPravni propisi iMeđunarodne obveze dan
je uvid u važeće propise vezane uz zaštitu prirode, počevši
od Zakona o lovstvu iz 1893. (najveći prostor posvećen
je važećem Zakonu o zaštiti prirode iz 2005. g.)
do uredbi o proglašenju ekološke mreže inaziva međunarodnih
konvencija i sporazuma koje je RH prihvatila,
potpisala i/ili ratificirala. Slijedi detaljan uvid u broj i
stanje zaštićenih dijelova prirode (Hrvatska je 2006. g.
imala strogih prirodnih rezervata 2, nacionalnih parkova
8, posebnih rezervata 81, parkova prirode 11, spomenika
prirode 103 itd.) sadržanih u poglavljimaProglašavanje
prirodnih vrijednosti zaštićenima iUpravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima. Mišljenja sam da je tim
po glavljima valjalo dodati i poglavlje Pregled posebno
zaštićenih vrijednosti, uvršteno na sam kraj knjige, a
koje uz naziv i površinu zaštićenog područja te popis
djelatnika označava i županiju u kojoj se to zaštićeno
područje nalazi.


Autor je vodio računa i o istaknutim pojedincima
“koji su uz svoj redoviti rad ostavili ogroman prilog i na
polju djelovanja u zaštiti prirode, a nisu spomenuti u ranijim
popisima”. Imena njih dvadesetak, zajedno s pojedinim
zaslužnim društvima i institucijama, sadrži
poglavljeOstala tijela, udruge i osobe u Hrvatskoj koje
se bave zaštitom prirode. Na Štahanov popis društvenih
organizacija (nevladinih udruga) koje su doprinijele
podizanju svijesti javnosti prema prirodnom okolišu,
uvršten je tako: Hrvatski ornitološki zavod HAZU, Hrvatski
planinarski savez sa svojim glasilom Hrvatski
planinar, Zelena akcija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, Agencija za zaštitu okoliša i dr.
Nisu mimoiđena ni visoka učilišta (Šumarski,Agronomski,
Prirodoslovno-matematički, Učiteljski i Filozofski
fakultet Družbe Isusove sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište
u Osijeku, Splitu i Dubrovniku teVeleučilište u
Karlovcu (na kojemu, usput rečeno, autor već dugi niz
godina u okviru studijaLovstvo i zaštita prirode predaje
predmete:Pravni propisi u zaštiti prirode i Upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode), ana kojima se tematika
zaštite prirode predaje pod raznim nazivima.


Sve čestitke nakladniku knjige Ogranku Matice Hrvatske
Samobor, koji je, prema riječima već spomenutog
urednika Zorana Perovića”, našao za potrebno (kad
za takvu vrstu potrebe nije imale sluha matična kuća autora)
da izdavanjem publikacije svog člana i sugrađanina
“na najbolji mogući način provede u djelo jedan od svojih
temeljnih ciljeva, a to je skrb za očuvanje kulturne